інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Реальний сектор, монетарна політика та грошово-кредитний ринок у 2009 році*

Суттєве звуження зовнішнього попиту внаслідок негативних тенденцій у світовій економіці поруч із падінням внутрішнього попиту через уповільнення зростання доходів населення та ускладненим доступом до фінансових ресурсів виступали основними причинами низхідної динаміки розвитку української економіки упродовж 2009р.

Темпи зниження промислового виробництва за 9 місяців п.р. становили 28,4%. Водночас після погіршення економічної ситуації, пік якої припав на І квартал 2009 р., почалося поступове уповільнення темпів падіння вітчизняної економіки. Суттєве подорожчання імпортних товарів (унаслідок девальвації гривні) обумовило переорієнтацію споживання на продукцію внутрішнього виробництва, що разом із заходами державної підтримки деяких підприємств машинобудування сприяло зростанню у ІІІ кварталі п.р. порівняно з попереднім кварталом обсягів промислового виробництва на 7,8%, у т.ч. на підприємствах добувної промисловості – на 8,3%, переробної – на 6,8%.
Реальний ВВП у ІІ кварталі 2009 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 17,8%, тоді як у І кварталі 2009 р. – на 20,3%.
Єдиною галуззю, яка демонструвала стабільне зростання у 2009 р. виступало сільське господарство. У січні – вересні 2009 р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом 2008 р. збільшилося на 3,3% завдяки високому врожаю зернових культур цього року.
Інвестиційна активність залишається на низькому рівні. Інвестиції в основний капітал у І півріччі 2009 р. порівняно з аналогічним періодом 2008 р. знизилися на 43,3%.

Зменшення бази оподаткування через погіршення прибутковості підприємств, падіння реальних грошових доходів населення та скорочення внутрішнього попиту призвели до зменшення дохідної частини Державного бюджету України в січні – вересні 2009 р. на 12% порівняно з відповідним показником минулого року. Видатки Державного бюджету України збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,5%. Така ситуація призвела до формування в січні – вересні 2009 р. дефіциту Державного бюджету України в сумі 24 млрд. грн. (за відповідний період 2008 р. – профіцит 3 млрд. грн.), що в умовах обмеженості реальних джерел його покриття виступає значним ризиком для макроекономічної стабільності, а це може негативно позначитися на стабільності грошової одиниці.

Зовнішній сектор економіки
Дефіцит рахунку поточних операцій за 9 місяців поточного року скоротився до 1,0 млрд. дол. США (порівняно з дефіцитом у 9,1 млрд. дол. США у відповідному періоді 2008 р.) за рахунок суттєвого зменшення (до 3,6 млрд. дол. США порівняно з 12,5 млрд. дол. США у січні – вересні 2008 р.) від’ємного сальдо балансу торгівлі товарами. Тенденція до скорочення від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу зумовлена більш прискореними темпами зниження обсягів імпорту товарів (на 52,6%) порівняно з темпами зменшення експорту товарів (на 48,2%) унаслідок значного скорочення внутрішнього попиту та девальвації обмінного курсу гривні. Крім того, у вересні продовжилася тенденція до зменшення кумулятивного (за останні 12 місяців) дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 4,7 млрд. дол. США (у липні – 6,6 млрд. дол. США, у серпні – 5,9 млрд. дол. США).

Поглиблення кризових явищ у світі та в Україні було визначальним фактором формування дефіциту фінансового рахунку платіжного балансу протягом січня – вересня 2009 р. на рівні 11,2 млрд. дол. США (у той час як за відповідний період 2008 р. він був додатним 15,3 млрд. дол. США). Така ситуація головним чином була зумовлена:
- низьким рівнем надходження прямих іноземних інвестицій, обсяг яких за 9 місяців 2009 р. скоротився в 2,7 раза порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 3,3 млрд. дол. США;
- значним перевищенням виплат за борговими зобов’язаннями приватного сектору над обсягами нових залучень – від’ємне сальдо за відповідними операціями сформувалося в розмірі 6,4 млрд. дол. США (порівняно з 14 млрд. дол. США чистих залучень за січень – вересень 2008 р.);
- зростанням обсягів приросту іноземної готівки поза банками за січень – вересень на 7,2 млрд. дол. США, що майже відповідає рівню аналогічного періоду минулого року.
Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу в січні – вересні 2009 р. становило 12,2 млрд. дол. США (за аналогічний період 2008 р. воно було позитивним – 6,3 млрд. дол. США).

