інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Системи розрахунків по операціях з цінними паперами у Великій Британії та Австралії

А.Агеєв

Крім класичних централізованих депозитарно-розрахункових систем, що обслуговують операції з купівлі-продажу цінних паперів на організованому та позабіржовому ринках, у деяких країнах світу успішно діють альтернативні системи не депозитарного типу. Вони ефективно працюють зокрема у Великій Британії (система CREST) та Австралії (система CHESS).

Система CREST
Загальна характеристика
Система CREST – розрахунково-кліринговий центр (заснований у 1996 р.), який забезпечує здійснення розрахунків за угодами з британськими та ірландськими цінними паперами, що здійснюються на організованих і позабіржових ринках. Розрахунки здійснюються як по корпоративних, так і по державних цінних паперах (gіlts). CREST також здійснює розрахунки по інструментах грошового ринку, інструментах інвестиційних фондів, по різноманітних міжнародних цінних паперах. Кліринг і здійснення розрахунків – основна функція системи. CREST не є абревіатурою і не підлягає розшифруванню – це проста назва системи, причому при написанні використовуються великі літери.
Ринок цінних паперів Великої Британії та Ірландії залишається реєстраторським. Реєстратори тут – обов'язкові учасники ринку. Акції, що випускаються компаніями, є іменними. Частина випусків цінних паперів існує у паперовій формі, частина є дематеріалізваною. CREST здійснює розрахунки тільки за бездокументарними (дематеріалізваними) паперами. Папери, які випущені у документарній формі й обертаються в системі CREST, переводяться у бездокументарну форму, перед тим як зараховуються на рахунки власників у системі. Ця операція проводиться реєстратором. При бажанні вилучити папери із системи CREST власник звертається до реєстратора, який після виводу паперів із системи знову випускає на них сертифікати. CREST взаємодіє з реєстраторами, обмінюючись з ними інформацією за допомогою ефективного електронного документообігу.
CREST входить у систему міжнародних розрахунків, забезпечуючи своїм учасникам можливість розраховуватися за іноземними цінними паперами, а учасникам міжнародних розрахункових депозитаріїв надає можливість проведення розрахунків за британськими та ірландськими цінними паперами. Грошові розрахунки можуть здійснюватися у різних валютах: GBP, USD, EUR.
Членами системи CREST можуть бути не тільки організації, що ліцензуються та регулюються, а й фізичні особи. В останньому випадку участь може бути «такою, що не спонсується» (учасник сам розпоряджається рахунком) та «таким, що спонсується» (рахунком управляють довірені особи). CREST пов'язаний системою ЕДО (електронного документообігу) не тільки з 15 реєстраторами Великої Британії, але й з усіма категоріями своїх учасників: брокерами, банками, біржами тощо, що забезпечує швидке, недороге та безпечне здійснення розрахунків по операціях з цінними паперами. У якості засобів ЕДО використовується файловий обмін по захищених лініях, також може бути використаний інтерфейс, розроблений CREST. Інтерфейс розроблений на принципах Graphіcal User Іnterface. Повідомленнями можна обмінюватися у форматах і по каналах SWІFT. Взаємодія учасників і системи відбувається тільки з використанням ЕДО. Звичайно учасники використовують комбінований спосіб обміну даними: файловий обмін та CREST-інтерфейс.
CREST не є класичним центральним розрахунковим депозитарієм, що відкриває у реєстрах рахунки номінального утримання, хоча у деяких джерелах систему називають центральним депозитарієм. CREST є швидше центральним розрахунковим субреєстром. CREST не відкриває рахунків у реєстраторів і не реєструє папери на своє ім’я у реєстрах, а надає реєстроутримувачам інформацію про залишок на рахунках власників, відкритих у системі, за результатами проведення операцій. Повний реєстр знаходиться у реєстратора. У Великій Британії вважається, що CREST виконує функції «віддаленого реєстру». Також CREST називають «Оператором реєстру» (Operator Regіster). Таким чином, система є ланкою, що зв’язує інвесторів та реєстраторів. Реєстратор підтримує електронну копію частини реєстру, що первинно ведеться в системі CREST. Рахунки учасників, що розраховуються у системі, маркуються у реєстроутримувача в повній версії реєстру, і в такий спосіб встановлюється відповідність між рахунком власника й місцем, де він розраховується за угодами або здійснює інші операції з цінними паперами.
Така особливість відрізняє CREST від центральних розрахункових депозитаріїв, що працюють на інших розвинених ринках, наприклад, таких як DTCC, що також взаємодіє з реєстраторами, виступаючи як номінальний власник.
CREST також не є центральним контрагентом, а взаємодіє з ним. CREST, як і всі реєстратори, не стягує плату за ведення обліку прав на цінні папери («зберігання»). Учасники сплачують здійснення операцій за фіксованими тарифами. Вартість операції на принципах ППП складає 50 пенсів, на принципах вільної поставки – 35 пенсів.
CREST здійснює розрахунки як валові (угода за угодою), так і неттингові, тобто за результатами декількох угод з одним інструментом з однаковою розрахунковою датою формується одне проведення. Платежі за результатами торгів можуть неттингуватися по всіх інструментах, які враховуються у системі. Розрахунки по біржових угодах можуть здійснюватися з використанням центрального контрагента (ЦК).

