інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Міжнародні тенденції рейтингової діяльності*

Протягом останнього часу спостерігався бум рейтингової діяльності. Ще наприкінці 80-х рр. у світі існувало не більше тридцяти агентств, а рейтингова діяльність була розвинута фактично тільки в США. З моменту появи перших рейтингових агентств (РА) у США на початку століття рейтингова культура залишалася винятково американською особливістю. Тоді як у США для емітентів стало звичайним одержувати рейтинги у двох провідних агентств, у європейських країнах і Японії корпоративний рейтинг залишався екзотикою і встановлювався передусім найбільшим компаніям, що проводять міжнародні операції.
Однак з початку 90-х рр. почався стрімкий розвиток рейтингової діяльності і за межами США. Сьогодні рейтингову діяльність проводять уже близько 90 агентств у більш ніж 100 країн світу; при цьому слід зазначити, що більшість агентств, які існували в кінці 80-х рр увійшло в мережу глобальних РА. Таким чином, значна частина існуючих сьогодні агентств розпочали діяльність у 90-х рр. (варто враховувати, що з моменту організації РА до початку їхньої повномасштабної діяльності проходить, як правило, 5-6 років). Тільки з 1997 р. рейтингову діяльність почали понад 25 рейтингових агентств у Південно-Східній Азії, Європі і Латинській Америці – не враховуючи філій і дочірніх компаній глобальних РА. Згідно з даними дослідження Fіtch близько 80% світових потоків позикових капіталів контролюються рейтингами.
Про розвиток рейтингової культури у світі свідчить також факт значного збільшення ринку близьких до рейтингу послуг, пропонованих аналітичними і дослідницькими підрозділами різних інститутів, для яких рейтингова діяльність не є основною. Найбільш розповсюдженою послугою є ренкінги. Кількість таких послуг помітно зростає, і, незважаючи на їхній у більшості випадків непрофесійний характер, дозволяє говорити про розвиток рейтингової культури в цілому і про тенденцію посилення конкуренції на національних рейтингових ринках.
Розвиток рейтингового ринку не характеризується тільки кількісними показниками. У результаті спеціального дослідження тенденцій світового рейтингового ринку ми виділили кілька основних причин, що обумовили стрімкий розвиток.
Прискорення процесу світової економічної і фінансової глобалізації
Посилення світогосподарських зв'язків, формування нових інститутів міжнародної торгівлі обумовили можливість вибору суб'єктами ринку оптимальних умов діяльності і перехід від традиційних негнучких економічних зв'язків до більш гнучких. В таких умовах стала необхідна стандартизація основних показників господарської діяльності, і кредитний рейтинг виявився для цього дуже придатним інструментом.
Саме глобалізація фінансових ринків обумовила як розвиток міжнародних і національних ринків боргових зобов'язань, так і особливе значення кредитних рейтингів на цих ринках. З'явилася потреба в стандартизації різноманітних світових боргових фінансових інструментів, створенні адекватного інструмента для управління інвестиційним портфелем, і саме цю потребу покликаний задовольнити кредитний рейтинг.
Протягом останнього десятиліття на світовому ринку спостерігається тенденція, подібна до тієї, котра майже сто років тому обумовила виникнення в США перших рейтингових агентств. Це формування великого єдиного економічного і валютного простору. Найяскравішим прикладом єдиного економічного простору є країни Південно-Східної Азії, що характеризуються посиленням економічних і фінансових внутрірегіональних зв'язків. Тільки з 1997 р. рейтингову діяльність у цьому регіоні почали близько 15 національних рейтингових агентств.
Ще одним прикладом формування єдиного валютного простору виступають безсумнівно країни єврозони. Після введення євро було остаточно усунуто ризики, пов'язані з обмінними курсами 10 валют 11 країн-учасниць союзу. У той час як у минулому інвестори і кредитори, роблячи міжнародні транзакції, змушені були враховувати ризик обмінних курсів, сьогодні найбільшого значення набуває оцінка ризику, пов'язаного безпосередньо з окремим суб'єктом. Таким чином, на перший план виступає оцінка кредитоспроможності самого суб'єкта, що й обумовлює небувалі темпи розвитку рейтингової діяльності в Європі. Тобто в Європі є фактори виникнення єдиного валютного простору при тісних внутрірегіональних економічних зв'язках. Протягом останнього десятиліття в Європі з'явилися близько 30 нових рейтингових агентств, половина з яких – філії і дочірні компанії глобальних РА. Оскільки стан ринку капіталу Європи впливає на багато ринків, розвиток рейтингового ринку вплине на розвиток рейтингової культури в багатьох інших країнах.
