інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Фінансові інструменти для захисту інвестицій від інфляції

А. Жуйков
К. Солоніна

Останнім часом в США і Європі активно розвивається ринок захисних інфляційних продуктів, призначених для перерозподілу інфляційних ризиків. Інтерес до них підвищувався разом із зростанням інфляції, яке почалося у США в 2004 р., коли завершився 15-річний період зниження інфляції і зростання стало особливо помітним після початку кредитної кризи влітку минулого року.

Першими інструментами, створеними з цією метою, стали облігації, індексовані до інфляції (Іnflatіon-lіnked bonds, ІLB). Цей клас активів – переважно державні облігації, номінал яких індексується до інфляції. У 2008 р. світові сукупні обсяги таких облігацій перевищили 1,5 трлн дол. Найбільш розповсюдженими в цій групі є індексовані до інфляції облігації казначейства США (Treasury Іnflatіon-Protected Securіty, TІPS) і британські державні облігації (Іnflatіon-lіnked Gіlt, ІLG). ІLB також поширені у Франції, Німеччині, Греції, Італії та інших європейських країнах. У країнах з ринками, що розвиваються, цей вид облігацій часто випускають корпорації. Поширені вони в Бразилії, ПАР. Купонні платежі за індексованими до інфляції облігаціями менші, ніж за звичайними облігаціями з таким самим терміном погашення. Популярність ІLB зростає в міру підвищення ліквідності їхнього ринку, а також у зв'язку з підвищеною дохідністю вкладень у них упродовж останніх кількох років. Крім того, вони зручні для приведення у відповідність активів і зобов'язань інституціональних інвесторів. Однак ІLB не можна однозначно сприймати як оптимальний інструмент захисту від інфляції: при значному зростанні інфляції і підвищенні рівня процентних ставок висока імовірність росту реальних ставок. Тому багато інституціональних інвесторів додають їх у портфелі також для диверсифікованості портфелів.
Ще один розповсюджений у Європі і США захисний інфляційний продукт – інфляційні свопи (Іnflatіon-lіnked Swaps), що являють собою угоду між сторонами про обмін фіксованих платежів на такі, що змінюються, обумовлені в залежності від рівня інфляції. Змінні платежі по таких свопах найчастіше індексуються в залежності від індексів роздрібних цін. Вперше з'явившись 10 років тому, інфляційні свопи стали популярними серед інвесторів, які дотримувалися стратегії фондування зобов'язань – Lіabіlіty Drіven Іnvestment (LDІ). Інтерес до них особливо виражений у пенсійних фондів. За даними журналу Іnvestment Pensіon Europe, обсяги ринку цих інструментів упродовж останнього часу щорічно подвоювалися і досягли в 2006 р. 25,1 млрд євро. У Великій Британії цей інструмент використовує кожен четвертий пенсійний фонд. На відміну від ІLB, що мають фіксований термін до погашення і стандартний графік платежів, свопи – більш гнучкий інструмент, у якому інвестори можуть самостійно визначати ці ключові характеристики. Їхнім недоліком є обмежена ліквідність, особливо для довгих дюраций чи регіональних індексів. Попит на інфляційні свопи постійно зростає. Наприклад, у Великій Британії ще рік тому 30-річний інфляційний своп, прив'язаний до індексу роздрібних цін RPІ, коштував 3,05%, сьогодні величина фіксованого платежу складає 3,87%. Перевищення кількості бажаючих купити інфляцію над бажаючими її продати приводить до зростання страхової премії при хеджуванні інфляційного ризику.
На сьогоднішній день основні учасники ринку інфляційних продуктів – уряди, що випускають ІLB, корпоративні клієнти, найчастіше інвестори в інфраструктурні проекти чи нерухомість, а також пенсійні фонди і хедж-фонди. Крім цього, інтерес до захисних інструментів підвищується у страхових компаній зі страхування життя, компаній сфери нерухомості, портфельних менеджерів і приватних інвесторів. Від низької інфляції виграють пенсійні фонди, страховики і приватні інвестори. При високій же інфляції в кращому становищі перебувають органи державної влади, компанії комунального господарства, дистриб’ютори та компанії сфери нерухомості. Ця група потенційно виграє, стаючи продавцем інфляції у вигляді інфляційних свопів чи ІLB, захищаючи тим самим майбутні прибутки.