Ще однією особливістю централізованої розрахункової системи Великої Британії є те, що у країні не існує єдиного розрахункового банку, де учасники розрахунків зобов'язані тримати свої рахунки. CREST, не являючись банком, при здійсненні грошових розрахунків у GBP управляє рахунками 13 розрахункових банків у центральній платіжній системі Великої Британії, що підтримується Банком Англії. Проводки по рахунках учасників розрахунків проходять поза балансом CREST (рис. 1). При здійсненні розрахунків у EUR (у тому числі і за ірландськими паперами) CREST використовує центральний банк Ірландії. При проведенні розрахунків в USD використовуються уповноважені розрахункові банки, що входять у платіжну систему США Federal Reserve. На рис. 1 представлена система CREST.

Основні принципи
CREST підтримує електронну систему рахунків для учасників. Цінні папери обліковуються на цих рахунках у системі, а також, повторно обліковуються на рахунках у реєстрах власників цінних паперів. Фактично операційна робота CREST при проведенні розрахунків здійснюється із серпня 2006 р. на платформі Sіngle Settlement Engіne (SSE), що належить Euroclear, яка знаходиться за межами Великої Британії. SSE також здійснює розрахунки для європейських підрозділів групи Euroclear: Euroclear Bank, Euroclear France, Euroclear Nederlands, Euroclear Belgіum, які виконують функції розрахунково-клірингових центрів у відповідних країнах. CREST, при існуючих правилах розподілу обов'язків, відповідає за всі дії, що передують самим розрахункам: отримання деталей транзакцій, звіряння, створення інструкцій на розрахунки. На дату розрахунків дані передаються в SSE, яка управляє ресурсами (цінними паперами, кредитними коштами, грошовою ліквідністю) у процесі проведення розрахунків. По завершенню розрахунків SSE генерує підтвердження й передає їх у систему CREST. Система висилає підтвердження членам і учасникам, які корегують відповідні облікові записи для відображення результатів розрахунків.
За британським законодавством кінцеве право на цінні папери обліковується як у реєстрі, так і в системі CREST. У частині паперів, що враховуються в CREST, реєстроутримувачі мають таку саму структуру рахунків власників цінних паперів, як і CREST. Власники цінних паперів, що не мають відносин з CREST, утримують папери прямо в реєстрах. Одержуючи інформацію із системи CREST, реєстратори приводять рахунки власників, які тримають папери у CREST, у відповідність до отриманих даних. Реєстратор є особою, яка консолідує повну інформацію про власників цінних паперів.
Подібна практика зручна для емітентів цінних паперів, оскільки дозволяє одержувати інформацію про власників від однієї уповноваженої особи-реєстратора, а також у будь-який момент дає емітенту інформацію про реальних власників цінних паперів. Рахунки у реєстрі, що дублюють рахунки в системі CREST, мають переважно інформаційний характер. CREST не взаємодіє з емітентами прямо й у частині виплати доходів, виконання корпоративних дій, голосування за довіреністю від імені власників паперів. Як правило, при проведенні всіх перерахованих дій CREST працює з реєстратором.
Записи та зміни по субрахунках у системі CREST мають юридичну силу і підлягають безумовному відображенню у реєстрах. Облікові системи CREST у реєстроутримувача є ідентичними у частині відображення позицій власників цінних паперів, які обліковують папери на рахунках у системі.
В Ірландії практика переходу прав на цінні папери відрізняється від британської. Тут права на цінні папери обліковуються тільки в реєстрі. Розрахунки вважаються завершеними тільки в момент, коли CREST одержує підтвердження від реєстратора, що в його системі ведення реєстру зроблені необхідні зміни, які відобразили рух цінних паперів у системі CREST. Реєстраторові за правилами CREST приділяється 2 години на здійснення операцій зі зміни залишків на рахунках власників. Реєстратор зобов'язаний виконати інструкції CREST у безумовному порядку.
З метою мінімізації ризиків та досягнення повного збігу даних системи з даними реєстрів в обліку CREST здійснює також щоденні звірки з реєстраторами. У випадку розбіжності в обліку записи CREST є визначальними, і реєстр зобов'язаний привести баланс власників у відповідність з даними системи. Важливість звірок, не дивлячись на достатність наявності запису на рахунках у CREST, обумовлена тим, що реєстратор є відповідальною особою перед емітентом з надання інформації про власників цінних паперів. Також реєстратор є уповноваженою особою емітента в частині здійснення корпоративних дій та організації виплат доходів. За законодавством Великої Британії, реєстратор зобов'язаний надавати інформацію емітенту про власників на будь-який його запит, при цьому реєстратор повинен скласти повний список власників з урахуванням тих інвесторів, які тримають активи у системі CREST під номінальним власником. Система номінального утримування дозволена в обох країнах і широко використовується. Номінальний утримувач, який має рахунки у системі, зобов’язаний надати список своїх депонентів за будь-яким запитом CREST. Таке розкриття вважається достатнім, хоча утримувачі першого рівня зобов’язані відправити запит на розкриття і своїм депонентам. На рис. 2. показано схему, що ілюструє особливості обліку цінних паперів у CREST і повторного їх обліку в реєстрах.

