інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Система моніторингу діяльності кредитних спілок (PEARLS)

Д. Річардсон
Всесвітня рада кредитних спілок WOCCU

Велика кількість різних фінансових коефіцієнтів і практичних правил пропонувалися для використання фінансовими установами в різних країнах, але лише деякі включені в систему аналізу, здатну оцінювати як індивідуальні складові системи, так і фінансову систему в цілому. У 1990 році Всесвітня рада кредитних союзів почала використовувати набір фінансових коефіцієнтів, відомих як PEARLS.
Кожна літера в назві PEARLS означає конкретний розділ системи моніторингу, що оцінює певну ключову сферу діяльності кредитного кооперативу:
Protection – захист.
Effective financial structure – ефективна фінансова структура.
Asset quality – якість активу.
Rates of return and cost – норма рентабельності та витрати.
Liquidity and Signs of growth – ліквідність і ознаки зростання.
Використовуючи систему оцінки PEARLS, можна вирішити такі завдання:
А. Завдання
1. Інструмент виконавчого керівництва
Одним з важливих завдань системи PEARLS є контроль рівня ефективності функціонування кредитного кооперативу. Система виконана як інструмент управління з можливостями, що виходять за межі простого процесу визначення проблем. Вона допомагає керівникам знаходити повноцінні рішення серйозних проблем в організації. Наприклад, за допомогою системи PEARLS можна виявити кредитні кооперативи з недостатнім обсягом власних коштів, а також знайти можливі причини такого стану (незадовільний валовий дохід, надмірні експлуатаційні витрати або високий рівень неповернення позик).
Використання системи дозволяє керівникам швидко і безпомилково визначати проблемні галузі і застосовувати необхідні запобіжні заходи. PEARLS – це система раннього попередження, що генерує безцінну інформацію для керівництва.
2. Стандартизовані коефіцієнти і формули для обчислень
Використання стандартизованих фінансових коефіцієнтів і формул виключає вірогідність виникнення різних критеріїв, що використовуються кредитними кооперативами для оцінки власної діяльності. Вони також є універсальною фінансовою мовою, яка зрозуміла всім. Результатом може стати поліпшена взаємодія, що сприяє глибшому розумінню головних принципів разом із зобов'язанням досягти більшої однорідності в якості та ефективності діяльності кожного окремого кредитного кооперативу, поліпшуючи роботу недосконалих сфер діяльності.
3. Мета, порівняльний рейтинг
Спільне використання стандартизованої системи бухгалтерського обліку і показників ефективної діяльності PEARLS створює абсолютно новий тип інформації – порівняльний рейтинг кредитних кооперативів.
Раніше було неможливо порівнювати між собою кредитні кооперативи через відмінність існуючих критеріїв оцінки і формату звітності. Стандартизація фінансової інформації встановлює одноманітність і надає ефективний інструмент для порівняння діяльності кредитних кооперативів на національному рівні.
Одним із важливих аспектів системи порівняльного рейтингу PEARLS є об'єктивність. Жодних якісних або суб'єктивних показників у рейтингу не використовується. У цьому полягає відмінність від американської системи CAMEL, яка надає керівництву кількісну оцінку, що ґрунтується на загальному суб'єктивному рішенні екзаменатора. Уникаючи суб'єктивних оцінок, можна надавати кредитним кооперативам об'єктивні звіти, обгрунтовані фінансовою інформацією, взятою з балансового звіту. Система об'єктивного рейтингу дозволяє обговорювати проблеми з радою директорів і керівництвом. Це особливо корисно в ситуаціях, коли кредитний кооператив знаходиться на нижньому рівні рейтингу. Розгляд з різних точок зору допомагає керівництву зосередитися на пошуку вирішення наявних проблем.
4. Полегшення контролюючої роботи
