інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ринок цінних паперів Республіки Білорусь

Д. Федорако

У наступні роки на ринку цінних паперів Республіки Білорусь здійснюється системна робота держави із здійснення необхідних умов для становлення цілісного, ліквідного, прозорого й ефективного фондового ринку як складової фінансового ринку в Республіці Білорусь, інтегрованого у світовий ринок цінних паперів, який сприяє залученню інвестицій, передусім в реальний сектор економіки.

Інфраструктура фондового ринку
До складу інфраструктури ринку цінних паперів республіки входять:
1. Централізована дворівнева депозитарна система, що складається з центрального депозитарію і 38 депозитаріїв другого рівня.
2. ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа» (БВФБ) , на основі якого створена загальнонаціональна система біржових торгів на всіх основних сегментах фінансового ринку – валютному, фондовому і терміновому.
3. Розрахунково-клірингова система, учасниками якої є:
- РУП «Республіканський центральний депозитарій цінних паперів» (РУП
«РЦДЦБ») (виконує функцію розрахункового депозитарію) ;
- Національний банк Республіки Білорусь (виконує функцію розрахункового банку) ;
- депозитарії, які встановили кореспондентські відносини з РУП «РЦДЦБ»;
- банки, допущені до участі в автоматизованій системі міжбанківських розрахунків.
БВФБ виконує функції оператора розрахунково-клірингової системи та здійснює кліринг за угодами, укладеними в торговельній системі. Кліринг із операцій, здійснених на позабіржовому ринку, не здійснюється. Розрахунки цінними паперами відбуваються разом з грошовими розрахунками за принципом «поставка проти платежу» з використанням повного попереднього резервування цінних паперів та коштів для участі в торгах. БВФБ здійснює клірингову діяльність, використовуючи багатосторонній кліринг, при якому визначення взаємних зобов'язань учасників торгів проводиться із застосуванням процедури неттінгу.
Взаємодія учасників розрахунково-клірингової системи з цінних паперів здійснюється тільки з використанням технологій електронного документообігу.
4. 74 професійних учасника ринку цінних паперів (брокери, дилери, депозитарії, довірчі керуючі) .
5. Інформаційна Білоруська котирувальна автоматизована система (БЕКАС) , що є достовірним джерелом інформації про стан позабіржового ринку цінних паперів.

Програма розвитку ринку корпоративних цінних паперів
З 2008 р. в Республіці Білорусь реалізується Програма розвитку ринку корпоративних цінних паперів Республіки Білорусь на 2008-2010 роки, затверджена Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь і Національного банку Республіки Білорусь від 21.01.2008 № 78 / 1 (далі - Програма) , в рамках якої здійснюється комплекс заходів щодо створення на законодавчому рівні необхідних передумов для активізації фондового ринку.
На сьогоднішній день реалізовано наступні заходи:
- скасовано особливе право («золота акція») держави на участь в управлінні господарськими товариствами;
- відбувається поетапне зняття обмежень на відчуження акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі роздержавлення та приватизації (обмеження зняті стосовно акцій 1116 відкритих акціонерних товариств; дата повного зняття обмежень - 1 січня 2011 р.) ;
- знижено розмір державного мита за реєстрацію акцій;
- запроваджено новий інструмент запозичення – біржові облігації, розміщення та обіг яких здійснюється виключно на біржовому ринку без державної реєстрації випуску цінних паперів;
- банкам надана можливість випуску облігацій без забезпечення виконання зобов'язань за ним (у межах 80 % від нормативного капіталу) ;
- акціонерним товариствам надана можливість випуску облігацій на суму, що перевищує розмір статутного фонду;
- внесені значні зміни до системи оподаткування. У 2008 р. знижена ставка податку на доходи від операцій з цінними паперами з 40 до 24 %; з 1 січня 2010 р. набула чинності Особлива частина Податкового кодексу Республіки Білорусь, відповідно до якої:
а) з 15 до 12 % знижена ставка прибуткового податку щодо доходів, одержуваних фізичними особами у вигляді дивідендів;
б) з 24 до 12 % знижена ставка податку на прибуток, одержувана юридичними особами від реалізації акцій білоруських емітентів, а також у вигляді дивідендів, виплачуваних як резидентами, так і нерезидентами;
в) звільнені від оподаткування доходи, отримані від операцій з корпоративними облігаціями, випущеними в 5-річний період (з 1 квітня 2008 р. по 1 січня 2013р.) ;
- витрати емітентів з виплати відсотків за облігаціями, випущеними організацією, відносяться до інших витрат з виробництва та реалізації продукції і товарів (робіт, послуг) , що враховуються при оподаткуванні;
- здійснюється концептуальна систематизація діяльності держави у сфері приватизації, спрямована на оптимізацію частки держави в акціонерному капіталі, шляхом прийняття трирічних планів приватизації;
- спрощені адміністративні процедури, що здійснюються в процесі державної реєстрації цінних паперів;
- удосконалений порядок випуску та державної реєстрації цінних паперів на території Республіки Білорусь, включаючи нові інструменти - біржові облігації і бездокументарні заставні, а також порядок здійснення операцій з ними.
З метою розвитку заходів Програми:
- розширено коло інвесторів у житлові облігації за рахунок надання можливості їх придбання для іноземних юридичних і фізичних осіб, а також посилено державне регулювання у сфері захисту прав і законних інтересів інвесторів;
- знято низку обмежень на здійснення професійної діяльності з цінних паперів.
Основні цілі всіх перерахованих вище змін – лібералізація умов залучення ресурсів із використанням інструментів ринку цінних паперів та мінімізація витрат, пов'язаних із випуском і обігом цінних паперів.

