інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Монетарна політика та перспективи грошово-кредитного ринку*

У минулому році умови для реалізації грошово-кредитної політики були нестабільними. На початку року в результаті відповідної кон’юнктури на світових фінансових і товарних ринках підвищилася пропозиція іноземної валюти і Національний банк України (далі – Національний банк) мав змогу поповнювати міжнародні резерви та вживати заходів щодо лібералізації валютного ринку. Починаючи з другого півріччя, зростання зовнішньоекономічних ризиків негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту та коливання депозитної активності вкладників банків. Враховуючи це, Національний банк України проводив жорстку грошово-кредитну політику, що дало змогу зберегти стабільність грошової одиниці України та підтримати процеси економічного розвитку.

Проведення жорсткої грошово-кредитної політики за рахунок збереження вартості гривні та покращення очікувань сприяло збільшенню обсягу банківських депозитів, який протягом 2011 року підвищився на 18,2%. Акумуляція банками коштів вкладників дала змогу активізувати процеси кредитування реального сектору економіки. Загальний обсяг кредитів протягом 2011 року збільшився на 9,6% порівняно зі зростанням на 0,9% у 2010 році.

Реалізація грошово-кредитної політики
Неоднорідність макроекономічної ситуації безпосередньо зумовлювала особливості реалізації грошово-кредитної політики в окремі періоди 2011 року.
У першому півріччі 2011 року макроекономічне середовище реалізації грошово-кредитної політики характеризувалося сприятливими зовнішньоекономічними умовами. За зростаючої динаміки світових цін на товари українського експорту та активних зовнішніх запозичень у першому півріччі минулого року платіжний баланс був зведений з позитивним сальдо – 1,8 млрд дол. США. Зростання зовнішнього та внутрішнього попиту на продукцію української промисловості зумовлювало її прискорене зростання (8,7% за перше півріччя 2011 року). У той самий час прискорення цінової динаміки на світових товарних ринках разом з підвищенням адміністративно регульованих цін та тарифів створювало певні ризики для розвитку інфляційних процесів в Україні.
У цей період Національний банк проводив помірно жорстку грошово-кредитну політику, яка полягала не стільки в посиленні параметрів тих або інших монетарних інструментів та механізмів, скільки в утриманні від їх послаблення.
Забезпечення Національним банком помірно жорсткого характеру політики через стабілізацію ринкових очікувань та посилення довіри до гривні сприяло:
- перелому інфляційних тенденцій – вже починаючи з березня 2011 року темпи інфляції щомісяця знижувались, а високі показники інфляції в річному вимірі були наслідком статистичних ефектів бази порівняння, оскільки в квітні – червні 2010 року фіксувалася дефляція;
- сталому зростанню депозитної бази банків, загальний обсяг яких протягом першого півріччя 2011 року збільшився на 11,5 %;
- зниженню рівня доларизації депозитів – до 41,46%, станом на 01.07.2011 року порівняно з 42,03%, станом на початок 2011 року;
- зниженню процентних ставок за операціями банків, зокрема середньозважена процентна ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 15,0% у грудні 2010 року до 14,0% у червні 2011 року.
У другому півріччі 2011 року умови функціонування економіки суттєво погіршилися. Насамперед це було пов’язано з проявами рецесії в масштабах світової економіки, що мало наслідком падіння попиту на продукцію українського експорту, а також загостренням боргової кризи у країнах Європи та США, що ускладнило доступ українських позичальників до світових ринків капіталу.
Як результат, зведене сальдо платіжного балансу в другому півріччі 2011 року було від’ємним (-4,2 млрд дол. США).
Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури безпосередньо відобразилося на уповільненні темпів зростання промислового виробництва (у грудні його обсяг вперше з жовтня 2009 року знизився на 0,5%).
Високі темпи зростання в сільському господарстві, яких було досягнуто внаслідок значних обсягів врожаю, суттєво вплинули на уповільнення інфляції, але не покращили ситуації з платіжним балансом внаслідок дії упродовж більшої частини року обмежень на експорт зернових культур.