Система PEARLS надає рамкову систему контролю на рівні Національної федерації. Національні асоціації можуть використовувати фінансові показники, одержані за допомогою системи PEARLS, для проведення квартального або місячного аналізу всіх головних сфер діяльності кредитного кооперативу. Ці розрахунки дуже важливі для виявлення тенденцій і визначення проблемних галузей. Після стандартизації ключових фінансових показників усі зацікавлені сторони мають справу з однією і тією ж інформацією – те, що важливо для екзаменатора, так само важливо і для керівника кредитного кооперативу.
Введення розрахункової системи PEARLS може змінити роль екзаменаторів Національної асоціації, які тепер перевірятимуть лише фінансову інформацію, використану при розрахунку показників. Якщо з'являються помилки, їх відносно легко можна виправити, і вони часто надають можливість керівництву краще зрозуміти проблему. Екзаменатори федерації повинні відігравати головну роль у збереженні достовірності фінансової інформації і показників, наданих кредитними кооперативами.
Б. Порівняння PEARLS і CAMEL
Система PEARLS може бути адаптована до специфічних потреб сформованих або тільки створених рухів кредитних кооперативів. Всесвітньою радою кредитних союзів зроблено спробу адаптувати американську систему оцінки CAMEL до діяльності кредитних кооперативів, але цю ідею було відхилено через велику кількість необхідних змін.
Зокрема, система CAMEL мала два істотних недоліки, що обмежують її ефективність.
По-перше, CAMEL не оцінювала фінансову структуру балансового звіту. У багатьох країнах це надто важливо, оскільки модернізація передбачає значну реструктуризацію активів, зобов'язань і основного капіталу. Структура балансового звіту істотно впливає на ефективність і прибутковість. Ці галузі критичні для ефективної і підтримуючої діяльності кредитних кооперативів у конкуруючому середовищі.
По-друге, CAMEL не враховує темпи розвитку. У багатьох країнах зростання суми балансу є головною стратегією, спрямованою на вирішення проблем, що супроводжують грошову девальвацію і галопуючу інфляцію. У відносно ворожому макроекономічному середовищі кредитні кооперативи вимушені підтримувати політику агресивного зростання, якщо хочуть зберегти вартість своїх активів.
Невдача із застосуванням системи CAMEL щодо оцінки фінансової структури і зростання є наслідком її первинного призначення в США. Систему CAMEL створено не як інструмент управління, а як інструмент контролю. Головне завдання коефіцієнтів CAMEL полягає в підтримці платоспроможності організації і забезпеченні збереження внесків пайовиків. Вона не призначена для аналізу ключових сфер діяльності кредитних кооперативів.
В. Компоненти системи PEARLS
Система PEARLS абсолютно інша. Спочатку вона була створена як інструмент управління і пізніше стала ефективним механізмом контролю. Кожна буква в назві PEARLS пов'язана з поняттями, що стосуються конкретних аспектів діяльності кредитних кооперативів.
1. P = Protection – Захист
Повноцінний захист активів – основний принцип нової моделі кредитного кооперативу. Захист визначається:
- відношенням резерву під збитки за позиками до загальної суми неповернених позик;
- відношенням резерву під збитки за капітальними витратами до загальної суми нерегульованих інвестицій.
Захист від неповернених позик вважається повноцінним, якщо кредитний кооператив має достатній запас коштів для покриття 100% усіх позик, що мають затримку з оплати понад 12 місяців, і 35% усіх позик, що мають затримку з оплати 1–12 місяців.
Внаслідок неповноцінного захисту від неповернених позик виникають небажані результати: завищена величина активу і фіктивний дохід. Багато кредитних кооперативів не турбуються про наявність неповернених позик і тим паче не списують їх. Таке небажання призводить до порушення принципів безпеки і цілісності. Значення заявленого чистого прибутку перебільшено, величину активу завищено, резерв під збитки за позиками не відповідає вимогам і заощадження пайовиків недостатньо захищені.
