інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Податкові пільги для холдингових компаній, зареєстрованих в Нідерландах

К.Юніна

Альтернативою офшорам сьогодні є серйозні європейські юрисдикції, які також пропонують податкові пільги холдинговим компаніям, і, крім того, безліч інших преференцій для іноземних інвестицій та іноземного бізнесу.

На сьогоднішній день ринок юридичних послуг наповнений пропозиціями «мінімізувати оподаткування бізнесу».
В основному податкові консультанти пропонують використовувати для зазначеної мети холдингові компанії, зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях (Кіпр, Сейшельські Острови, Беліз, Британські Віргінські Острови тощо).
Причини таких пропозицій досить зрозумілі – зазначені юрисдикції пропонують низькі податкові ставки, і, як правило, відсутність податку на прибуток для компаній, метою створення яких є здійснення лише холдингової діяльності.
Разом з тим, серйозні міжнародні компанії сьогодні не дуже позитивно ставляться до низькоподаткових юрисдикцій, оскільки навіть непрямий зв'язок з офшорною юрисдикцією може негативно вплинути на репутацію всього бізнесу в цілому.

Чому Нідерланди?
У цей час, у політичній та економічній обстановці, що склалася (в умовах світової фінансової кризи), вирішальними для визначення респектабельності юрисдикції є наступні критерії:
1. Не офшорний статус юрисдикції. Голландія традиційно не є офшорною або низькоподатковою юрисдикцією. Голландія солідна, шановна європейська країна. Податкові ставки в Нідерландах є досить високими, однак завдяки надаваним голландським законодавствам пільгам, а також системі угод про запобігання подвійного оподаткування (Голландія уклала більше 100 таких угод), зазначені ставки можуть бути знижені.
2. Можливість використання пільг і переваг, які надаються міжнародними угодами. Нідерланди є членом Європейського Співтовариства (ЄС), положення будь-якої директиви ЄС мають пряму дію на території Голландії. Переваги, що надаються директивами компаніям, зареєстрованим на території країн-членів ЄС, наприклад Директивою ЄС про материнські та дочірні компанії (Councіl Dіrectіve 2003/123/EC від 22.12.2003). Згідно з положеннями зазначеної Директиви у компаній, що є резидентами Нідерландів, відсутній обов'язок зі сплати податку у джерела при виплаті дивідендів материнським компаніям, зареєстрованим у країні-члені ЄС. Аналогічне правило діє у випадку одержання дивідендів голландською компанією від дочірньої компанії, зареєстрованої в ЄС.
3. Факт відсутності юрисдикції в «чорному» списку Організації Економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Основною метою даної організації є «сприяння розширенню світової торгівлі на взаємній недискримінаційній основі відповідно до міжнародних зобов'язань», що містить у собі вживання заходів з обмеження податкової конкуренції з боку офшорних та низькоподаткових юрисдикцій.
У цей час даною організацією ведеться список усіх країн-учасниць ОЕСР. Список умовно розділений на три частини:
- юрисдикції, які в значній мірі ввели міжнародні погоджені стандарти податкового співробітництва (так званий «білий» список юрисдикцій);
- юрисдикції, що зобов'язалися перейти на міжнародні погоджені стандарти податкового співробітництва, але ще не ввели такі стандарти повністю («сірий» список юрисдикцій);
- юрисдикції, що не зобов'язалися прийняти міжнародні погоджені стандарти податкового співробітництва («чорний» список юрисдикцій).
Юрисдикції, які перебувають у «чорному» та «сірому» списках ОЕСР постійно зазнають як політичного, так і економічного тиску з боку Організації з економічного співробітництва та розвитку, а також урядів держав з «білого» списку. У той же час Голландія перебуває й перебувала завжди саме в «білій» частині списку ОЕСР, що свідчить про її більш ніж позитивну репутацію юрисдикції на міжнародній арені.
4. Сприятливе правове середовище юрисдикції для здійснення підприємницької діяльності. Голландія має розвинену систему законодавства, яке в порівнянні, наприклад, з російським правом, має більшу гнучкість, чіткість формулювань і легкість тлумачення. Учасники бізнес-діяльності адекватно захищені, у тому числі від свавілля з боку державних органів. У Голландії немає такої кількості бюрократичних перешкод для відкриття та подальшого здійснення діяльності.
5. Додаткова можливість захистити активи. Так, активи будь-якої країни, що юридично належать голландській компанії, можуть претендувати на одержання захисту голландських державних органів. Державні органи в країні, навіть маючи інформацію про останнього бенефіціара (власника), наприклад, нерухомого майна, однак юридично належного компанії, зареєстрованої в Голландії, не зможуть оскаржити стягнення на зазначене майно.
6. Низькі процентні ставки по кредитах, що надаються.

