інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Лізингова форма фінансування: переваги та недоліки

Лізингова операція, побудована на розділенні права власності на актив і права використання цього активу, як економічна форма діяльності несе в собі елементи кредиту, оренди та інвестицій. Вважається, що лізинг має низку переваг порівняно з іншими формами фінансування. Наведемо перелік переваг, які можуть отримати суб'єкти лізингових відносин.
Переваги лізингу для орендарів
Лізинг припускає 100-відсоткове фінансування і не вимагає швидкого повернення всієї суми боргу.
Оренда забезпечує фінансування орендаря в точній відповідності до потреб в активах, що фінансуються. Це особливо вигідно дрібним позичальникам, для яких є просто неможливим таке зручне і гнучке фінансування за допомогою позики або поновлюваного кредиту, що одержують солідніші компанії. Лізингову угоду може бути розроблено з урахуванням специфічних особливостей орендарів.
Багато орендарів мають довгострокові фінансові плани, під час реалізації яких їхні фінансові можливості значно обмежені. Лізинг дозволяє подолати такі обмеження і тим самим сприяє більшій мобільності при інвестиційному і фінансовому плануванні.
При лізингу питання придбання і фінансування активів розв'язується одночасно.
Придбання активів за допомогою лізингу виконує "золоте правило фінансування", згідно з яким фінансування має здійснюватися протягом усього терміну використання активу. Якщо при купівлі активу використовується позиковий капітал, то зазвичай потрібне більш швидке погашення позики, ніж термін експлуатації активу.
Лізинг підвищує “гнучкість” орендаря в ухваленні рішень. У разі купівлі існує тільки єдина альтернатива – "не купувати", а при лізингу орендар має ширший вибір. Серед лізингових контрактів з різними умовами орендар може вибрати той, що найбільше відповідає його потребам і можливостям.
Внаслідок того, що лізингові платежі здійснюються за фіксованим графіком, орендар має можливість координувати витрати на фінансування капітальних вкладень і надходження від реалізації продукції, забезпечуючи тим самим велику стабільність фінансових планів, ніж це має місце при купівлі устаткування.
Внаслідок того, що частиною забезпечення повернення інвестованих коштів вважається предмет лізингу, що є власністю лізингодавця, простіше одержати контракт з лізингу, ніж альтернативну йому позику на придбання активів.
Використовуючи лізинг, орендар може застосовувати більший обсяг виробничих потужностей, ніж при купівлі того ж активу. Тимчасово вивільнені фінансові ресурси орендар може використовувати з іншою метою.
Оскільки лізинг тривалий час є засобом реалізації продукції виробництва, то державна політика, як правило, спрямована на заохочення і розширення лізингових операцій.
У разі низької прибутковості орендаря, останній може скористатися поворотним лізингом, що надає можливість пільгового оподаткування прибутку.
Лізинг дозволяє орендарю, який не має значних фінансових ресурсів, почати великий проект.
Можливість отримання високої ліквідаційної вартості предмету лізингу в кінці контракту у багатьох випадках є визначальною для ухвалення лізингу орендарями.
Крім зазначеного, орендар має низку переваг в обліку майна, що орендується.
Лізингові платежі, що сплачуються орендарем, враховуються у собівартості, тобто кошти на їхню виплату формуються до утворення оподатковуваного прибутку.
Лізинг не збільшує борг у балансі орендаря і не зачіпає співвідношень власних і позикових коштів, тобто можливості лізингоотримувача щодо отримання додаткових позик не знижуються.
Облік і амортизація лізингового майна проводиться на балансі лізингодавця. Термін лізингу, як правило, відповідає періоду амортизації предмету лізингу, але термін лізингового контракту зазвичай менший. Чим більший термін лізингу і, відповідно, нижча залишкова вартість майна, тим вільніші умови експлуатації майна і подальшого його використання.
Переваги лізингу для лізингових компаній
Право власності на передане в лізинг майно надає значні податкові пільги. Компанії з високим рівнем оподатковуваного прибутку не забирають частину податкових пільг у орендарів з пільговим режимом оподаткування прибутку через нижчу ставку орендної плати ніж відсотки з кредиту на придбання того ж майна.