Багато кредитних кооперативів вважають основний резервний фонд головним джерелом покриття збитків за позиками, не зважаючи на наявність резерву під збитки за позиками. Це помилкове уявлення поступово змінюється разом з усвідомленням того, що легше і простіше використовувати резерв під збитки за позиками як джерело захисту, ніж просити ухвалення пайовиків на зменшення резервного фонду внаслідок збитків.
Всесвітня рада кредитних союзів розвиває ідею, згідно з якою резерв під збитки за позиками має бути «першою лінією оборони» проти неповернень. Система PEARLS розраховує рівень захисту, що використовується кредитним кооперативом, порівнюючи резерв під збитки за позиками з сумою непогашених вчасно позик.
2. E = Effective Financial Structure – ефективна фінансова структура
Фінансова структура кредитного кооперативу – головний чинник у визначенні потенціалу зростання, вірогідності доходу, загальної фінансової стабільності.
Система PEARLS вимірює активи, зобов'язання і власні засоби. Вона пропонує ідеальну структуру роботи кредитних кооперативів.
Активи
95% виробничого капіталу складається з позик (70-80%) і ліквідних інвестицій (10-20%).
5% невиробничих активів складається насамперед з основних засобів (земля, будівлі, устаткування тощо).
Кредитні кооперативи намагаються збільшити виробничий капітал, досягти бажаної прибутковості. Враховуючи, що портфель позик – найприбутковіша частина активів кредитного кооперативу, Всесвітня рада кредитних союзів рекомендує підтримувати обсяг портфеля позик на рівні 70-80% від загальної суми активів. Перевищення ліквідних інвестувань є негативним фактом, тому що межа їхньої прибутковості значно нижча за можливості портфеля позик. Активи, що не приносять доходу так само негативно позначаються на діяльності організації: якщо їх свого часу придбали, то потім часто продати дуже важко. Єдиний ефективний варіант підтримки ідеального балансу між виробничим і невиробничим капіталом полягає у збільшенні обсягу виробничого капіталу.
Зобов'язання
70-80% – особисті заощадження пайовиків.
Помірний відсоток особистих заощаджень пайовиків показує, що кредитний кооператив розробив ефективну маркетингову програму і знаходиться на шляху до фінансової незалежності. Таким чином пайовики більше не вкладають гроші, щоб одержати позики, а роблять це тому, що пропонується прийнятна для вкладника ставка.
Власні кошти
10-20% – загальний капітал пайовиків;
10% – організаційний капітал (неподілені резерви).
У новій системі капіталізації паї членів мають менше значення і замінені організаційним капіталом, що має на увазі кілька цілей.
а. Фінансові неприбуткові активи
Оскільки організаційний капітал не має процентних ставок, його основна функція – фінансувати всі неприбуткові складові активів кредитного кооперативу (земля, будівлі, устаткування). Якщо для таких цілей коштів не вистачає, кредитний кооператив вимушений використовувати дорожчі ощадні внески або паї членів. Хоча така діяльність мало продуктивна, проте ця практика широко розповсюджена.
б. Збільшення прибутковості
Інституційний або організаційний капітал значно впливає на здатність кредитного кооперативу одержувати чистий прибуток, отже – і додатковий капітал. Не маючи процентних ставок, такий капітал, виданий як позики за ринковою ставкою, забезпечує 100-процентну вірогідність їх повернення. Використання інституційного (організаційного) капіталу для фінансування виробничих активів (наприклад, позики) дуже вигідно кредитному кооперативу. Організаційний капітал можна створити швидше, не спираючись на незначний прибуток від заощаджень пайовиків. Для кредитних кооперативів з недостатнім обсягом власних коштів цей процес проходить дещо повільніше, оскільки здатність проводити капітал безпосередньо залежить від здатності його утримувати.

