інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Монетарний огляд першої половини 2011 року*

У фінансовому секторі вітчизняної економіки першого півріччя поточного року спостерігалися в цілому позитивні тенденції. Покращення макроекономічної ситуації обумовлювало зростання попиту на гроші, що задовольнялося за рахунок нарощування їх пропозиції з боку банків. Водночас внаслідок стійкого зростання світових цін на продовольство та енергоресурси разом з підвищенням адміністративно регульованих цін та тарифів відбулося певне посилення інфляційної динаміки.

Інфляційні процеси

Зростання цін на світових товарних ринках разом з підвищенням адміністративно регульованих цін та тарифів безпосередньо відобразилося на розвитку інфляційних процесів в Україні. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у річному вимірі збільшився з 9,1 % у грудні 2010 року до 11,9 % у червні 2011 року. Із початку року приріст споживчих цін становив 5,9 %.

Основні чинники інфляції були пов’язані з:
- висхідною динамікою цін на нафту на світових ринках, що призвело до зростання цін на паливо на 30,5 % за перше півріччя (внесок у ІСЦ – 0,5 в. п.). Дія вторинних ефектів від тривалого та значного зростання цін на паливо обумовлює зростання цін на інші компоненти споживчого кошика;
- адміністративним підвищенням регульованих цін та тарифів на 11,5 % за перше півріччя (внесок у ІСЦ – 1,8 в. п.);
- високими продовольчими цінами на світових ринках та збільшенням транспортних витрат через подорожчання палива, що зумовило зростання цін на сирі продукти на 6,5 % за перше півріччя (внесок в ІСЦ – 1,7 в. п.).


Пожвавлення зовнішньої кон’юнктури та активізація внутрішнього інвестиційного попиту зумовили зростання індексу цін виробників (ІЦВ) на 15,6 % з початку року та 20,0 % у річному вимірі. Найбільше зросла вартість видобування металевих руд (на 33,0 %, внесок в ІЦВ – 1,5 в. п.) на фоні зростання попиту на залізну руду з боку Китаю та запровадження мита на експорт з боку Індії.

Зростання інвестиційного попиту з боку основних споживачів металів з України обумовило зростання внутрішніх цін на метали на 12,6 % (внесок в ІЦВ – 2,5 в. п.). Вартість виробництва та розподілення електроенергії, води та газу підвищилася на 28,1 % (внесок в ІЦВ – 5,3 в. п.).

Зовнішній сектор економіки

За підсумками першого півріччя 2011 року зведений платіжний баланс виконано з профіцитом у сумі 1,8 млрд. дол. США порівняно з 4,4 млрд. дол. США в аналогічному періоді минулого року. Додатне сальдо зведеного платіжного балансу сформоване виключно завдяки надходженням коштів за рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій.

Дефіцит поточного рахунку за шість місяців поточного року становив 2,5 млрд. дол. США (у першому півріччі 2010 року профіцит поточного рахунку становив 552 млн. дол. США), що насамперед зумовлено різким збільшенням імпорту енергоносіїв, зокрема природного газу, а також значними обсягами виплат дивідендів за прямими іноземними інвестиціями.


Профіцит рахунку капітальних та фінансових операцій платіжного балансу за підсумками першого півріччя 2011 року становив 4,3 млрд. дол. США порівняно з 3,9 млрд. дол. США в аналогічному періоді минулого року. Профіцит було сформовано за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію та формування додатного сальдо за статтею «Торгові кредити» (2,6 млрд. дол. США в І кварталі).

Грошова маса та базові гроші

У першому півріччі 2011 року приріст грошової пропозиції обумовлювався об’єктивним підвищенням попиту на гроші з боку зростаючої економіки. Приріст грошової маси протягом першого півріччя 2011 року становив 9,1 % – до 652,4 млрд. грн. і суттєво випереджав приріст базових грошей. Так монетарна база за відповідний період зросла лише на 1,1 % – до 228,1 млрд. грн. Таким чином, приріст широкої грошової пропозиції з боку банківської системи був забезпечений активізацією механізму мультиплікації коштів. Значення грошового мультиплікатора за станом на 01.07.2011 збільшилося до 2,86 з 2,65 за станом на початок 2011 року.


Ефект розширення грошової пропозиції супроводжувався прискореним приростом її депозитної складової. Так, загальний обсяг депозитів протягом першого півріччя 2011 року збільшився на 11,5 %. Таке збільшення переважно було забезпечено за рахунок зростання депозитних вкладів у національній валюті на 12,6 %, у той час як депозити в іноземній валюті зросли на 10,0 %. Як наслідок, рівень доларизації депозитів за станом на 01.07.2011 зменшився до 41,46 % порівняно з 42,03 % за станом на початок 2011 року.