Використання рейтингів з метою регулювання ринку капіталів
Як стандартизована якісна оцінка рейтинг являє собою цінність для регулюючих органів. Багато рейтингових агентств у світі є уповноваженими агентами регулюючих органів з розвитку ринку боргових зобов'язань, а створення більшості таких агентств у тій чи іншій формі було ініційовано державою. Це підтверджує тісний зв'язок державної політики щодо розвитку і регулювання ринку капіталу з рейтинговою діяльністю. Регулюючі органи традиційно використовують рейтингову інформацію для аналізу стану ринку й окремих суб'єктів, а в деяких країнах рейтинги безпосередньо використовуються з метою регулювання. Наприклад, у США і деяких країнах Південно-Східної Азії регулюючими органами встановлено, що банки, страхові компанії і пенсійні фонди не мають права інвестувати в боргові цінні папери компаній з рейтингом нижче певного рівня.
У зв'язку з фінансовими кризами останнього десятиліття виникла необхідність підвищення ефективності регулювання міжнародних ринків капіталу. На зустрічах банківського комітету, що складається з центральних банків і наглядових органів розвинутих країн, що проходили з 1997 до початку 2002 р. на базі "Банку міжнародних розрахунків" у Базелі, було прийнято рішення про використання рейтингів з метою регулювання банківської діяльності. Більш відомі ці рішення за назвою рішення банківського комітету "Базель-2". Згідно з ними, обсяг резервних відрахувань банку залежатиме від кредитного рейтингу позичальника. Незважаючи на те, що в деяких випадках допускається визначення рейтингу за банківською внутрішньою методикою, значення рейтингів і рейтингової діяльності істотно зростає. Рішення банківського комітету набирають чинності в 2005 р. і підтримуються МВФ і Всесвітнім Банком. Сьогодні близько 100 країн висловили намір підтримати ці стандарти, і вже зараз проводиться підготовка щодо приведення діяльності суб'єктів у відповідність з новими стандартами. Набрання чинності рішень означатиме початок якісно і кількісно нового етапу рейтингової діяльності і рейтингової культури у світі.
Інформаційні та комунікаційні технології
Нові технології сприяють поширенню рейтингової культури. З одного боку, вони полегшують процес встановлення рейтингу за допомогою математико-статистичних моделей, з іншого – збільшують розмаїтість форм рейтингів. Розвиток комунікаційних технологій сприяє постійній підтримці актуальності і якості рейтингу. Крім того, рейтингова інформація стала більш доступною – сайти рейтингових агентств, що містять зазвичай крім рейтингової інформації численні дослідження і добірки публікацій і доповідей, стають одним з найважливіших джерел інформації для аналітиків. Сьогодні відомі рейтингові агентства, що діють тільки через Інтернет, наприклад, німецьке агентство "@Ratіngs" і англійське "Wetton Ratіngs".
Отже, вказані причини дозволяють стверджувати, що рейтингова діяльність у світі зазнає якісних змін, що відображаються і в структурі рейтингового ринку.
Найважливішим фактором є збільшення значення національних рейтингових агентств на світовому ринку рейтингових послуг. Важко коректно оцінити сегментацію ринку, однак зростання кількості його учасників за останні десять років у 3-5 разів є досить наочним показником. Більшість національних агентств прямо чи побічно було засновано з ініціативи держави; їхнім основним завданням є розвиток національного ринку боргових зобов'язань, підтримка інтеграції цього ринку у світовий і регіональний.
Ініціативи держави щодо створення національних рейтингових агентств значно поширились тому, що саме діяльність таких агентств має вирішальне значення для розвитку нових ринків боргових зобов'язань. Здавалося б, ринок капіталів країн Південно-Східної Азії важко порівняти з ринком капіталів Німеччини, проте стрімкий розвиток рейтингової діяльності в цих регіонах, що почався приблизно водночас, має загальну причину. Наприкінці 90-х рр. у Південно-Східній Азії почав формуватися ринок корпоративних облігацій, і одночасно в Німеччині з'явився ринок корпоративних облігацій середніх підприємств, тобто ці ринки знаходилися на початковому етапі розвитку. Саме в цей період в Азії почали активну діяльність близько 15 національних рейтингових агентств, а в Німеччині близько 10, і зараз можна спостерігати стрімке зростання обох ринків. Фактично, кредитні рейтинги національних агентств значно покривають недоліки і недосконалість ринку: для емітента рейтинг є можливістю проінформувати потенційних інвесторів про облігації, для інвестора – можливістю одержати достовірну інформацію про рівень надійності емітента, для державних органів, фінансових посередників і незалежних аналітиків – можливістю відслідковувати тенденції на новому ринку. Внаслідок цього діяльність національних агентств максимально орієнтована на потребі національного ринку, що розвивається – на відміну від глобальних агентств, що орієнтують свої рейтинги передусім на міжнародних інвесторів. Історично оцінка країнного ризику була найбільш суперечливою у світовій практиці рейтингової діяльності (основні помилки, допущені глобальними рейтинговими агентствами під час азіатської кризи також полягали в оцінці країнного ризику), і передбачення цього ризику при формуванні національної рейтингової шкали є важливим етапом поліпшення якості оцінки, що приводить до більш високої ефективності рейтингу як механізму ринку боргових зобов'язань.