в. Покриття збитків
Інституційний капітал використовується як останній засіб для покриття збитків за позиками та/або від операційного дефіциту. У багатьох країнах закон вимагає, щоб будь-яке зменшення організаційного капіталу внаслідок збитків було санкціоноване Генеральною асамблеєю (загальні збори пайовиків). Цей процес може бути складним і навіть мати фатальний результат для керівництва кредитного кооперативу. Отже, це дає уявлення про важливість створення повноцінного резерву під збитки за позиками для того, щоб виключити утворення невиробничих активів.
Вимірювання організаційного капіталу в системі PEARLS є ключовим коефіцієнтом, що пов'язаний з низкою інших сфер діяльності. Відповідно, якщо коефіцієнт невеликий, то це вказує на існування потенційного ослаблення і в інших сферах діяльності.
3. A = Assets Quality – якість активу
Невиробничі або неприбуткові активи – єдине, що не приносить прибуток. Надлишок неприбуткових активів негативно впливає на доходи кредитного кооперативу. Для визначення впливу неприбуткових активів на діяльність організації використовуються наступні показники PEARLS.
Коефіцієнт неповернення
Зі всіх коефіцієнтів PEARLS коефіцієнт неповернення – найголовніший показник, що відображає ослаблення організації. Високий рівень неповернення зазвичай впливає на всі основні сфери діяльності кредитного кооперативу. Використовуючи формулу PEARLS для обчислення неповернення, кредитні кооперативи належним чином інформують себе про серйозність ситуації до того, як розвиватиметься криза. Ідеальний варіант – підтримувати суми неповернення на рівні не вище 5% від обсягу всіх виданих позик.
Відсоток неприбуткових активів
Другий ключовий коефіцієнт – відсоток неприбуткових активів у власності кредитного кооперативу. Чим вищий цей показник, тим важче отримати бажаний прибуток. Мета – лімітувати неприбуткові активи до рівня 5% від усіх активів кредитного кооперативу.
Коефіцієнт неприбуткових активів може швидко зрости у разі, коли кредитному кооперативу необхідно змінити незадовільний стан справ. Поліпшення стану діяльності кредитного кооперативу – важливіша умова для успішної маркетингової програми, ніж підтримка коефіцієнта у певних рамках. У залежності від того, як з'являються нові пайовики, які вкладають кошти в кредитний кооператив, коефіцієнт неприбуткових активів зменшується в результаті підвищення рівня довіри суспільства.
Фінансування неприбуткових активів
Якщо зменшення відсотка неприбуткових активів є важливим, то не менше значення має також їхнє фінансування. Традиційно кредитні кооперативи використовують загальний капітал пайовиків для придбання основних засобів. У моделі WOCCU фінансування 100% усіх неприбуткових активів має проводитися з інституційного (організаційного) капіталу кредитного кооперативу або з інших зобов'язань (безпроцентний капітал). Використання безпроцентного капіталу для фінансування цих активів надмірно не впливає на доходи кредитного кооперативу. Це один з сильних аргументів, що підтримують ідею капіталізації чистого заробітку для оновлення старих будівель і зношеного устаткування.
4. R = Rates of Return and Costs – норма рентабельності і витрати
Система PEARLS розділяє всі необхідні компоненти чистого доходу для того, щоб допомогти керівництву обчислити доходи за інвестиціями і розрахувати операційні витрати. Таким чином, система PEARLS демонструє свою цінність як інструмент керівництва. На відміну від інших систем, що обчислюють доходи на основі усереднених значень активів, PEARLS обчислює доходи з урахуванням фактичних заборгованостей. Ця методологія допомагає керівництву визначити, які інвестиції найбільш прибуткові.
Вона також дозволяє створити рейтинг кредитних кооперативів відповідно до показників прибутковості. Порівнюючи фінансову структуру з прибутковістю, можна визначити, наскільки ефективно кредитний кооператив інвестує свої виробничі ресурси з метою отримання більшого доходу. Ці методики аналізу допомагають керівництву підтримувати на належному рівні фінансову діяльність кредитного кооперативу.