Зазначені фактори були причиною виникнення дисбалансу між попитом та пропозицією на валютному ринку в цей період. Додатковими факторами підвищення попиту на іноземну валюту виступали заходи з лібералізації валютного ринку, які були здійснені відповідно до умов програми «Стенд-бай» у травні, а також погіршення очікувань населення через поширення песимістичних оцінок щодо перспектив розвитку світової економіки.
В умовах підвищення попиту на валюту сальдо операцій Національного банку на валютному ринку, починаючи з червня 2011 року набуло від’ємних значень. За червень-грудень 2011 року сальдо валютних інтервенцій Національного банку було від’ємним і становило 5,4 млрд дол. США.
Очікування економічних суб’єктів у цей період значною мірою відображалися і на динаміці депозитів. Так, якщо протягом першої половини минулого року більшими темпами зростали переважно депозити в національній валюті, то починаючи з серпня – в іноземній валюті. Осінні місяці характеризувалися незначним зменшенням загального обсягу депозитів у національній валюті, а в листопаді й у іноземній (на 1,4%).
У цей період, з метою нівелювання дії ризиків для економічного розвитку України Національний банк вдався до проведення жорсткої грошово-кредитної політики.
Національний банк двічі посилював вимоги до формування банками обов’язкових резервів. Зокрема, було зменшено розміри можливого зарахування для покриття обов’язкових резервів придбаних банками цільових облігацій внутрішніх державних позик України (випущених з метою фінансування заходів, пов’язаних з Євро-2012) зі 100% до 50% їх номінальної вартості. Водночас було оптимізовано нормативи обов’язкового резервування в напрямку створення більш преференційних умов залучення банками довгострокових коштів.
Крім того, Національний банк регулярно проводив операції з мобілізації коштів банків, загальний обсяг яких за 2011 рік становив 166,8 млрд грн.
По мірі зниження інфляційного тиску та з метою запобігання невчасному здійсненню банками платежів, Національний банк вжив певних пом’якшуючих заходів.
Зокрема, починаючи з грудня 2011 року, Національний банк разом із оптимізацією нормативів обов’язкового резервування надав банкам змогу формувати частину обов’язкових резервів (30%) на кореспондентському рахунку в Національному банку, що сприяло розширенню можливостей банків з управління власною ліквідністю.
Одночасно для банків було встановлено вимогу стосовно щоденного зберігання на початок операційного дня коштів обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку в розмірі 25% від суми обов’язкових резервів, сформованих за попередній звітний період резервування.
Довідково: на окремий рахунок у Національному банку в грудні 2011 року було перераховано 7,2 млрд грн. Норматив обов’язкових резервів в абсолютному вимірі за підсумками грудня 2011 року становив 15,0 млрд грн.
Також Національний банк в останні місяці року інтенсифікував проведення операцій з підтримки ліквідності банківської системи. Зокрема, починаючи з листопада був збільшений обсяг пропозиції банкам кредитів рефінансування, а також здійснювалися операції на відкритому ринку з купівлі державних цінних паперів та прямого репо. Близько 80% річного обсягу операцій з рефінансування було здійснено в останньому кварталі 2011 року.
У цілому, вжиті Національним банком заходи в другому півріччі 2011 року сприяли:
- продовженню тенденції до прискореного зниження споживчої інфляції, показник якої за 2011 рік був найнижчим за останні 9 років;
- покращенню динаміки платіжного балансу – його зведене сальдо у грудні було майже нульовим (-91 млн дол. США) порівняно з дефіцитом в 0,9 млрд дол. в листопаді, 1,6 млрд дол. США – в жовтні, 2 млрд дол. США – у вересні);
- зменшенню чистого попиту на готівковому валютному ринку – до 0,7 млрд дол. США в грудні порівняно з 2,1 млрд дол. у вересні;
- відновленню тенденції до зростання коштів на депозитних рахунках у національній валюті після їх зниження в жовтні-листопаді. Загальний приріст таких депозитів у грудні 2011 року становив 7,2% порівняно з попереднім місяцем;
- припиненню тенденції до зростання рівня доларизації, яка формувалася упродовж липня – листопада 2011 року. Рівень доларизації за грудень знизився майже на 1 процентний пункт.

