інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Методика оцінки фінансової стійкості банків у США

І. Якимова

Американські органи банківського регулювання й нагляду для аналізу діяльності банківських установ з 1978 року використовують методику CAMELS. Остання являє собою комплексну оцінку фінансової стійкості банку, що визначається на основі даних, які надходять у контролюючий інститут – Федеральну резервну систему США.

Абревіатура CAMELS являє собою комбінацію початкових букв аналізованих компонентів:
Ccapіtal adequacy, або достатність капіталу. Система визначає, який капітал банку може бути використаний для захисту його кредиторів (вкладників), і чи достатня його величина;
Aasset qualіty, або якість активів. Система дозволяє одержати інформацію про галузі підвищеного кредитного ризику, проаналізувати склад позикового портфеля, приділяючи увагу фінансовому впливу проблемних позик, структуру цінних паперів;
Mmanagement, або якість управління. Методика визначає якість банківського менеджменту на основі оцінки результатів роботи, дотримання законів та інструкцій, прийнятої системи контролю;
Eearnіngs, або прибутковість. Система оцінює ефективність діяльності банку, визначає джерела одержання прибутку й виявляє її достатність для майбутнього розвитку банку;
Llіquіdіty, або ліквідність. Система визначає достатність ліквідності банку з погляду своєчасного виконання своїх зобов'язань;
Ssensіtіvіty to rіsk, або чутливість до ризику. Дозволяє визначити, наскільки зміниться фінансовий стан банку при зміні процентних ставок (даний компонент як складова частини методики, застосовуваної наглядовими органами США, введений з 1996 року).
Більшість показників, на базі яких будуються оцінки американської рейтингової системи, визначаються «заочно», на основі документів, які надходять до агентств банківського нагляду (call reports – звітність, що подається банками на щоквартальній основі). За даними звітності банки представляють UBPR – Unіform Bank Performance Report (уніфікований звіт про діяльність банку), що включає в себе показники діяльності банку на звітну дату, порівнянні з іншими банками (рeer group). Крім того, UBPR містить аналогічні показники діяльності банку за попередні періоди часу (3-4 роки).
Якщо виникне потреба, то для з'ясування необхідних деталей передбачені перевірки на місцях, у рамках яких наглядові органи можуть отримати додаткову інформацію з метою більш комплексного аналізу. Тому методика CAMELS використовується як при дистанційному нагляді, так і при проведенні інспекційних перевірок.
Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 5, де 1 отримує фінансово-стійкий банк, що має лише незначні відхилення в певних показниках по кожному елементу, які не можуть призвести до негативних наслідків його діяльності; 5 – банк, обсяг і характер недоліків у діяльності якого має критичний рівень і вимагає негайного втручання з боку наглядових органів і керівництва банку.
За результатами оцінки кожного компонента виставляється комплексна оцінка (composіte ratіng):
1 - Strong (сильний);
2 - Satіsfactory (задовільний);
3 - Faіr (посередній);
4 - Margіnal (критичний);
5 - Unsatіsfactory (незадовільний).
«1» – банк «повністю здоровий» у всіх відношеннях (можуть бути лише незначні відхилення у ряді показників); існує належна система управління, стійкий щодо зовнішніх економічних та фінансових потрясінь; немає необхідності у втручанні органів нагляду.
«2» – банк практично «повністю здоровий»; отримані критичні дані не мають суттєвого значення; у системі управління відсутні критичні недоліки; стабільний і може успішно долати коливання у діловому світі; втручання органів банківського нагляду обмежене й здійснюється в обсязі, необхідному для виправлення виявлених недоліків.
«3» – наявність фінансових, операційних або технічних слабкостей, що варіюють від допустимих рівнів до незадовільних; уразливий при несприятливих змінах економічної ситуації; може легко збанкрутувати, якщо прийняті заходи щодо подолання слабкостей неефективні; здійснюється додаткове втручання органів банківського нагляду з метою усунення недоліків.
«4» – серйозні фінансові проблеми; збереження нездорової ситуації при відсутності належної уваги до фінансових проблем; без проведення коригувальних заходів ситуація, що склалася, може призвести до підриву життєздатності у майбутньому; велика ймовірність руйнування; необхідні ретельний нагляд і контроль, а також конкретний план подолання виявлених недоліків.
«5» – існує ймовірність руйнування найближчим часом; виявлені недоліки настільки небезпечні, що потрібна термінова підтримка з боку акціонерів або з інших фінансових джерел; без проведення коригувальних заходів найімовірніше буде ліквідований або об'єднаний з іншими кредитними організаціями.
Найбільш докладно хотілося б зупинитися на методиці аналізу таких показників, як «Якість активів» і «Капітал».
Аналіз показника «Якість активів»
Аналіз діяльності банку з метою визначення його рейтингу за системою CAMELS починається з розгляду структури активів, яка, як було відзначено раніше, дозволяє виявити сфери підвищеного ризику. Наприклад, у загальному випадку позики являють собою більший ризик для кредитної організації, ніж цінні папери. У цінних паперів, емітованих органами державної влади, ризик відсутній. Комерційні позики є більш ризиковими, ніж позики, надані фізичним особам, і т.д.
При аналізі активів до уваги беруться наступні коефіцієнти:
- співвідношення позик до загального обсягу активів, у відсотках;
- прострочені й реструктуровані позики у загальному обсязі позикової заборгованості (аналізуються види позичкової заборгованості, що мають найбільші показники);
- величина резервів до загального обсягу позикової заборгованості;
- співвідношення величини резервів і втрат за позиками.
При аналізі кожного показника, що впливає на оцінку якості активів, враховується його значення на звітну дату, порівнюється з аналогічними показниками по банківській групі (peer group) і береться до уваги тренд (зміна за останні звітні періоди). Важливо не просто визначити його кількісне значення, а виявити фактори, що приводять до його зміни.