Оскільки передане в лізинг майно залишається у власності лізингодавця, останній може використовувати це майно з невиробничою метою (наприклад, як додаткове забезпечення повернення кредитних коштів).
Висока ліквідаційна вартість після прискореної амортизації предмету лізингу. Повернення її частини після реалізації предмету лізингу може принести великий прибуток.
Допомога у продажу продавцеві предмету лізингу з боку лізингодавця. Відповідно до таких угод продавець від імені лізингодавця пропонує клієнтам фінансування постачань своєї продукції за допомогою лізингу.
Інвестиції у формі майна, на відміну від грошового кредиту, знижують ризик неповернення коштів, оскільки лізингодавець зберігає право власності на передане в лізинг майно.
Головна роль при підготовці і проведенні лізингової операції залишається за лізингодавцем. Вартість цих послуг займає немалу частку комісійної винагороди лізингодавця.
Лізингодавець має можливість знаходити додаткові фінансові ресурси для продовження і розширення діяльності, закладаючи здане в лізинг майно або поступаючись правом вимоги лізингових платежів.
Лізинг спрямовує фінансові ресурси безпосередньо на придбання матеріальних активів, тим самим знімаючи проблему нецільового використання кредитних коштів.
Інвестиції у виробниче устаткування за допомогою лізингу гарантує генерування доходу, що покриває зобов'язання з лізингу.
Переваги лізингу для продавця лізингового майна
Продавець предмету лізингу отримує додаткові можливості збуту своєї продукції.
Операція для продавця менш ризикова, оскільки лізингодавець бере на себе ризик повернення вартості майна через лізингові платежі.
Можливі переваги для банків, що беруть участь в лізингових операціях
Перше, на що вказують банки, - це податкові переваги, які дозволяють значно знизити вартість операції. Саме цей чинник сприяв розвиткові лізингу в західних країнах. Нижча вартість операції надає можливість підвищити вірогідність здійснення проектів і зменшує борги позичальників, і як результат – покращує якість позик, що надаються.
Крім того, законодавчі акти недостатньо допрацьовані, щоб прийнята процедура з обігу стягнення на забезпечення не перетворювалася на скрутний процес, на який витрачається багато часу, з’являється відчуття впевненості у позитивному результаті. Лізинг може частково усунути зазначену проблему, оскільки кредитор зберігає за собою право власності на забезпечення. Можливість посилення права банку з оббігу стягнення на забезпечення має привести до якісного поліпшення кредиту і зробити життєздатними більшість інвестиційних проектів.
Передача в лізинг устаткування, виготовленого за кордоном, дозволить залучити дешевші грошові кошти іноземних фінансових установ або грошові фонди держав, зацікавлених в експорті продукції своєї промисловості.
Лізинг – відносно новий вид фінансування для нашої країни, що допомагає організаціям (клієнтам банку) здійснювати реорганізацію виробництва, не відволікаючи великі грошові ресурси з обігових коштів.
Можливість банку досягти вищого рівня ліквідності кредитного портфеля.
Переваги лізингу для країни-орендаря
Лізинг збільшує конкуренцію між джерелами фінансування.
Лізинг підвищує загальний рівень капіталовкладень.
Сума лізингових операцій не враховується в підрахунку національної заборгованості, тобто з'являється можливість перевищити ліміти кредиторської заборгованості, встановлені Міжнародним валютним фондом по окремих країнах.
Разом із зазначеними перевагами лізинг має значні недоліки, що виявляються у фінансово-кредитній сфері і невирішених бухгалтерських проблемах.
Від довгострокового кредиту лізинг відрізняється підвищеною складністю організації, яка полягає в більшій кількості учасників.
При фінансовому лізингу орендні платежі не припиняються до кінця контракту, навіть якщо через науково-технічний прогрес лізингове майно виявляється вже застарілим.
Орендар не виграє на підвищенні залишкової вартості устаткування.
Поворотний міжнародний лізинг, побудований на податковій основі, обертається збитками для країни-лізингодавця.
При міжнародних мультивалютних лізингових операціях відсутні повні гарантії від валютних ризиків (проблема переноситься з одного учасника на іншого).
Простого переліку видимих переваг і недоліків лізингу достатньо для припущення про те, що він (лізинг) може бути ефективною формою інвестицій.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"