Ліквідність банківської системи та її джерела
Заходи, які вживалися Національним банком щодо збалансування грошово-кредитного ринку, відповідно відображалися на динаміці ліквідності банківської системи.
За 2011 рік залишки коштів на кореспондентських рахунках банків зросли на 5,2 млрд грн. – до 22,0 млрд грн.
У той же час, монетарні умови у 2011 році були більш жорсткими, ніж у попередньому році. Середньоденні залишки коштів на кореспондентських рахунках банків у Національному банку за 2011 рік становили 17,5 млрд грн., що на 19% менше порівняно з 2010 роком (21,5 млрд грн.).
Монетарні умови підсилювалися також і упродовж 2011 року. Так, якщо протягом першого півріччя 2011 року середньомісячний обсяг вільної ліквідності банківської системи коливався в межах від 17,1 млрд грн. до 22,1 млрд грн., то протягом другого півріччя – в діапазоні від 14,3 млрд грн. до 17,4 млрд грн.
Упродовж 2011 року динаміка ліквідності банківської системи формувалася під впливом дії різноспрямованих чинників. Так, чинники, пов’язані із фіскальною сферою, сприяли її збільшенню. Натомість через валютний та кредитний канали відбувалося вилучення коштів з обігу.
Основним каналом вилучення коштів з обігу у 2011 році був валютний. З огляду на те, що у 2011 році обсяги попиту на іноземну валюту переважили обсяги її пропозиції, сальдо валютних інтервенцій Національного банку в 2011 році було від’ємним і становило (без урахування операцій з урядом) 3,7 млрд дол. США в еквіваленті. Відповідно було вилучено з обігу близько 29 млрд грн.
Обсяг операцій з рефінансування банків у 2011 році становив 28,8 млрд грн., з них – обсяг операцій прямого репо становив 23,6 млрд грн. Значна частка операцій репо в структурі операцій з рефінансування банків була зумовлена потребами розвитку ринку державних цінних паперів.
Упродовж року зменшення ліквідності відбувалось і внаслідок переведення частини коштів у готівкову форму. Обсяг готівкової гривні в обігу (з урахуванням зміни коштів у касах банків) збільшився на 9,5 млрд грн.
Також чинниками зміни ліквідності банківської системи виступали операції банків з перерахування процентів за використання кредитів рефінансування Національного банку, а також зворотне перерахування Національним банком плати за мобілізаційними інструментами.

Процентна політика та процентні ставки
Процентна політика Національного банку в 2011 році спрямовувалася на утримання вартості грошей на позитивному рівні стосовно інфляції, що стимулювало накопичення банківських вкладів у національній валюті, зменшуючи девальваційний тиск та інфляційні ризики.
Довідково: середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування банків за 2011 рік становила 12,4%, середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями – 1,8%. Облікова ставка Національного банку України, яка є базовою щодо інших процентних ставок, в 2011 році зберігалася на рівні 7,75%.
Заходи, які здійснював Національний банк, сприяли підвищенню внутрішньої вартості гривні на всіх сегментах грошово-кредитного ринку, що відображалося в підвищенні процентних ставок за операціями банків в національній валюті та їх зниженні у іноземній. Зокрема, у грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року відбулося збільшення середньозважених процентних ставок у національній валюті за: депозитами – до 11,1% з 8,1%; кредитами – до 17,2% з 15,0%; угодами на міжбанківському кредитному ринку – до 9,5% (до 6,8% за кредитами овернайт) з 6,6% (з 5,1% за кредитами овернайт).
Натомість середньозважені процентні ставки за кредитами та депозитами в іноземній валюті в грудні минулого року зменшилися порівняно з груднем 2010 року до 8,4% (з 10,6%) та до 5,7% (з 6,0%) відповідно.

Базові гроші, грошова маса та її складові
Динаміка грошової пропозиції була адекватною макроекономічній ситуації і давала змогу підтримувати розвиток економіки, не провокуючи інфляційного тиску. Приріст монетарної бази за 2011 рік становив 6,3% (збільшилася до 239,9 млрд грн.) порівняно зі збільшенням на 15,8% в 2010 році.
Зростання грошової маси за 2011 рік становило 14,7% – до 685,5 млрд грн. порівняно зі збільшенням на 22,7% в 2010 році.
Випереджаючі темпи приросту грошової маси порівняно зі збільшенням монетарної бази забезпечувалися активізацією механізму мультиплікації коштів, що свідчить про збільшення потенціалу банківської системи в підтримці процесів економічного розвитку країни. Значення грошового мультиплікатора станом на 01.01.2012 року збільшилося до 2,86 порівняно з 2,65 станом на початок 2011 року.
Зростання грошової маси відбувалося як за рахунок збільшення готівкової складової, так і депозитної. Зокрема, обсяг готівки поза банками за 2011 рік збільшився на 5,3% – до 192,7 млрд грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси станом на 01.01.2012 року зменшилася до 28,1% порівняно з 30,6% станом на початок 2011 року, що пояснюється помірними темпами зростання готівкових коштів в обігу порівняно зі значним приростом депозитів.
Загальний обсяг депозитів у цілому за 2011 рік збільшився на 18,2% – до 489,1 млрд грн. Значний приріст коштів на депозитних рахунках за підсумками року було зафіксовано як у національній, так і в іноземній валютах – 17,2% та 19,6% відповідно.
У результаті дещо більших темпів приросту коштів на депозитних рахунках в іноземній валюті порівняно з національною валютою рівень доларизації грошової маси в 2011 році збільшився до 30,4% з 29,1% станом на 01.01.2011 року.