Важливим індикатором якості активів є коефіцієнт зважених за рівнем ризику активів (Weіghted classіfіcatіon asset ratіo).
На основі розрахунку даного коефіцієнта Федеральна резервна система США використовує матрицю для швидкої оцінки якості активів, що показано в табл. 1.
Вказана оцінка може бути знижена з урахуванням інших факторів – якості позабалансових активів, адекватності методики формування резервів, кредитної політики, моніторингу позикової заборгованості і т.д.

Крім того, оцінюється достатність сформованих резервів. Даний процес здійснюється у два етапи:
1) на першому етапі визначається необхідний розмір резервів (табл. 2);
2) на другому етапі порівнюється фактичний розмір резервів і необхідний рівень. На основі даних звітності в банку фактично сформований резерв – 1750 дол. США, отже, він нижчий, ніж це потрібно, виходячи з рівня ризику активів на 422 дол. США (даний факт враховується при оцінці компонента «Якість активів»).
Резерви формуються тільки за позичковою заборгованістю. Хоча втрати по цінних паперах та інших активах використовуються при визначенні коефіцієнта класифікації активів, зважених за рівнем ризику, вони не використовуються при аналізі достатності резервів. Втрати по інших активах, за винятком позичкової заборгованості, відносяться на фінансовий результат.
Аналіз показника «Капітал»
Процес вимірювання капіталу містить у собі дві стадії: розподіл капіталу на основний і додатковий, а також розподіл активів на різні категорії залежно від рівня ризику. Для оцінки компонента «Капітал» використовуються наступні коефіцієнти (табл. 3):

- Tіer 1 rіsk-based capіtal ratіo (коефіцієнт достатності основного капіталу) = Tіer 1 (основний капітал)/ RWA (активи, зважені за рівнем ризику);
- Total rіsk-based capіtal ratіo (коефіцієнт достатності сукупного капіталу) = Total capіtal (сукупний капітал)/ RWA;
- Tіer 1 leverage ratіo (леверидж основного капіталу) = Tіer 1/Assets (активи).
Мінімальні вимоги для банків – значення для достатньо капіталізованих кредитних організацій (4%, 8% і 4%).
Якщо у банка дані показники нижче, то наглядовий орган застосовує коригувальні заходи. Разом з тим, за заявою представників Федеральної резервної системи США, вони очікують побачити у банків показники, що відповідають вимогам для добре капіталізованих банків, і навіть більш високі (залежно від рівня ризикованості активів, масштабу й характеру діяльності банку і т.д.).
При оцінці компонента «Капітал» до уваги береться також розмір виплачених дивідендів. Надмірні дивіденди заборонені законодавством (звичайно їх величина не повинна перевищувати 40-50% чистого прибутку звітного року).
Головною перевагою системи CAMELS є те, що вона являє собою стандартизований метод оцінки банків, рейтинги по кожному показнику вказують напрямок дій для їхнього підвищення, комплексна оцінка виражає ступінь необхідного втручання, яке повинне бути розпочате стосовно банку з боку контролюючих органів.
До недоліків методики CAMELS можна віднести те, що вона у значній мірі заснована на експертних (суб'єктивних) оцінках, тому якість кінцевого результату багато в чому буде залежати від професіоналізму представників наглядових органів.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"