інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Тенденції банківського бізнесу: злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів

Р.Гриценко
Радник Голови Національного банку України, к.е.н.

Сучасні тенденції розвитку економіки свідчать про тенденції глобалізації, диверсифікації, уніфікації та лібералізації фінансових ринків. Основними причинами злиття є конкурентне середовище, зокрема, зміни, яке воно вносить у технології та в процес функціонування бізнесів. Конкуренція вимагає активного пошуку нових інвестиційних можливостей, ефективного використання всіх ресурсів, визначення стратегії протидії конкурентам.
Комплексна програма розвитку банківської системи на 2003 – 2005 роки, розроблена Національним банком України, передбачає заходи, спрямовані на збільшення обсягів довгострокового кредитування та залучення довгострокових ресурсів до банківської системи. Для банківської системи України одним із шляхів залучення довгострокових ресурсів і збільшення можливостей для довгострокового кредитування є злиття1 банківського бізнесу із страховими компаніями та пенсійними фондами, які акумулюють значні кошти населення. Тому вивчення питання щодо позитивних аспектів та проблем, які можуть виникнути при злитті банківського бізнесу із пенсійними фондами і страховими компаніями бізнесів є актуальним для визначення необхідності регулювання сфери діяльності цих бізнесів, впровадження адекватного нагляду та регулювання, а також сприяння подальшому розвитку фінансового сектору України.

Переваги та недоліки злиття
Злиття компаній будь-якого сегменту економіки, можуть мати як зовнішні так і внутрішні інвестиційні переваги.
У наукових дослідженнях виділяють наступні цілі, які намагаються досягти компанії, що приймають рішення про злиття:
- посилення власної конкурентної позиції на ринку та усунення конкурентів;
- підвищення перешкоди для входження на ринок або сегмент ринку для інших потенційних учасників;
- придбання взаємодоповнюючих, антициклічних та балансуючих активів;
- підвищення ефективності розміщення вільних коштів;
- придбання участі у прибутковому бізнесі;
- використання існуючих управлінських навичок в іншому бізнесі;
- диверсифікація ризиків;
- зниження інформаційних і маркетингових витрат;
При цьому компанії досягають так званого ефекту "синергії" – додаткової вигоди від об’єднання ресурсів компаній, яка проявляється в наступному:
1. Збільшення доходів за рахунок підвищення спеціалізації, поліпшення маркетингу та посилення позиції на ринку.
2. Зменшення витрат за рахунок вертикальної інтеграції та економії на взаємодоповнюючих ресурсах.
3. Оптимізація оподаткування.
4. Зниження вартості капіталу.
При цьому слід зауважити, що поряд з ефектом "синергії" можуть виникнути і додаткові витрати, пов’язані із необхідністю уніфікації бізнесів, поєднання внутрішніх технологій. Таким чином, при вирішенні питання щодо злиття бізнесів необхідно оцінити фактори, які впливають на зменшення витрат і фактори, які можуть призвести до збільшення витрат, а саме:
Табл.1
Позитивні фактори Негативні фактори
Збільшення прибутку Витрати на придбання
Економія на податках Можливі негативні наслідки зміни керівництва
Економія на спільних витратах Витрати на уніфікацію технологій

При цьому існують певні переваги, які є специфічними для злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів, а саме:
1. Подібність технологій управління активами та оцінки ризиків.
2. Можливість об’єднання персоналу і технічних засобів, які використовуються для управління та оцінки ризиків. (Як відомо, програмні продукти, що використовуються для моделювання та прогнозування ризиків, а також витрати на утримання висококваліфікованого персоналу, що здійснюють оцінку ризиків є досить дорогими, таким чином об’єднання бізнесів може призвести до суттєвого скорочення таких витрат).
3. Зменшення трансакційних витрат по всьому циклу руху коштів від їх залучення до розміщення.
4. Диверсифікація фінансових ризиків.
5. Для банків перевагою є залучення стабільних довгострокових ресурсів.
6. Для пенсійних фондів перевагою є можливість покращення якості та ефективності управління ресурсами і притаманними їм ризиками.
7. Можливість створення уніфікованої фінансової торгівельної марки.
У цьому контексті створення фінансових "супермаркетів" є своєрідною формою поліпшення управління ліквідністю, оскільки компанія отримує змогу диверсифікувати як залучені кошти, так і розміщені ресурси за строками, галузями, більш ефективно управляти вартістю коштів, що залучаються і розміщуються. Крім цього, оскільки різним сферам фінансових послуг притаманні різні ризики, робота в декількох секторах фінансового ринку одночасно зменшує сумарний ризик для фінансової установи.

Принципова схема об’єднання бізнесів


Взагалі ефективність злиття пенсійних фондів, банків, страхових та інших фінансових компаній найкраще підтверджується ефективною робою ING Group, яка включає в себе декілька банківських установ, страхових компаній, пенсійних фондів, лізингових і трастових компаній.