При встановленні рейтингів глобальні агентства змушені підтримувати баланс інтересів численних інвесторів і емітентів з багатьох країн, що є невичерпним джерелом конфліктів інтересів, особливо з огляду на складність оцінки країнного ризику. На жаль, іноді це навіть стає приводом для маніпуляцій: наприклад, відкривши своє представництво на Кіпрі, Moodys почало встановлювати не замовлені рейтинги деяким банкам у цьому регіоні. При цьому рейтинги були трохи нижчими, ніж у конкурентів; унаслідок чого банки змушені були замовити в Moodys повноцінне дослідження, щоб відстояти свою репутацію.
На відміну від глобальних агентств, національні цілком залежать від довіри національних емітентів, інвесторів та інших користувачів рейтингу, імовірність конфлікту інтересів яких значно менша. Таким чином, для національних агентств репутація і максимальне задоволення потреб клієнтів на внутрішньому ринку стає основною і єдиною метою. Цим і пояснюються найчастіше істотні відмінності діяльності національних агентств від глобальних. Наприклад, ціна рейтингу національного агентства складає зазвичай від 3 тис. до 30 тис. доларів США, тоді як у глобальних агентств – від 50 тис. до 100 тис. Національні рейтингові агентства приділяють особливу увагу супроводу рейтингу після присвоєння, що менш поширено в практиці глобальних агентств.
Національні агентства крім рейтингів пропонують широкий спектр інформаційно-аналітичних послуг, тобто ставлять за мету створення ефективної інфраструктури ринку боргових зобов'язань, а не продаж окремого продукту; глобальні агентства не можуть дозволити собі цього на такому рівні, приділяючи більше уваги міжнародним ринкам.
Внаслідок зазначених факторів національні агентства глибше розуміють специфіку ринку, що дозволяє їм робити більш об'єктивні оцінки; але важливіше те, що національні агентства принципово зацікавлені в розвитку національного ринку боргових зобов'язань для розширення власного бізнесу, і це є найважливішою гарантією якості й об'єктивності їхніх оцінок.
За прогнозами аналітиків базельського комітету саме на агентства національного рівня буде, насамперед, покладено завдання реалізації стандартів комітету в їхніх країнах, що сприятиме збільшенню значення і частки ринку цих агентств. З огляду на вищевказане, цей прогноз є дуже життєздатним, оскільки саме національні агентства мають необхідний досвід і ресурси для розвитку національних ринків капіталів і взаємодії з державними органами.
На нашу думку, із впровадженням стандартів базельського комітету і, отже, стандартизації діяльності не тільки міжнародних, але й національних агентств, рейтинги за національною шкалою матимуть не менше значення, ніж міжнародні: тобто навіть міжнародні інвестори зможуть покладатися на рейтинги за національною шкалою, використовувати їх як інструмент управління інвестиційним портфелем.
Уже зараз більшість національних агентств реалізують рекомендації МВФ, Всесвітнього банку й інших міжнародних організацій по стандартизації і підвищенню якості своєї діяльності, необхідної для реалізації рішень базельського комітету. Багато агентств також беруть участь у спільних ініціативах з координації і стандартизації своєї діяльності.
У якості наступної важливої тенденції потрібно відзначити значне збільшення ролі глобальних рейтингових агентств на світовому ринку, про що свідчать злиття і поглинання, що відбулися протягом останнього десятиліття. Найбільш показовим прикладом є Fіtch, що поєднався з відомим у Європі агентством ІBCA, а потім з такими агентствами, як Thompson Bankwatch, Duff & Phelps і поглинув ще низку національних агентств. S&P і Moody's протягом останнього десятиліття також придбали низку національних агентств. Цей процес характеризувався також організацією численних спільних проектів з національними агентствами, придбанням неконтрольних часток у капіталі національних агентств, відкриттям філій і представництв у багатьох країнах.
Ще однією важливою зміною на світовому рейтинговому ринку стало розширення спектра рейтингових послуг і додаткових послуг рейтингових агентств. Наприклад, численні нові німецькі рейтингові агентства ставлять за мету заповнити рейтинги для європейського середнього бізнесу. Збільшується практика (почасти експериментальна) рейтингування нових фінансових інструментів, таких як, наприклад, векселі й акції. Однією з найбільш популярних додаткових послуг як глобальних, так і багатьох національних рейтингових агентств останнім часом став консалтинг.
Ці зміни дозволяють констатувати, по-перше, очевидне збільшення конкуренції на світовому рейтинговому ринку, а по-друге, набуття рейтингами якісно нового значення, а також принципова зміна завдань діяльності рейтингових агентств.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"