Інфляційні процеси
У 2009 р. відбувається поступове зниження інфляційного тиску – індекс споживчих цін (ІСЦ) у річному обчисленні знизився з 22,3% у 2008 р. до 15,0% у вересні 2009 р. (з початку 2009 року ІСЦ збільшився на 9,1%). Темпи зростання споживчих цін у ІІІ кварталі були нижчими порівняно з попереднім кварталом (0,5% проти 2,6%). Однією з основних причин зниження інфляції виступило падіння сукупного попиту, спричинене зниженням економічної активності, що призвело до скорочення прибутковості підприємств, та як наслідок – зменшення доходів населення. Зокрема, у січні – серпні 2009 р. реальна заробітна плата порівняно з аналогічним показником минулого року зменшилася на 10,3%. Одночасно збільшилася заборгованість із виплати заробітної плати, обсяг якої в першому півріччі 2009 р. зріс на 37,9%.
На динаміку інфляційних процесів у ІІІ кварталі п.р. також вплинуло сезонне зниження цін на продовольчі товари, що при значній частці сирих продуктів у споживчому кошику сприяло зниженню споживчої інфляції.
Темпи приросту базової інфляції як у січні – вересні (12,5%), так і в річному обчисленні (18,2%) залишалися вищими за відповідні значення приросту ІСЦ, що є наслідком проведення незбалансованої бюджетної політики та збереження значних інфляційних та девальваційних очікувань.
Вузька базова інфляція за 9 місяців 2009 р. зросла на 10,7% (у річному вимірі її приріст становив 17,1%), на що вплинула девальвація курсу гривні в червні – липні п.р. Приріст показника небазової інфляції (який характеризує інфляцію витрат) з початку року становив на 5,3% (у річному вимірі – 11,5%). Ключовий внесок у підтримання високих річних темпів зростання небазової інфляції продовжують здійснювати ціни на паливо, які протягом вересня зросли на 4,8% (внесок в ІСЦ – 0,1 в.п.). Зростання цін на паливо обумовлено подорожчанням нафти на світових ринках, а також девальвацією гривні.
На споживчому ринку в січні – вересні 2009 р. найбільше підвищилися ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби (на 34%), за рахунок підвищення акцизу, та ціни у сфері охорони здоров’я (на 22,8%), що передусім пов’язане з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 31%). Ціни на транспорт зросли на 20,4%, здебільшого за рахунок подорожчання палива та мастил на 59,6%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 12,9%.
Унаслідок відновлення світового попиту (перш за все на сировину) відновилася тенденція до зростання індексу цін виробників, який з початку року збільшився на 10,6%. Найбільше зростання цін відбулося в секторах, безпосередньо пов’язаних з видобутком і виробництвом сировинних продуктів. Відновлення попиту на продукцію металургії зумовило підвищення цін на металопродукцію на 9,3%.
1. Зміна цін продовольчих товарів з високим ступенем оброблення, непродовольчих товарів, за винятком палива, а також послуг, ціни на які не регулюються адміністративно.
2. Зміна цін непродовольчих товарів, за винятком палива, індикатора імпортованої інфляції.
3. Зміна цін продовольчих товарів, що не пройшли промислового оброблення, адміністративних послуг та палива.

