інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Новий порядок державної реєстрації іноземних інвестицій в Україну*

Правління Національного банку України своєю постановою №762 від 23.12.2009 року “Про врегулювання питань щодо здійснення та реєстрації іноземних інвестицій”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.03.2010 за № 195/17490 (далі – Постанова № 762), затвердило Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій. Це Положення визначає порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій, здійснених виключно у вигляді грошових коштів та після набрання чинності Законом України від 23.06.2009 № 1533-VI “Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” (далі – Закон).
Для забезпечення можливості проведення у даний час реєстрації іноземних інвестицій, що були здійснені в Україну з 24.11.2009 до дати набрання чинності Постанови № 762, останньою передбачені відповідні перехідні положення. Так, для іноземних інвестицій, здійснених у цей період, початком перебігу 30-денного строку, протягом якого дозволяється подавати документи до територіального управління Національного банку України для реєстрації інвестицій, вважається не дата їх фактичного здійснення, а дата набрання чинності Постанови № 762.
Крім того, Постановою № 762 внесено зміни до трьох нормативно-правових актів Національного банку України, а саме:
1) Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 280 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 947/11227), зокрема:
- змінено термінологію, що використовується в цьому Положенні;
- виключено вимогу щодо обов’язкового використання рахунку торговця цінними паперами за операціями здійснення/повернення портфельних інвестицій;
- скориговано відповідно до вимог Закону норми положення щодо порядку та валюти розрахунків за інвестиційними операціями іноземних інвесторів;
2) Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230), зокрема:
- переглянуто перелік та порядок подання документів, що є підставою для купівлі іноземної валюти за операціями іноземних інвесторів, у тому числі випадки, коли подання певних документів не вимагається;
- спільно з Державною податковою адміністрацією України доопрацьовано норми, що стосуються документального підтвердження сплати податків з доходів (прибутків) за інвестиційними операціями іноземних інвесторів;
- у порівнянні з попередньою редакцією цього положення передбачена можливість купівлі іноземної валюти з метою виконання уповноваженим банком власних зобов’язань за депозитними операціями в іноземній валюті виключно в частині повернення процентів за вкладами (депозитами) в іноземній валюті. Дія цієї норми розповсюджується на всі операції уповноваженого банку щодо повернення вкладів (депозитів) в іноземній валюті, які здійснюватимуться на підставі договорів банківського вкладу (депозиту), що будуть укладені або пролонговані після набрання чинності Постанови № 762. Тобто купівля уповноваженим банком іноземної валюти з метою виплати клієнту суми вкладу (депозиту), розміщеного в іноземній валюті, в цих випадках забороняється. Така операція має здійснюватись уповноваженим банком за рахунок власних коштів в іноземній валюті;
3) Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями (затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 787/8108 Національного банку України від 19.03.2004 № 120, зі змінами).
Останніми змінами зокрема встановлено тарифи за послуги територіального управління Національного банку України щодо видачі інформаційного повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції, внесення змін до інформаційного повідомлення, а також видачі дублікатів цих документів.
Зазначеним Положенням визначено, що інформаційне повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції (далі – інформаційне повідомлення), оформлене територіальним управлінням Національного банку України (далі – територіальне управління) на номерному гербовому бланку, є підтвердженням державної реєстрації іноземної інвестиції.

Порядок подання документів для державної реєстрації іноземної інвестиції
Іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі – заявник) для реєстрації іноземної інвестиції в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати здійснення іноземної інвестиції, подає до відповідного територіального управління (у разі здійснення інвестиції у вигляді інвестиційного вкладу залежно від місцезнаходження банку – юридичної особи, в інших випадках – залежно від місцезнаходження об'єкта інвестиції) такі документи:
- заяву про державну реєстрацію іноземної інвестиції, складену за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;
- оригінал або засвідчену в нотаріальному порядку копію документа, що підтверджує повноваження особи, надані їй іноземним інвестором для проведення державної реєстрації іноземної інвестиції (подається, якщо заявником є не іноземний інвестор, а уповноважена ним особа);
- оригінал або засвідчену в нотаріальному порядку копію договору (угоди, контракту) про здійснення іноземної інвестиції;
- оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії установчих документів підприємства – об'єкта іноземного інвестування (подаються в разі придбання іноземним інвестором корпоративних прав цього підприємства);
- виписку (довідку) уповноваженого банку, що підтверджує здійснення іноземним інвестором іноземної інвестиції з його інвестиційного рахунку. Виписка (довідка) має бути засвідчена підписом керівника (або уповноваженої ним особи) уповноваженого банку та відбитком печатки уповноваженого банку.
Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (правильність перекладу засвідчується в нотаріальному порядку).
Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його наведенням українською або російською мовами.

Порядок розгляду документів для державної реєстрації іноземної інвестиції та видачі інформаційного повідомлення
Територіальне управління розглядає одержані від заявників документи в порядку черговості надходження і перевіряє їх комплектність та відповідність іншим вимогам, установленим цим Положенням.
Територіальне управління здійснює реєстрацію іноземної інвестиції в строк, що не перевищує 10 робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління пакета документів відповідно до вимог глави 2 цього Положення.
Територіальне управління в разі потреби має право запитувати в заявника додаткові документи, пов'язані зі здійсненням іноземної інвестиції.
У зв'язку з цим строк видачі інформаційного повідомлення продовжується ще на 5 робочих днів (з дати надходження додаткових документів).
Заявник у разі потреби внесення змін до інформаційного повідомлення (зміна найменування об'єкта інвестування, додаткові внески тощо) подає до територіального управління клопотання щодо внесення змін до інформаційного повідомлення, документи, що підтверджують потребу в них, та копію інформаційного повідомлення.
Територіальне управління вносить зміни до інформаційного повідомлення у строк, що не перевищує 10 робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження документів, зазначених у цьому пункті.
Підставами для відмови у видачі інформаційного повідомлення, а також внесення змін до нього є: відсутність або невідповідність вимогам цього Положення документів, зазначених у главах 2, 3 цього Положення; виявлення в поданих документах недостовірної інформації.
Про відмову у видачі інформаційного повідомлення, внесенні змін до нього територіальне управління письмово протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляє заявника із зазначенням підстав.

* За матеріалами Національного банку України
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"