Інформація про прибутковість розраховується у чотирьох головних сферах інвестування:
а. Портфель позик
Дохід у вигляді відсотків, відсоток штрафів з неповернення і комісій з кредитних операцій діляться на загальну кількість коштів, інвестованих у портфель позик.
б. Ліквідні інвестиції
Усі доходи від банківських ощадних рахунків і ліквідних резервів, розміщених або в Національній асоціації, або у регулюючому органі, діляться на
загальну суму інвестицій у цій галузі.
в. Інвестиції в цінні папери
Багато кредитних кооперативів інвестують ліквідні кошти в цінні папери (наприклад, державні цінні папери), що дають більший дохід порівняно з банківськими заощадженнями. Цей інвестиційний дохід також ділиться на нереалізований капітал, що інвестований в ці папери.
г. Інші нефінансові інвестиції
Будь-які інвестиції, що не підлягають згаданим вище категоріям, класифікуються як інші нефінансові інвестиції. Для багатьох кредитних кооперативів це можуть бути інвестиції у супермаркети, аптеки, школи, на розвиток житлових проектів. Увесь прибуток з цих джерел також ділиться на первинний інвестиційний капітал.
Важливими також є експлуатаційні витрати, які розподіляються на три основні галузі.
д. Фінансові витрати
До цієї галузі входять фінансові витрати на виплату за ощадними внесками, паями членів і зовнішніми позиками. На відміну від комерційних банків, які намагаються мінімізувати фінансові витрати, кредитні кооперативи повинні робити виплати за якомога вищими ставками, не піддаючи ризику стабільність організації.
У багатьох випадках слабке зростання ставки за ощадними внесками пов'язане з неконкурентоздатною ставкою відсотка. Так само дивіденди за членськими внесками контролюються, щоб була впевненість у тому, що кредитні кооперативи не зловживають інтересами своїх пайовиків, виплачуючи дивіденди нижчі ніж необхідно.
е. Адміністративні витрати
Ще одна критична галузь, що вимагає докладного аналізу, – адміністративні витрати. Багато кредитних кооперативів намагаються конкурувати з комерційними банками за ставками по ощадних внесках, але їхні адміністративні витрати на кожну позику набагато вищі через невеликий обсяг позики. Фіксовані адміністративні витрати не можуть розповсюджуватися на велику кількість позик. Наприклад, фіксовані витрати для видачі позик у розмірі 1000 дол. майже такі, як і для видачі позик у розмірі 10000 дол. Високі адміністративні витрати – одна з головних причин неприбутковості кредитних кооперативів. Ідеальний варіант, рекомендований системою PEARLS, – підтримка адміністративних витрат на рівні 3–10% від загальних активів.
ж. Резерв під збитки за позиками
Остання галузь витрат, що оцінюється системою PEARLS, розділяє витрати на створення резерву під збитки за позиками від інших адміністративних витрат. Цьому може сприяти використання номенклатури чистого бухгалтерського обліку. Традиційні бухгалтерські стандарти часто включають резерв під збитки за позиками в загальні адміністративні витрати. Насправді ж, створення повноцінного резерву є абсолютно іншим типом витрат, що безпосередньо пов'язаний з досвідом аналізу кредиту і ефективністю позики. Ізолюючи ці витрати від інших адміністративних витрат, можна одержати достовірнішу картину неефективної адміністративної роботи в кредитному кооперативі.
Виділяючи прибуток і витрати в галузь, що описано вище, показники PEARLS можуть безпомилково вказати на причини того, чому кредитний кооператив не досягає бажаного чистого прибутку.
5. L = Liquidity – ліквідність