Пільги та переваги, що надаються законодавством Нідерландів
Скористатися всіма пільгами, що надаються податковим законодавством Нідерландів можливо лише шляхом створення (купівлі) компанії-резидента Нідерландів.
Слід зробити застереження, що податкова економія в розглянутому випадку повинна бути лише одним із завдань, що стоять перед власниками бізнесу, бути свого роду бонусом.
Тобто, створюючи міжнародний холдинг, у якому головною материнською компанією виступає компанія-резидент Голландії, не слід керуватися лише бажанням заощадити на податках.
Цілями може слугувати створення сприятливого іміджу компанії, збереження конфіденційності про бенефіціарних власників компанії, можливість виведення та акумулювання основного прибутку у низькоподатковій юрисдикції з метою подальшого реінвестування або нагромадження, а також інші цілі.
Додатковою перевагою Нідерландів є можливість для власника бізнесу здійснити перевірку планованої до реалізації схеми в податкових органах Голландії з метою з'ясування ставлення податкових органів до подібної схеми й додаткового посвідчення легальності використання зв'язування компаній у схемі й правильності нарахування та сплати податків. Така завчасна перевірка дозволить надалі уникнути частих перевірок і пильної уваги з боку податкових органів.
За результатами перевірки укладається угода з податковою службою, строки таких угод становлять близько 4 років.
Розглянемо податкові пільги, які надає законодавство Нідерландів для своїх резидентних компаній. Як правило, власників бізнесу цікавить, як вони можуть заощадити на податках, якими обкладаються виплачувані дивіденди, відсотки по договорах позики, ліцензійні платежі за користування об'єктами інтелектуальної власності (товарний знак, ноу-хау тощо).