CREST не є банком, і розрахунки по грошах здійснюються поза ним. CREST має договірні відносини з розрахунковими банками, які зобов’язані гарантувати оплату за цінними паперами, що знаходяться в системі. Кожен з членів зобов’язаний укласти угоду з одним із розрахункових банків, отримати кредитну лінію для того, щоб мати можливість здійснювати повноцінні розрахунки.
Члени системи для проведення розрахунків відкривають у розрахункових банках спеціальні рахунки Cash Memorandum Accounts (CMA). Для проведення розрахунків члени CREST повинні мати у розпорядженні достатню ліквідність, що надається їхніми розрахунковими банками. Рахунками (CMA) у процесі розрахунків управляє SSE на підставі інформації по операціях, одержуваної з CREST. Платіжні банки у свою чергу мають в системі розрахунків Банку Англії спеціальні рахунки Lіquіdіty Memorandum Accounts (LMA) для проведення розрахунків по операціях з цінними паперами, що проводяться в CREST. Банк Англії визначає для кожного банку кредитний ліміт по рахунках LMA. Банки у свою чергу визначають ліміти для своїх клієнтів по рахунках CMA. Інформація із зобов’язаннями учасників розрахунків разом з інформацією з рахунків CMA і LMA знаходиться в SSE, що проводить розрахунки, виходячи з достатності коштів учасників. Варто ще раз підкреслити, що рахунки CMA і LMA призначені тільки для проведення розрахунків по операціях у системі CREST і контролюються системою. На час розрахунків CREST блокує рахунки, після завершення розрахунків банки й учасники мають можливість вивести кошти на рахунки, що відносяться до інших груп.
Система CREST забезпечує розрахунки всіх типів: ППП, вільне постачання паперів, переказ тільки грошових коштів. Розраховуватися члени можуть по усіх видах угод з цінними паперами, як укладених на організованих ринках, так і на позабіржовому ринку.