Ефективне управління ліквідністю стає важливим знанням, коли кредитний кооператив переводить свою фінансову структуру з пайових внесків своїх членів на більш нестійкі на ринку ощадні внески. У традиційній моделі членські пайові внески вкрай неліквідні, і більшість зовнішніх позик мають великий період окупності, що є стимулом підтримки резерву ліквідності. Ліквідність розглядається як кількість коштів, що можуть бути видані як позики, – величина, контрольована кредитним кооперативом. З наданням послуги ощадних внесків, з можливістю зняття грошових коштів у будь-який час, поняття ліквідності радикально змінюється. Ліквідність тепер вказує на обсяг готівки, необхідної для зняття грошових коштів з ощадних рахунків, – величина, неконтрольована кредитним кооперативом.
Підтримка повноцінного резерву ліквідності – обов'язкова складова у фінансовому управлінні кредитних кооперативів за моделлю WOCCU.
Система PEARLS аналізує ліквідність з двох боків.
Загальний резерв ліквідності
Цей показник вимірює процент ощадних внесків, інвестованих як ліквідні активи або в Національну асоціацію, або в комерційний банк. Ідеальний варіант – підтримувати на рівні не менше 15% з урахуванням виплат усіх короткострокових зобов'язань (30 днів і менше).
Ліквідні кошти, що простоюють
Резерв ліквідних коштів важливий, але він також припускає втрату альтернативних витрат. Кошти на поточних рахунках і простих ощадних рахунках приносять незначний дохід порівняно з іншими альтернативними інвестиціями. Отже, важливо не допускати простою ліквідних
коштів або зберігати їх на мінімальному рівні. Ідеальний варіант – зменшити наскільки можливо відсоток ліквідних коштів, що простоюють до нуля.
6. S = Signs of Growth – ознаки зростання
Єдиний успішний шлях підтримання цінності активів – забезпечити прискорене зростання активів, що супроводжується стійкою прибутковістю, простого зростання недостатньо. Перевага системи PEARLS полягає в тому, що вона пов'язує зростання як з прибутковістю, так і з іншими ключовими сферами діяльності, оцінюючи стійкість системи в цілому.
Зростання вимірюється у п'ятьох основних сферах:
а. Сума балансу
Зростання суми балансу – один з найважливіших коефіцієнтів. Більшість формул у системі PEARLS використовують «суму балансу» як ключовий знаменник. Значне, послідовне зростання суми балансу покращує багато коефіцієнтів системи PEARLS. Порівнюючи зростання суми балансу з іншими ключовими галузями, можна виявити зміни в структурі балансу, що можуть як позитивно, так і негативно впливати на прибуток. Ідеальна мета для всіх кредитних кооперативів – досягти реального позитивного зростання (тобто, чисте зростання за вирахуванням інфляції) щороку.
б. Позики
Портфель позик – найважливіша і прибуткова частина активів кредитного кооперативу. Якщо зростання суми всіх позик зберігає темп зростання суми балансу, є вірогідність того, що прибутковість збережеться. Навпаки, якщо норма зростання позик падає, це вказує на те, що інші, менш прибуткові, галузі зростають швидше.
в. Ощадні внески
Із збільшенням ролі мобілізації заощаджень ощадні внески стають новими опорними точками зростання. Зростання суми балансу залежить від зростання заощаджень. Обгрунтуванням підтримки агресивної маркетингової програми є той факт, що вона стимулює зростання нових заощаджень, які впливають на зростання інших основних галузей.
г. Паї
Хоча паї членів не мають великого значення в моделі WOCCU, деякі кредитні кооперативи можуть залежати від зростання паїв. Якщо показники зростання в цій галузі надмірні, це звичайно сигналізує про неможливість кредитного кооперативу адаптуватися до нової системи, що передбачає переважання особистих заощаджень членів над паями.
д. Організаційний капітал
Зростання інституційного (організаційного) капіталу – найкращий показник прибутковості кредитного кооперативу. Статична або така, що знижується тенденція зростання інституційного (організаційного) капіталу зазвичай вказує на проблему з доходами. Якщо доходи малі, у кредитного кооперативу з'являються труднощі з поповненням резерву інституційного (організаційного) капіталу. Одна з незаперечних ознак успіху сильного кредитного кооперативу, що розвивається, – тривалий період зростання інституційного (організаційного) капіталу, що, як правило, вищий за темпи зростання суми балансу.