Показники фінансового сектору
Позитивні зміни на ринку цінних паперів республіки були відзначені експертами Світового банку та МВФ в Узагальненої оцінці фінансового сектора. Вжиті заходи забезпечили з 2008 р. позитивну динаміку розвитку всіх його сегментів, про що свідчать кількісні показники ринку.
За 2008-2009 рр. кількість акціонерних товариств збільшилося на 83 компанії, за 7 місяців 2010 р. – на 104 компанії і станом на 1 серпня 2010 р. склало 4395 організацій, з яких 2003 – відкриті акціонерні товариства, 2391 – закриті акціонерні товариства. За 2 роки обсяг емісії акцій діючих емітентів збільшився в 2,4 рази і станом на 1 січня 2010 р. склав 40600 млрд. руб., а на 1 серпня 2010 р. - 46900 млрд. руб., в тому числі 35840 млрд. руб. - Емісія акцій відкритих акціонерних товариств, 11030 млрд. руб. - Емісія акцій закритих акціонерних товариств.
За 2008-2009 рр. зареєстровано 297 випусків корпоративних облігацій на загальну суму емісії 10 023, 6 млрд. руб. У порівнянні з показниками на 1 січня 2008 р., обсяг емісії облігацій, що перебувають в обігу, збільшився за результатами на 1 січня 2009 р. у 4,8 рази і склав 2468,2 млрд. руб., або 155 випусків; на 1 січня 2010 р . зріс у 16,1 рази і досяг 8241,4 млрд. руб., або 272 випусків. За січень - липень 2010 р. зареєстровано 169 випусків корпоративних облігацій 71 емітента (з них 57 небанківських організацій) на загальну суму емісії 5474,44 млрд. руб., у тому числі за видами валют: 4206,8 білоруських руб., 283,9 млн. дол. США, 109,0 млн. євро.
Із загального обсягу зареєстрованих випусків за станом на 1 серпня 2010 облігації банків становлять 82,6 % (4520,22 млрд. руб.) , небанківських організацій - 17,4% (954,22 млрд. руб.) . Таким чином, обсяг зареєстрованих випусків зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. в 1,6 разів. У тому числі обсяг емісії облігацій небанківських організацій збільшився в 11,4 рази, а частка цінних паперів вказаних емітентів у загальному обсязі зросла з 2,5 до 17,4 %.
Станом на 1 серпня 2010 р. в обігу перебувало 373 випуску корпоративних облігацій 99 емітентів (із них 81 небанківська організація) на загальну суму емісії 10 173,0 млрд. руб.
За 7 місяців 2010 р. було зареєстровано 77 випусків облігацій місцевих позик 49 емітентів на загальну суму 3,5 трлн. руб. Станом на 1 серпня 2010 р. в обігу перебувало 135 випусків таких облігацій 55 емітентів на суму емісії 4700 млрд. руб. (На 1 січня 2010 р. – 1,3 трлн руб.) .
Довідка. За 1997-2003 рр. було зареєстровано 7 випусків облігацій місцевих позик. Протягом 4 років, у 2004-2007 рр., Ринок облігацій місцевих позик відсутній і активізувався тільки в 2008 р. в результаті реалізації низки заходів Програми.
За 2008-2009 рр. обсяг вторинних торгів на біржі склав: з акціями – 325,4 млрд. руб., з корпоративними облігаціями – 3728,9 млрд. руб. Загальний обсяг вторинних торгів на біржі в січні - липні 2010 р.: з акціями – 164,8 млрд. руб., з корпоративними облігаціями -1935,5 млрд. руб., з облігаціями місцевих виконавчих і розпорядчих органів – 1589,9 млрд. руб.
Обсяг позабіржового ринку за 7 місяців 2010 р. перевищив 7,0 трлн руб.