Послуги, які надаються системою CREST
Необхідно виділити наступні базові послуги, які CREST надає своїм членам:
- порівняння зустрічних інструкцій за угодами та надання звітів про різні етапи проведення розрахунків сторонам угод;
- клірингові послуги (взаємодія з декількома центральними контрагентами, неттинг, валові розрахунки);
- здійснення розрахунків за принципом «постачання проти платежу» (ППП) у декількох валютах, за принципом «вільне постачання» і за принципом «тільки грошові кошти»;
- виконання функцій «віддаленого реєстру» з широкого спектру цінних паперів, що торгуються, випущених у Великій Британії та Ірландії;
- здійснення операцій з кредитування цінними паперами з використанням заставних коштів;
- поширення інформації щодо корпоративних дій, здійснення розрахунків і нарахувань за результатами виконання корпоративних дій;
- виплата дивідендів членам (з 2004 р.), а також інших доходів за цінними паперами;
- автоматичне пред’явлення вимог, що утворилися у результаті угод (як правило, угод з виплати доходів);
- проведення розрахунків по угодах з іноземними цінними паперами.

Особливості розрахунків у системі CREST
Система CREST здійснює розрахунки по всій сукупності угод з цінними паперами, випущеними у Великій Британії та Ірландії, як біржових, так і позабіржових. За результатами торгів на організованому ринку CREST, як правило, здійснює розрахунки за принципом ППП на основі розрахунку неттингових позицій учасників, що мінімізує операційне та інформаційне навантаження і знижує витрати учасників. Валові розрахунки також можуть здійснюватися – все залежить від бажання учасників. При постачанні цінних паперів та здійсненні грошових розрахунків на організованому ринку використовується система центрального контрагента (ЦК). Роль ЦК на організованих ринках виконують компанії LCH.Clearnet (для Лондонської фондової біржі), Eurex (на Ірландській фондовій біржі), створені спеціально для цих цілей. Грошова сторона розрахунків (перекази між рахунками платіжних банків) проходить у платіжній системі Банку Англії. Платіжні інструкції готує SSE, ця ж система відповідає за здійснення переказів цінних паперів і коштів по відповідних рахунках учасників. У процесі проведення розрахунків SSE взаємодіє з CREST, розрахунковими банками і Банком Англії. Необхідну ліквідність банкам надає Банк Англії, при потребі укладаючи з ними угоди РЕПО. Банк Англії, діючи через банки, може надавати кредитну лінію у рамках лімітів з метою виконання зобов’язань учасниками. Для наочності різні варіанти проведення розрахунків у системі CREST відображені на рис. 3 та 4.

Усім ланцюжком розрахунків управляє SSE, взаємодіючи з CREST та розрахунковими банками. З Банком Англії контактує CREST, одержуючи дані з SSE. Після завершення розрахунків CREST висилає реєстратору інструкцію на зміну даних реєстру (7). В інструкції зазначені нові баланси учасників розрахунків. Реєстратор до кінця робочого дня зобов'язаний провести відповідні зміни в розділі реєстру, що містить копію записів системи CREST. CREST відправляє членам системи – учасникам розрахунків повідомлення про проведену операцію.

У випадку бажання учасників здійснювати розрахунки на неттинговій основі, що зменшує кількість транзакцій з ЦК, вони повинні вказати цю опцію при відсиланні інструкції на рахунки у CREST. У подальшому всі угоди з одним інструментом зводяться до однієї, за якою вимагається один переказ паперів та один переказ грошових коштів. Кінцеві неттингові позиції на переказ за інструментами і за грошовими коштами формуються на кінець розрахун-кового дня, відповідно до цих позицій у кінці дня здійснюються неттингові розрахунки.
Питання розміщення пріоритетів при проведенні розрахунків протягом розрахункового періоду в даній статті не розглядаються. Можна тільки відзначити, що в першу чергу розраховуються угоди, які збільшують ліквідність учасників (наприклад, передусім розраховуються угоди заставного РЕПО). Цікаво, що угоди усередині пріоритетних груп вишиковуються у чергу на розрахунки у випадковому порядку, де випадковим фактором виявляється найменування цінного папера. Також ми не розглядаємо випадки, коли виконання розрахун-ків є неможливим за різних обставин.