Збільшення залишків коштів на депозитних рахунках відбувалося за рахунок як коштів населення, так і суб’єктів господарювання. Загальний обсяг депозитів фізичних осіб протягом зазначеного періоду збільшився на 9,7 %. Приріст депозитів населення в національній валюті (10,4 %) перевищував аналогічний показник в іноземній валюті (8,9 %).


Загальний обсяг депозитів суб’єктів господарювання за підсумками першого півріччя 2011 року збільшився на 14,9 %. У структурі приросту вкладів суб’єктів господарювання, як і в населення, більшими темпами зростали вкладення в національній валюті – на 15,6 %, у той час як в іноземній зросли на 13,3 %. Обсяг готівки поза банками за цей період збільшився на 2,6 % – до 187,7 млрд. грн. У результаті відбулося зменшення питомої ваги готівки поза банками в структурі грошової маси до 28,8 % (за станом на 01.07.2011) порівняно з 30,6 % за станом на початок року.

Ліквідність банківської системи та відсоткові ставки

Продовження нарощування банками ресурсної бази разом з незначним попитом на готівкову гривню сприяло збереженню структурного профіциту ліквідності банківської системи в першому півріччі 2011 року. Водночас безпосередніми чинниками формування профіциту ліквідності були: операції Національного банку України з купівлі іноземної валюти, чисте сальдо яких становило 1,0 млрд. дол. США (враховуючи операції з Урядом), що призвело до випуску в обіг 8,1 млрд. грн.

Фактори, пов’язані з бюджетною сферою: а) витрачання Урядом коштів, що надійшли в результаті перерахування позитивної різниці перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України. Загальний обсяг таких перерахувань у першому півріччі 2011 року становив 2,4 млрд. грн.; б) викуп Національним банком України державних облігацій України в рамках підтримки фінансово-економічної політики Уряду, обсяг яких за 7 шість місяців поточного року за номінальною вартістю становив 8,7 млрд. грн.

Дія зазначених факторів частково компенсувалася за рахунок збільшення залишків коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України протягом цього періоду майже на 5,1 млрд. грн. – до 7,8 млрд. грн. Збереження сталого профіциту ліквідності в банківській системі в умовах певного прискорення цінової динаміки спонукало Національний банк активно проводити мобілізаційні операції. Загальний обсяг мобілізаційних операцій Національного банку України протягом першого півріччя 2011 року становив 127,5 млрд. грн., у тому числі через проведення продажу депозитних сертифікатів – 125,9 млрд. грн. і проведення операцій зворотного репо – 1,6 млрд. грн.

У другій половині червня Національний банк підвищив ставки за депозитними сертифікатами на 0,8 – 1,8 в. п. залежно від строку їх обігу. Натомість обсяг операцій з рефінансування банків протягом першого півріччя 2011 року становив лише 1,8 млрд. грн., а обсяги заявок банків під час проведення тендерів з підтримання їх ліквідності були мінімальними, що свідчить про її достатній обсяг.

Кредити

В умовах покращення макроекономічної ситуації на фоні зростання ресурсної бази та достатньої ліквідності банків продовжувалася активізація їх кредитної діяльності. Загальний залишок за кредитами, наданими в реальний сектор економіки протягом першого півріччя 2011 року, збільшився на 5,7 % – до 764,9 млрд. грн. Таке збільшення відбулося переважно за рахунок збільшення кредитних вкладень у національній валюті (на 8,9 %), у той час як кредитні вкладення в іноземній валюті зросли на 1,9 %.


У річному вимірі зростання загального обсягу кредитних вкладень у червні поточного року становило 9,8 % порівняно з 0,9 % у грудні 2010 року. У результаті покращення фінансового стану суб’єктів господарювання вони сприймаються банками як більш надійні позичальники, що сприяє продовженню активізації корпоративного кредитування.


Загальний обсяг залишків кредитів, наданих суб’єктам господарювання протягом першого півріччя поточного року, збільшився на 8,1 %. Кредитні вкладення зросли як у національній (8,5%), так і в іноземній валютах (7,5 %). Також у поточному році зі зростанням доходів спостерігається відновлення кредитування населення в національній валюті. Обсяг залишків кредитів, наданих фізичним особам у національній валюті, протягом першого півріччя поточного року збільшився на 10,8%. Натомість зниження кредитних залишків в іноземній валюті (на 5,7%) спричинило зниження загального обсягу залишків за кредитами, наданими населенню, на 0,7 %.