Загальні особливості розвитку грошово-кредитного ринку
Відповідно до змін у макроекономічному та політичному середовищі розвиток грошово-кредитного ринку упродовж 2009 року мав суттєві відмінності. Особливістю І кварталу було збереження значної напруги на грошово-кредитному ринку, яка проявилася в продовженні відпливу коштів з банківської системи, зниженні ліквідності банківської системи, дефіциті іноземної валюти на ринку, тощо. Натомість у ІІ кварталі ситуація значно покращилася, що позитивно відобразилося як на стані валютного ринку, так і на показниках, що характеризують обсяги активних та пасивних операцій банків, а також вартість коштів. Серед факторів, що сприяли покращенню ситуації на грошово-кредитному ринку можна виділити поліпшення показників розвитку реального сектору та платіжного балансу, скасування законодавчих рішень, які обмежували незалежність Національного банку України в проведенні грошово-кредитної політики, отримання ефекту від стабілізаційних заходів, ужитих Національним банком України наприкінці 2008 – початку 2009 років та ін.
Проте стимулюючі заходи, які вживав Національний банк України, не знайшли адекватної підтримки з боку структурних та бюджетних механізмів. Як наслідок, значні обсяги вільної ліквідності, які мали банки, у ІІІ кварталі п.р. почали тиснути на валютний ринок. Вищезазначене зумовлювало посилення девальваційних та інфляційних очікувань, спровокувало підвищення попиту на іноземну валюту та уповільнення позитивних тенденцій в динаміці депозитів.

Валютний ринок та обмінний курс
У ІІІ кварталі 2009 р. унаслідок погіршення ринкових очікувань та збільшення майже вдвічі (порівняно з аналогічним періодом минулого року) платежів українських резидентів за зовнішніми зобов’язаннями дефіцит іноземної валюти на ринку посилився. Як результат, офіційний обмінний курс гривні до долара США за квартал знизився на 4,9% (з початку року на 4,0%) – до 8,01 грн./дол. США. Відносно євро гривня за цей період подешевшала на 8,3% (7,4%) – до 11,65 грн./євро, а до російського рубля на 8,6% (1,6%) до 2,66 грн./10 рублів, відповідно.
За таких умов Національний банк України проводив курсову політику, спрямовану на локалізацію як валютних загроз, так і їх причин. Продовжувалося активне проведення інтервенції на міжбанківському валютному ринку, зокрема у формі валютних аукціонів (у т.ч. цільових валютних аукціонів з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами).
Від’ємне сальдо інтервенцій Національного банку України у ІІІ кварталі 2009 р. збільшилося в 1,7 раза порівняно з ІІ кварталом і становило 3 222 млн. дол. США. (за 9 місяців п.р. – 9 491,5 млн. доларів США). У тому числі на цільових аукціонах було продано 469 млн. дол. США, в еквіваленті (з початку запровадження аукціонів – 1113,6 млн. дол. США в еквіваленті).
Крім того, у вересні Національний банк України розпочав проведення аукціонів з продажу іноземної валюти без обмеження мети її купівлі. На таких аукціонах заявки уповноважених банків задовольнялися, починаючи з найвищого запропонованого курсу до найнижчого, визначеного Національним банком України як курс відсікання. У вересні було проведено чотири таких аукціони, на яких продано іноземної валюти на суму 287,3 млн. дол. США.
На готівковому сегменті валютного ринку обсяг перевищення попиту над пропозицією в ІІІ кварталі (2,5 млрд. дол. США) збільшився майже до рівня найбільш кризового І кварталу (2,6 млрд. дол. США), тоді як у ІІ кварталі він становив 0,6 млрд. дол. США.
Активні дії Національного банку України з проведення інтервенцій з продажу іноземної валюти призвели до скорочення міжнародних резервів. Водночас отримання Україною зовнішніх позик сприяло збільшенню обсягу міжнародних резервів протягом ІІІ кварталу на 2,9% (зменшення з початку року на 10,9 %) – до 28 126,9 млн. дол. США (в еквіваленті) за станом на 01.10.2009, що було достатньо для фінансування майбутнього імпорту товарів та послуг протягом 5,8 місяця.

