інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Процедури відкриття поточних рахунків та правила використання платіжних карток*

1. Порядок оформлення договорів під час відкриття рахунків клієнту
Вимога укладання договору банківського рахунку під час відкриття банком рахунку клієнту регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Згідно з частиною першою статті 639 ЦК України, договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Відповідно до пункту 2 статті 208 ЦК України, у письмовій формі належить вчиняти, зокрема, правочини між фізичною та юридичною особою.
Правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних рахунків клієнтів, регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція). Згідно з вимогами пункту 1.8 Інструкції банки відкривають своїм клієнтам поточні рахунки за договором банківського рахунку. Цим же пунктом Інструкції встановлено, що до поточних рахунків також належать карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції.
Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією Інструкцією, Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 №137 (із змінами) (далі - Положення) та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.
Пунктом 6.7 Інструкції передбачено, що для здійснення деяких виплат на користь третіх осіб, тобто під час запровадження зарплатних проектів, банком укладаються:
з юридичною особою – договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;
з фізичними особами, на користь яких юридична особа відкриває поточні рахунки, – договір банківського рахунку та встановлено, що видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб до банку (зокрема, для отримання грошей або платіжної картки), пред'явлення ними документів, які дають змогу банку ідентифікувати цих клієнтів та укладення договору банківського рахунку.
Отже, укладання договору банківського рахунку під час відкриття банком карткового рахунку клієнту є обов’язковим.
Відносини між емітентом та держателем платіжної картки при здійсненні розрахунків за операціями з використанням платіжних карток за кредитною схемою регулюються кредитним договором, який відповідно до статті 1055 Цивільного Кодексу України, укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним. Згідно з пунктом 2 статті 215 Цивільного Кодексу України (далі – Кодекс), нікчемним правочином є правочин, якщо його недійсність встановлена законом. Тобто кредитний договір укладений з порушенням письмової форми не підлягає виконанню та не створює ніяких юридичних наслідків.
Відповідно до пункту 4.14 Положення, емітенти платіжних карток зобов'язані в порядку та строки, визначені договором, надавати клієнтам виписки про рух коштів на їх картрахунках за операціями, що виконані клієнтами та їх довіреними особами.
Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій чи електронній формі тощо) за картковими рахунками клієнтів обумовлюється у договорі банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку.
Національний банк України рекомендує громадянам вимагати від працівників банків дотримуватися вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Вирішення спірних питань між банком та держателем платіжної картки
Відповідно до Кодексу та статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку та угодами (договорами) між клієнтом та банком.
Спірні питання між банком та клієнтом вирішуються у договірному порядку, а в разі незгоди, шляхом звернення до суду.
Одночасно зазначимо, що Національний банк України не може впливати на банк щодо вирішення спірних питань, пов’язаних з обслуговуванням карткових рахунків, оскільки згідно зі статтею 5 Закону України «Про банки і банківську діяльність», органам державної влади забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом.

3. Встановлення лімітів (обмежень) на операції з отримання готівки із
застосуванням платіжних карток
Відповідно до пункту 3.16 Положення, емітент має право в договорі встановити та використовувати ліміти (обмеження) на суми та кількість операцій з отримання готівки із застосуванням платіжних карток.
Банки (емітенти) встановлюють відповідні обмеження (ліміти) на виконання операцій із застосуванням платіжних карток, з метою зменшення фінансових ризиків для власників платіжних карток.
Для вирішення питання зняття обмеження (ліміту) держатель платіжної картки зобов'язаний звернутися до банку, в якому відкрито його рахунок.

4. Безпека здійснення операцій із застосуванням платіжних карток
Національний банк України звертає увагу населення на основні правила та вимоги користування платіжними картками, яких необхідно дотримуватись кожному держателю платіжної картки:
1. Запам’ятати ПІН-код, а у разі неможливості зберігати його у недоступному для сторонніх осіб місці. (Не тримати його поруч із платіжною карткою або в гаманці).
2. Періодично здійснювати перевірки стану карткового рахунку, принаймні раз на місяць (або за наявністю такої можливості).
3. Не передавати платіжні картки для користування нікому, у тому числі своїм родичам та знайомим.
4. Не передавати платіжні картки для проведення операцій іншим особам. Операції необхідно проводити самостійно, щоб уникати можливого копіювання з них інформації сторонніми особами (під час виконання безготівкових розрахунків у торговельно-сервісних мережах, у готелях, на АЗС тощо).
5. Пам’ятати (або забезпечити можливість у будь-який час знайти) номери телефонів банку-емітента платіжної картки для можливості термінового сповіщення банку про втрату/крадіжку платіжної картки та постановки її у Стоп-лист.
6. Пам’ятати номер платіжної картки та особистий пароль (ключове слово) для необхідності перевірки стану рахунку та блокування платіжної картки у разі потреби.
7. Питання щодо обслуговування платіжної картки (незалежно від місця виникнення проблеми) необхідно вирішувати з банком-емітентом платіжної картки на підставі укладеного з ним договору.
8. У разі неможливості вирішення проблем , які пов’язані з операціями за картковим рахунком, з банком – маєте право звернутись до суду.
9. У випадках пограбувань чи інших форс-мажорних обставин (викрадення коштів з вашого карткового рахунку за невідомих вам обставин), пов’язаних із втратою платіжної картки, ви маєте повідомити правоохоронні органи про заподіяну вам шкоду та повідомити банк-емітент про необхідність постановки картки до стоп-листа.
10. У разі неналежного обслуговування вашого карткового рахунку банком ви у разі недосягнення згоди з банком маєте право звернутися до суду за захистом ваших інтересів та обрати будь-яку іншу банківську установу за власним бажанням.
11. Не повідомляти телефоном, засобами електронної пошти або мережею Інтернет ваших секретних ПІН-кодів та номерів платіжних карток невідомим особам.
Нагадуємо, що надійне зберігання ваших коштів залежить виключно від вас.

* Матеріали НБУ
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"