Рекомендовані значення коефіцієнтів системи моніторингу PEARLS

Група Норматив Опис Значення
P

Захист
P1 Забезпеченість позик, прострочених позик / Необхідна забезпеченість позик, прострочених >12 міс. 100%
P2 Загальна забезпеченість позик, прострочених позик / Необхідна забезпеченість позик, прострочених менше 12 міс. 35%
P3 Усього списаних позик, прострочених >12 міс. 100%
P4 Списані позики за рік Мінімум
P5 Акумульовані виплати за позиками / Акумульовані прострочені позики 100%
P6 Платоспроможність 100%
 
E

Ефективна фінансова структура
E1 Частка чистих позик в активах 70-80%
E2 Частка ліквідних інвестицій в активах Max 20%
E3 Частка фінансових інвестицій в активах Max 10%
E4 Частка інвестицій в комерцію в активах 0%
E5 Заощадження за внесками / загальні активи 70-80%
E6 Зовнішній кредит / загальні активи Max 5%
E7 Частка активів, сформованих за рахунок пайового фонду 10-20%
E8 Частка неподільного резервного фонду в активах Мінімально 10%
E9 Частка чистого неподільного резервного фонду в активах Те саме в E8
 
A
Якість активів
A1 Частка прострочених позик в сукупному портфелі позик <=5%
A2 Частка неприбуткових активів у загальних активах <=5%
A3 Чистий неподільний і Транзитний капітал + непроцентні зобов'язання >200%
 
R

Доходи і
витрати
R1 Чистий прибуток за позиками / Середній розмір чистого сукупного портфеля Entrepreneurial Rate
R2 Прибутковість короткострокових інвестицій Ринкова ставка
R3 Прибутковість довгострокових інвестицій Ринкова ставка
R4 Прибутковість комерційних вкладень Більше ніж R1
R5 Середній відсоток витрат за заощадженнями внесків Ринкові ставки>Інфляція
R6 Середній відсоток витрат за зовнішніми кредитами Ринкові ставки
R7 Середній відсоток (дивідендів) за особистими заощадженнями пайовиків витрат Ринкові ставки>= R5
R8 Загальний сукупний прибуток маржі в активах Варіюється – Пов’язаний з R9, R11, R12
R9 Частка загальних операційних витрат в активах 5%
R10 Частка Загальних витрат за простроченими позиками Залежить від прострочених позик
R11 Частка доходів, не пов'язаних з основною
діяльністю в активах
Мінімальна
R12 Чистий прибуток / Середній показник загальних активів Пов’язаний з E9
 
L
Ліквідність
L1 S.T Інвестиції + Ліквідні активи - S.T. що підлягають оплаті / Заощадження за внесками Мінімум 15%
L2 Ліквідність резервів/Заощадження за внесками 10%
L3 Незароблені ліквідні активи / Разом активи <1%
 
S

Показники зростання
S1 Приріст портфеля позик Залежить від E1
S2 Приріст ліквідних інвестицій Залежить від E2
S3 Приріст фінансових інвестицій Залежить від E3
S4 Приріст нефінансових інвестицій Залежить від E4
S5 Приріст заощаджень за внесками Залежить від E5
S6 Приріст зовнішніх кредитів Залежить від E6
S7 Приріст пайового фонду Залежить від E7
S8 Приріст неподільного статутного фонду Залежить від E8
S9 Приріст чистого неподільного фонду Залежить від E9
S10 Приріст кількості пайовиків >12%
S11 Приріст загальних активів >Інфляція
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"