Грошова маса та її складові
Девальвація обмінного курсу гривні через погіршення ринкових очікувань учасників ринку призвела до певного уповільнення динаміки зростання депозитів, загальний обсяг яких у ІІІ кварталі збільшився на 0,4% порівняно із приростом на 0,9% у ІІ кварталі. З початку року загальний обсяг депозитів знизився на 11,1% – до 318,1 млрд. грн., у т.ч. у національній валюті – на 16,7% – до 166,9 млрд. грн., в іноземній валюті – на 4,0% – до 151,2 млрд. грн.
Уповільнення динаміки зростання загального обсягу депозитів у ІІІ кварталі 2009 р. пов’язане, насамперед, із більш повільним приростом вкладів населення (на 1,7%) порівняно з 4% у ІІ кварталі п.р. Кумулятивний показник приросту депозитів фізичних осіб за 9 місяців 2009 р. демонструє зменшення їх обсягу з початку року на 6,1% – до 202,4 млрд. грн.
Динаміка коштів юридичних осіб у ІІІ кварталі п.р. хоча й демонструвала від’ємний приріст (-1,8%), однак темпи їх зменшення були значно повільнішими ніж у І та ІІ кварталах (-3,8% та -13,9% відповідно). За січень – вересень обсяг коштів юридичних осіб знизився на 18,6% – до 115,7 млрд. грн.

Зменшення обсягу депозитів відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої з початку року зменшився на 9,0%
– до 469,5 млрд. грн. У річному вимірі (у розрахунку до відповідного місяця минулого року) темп приросту грошової маси був від’ємний – -1,7% порівняно з 30,2% на початок року. Упродовж І та ІІІ кварталів поточного року обсяг грошової маси зменшувався (на 10,1% та 0,7% відповідно), тоді як у ІІ кварталі він збільшився на 1,9%.
Крім динаміки депозитів, зменшення грошової маси зумовлювало зниження її іншої складової – готівки поза банками, обсяг якої з початку року скоротився на 3,8% – до 148,9 млрд. грн. У річному обчисленні (у розрахунку до відповідної дати минулого року) показник приросту готівки поза банками за підсумками 9 місяців 2009 р. зменшився до 11,5% порівняно із 39,3% на початок року. Одночасне зменшення обсягів депозитів і готівки поза банками є свідченням того, що значна частина вилучених з банків коштів надалі була конвертована в готівкову іноземну валюту і ще не повернулася в банківську систему.

Ліквідність банків та базові гроші
Динаміка ліквідності банків у поточному році була неоднорідною і значною мірою визначалася темпами відпливу коштів з банків. У цілому з початку року обсяг коррахунків банків зменшився на 13,8% – до 16,1 млрд. грн.

Національний банк України з метою регулювання ліквідності банківської системи проводив операції як з підтримки ліквідності банків, так і з її абсорбування. Спрямованість операцій з регулювання ліквідності визначалася виходячи із ситуації на ринку. Так більша частина операцій з рефінансування (34,4 млрд. грн. із 59,6 млрд. грн. за 9 місяців п. р.) була проведена в І кварталі 2009 р., коли на грошово-кредитному ринку внаслідок відпливу коштів з банків відчувався дефіцит ліквідності. Обсяг операцій з рефінансування у ІІ кварталі знизився до 21,3 млрд. грн., а в ІІІ – до 3,8 млрд. грн.
Довідково: Національний банк України з метою вдосконалення механізмів регулювання ліквідності банків з 6 червня 2009 р. затвердив нові нормативно-правові акти, які передбачають розмежування функцій з регулювання грошово-кредитного ринку через традиційні монетарні інструменти, механізми та функції з кредитної підтримки банків, які проходять процедури фінансового оздоровлення.
Крім того, у січні – вересні 2009 р. Національний банк України надавав банкам підтримку через операції з викупу державних облігацій України на суму 27,7 млрд. грн.
Загальний обсяг мобілізаційних операцій за 9 місяців поточного року становив 72,4 млрд. грн. Якщо в І кварталі їх обсяг становив 10,6 млрд. грн., то в ІІ – 28,9 млрд. грн., а в ІІІ – 32,9 млрд. грн.
Поряд з активізацією мобілізаційних операцій запровадження більш жорстких підходів до проведення грошово-кредитної політики в ІІІ кварталі проявилося в посиленні вимог до формування банками обов’язкових резервів.
Довідково: Національний банк України з метою забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку в умовах зростання ліквідності банків та недопущення посилення інфляційного і девальваційного тиску протягом серпня – вересня посилив вимоги до формування банками обов’язкових резервів. Зокрема, з 3 серпня 2009 р. банки формують обов’язкові резерви на окремому рахунку в Національному банку України в розмірі 40% від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування, а з 10 вересня 2009 року їх розмір збільшено до 50%. Також з цієї дати обсяг обов’язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, має бути не менше ніж 90% від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування та зберігаються на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України. На залишки коштів обов’язкових резервів, перерахованих банками на окремий рахунок, нараховується плата в розмірі 30% від облікової ставки.
Зменшення обсягу коррахунків банків відповідним чином позначилося на динаміці монетарної бази, обсяг якої з початку року знизився на 1,6% – до 183,6 млрд. грн. У річному вимірі темпи приросту монетарної бази у вересні 2009 р. зменшилися до 7,5% порівняно із 31,6% на початок року.