Міжнародні резерви та обмінний курс
В умовах дефіциту зведеного платіжного балансу та відсутності фінансування з боку МВФ Національному банку в 2011 році вдалося мінімізувати зменшення міжнародних резервів. Їх обсяг з урахуванням вчасно здійснених платежів з погашення та обслуговування зовнішнього державного та гарантованого державою боргу та підтримки зовнішніх розрахунків НАК «Нафтогаз України» за природний газ зменшився в 2011 році на 2,8 млрд дол. США.
На початок 2012 року обсяг міжнародних резервів становив 31,8 млрд. дол. США (в еквіваленті). Цього достатньо для фінансування майбутнього імпорту товарів та послуг протягом 3,6 місяця.
У 2011 році обмінний курс гривні відносно долара США на міжбанківському валютному ринку знизився на 0,84% – до 8,0284 грн./дол. США.
Офіційний курс гривні до долара США з початку року знизився на 0,35% до 7,9898 грн./дол. США. Відносно євро та російського рубля гривня укріпилася – на 2,6% та 4,48% – до 10,2981 грн./євро та 2,4953 грн./10 рублів відповідно.

Перспективи розвитку грошово-кредитного ринку
Головною метою грошово-кредитної політики в 2012 році та середньостроковій перспективі залишатиметься забезпечення стабільності грошової одиниці України. Виконуючи свою основну функцію, Національний банк України виходитиме з пріоритетності підтримки цінової стабільності в державі. У міру наданих законодавством повноважень, Національний банк також сприятиме подальшому забезпеченню стабільності банківської системи та додержанню стійких темпів економічного зростання.
У процесі грошово-кредитного регулювання вагомою залишатиметься роль кількісних показників грошової пропозиції як проміжних орієнтирів грошово-кредитної політики. Виважене регулювання обсягу монетарної бази даватиме змогу Національному банку вчасно реагувати на монетарні ризики для стабільності національної грошової одиниці.
Урядовий прогноз макроекономічних показників на 2012 рік дає підстави прогнозувати річні темпи приросту обсягу монетарної бази на рівні до 16%.
НБУ має намір активніше застосовувати важелі процентної політики. У поточному році, в умовах зниження інфляційних ризиків, Національний банк уже двічі (23.01.2012 року та 14.02.2012 року) знижував ставки за постійно діючими механізмами рефінансування овернайт. Обидва рази ставки знижувалися на 0,25 процентних пункти і на сьогодні їх значення становить 8,75% за кредитами під забезпечення державними цінними паперами та 10,75% за кредитами без забезпечення (бланковими).
Наведені заходи сприятимуть підтриманню тенденції до зниження вартості коштів за кредитно-депозитними операціями в національній валюті. Так, з початку року станом на 23.02.2012 року середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 17,2% до 15,3%, за депозитами – з 11,1% до 10,4%.
Зазначені заходи Національного банку України відповідають загальносвітовим тенденціям регулювання фінансових ринків. Наразі в значній кількості країн баланс ризиків між можливим прискоренням інфляції та гальмуванням економічного зростання похитнувся в бік останнього, на що центральні банки реагують пом’якшенням монетарної політики. При чому це стосується як центральних банків країн – емітентів світових резервних валют (Єврозона, США, Велика Британія), так і центральних банків інших країн з різним рівнем економічного потенціалу (Данія, Норвегія, Росія, Румунія, Швеція, країни південно-східної Азії тощо).

* За матеріалами НБУ

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"