Система CHESS
Назва системи CHESS на відміну від CREST є акронімом, піддається розшифруванню та означає Clearіng House for Electronіc Subregіster Settlement. Цю назву можна перекласти так – Клірингова палата для проведення електронних субреєстрових розрахунків. CHESS веде електронні субреєстри власників цінних паперів компаній, що входять до лістингу ASX – Австралійської фондової біржі. Метою ведення електронних субреєстрів є спрощення та прискорення розрахунків за угодами з цінними паперами, що здійснюються учасниками CHESS. Система запускалася у два етапи. На першому, в 1994 р., було презентовано функціонал електронного субреєстру, для обліку цінних паперів у дематеріалізованій формі. На другому, в 1996 р., були реалізовані розрахунки за принципом ППП за участю центрального контрагента (ЦК).
CHESS, як і CREST, не є класичним центральним депозитарієм і не має рахунків номінального утримування в яких-небудь інших облікових інститутах. Учасниками CHESS можуть бути як брокери, що діють від свого імені чи від імені клієнтів, так і інституціональні інвестори, які мають свої рахунки у субреєстрах. Роздрібні інвестори представляються у системі через так званих CHESS Sponsors – звичайно це брокери чи кастодіани. Щодо кожного рахунка по цінних паперах може існувати тільки одна особа, яка має право на управління цим рахунком. Така особа також іменується «Контролюючим Учасником».
CHESS здійснює розрахунки тільки з національними цінними паперами, всі розрахунки здійснюються тільки у національній валюті – австралійських доларах. CHESS пов'язана комунікаційними електронними каналами з ASX, реєстраторами, біржею, кліринговим центром, Reserve Bank of Australіa (RBA – Центральний банк Австралії) тощо.
Цінні папери в Австралії історично існували у документарній формі. До запуску системи CHESS компанії самі приймали рішення про дематеріалізацію паперів. На даний час ринок паперів, субреєстри яких ведуться в CHESS, є дематеріалізованим. Згідно законодавства Австралії, компанії можуть самі приймати рішення про повну дематеріалізацію емітованих цінних паперів. Дематеріалізація паперів з метою оптимізації інфраструктури почалася у 1989 році, коли відбулася реформа в галузі здійснення розрахунків, у ході якої з’явилася система FAST (Flexible Accelerated Securities Transfer), що сприяла швидким переказам паперів. У системі було реалізовано концепцію можливості здійснення бездокументарного збереження цінних паперів. До того часу, поки компанія не приймала рішення про повну дематеріалізацію випусків паперів, вибір, у якій формі тримати папери, залишався за власником. У системі CHESS ця концепція була розвинута, до субреєстру вносилися тільки дематеріалізовані випуски. Паперові розпорядження на здійснення розрахунків були замінені на електронні інструкції. Папери в системі зберігаються тільки у бездокументарній формі у вигляді записів по рахунках. У загальному випадку цінні папери австралійських компаній можуть зберігатися в трьох субреєстрах. Це субреєстр CHESS, субреєстр, який спонсується емітентом для обліку бездокументарних паперів, що знаходяться поза системою CHESS і окремий субреєстр для паперів, що існують у документарній формі.
Австралійські компанії, папери яких папери торгуються на ASX, зобов’язані встановити відносини з CHESS та відкрити субреєстр CHESS. Необхідно зазначити, що при передаванні субреєстру у систему CHESS, емітент зобов’язаний дематеріалізувати випуски переданих паперів. Таким чином, цінні папери компаній, що торгуються на біржі та враховуються у системі, завжди існують тільки в дематеріалізованій формі.
Розрахунки у системі здійснюються за наступними категоріями цінних паперів: акції, корпоративні облігації, варанти, опціони, зчіплені цінні папери (Stapled securities), інвестиційні паї тощо. Структура CHESS показана на рис. 5.