Водночас попри відновлення кредитної активності протягом першого півріччя 2011 року зменшилася питома вага довгострокових кредитів (без нарахованих доходів) у загальному їх обсязі до 57,33% з 58,11% за станом на початок року.

Ураховуючи необхідність ужиття заходів щодо стимулювання збільшення довгострокових ресурсів банків, а також з огляду на структурний профіцит ліквідності банківської системи, Національний банк України у червні поточного року оптимізував вимоги до формування банками обов’язкових резервів (постанова Правління Національного банку України від 16.06.2011 № 195). Головним мотивом коригування резервних вимог було стимулювання позитивних структурних зрушень у ресурсній базі банків через створення більш преференційних умов залучення довгострокових коштів. Це було досягнуто за рахунок відповідної диференціації нормативів обов’язкового резервування. Водночас була збережена нульова ставка обов’язкового резервування за коштами в національній валюті.

Валютний ринок та обмінний курс

Динаміка показників попиту та пропозиції на валютному ринку впродовж першого півріччя 2011 року була нерівномірною. Протягом січня-квітня 2011 року валютний ринок перебував під впливом сталого збільшення обсягів надходжень іноземної валюти від нерезидентів, зумовленого сприятливою динамікою світових цін на традиційні товарні групи українського експорту та активними зовнішніми запозиченнями. Це сприяло врівноваженню попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку.


У травні-червні поточного року обсяги надходжень іноземної валюти від нерезидентів поступово зменшувалися й уже в червні спостерігався чистий відплив іноземної валюти з рахунків резидентів. Це, серед іншого, призвело до домінування на міжбанківському валютному ринку попиту на іноземну валюту над її пропозицією. Певне пом’якшення умов торгівлі іноземною валютою для суб’єктів ринку, яке було здійснене в рамках виконання зобов’язань за програмою «Стенд-бай», також спрацювало як чинник, що впливає на підвищення попиту на іноземну валюту. Протягом першого півріччя ринкові котирування гривні щодо безготівкового долара США знизилися на 0,24 % – до 7,9812 грн./дол. США. Офіційний курс гривні до долара США з початку року знизився на 0,13 % – до 7,9723 грн./дол. США, а до євро – на 8,77 % – до 11,50 грн./євро.

Реальний ефективний обмінний курс гривні в травні 2011 року знизився порівняно з груднем 2010 року на 5,7 %. Здебільшого це було спричинено змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який зменшився на 6,8 % переважно через знецінення долара США щодо євро. Водночас інфляційний диференціал підвищився на 1,1 %, оскільки інфляція в Україні була вищою, ніж її середньозважений рівень у країнах – основних торговельних партнерах. За умов коливання попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку Національний банк України проводив у першому півріччі інтервенції як із продажу іноземної валюти, так і з її купівлі. Їх сальдо було додатнім та становило 199 млн. дол. США (в еквіваленті).

Міжнародні резерви за перше півріччя 2011 року поточного року збільшилися на 8,7 % – до 37,6 млрд. дол. США (в еквіваленті), що було достатнім для фінансування майбутнього імпорту товарів та послуг упродовж 4,6 місяця.

Ринок державних цінних паперів

Міністерство фінансів України в першому півріччі 2011 року випустило в обіг ОВДП на загальну суму 35 470,0 млн. грн. (середньозважена дохідність за ними становила 9,2 % річних), з якої: обсяг коштів, що надійшов до Державного бюджету України за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП (з 85 оголошених аукціонів відбулося 50), становив 18 116,0 млн. грн. (51,1 % від загального обсягу розміщених протягом року ОВДП) із середньозваженою дохідністю – 8,8 % річних; випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу банків на загальну суму 8 854,0 млн. грн. із середньозваженою дохідністю – 9,5 % річних; випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 8 500,0 млн. грн. із середньозваженою дохідністю – 9,5 % річних.

Загальний обсяг ОВДП, що перебував в обігу протягом першого півріччя поточного року, збільшився за сумою основного боргу на 14,9 % і за станом на 01.07.2011 становив 156,5 млрд. грн., із них 45,9 % – у власності Національного банку України, 44,9 % – банків, 3,6 % – інших суб’єктів і 5,6 % – у власності нерезидентів. Обсяг ОВДП у власності банків протягом першого півріччя 2011 року збільшився на 28,4 %, або на 15,5 млрд. грн. – до 70,2 млрд. грн.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"