Наглядові переваги
У глобальному світовому масштабі злиття вищезазначених бізнесів приводить до розуміння Державними органами влади необхідності об’єднання й наглядових органів, які здійснюють нагляд за вказаними установами. У деяких країнах, наприклад в Нідерландах, після посилення ринкових тенденцій щодо злиття пенсійних фондів, страхових компаній та банків було прийнято рішення також і про об’єднання наглядових органів, що здійснюють за ними нагляд, а саме, органів нагляду міністерства фінансів і центрального банку.
В Україні нагляд за страховими компаніями та пенсійними фондами здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. В подальшому злиття банківського бізнесу з пенсійними фондами і страховими компаніями може також сприяти необхідності створення об’єднаного органу нагляду за цими установами, оскільки нагляд за діяльністю однієї фінансової групи, яка займається усіма зазначеними бізнесами, є неефективним. Саме про це говорять і Основні принципи ефективного банківського нагляду Базельського комітету. Так, двадцятий принцип вимагає від органів нагляду можливості здійснення нагляду за банківською групою на консолідованій основі, а саме – консолідації усіх ризиків, які притаманні банківській групі. В Україні, згідно із Законом "Про банки і банківську діяльність" банки можуть створювати банківські об'єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група. Саме остання форма банківського об’єднання надає можливість об’єднуватись банкам з іншими фінансовими установами: "фінансова холдингова група має складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк і материнська компанія повинна бути фінансовою установою".
Об’єднання наглядових органів також має позитивні риси, а саме:
1. Технології оцінки ризиків за активними операціями дуже схожі. Наглядовцям потрібні відповідні навички та методики як для оцінки банків, так і пенсійних фондів, страхових компаній.
2. Консолідований аналіз економічного стану не тільки в банківській, а й у небанківській фінансовій сфері дозволяє глибше і точніше відстежувати глобальні ризики та прогнозувати фінансове становище країни та ризики, що виникають при функціонуванні бізнесів .
Для України питання нагляду за небанківськими фінансовими установами є досить актуальним, оскільки формування якісного нагляду Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг тільки розпочалось і потребує значного часу, протягом якого важливі складові фінансових ринків залишаться неврегульованими.
У випадку прийняття змін до Закону України "Про оподаткування підприємств" в частині надання можливості здійснювати відрахування до недержавних фондів за рахунок витрат, тобто відрахування до недержавних пенсійних фондів зменшуватимуть базу для оподаткування, можна очікувати стрімкого розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, що відповідно вимагатиме посилення якості нагляду за цими установами.

Подолання законодавчих та регулятивних перешкод
Створення об’єднаної фінансової структури дозволяє також подолати деякі законодавчі перешкоди. Так, для страхових компаній існує заборона щодо розміщення резервів у кредити та акції, тому банківський бізнес є привабливим для страхових компаній з точки зору можливості управління страховими резервами.
Привабливим для об’єднання бізнесів є механізм, при якому страхові продукти продаються в офісах банку поряд із наданням суто банківських послуг, що призводить до суттєвого зниження витрат на надання страхових послуг і пошук клієнтів. Прикладом надання таких послуг є страхування заставленого банкові майна або фінансових ризиків, ризиків за операціями з платіжними картками тощо.
При регулюванні діяльності пенсійних фондів, також суттєво обмежуються можливі напрями інвестування коштів пенсійних фондів, тому злиття пенсійних фондів та банків дає змогу ефективніше розпоряджатися коштами фонду.
Сучасними прикладами спільних схем, де ефективно співпрацює як банк так і страхова компанія можуть бути:
1. Іпотечне кредитування з одночасним обов’язковим страхуванням отриманого житла.
2. Бізнес з виїзного туризму, коли банк співпрацює разом із страховою компанією і туристичною фірмою.
3. Кредитування на придбання автотранспорту та одночасне обов’язкове страхування придбаного у кредит автотранспорту.
4. Відкриття карткового рахунку з одноразовим наданням послуг щодо медичного страхування.
При цьому, як показує практика, страхові компанії можуть страхувати як ризик нанесення шкоди житлу або автотранспорту, так і взагалі ризики неповернення кредиту або життя позичальника на користь банку.
При прийнятті рішень щодо об’єднання компаній необхідно звертати увагу й на територіальну наближеність і навіть єдність офісів страхової компанії, пенсійного фонду та банку, оскільки клієнт, який приходить вирішувати свої фінансові питання може ще не мати достатньої інформації яка саме фінансова послуга може бути найбільш прийнятною для нього. Прикладом таких фінансових продуктів можуть бути банківський депозит і внески на пенсійний рахунок. Тобто, особа, яка приходить у банк покласти депозит, після консультації фахівця може прийняти рішення, що замість депозитного вкладу краще зробити внесок на пенсійний рахунок, залежно від її віку, суми депозиту, відсотків, які пропонує банк, та інших факторів. І це не єдиний приклад таких фінансових інструментів і продуктів страхових компаній, банків та пенсійних фондів.
При цьому, слід зазначити, що одним із важливих факторів, які стимулюють банки об’єднуватися з іншими фінансовими компаніями є тенденція щодо зниження прибутковості банківського бізнесу, що примушує керівників та акціонерів банків шукати нові прибуткові схеми та продукти.

Висновок
Банківська система активно рухається в напрямку створення "фінансових супермаркетів", таким чином, злиття банківського бізнесу зі страховими компаніями та пенсійними фондами може стати для банків єдиним засобом збереження конкурентних позицій банків на ринку банківських і фінансових послуг. При цьому, існують також тенденції щодо інтеграції фінансових послуг, коли одна фінансова послуга може включати продукти як банківської установи, так і пенсійного фонду, страхової, лізингової чи факторингової компанії.

* За матеріалами сайту

Термін "злиття" використовується у значенні створення фінансової холдингової групи, яка включає в себе об’єднання банків з іншими фінансовими установами.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"