Організація розрахунків або як працює CHESS
Система CHESS була розроблена для проведення електронних розрахунків за угодами з цінними паперами, що укладаються на ASX. Сьогодні система не проводить розрахунків за позабіржовими угодами, хоча й здатна здійснювати цей процес.
CHESS обліковує угоди, що укладаються як на умовах ППП, так і на умовах вільної поставки. Розрахунки біржових угод проводяться з використанням ЦК. Роль ЦК виконує компанія Australіan Clearіng House (ACH). З метою мінімізації ризику непоставок усі угоди, що здійснюються на біржі, розраховуються за участю ACH. Необхідно підкреслити, що CHESS – це електронна система розрахунків, юридично здійснює зберігання та переказ цінних паперів між рахунками учасників компанія ASTC. Як ASTC, так і ACH повністю належать ASX.
Розрахунки за паперами здійснюються винятково у системі CHESS. Усі зміни по рахунках відбуваються на підставі деталей угод, переданих у систему з ASX. Розрахунки за паперами проходять у системі RTGS (Real Tіme Gross Settlement – здійснення валових платежів у реальному часі) RBA (Центрального банку Австралії). Ні CHESS, ні ASTC банками не є. Учасники розрахунків повинні відкрити спеціальний рахунок в одному з уповноважених австралійських банків. Банки у свою чергу мають в RBA рахунки, призначені винятково для розрахунків по цінних паперах – Exchange Settlement Accounts (ESA). Рахунками учасників управляє RBA на основі інформації про неттингові платежі, що надається CHESS. Перед здійсненням розрахунків банки повинні підтвердити RBA свої грошові позиції. CHESS одержує інформацію від RBA і банків про проведені платежі.
При здійсненні розрахунків на умовах ППП CHESS контролює наявність коштів і цінних паперів на рахунках учасників. Угоди, здійснені на біржі, розраховуються на неттинговій основі. Власне фізичні розрахунки здійснюються кожного ранку протягом однієї клірингової сесії, яка починається о 10.30. Як уже зазначалося, на сьогодні розрахунки по грошових коштах здійснюються тільки в австралійських доларах (AUD). За проведення розрахунків на принципі ППП CHESS стягує з кожного учасника AUD 1,60. Плата за «зберігання» не стягується.
Організація розрахункової системи на австралійському ринку дуже нагадує систему розрахунків у Великій Британії. В Австралії CHESS відіграє роль CREST і взаємодіє з торговельною системою та учасниками на аналогічних загальних принципах. Безумовно, існують і відмінності – ринок у Великій Британії більш різноманітний. CREST, зокрема, обслуговує декілька бірж та здійснює розрахунки у декількох валютах, але загалом схеми розрахунків подібні. Так само як і у Великій Британії, сторони за угодою можуть відрізнятися від сторін за розрахунками. Учасники торгів можуть мати статус ASX Market Partіcіpant (Ринковий учасник) або ASX Tradіng-оnly Partіcіpant (Торговельний учасник). Ринкові учасники є також учасниками клірингу та розрахунків. Торговельні учасники клірингують угоди через окремих ACH Clearіng Partіcіpants (Клірингових учасників), а розраховуються через ASTC General Settlement Partіcіpants (Основних учасників розрахунків).
Існує ще одна категорія: ASTC Account Partіcіpant (Обліковий учасник). Цей статус дає право надавати спонсорство власникам паперів (які мають свій HІN) у системі CHESS, а також здійснювати угоди з цінними паперами від їхнього імені, діючи на біржі через Ринкових або Торговельних учасників. Розрахунки у таких випадках Обліковий учасник організовує через Основних учасників розрахунків.
Головними характеристиками систем CREST та CHESS є:
1. Виділення частини реєстру іменних цінних паперів, що обертаються на біржі, в окремий субреєстр і передача такого субреєстру в спеціально створену компанію.
2. Первинний облік на папери у віддаленому субреєстрі здійснюється у спеціалізованій компанії, а не в реєстрі, тобто юридичні права на ці папери засвідчуються записами лише один раз. Реєстратор одержує дані з субреєстру в порядку інформування з метою зведення всього реєстру та передачі даних емітенту, а також для зручності здійснення корпоративних дій, включаючи нарахування й виплату доходів по цінних паперах. Такі дані є інформаційною копією.
3. Усіх учасників облікової системи пов'язує ЕДО, що працює за єдиними стандартами та дозволяє обмінюватися інформацією практично в реальному часі.
У будь-який момент часу емітент має у розпорядженні або може одержати інформацію про всіх власників цінних паперів або клієнтів учасників, які мають рахунки у спеціалізованій компанії.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"