Відсоткові ставки
Процентна політика Національного банку України в поточному році проводилася адекватно до макроекономічної ситуації і спрямовувалася на утримання вартості грошей на позитивному рівні щодо інфляції з метою стимулювання повернення вкладів у банківську систему, нівелювання девальваційного тиску та інфляційних ризиків.
З огляду на тенденції до зниження інфляційного тиску протягом останніх місяців Національний банк України відповідним чином коригував ставки за своїми активними та пасивними операціями. Зокрема, якщо в травні середньозважена ставка з розміщення ресурсів на тендері на строк 14 днів (яка відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.02.2009 № 72 використовувалася як базова) становила 22% річних, то у серпні вона знизилася до 16%.
У зв’язку з внесенням змін (постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389), які набрали чинності з 20.09.2009, постанова Правління Національного банку України №72 втратила чинність, а базовою ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку України визначено облікову ставку. Також цією постановою було вдосконалено порядок визначення процентних ставок за кредитами рефінансування та кредитами, наданими на фінансове оздоровлення.
З метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку, підвищення стимулів для покращення ситуації в реальному секторі економіки та враховуючи рекомендації Ради Національного банку України, Національний банк України протягом червня – серпня двічі знижував облікову ставку: з 15.06.2009 її розмір знижено з 12% до 11%, а з 12.08.2009 – до 10,25%.

Кредити
У ІІІ кварталі 2009 року відновилися позитивні тенденції до кредитування банками реального сектору економіки. Відображенням цього є збільшення протягом ІІІ кварталу загального обсягу залишків за кредитами (без нарахованих доходів) на 0,5%. Це відбулося за рахунок зростання більш прискореними темпами залишків за кредитами, наданими юридичним особам (у ІІІ кварталі на 1,6% порівняно із 1,3% у ІІ кварталі), та уповільнення темпів зниження залишків за кредитами, наданими юридичним особам (у ІІІ кварталі на 1,6% порівняно із 1,3% у ІІ кварталі), та уповільнення темпів зниження залишків за кредитами, наданими фізичним особам (у ІІІ кварталі зменшення на 1,7% тоді, як у ІІ кварталі – 5,4%).
Також кумулятивно з початку року загальний обсяг залишків за кредитами (без нарахованих доходів) у січні – вересні 2009 р. зменшився на 3,9% – до 693,8 млрд. грн. за рахунок зниження залишків за кредитами фізичних осіб на 12,6%, тоді як залишки за кредитами юридичних осіб за цей період зросли на 1,2%.
У строковій структурі кредитів протягом ІІІ кварталу 2009 р. відбулося зниження питомої ваги довгострокових кредитів у загальному їх обсязі до 62,93%.
Основними засадами грошово-кредитної політики на 2010 р. відповідно до основних прогнозних макроекономічних показників визначено монетарні індикатори розвитку грошово-кредитної сфери, які передбачають темпи зростання монетарної бази у 2010 році на рівні 9 - 13%.
З огляду на прогнозоване перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією до кінця 2009 р. та у 2010 р. через канал валютного ринку очікується вилучення платіжних засобів. Ураховуючи це, очікується, що забезпечення належного рівня грошової пропозиції відбуватиметься через фондовий та кредитний канали. Прогнозна структура випуску коштів в обіг може змінитися залежно від бюджетних параметрів на наступний рік.* За матеріалами Національного банку України
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"