Перспективи розвитку фондового ринку
Подальший розвиток ринку цінних паперів, включаючи його інфраструктуру, здійснюється у двох основних напрямках: активізація внутрішнього ринку та забезпечення виходу на зовнішні ринки капіталу.
З метою активізації внутрішнього ринку цінних паперів здійснюється:
1) закріплення нових принципів комплексного регулювання ринку цінних паперів відповідно до міжнародних стандартів і сучасних потреб ринку шляхом прийняття нових редакцій законів Республіки Білорусь «Про цінні папери і фондові біржі» та «Про депозитарної діяльності та центральний депозитарій цінних паперів у Республіці Білорусь». Законопроекти підготовлені та внесені до Уряду;
2) розробка проекту закону «Про інвестиційні фонди», що сприяє розвитку інституту колективних інвесторів;
3) створення конкурентоспроможної розрахунково-клірингової системи з цінних паперів, що забезпечує високу ефективність здійснення розрахунків по операціях з усіма видами цінних паперів, максимальний захист інтересів і гарантію прав інвесторів шляхом реалізації Концепції розвитку розрахунково-клірингової системи з цінних паперів Республіки Білорусь на 2010-2015 рр., затвердженої спільним Постановою Міністерства фінансів і Національного банку від 04.03.2010 № 20/40.
Враховуючи існуючий стан інфраструктури організованого ринку і оцінюючи його з точки зору міжнародних стандартів, подальший розвиток розрахунково-клірингової системи з цінних паперів в Республіці Білорусь планується здійснювати в наступних напрямках:
- розробка законодавства, що встановлює правові засади здійснення клірингу зобов'язань, що регулює даний вид діяльності, різні способи визначення зобов'язань учасників клірингу;
- впровадження механізму розрахунків на валовій основі;
- формування системи підтримки ліквідності учасників клірингу на основі впровадження механізмів позики цінних паперів та грошових коштів;
- формування кліринговою організацією системи моніторингу фінансового стану всіх учасників клірингу з використанням інформації, наданої Міністерством фінансів Республіки Білорусь і Національним банком Республіки Білорусь, за винятком відомостей, що становлять банківську таємницю, з метою попередження можливих наслідків неплатоспроможності та поетапного запровадження режимів здійснення угод із частковим депонуванням коштів для окремих категорій учасників клірингу;
- побудова ефективної моделі технологічної взаємодії між структурними елементами розрахунково-клірингової системи та учасниками клірингу в режимі реального часу, в тому числі з використанням біржової системи електронного документообігу, що включає сертифіковані засоби криптографічного захисту інформації;
- створення нових механізмів страхування ризиків (створення правової основи і впровадження нових моделей управління ризиками, що базуються на формуванні й використанні кліринговою організацією гарантійних фондів та розвиток нових видів страхування, орієнтованих на страхування ризиків, що супроводжують професійну діяльність на ринку цінних паперів, включаючи клірингову та депозитарну діяльність) .
Проведено ряд заходів щодо забезпечення умов виходу цінних паперів білоруських емітентів на зовнішні ринки.
РУП «РЦДЦБ» вступило в Асоціацію національних нумеруючих агентств (АННА) і з 1 грудня 2008 р. в якості партнера АННА і Національного нумеруючого агентства у Республіці Білорусь надає послуги з присвоєння міжнародних кодів випусків цінних паперів, зареєстрованих у Республіці Білорусь.
Крім цього, РУП «РЦДЦБ» встановлені міждепозитарні кореспондентські відносини з 4 депозитаріями Російської Федерації, а також ведуться переговори щодо встановлення кореспондентських відносин з центральними депозитаріями зарубіжних країн.
Передбачені пільги з оподаткування доходів іноземних організацій (у тому числі отриманих від синдикованих кредитів та кредитів, наданих за рахунок випуску цінних паперів) .
Таким чином, у рамках цілеспрямованої роботи щодо вдосконалення законодавства, яке регулює випуск та обіг цінних паперів, знято більшість обмежень, які робили непривабливим для підприємств випуск корпоративних цінних паперів.
На законодавчому рівні створені сприятливі умови для інвестування в економіку республіки і розвитку фондового ринку, що дозволило активізувати процес самостійного залучення підприємствами інвестицій і забезпечити суттєве зростання корпоративних цінних паперів, котрі перебувають в обігу.
У 2010-2011 роках продовжиться співпраця з експертами Світового банку із впровадження міжнародних стандартів та приведення у відповідність до Директив ЄС у здійсненні контролю та нагляду на ринку цінних паперів, будуть здійснені підготовчі заходи щодо вступу Міністерства фінансів у Міжнародну комісію регуляторів ринку цінних паперів (IOSCO) .
Перераховані вище заходи дозволять забезпечити збереження позитивної динаміки розвитку ринку корпоративних цінних паперів.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"