Пільговий режим оподаткування холдингової компанії у Нідерландах
Компанії у Нідерландах сплачують досить високий податок на прибуток. Ставки податку на прибуток компаній рівні 20% для доходу до 200,000 євро й 25,5% для доходу понад 200,000 євро (зазначені ставки застосовні у 2009 році).
Дивіденди. Дивіденди, одержувані голландською компанією від дочірньої компанії, складають її оподатковуваний прибуток, який за загальним правилом підлягає обкладанню по зазначених ставках. Пільги, надавані європейським законодавством тут не застосовні, однак голландське законодавство надає податкові пільги холдинговим компаніям, що відповідають певним умовам, що дозволяє повністю виключити оподаткування одержуваних у такий спосіб дивідендів.
Так зване «звільнення участі» (partіcіpatіon exemptіon) містить у собі наступні обов'язкові умови, які повинні бути дотримані одночасно:
- розмір участі (пакета акцій) голландської компанії в дочірній компанії повинен становити не менше 5% від номінально випущеного та оплаченого капіталу;
- капітал дочірньої компанії поділений на акції. В окремих випадках дозволяється кваліфікувати в якості участі володіння частками, а не акціями, наприклад, володіння частками у товариствах з обмеженою відповідальністю;
- дочірня компанія не є так званою «cash-box company», тобто компанією, яка не провадить будь-якої підприємницької діяльності, і майно якої складається в основному з високоліквідних активів (наприклад, банківських депозитів);
- участь у дочірній компанії не повинна відноситися до пасивних інвестицій, що означає обов'язкову активну участь голландської компанії в управлінні справами дочірньої компанії, або наявність господарських (підприємницьких) зв'язків між головною і дочірньою компаніями;
- прибуток дочірньої компанії повинен обкладатися податком у країні інкорпорації на федеральному рівні, незалежно від ставки податку на прибуток.
У тому випадку, коли Голландська компанія не є кінцевою ланкою міжнародного холдингу, вона також має право виплачувати дивіденди на адресу материнської компанії.
Наприклад, ставка податку на дивіденди, виплачувані голландською компанією на адресу головної компанії, зареєстрованої в Нідерландських Антильських Островах, буде визначатися відповідно до внутрішньої податкової угоди Королівства Нідерланди (Голландії) – Tax Arrangement for the Kіngdom (TAK). Згідно з даною угодою ставка податку на вихідні дивіденди на користь компанії в Нідерландських Антильських Островах становить 8,3% у випадку, якщо остання володіє не менше ніж 25% дочірньої голландської компанії, що виплачує дивіденди, або компанія, що одержує дивіденди є компанією відкритого типу (форми NV).
Дивіденди, отримані компанією в Нідерландських Антильських Островах, складають її оподатковуваний прибуток.
Починаючи з 2002 року ставка такого податку становить 34,5%. Разом з тим, законодавством Нідерландських Антильських Островів передбачені спеціальні податкові пільги для компаній, що є холдинговими. Пільги являють собою звільнення від податку доходів від участі в капіталі (у тому числі дивідендів, отриманих від дочірніх компаній). Умовами звільнення від оподаткування дивідендів, отриманих від голландської компанії, є наступні умови:
- частка участі компанії, зареєстрованої в Нідерландських Антильських Островах, у голландській компанії повинна становити не менше 5%. У випадку, якщо частка участі складає 5-25%, від оподаткування буде звільнено 95% отриманих дивідендів. У тому випадку, коли частка участі становить більше 25%, від оподаткування звільняється 100% отриманих від голландської компанії дивідендів;
- сплата податку у джерела виплати на території Нідерландів. У випадку, якщо частка участі компанії, зареєстрованої в Нідерландських Антильських Островах, у голландській компанії становить більше 25% і в Нідерландських Антильських Островах від оподаткування звільняється 100% отриманих дивідендів, ставка податку у джерела виплати буде становити 8,3%. У випадку, якщо участь Антильської компанії в голландській складає 5-25%, і звільненню підлягає 95% отриманих дивідендів, податок у джерела виплати в Голландії становитиме 15%. В останньому випадку 5%, що залишилися не звільненими від оподаткування на прибуток дивідендів, обкладаються за базовою ставкою 34,5%, що дає ефективну ставку 1,7%.
Відсотки, ліцензійні платежі. Одержувані по договорах позик відсотки, а також ліцензійні платежі можуть скласти оподатковуваний прибуток голландської компанії, і в такому випадку підлягати оподаткуванню на прибуток по зазначених ставках (20% для доходу до 200,000 євро й 25,5% для доходу понад 200,000 євро).
Разом з тим, на практиці материнська компанія голландського холдингу не є ланкою, що акумулює кошти, отримані у вигляді прибутку.
Як правило, її засновником є компанія, зареєстрована у низькоподатковій та/або офшорній юрисдикції. У ролі таких компаній виступають, як правило, компанії, зареєстровані в Нідерландських Антильських Островах, Барбадос.
Розглянемо оподаткування доходу голландської компанії у вигляді відсотків і ліцензійних платежів на прикладі триступеневого холдингу, де головною компанією є компанія, зареєстрована в Нідерландських Антильських Островах, її 100% дочірньою компанією є компанія, зареєстрована в Нідерландах, яка у свою чергу володіє 100% часток участі в іноземній компанії.
У цьому випадку, отримані відсотки від іноземної компанії по договорах позики, а також ліцензійні платежі за користування, наприклад, товарним знаком, виплачуються на адресу головної компанії, зареєстрованої в Нідерландських Антильських Островах.
Оподаткуванню буде підлягати лише невелика різниця між отриманими від дочірньої іноземної компанії та виплаченими головною компанією в Нідерландських Антильських Островах відсотками й ліцензійними платежами. Така різниця обкладається податком на прибуток по звичайних ставках. На території Голландії при перерахуванні відсотків та ліцензійних платежів на адресу компанії, зареєстрованої в Нідерландських Антильських Островах, такі платежі не обкладаються податком у джерела виплати.
Отримані компанією в Нідерландських Антильських Островах ліцензійні платежі за користування об'єктом інтелектуальної власності не обкладаються податком.
Дивіденди, які розподіляє компанія в Нідерландських Антильських Островах, уже на користь своїх акціонерів не обкладаються податком у джерела виплати в юрисдикції.

Консолідація групи взаємопов’язаних компаній для цілей оподаткування прибутку
Голландське законодавство надає й таку важливу перевагу для груп компаній холдингів і транснаціональних груп, як можливість консолідації податкових балансів зазначених груп компаній щодо податку на прибуток і результатів діяльності.
Умовами консолідації є:
- дочірня компанія заснована в Нідерландських Антильських Островах, Арубі або державі, з якою у Голландії є угоди про запобігання подвійного оподаткування, що містить положення про недискримінацію. Угода про запобігання подвійного оподаткування між іноземною державою та Королівством Нідерланди містить таке положення (ст.25 Угоди);
- на початок фінансового періоду головна нідерландська компанія володіє не менш ніж 95% номінального капіталу в дочірній компанії;
- фінансовий рік усіх компаній групи починається одночасно;
- режим оподаткування компаній групи збігається;
- дочірня компанія не є «cash-box company».
Перевагою податкової консолідації є можливість перенесення прибутків і збитків усередині холдингової групи.
Крім того, як у випадку консолідації податкових балансів групи компаній, так і в будь-якому іншому випадку, податковим законодавством Нідерландів надається право ведення та подання в податкові органи податкової (фінансової) звітності в будь-якій валюті.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"