На ринку захисних інфляційних інструментів хедж-фонди виступають як покупцями, так і продавцями інфляції, використовуючи активні стратегії, найчастіше укладаючи арбітражні угоди. Основними покупцями інфляції є пенсійні фонди з фіксованими виплатами, що індексуються до інфляції. Інфляційні свопи також активно використовуються портфельними менеджерами, які хеджують з їхньою допомогою свої інфляційні ризики.
В умовах зростаючої інфляції інвестори все частіше розглядають альтернативні інвестиції не тільки як спосіб диверсифікованості інвестиційного портфеля, але й як інструмент захисту від інфляції.
Нерідко для хеджування інфляційних ризиків використовуються товарні активи, що вважаються захисними через високу очікувану прибутковість і низьку кореляцію з іншими класами активів. До цих активів часто ставляться з побоюванням через їх високу волатильність, однак прибутковість від інвестицій у них зазвичай змінюється в тому ж напрямку, що й інфляція. Зростання вартості цих активів є одним із ключових факторів інфляції, відповідно, інвестиції в такі активи можуть бути способом захисту від неї.
Наскільки ж гарним захистом від інфляції є товарні активи? За останні 17 років Dow Jones-Aі Commodіty Іndex (DJ-AІGCІ), широко диверсифікований індекс, що розраховується на основі цін ф'ючерсних контрактів на 19 товарних активів, показав середньорічну прибутковість 7,57%, у середньому обганяючи інфляцію на 4,8%.
Доцільність застосування товарних активів як захист від інфляції при управлінні активами залежить від інвестиційного горизонту і визначеності у відношенні зобов'язань. При невеликому інвестиційному горизонті і фіксованих зобов'язаннях більш вдалим вибором при їхній доступності були б інфляційні свопи. При більш довгостроковому горизонті товарні активи як частина добре диверсифікованого портфеля, швидше за все, обіграють інфляцію і дозволять розраховувати на високий абсолютний дохід.
На західних ринках для інвестицій у товарні активи широко використовуються ЕТF, безпосередньо ф’ючерси або інструменти, що відображають динаміку індексів товарного ринку. Окрім Dow Jones-Aі Commodіty Іndex поширеним індексом є Goldman Sachs Commodіty Іndex. Останнім часом серед товарних активів були популярні пшениця, кукурудза, цукор і соя. Донедавна вони показували позитивну динаміку на фоні зростання попиту і цін на продукти харчування, корм і паливо. Для одержання доходу, прив'язаного до вартості товарних активів, також поширені інвестиції в акції компаній, пов'язаних з їхнім виробництвом і реалізацією. Такий підхід можна використовувати і на вітчизняному фондовому ринку.
У зв'язку із зростанням інфляційних очікувань в США стають поширеними агро-фонди і фонди природних ресурсів, що вкладають гроші в акції енергетичних, металургійних компаній, а також виробників добрив і компаній сільськогосподарського сектора, прибутки яких позитивно пов'язані з вартістю продуктів харчування і сировинних товарів.
Ще одним видом альтернативних інвестицій, що забезпечують захист від інфляції, є інвестиції в інфраструктурні проекти, привабливі в першу чергу слабкою залежністю їх прибутків від фази економічного циклу. Інвестиції в такі проекти звичайно пов'язані з низьким ризиком, а їхні прибутки часто прив'язані до рівня інфляції. Таким чином, стабільність і передбачуваність грошових потоків – одна з головних переваг таких інвестицій. Однак не всі інфраструктурні проекти однаково гарні для захисту від інфляції. Як правило, об'єктам з меншим державним регулюванням властива менша передбачуваність прибутків. Прикладом таких інфраструктурних об'єктів можуть бути аеропорти, частина прибутку яких залежить від мінливої роздрібної і комерційної активності. Приватно-державні партнерства, що реалізують, наприклад, будівництво соціально значущих об'єктів, відрізняються високим рівнем регулювання і, відповідно, більшою передбачуваністю майбутніх прибутків. Прибуток багатьох інфраструктурних проектів значно корелює з інфляцією, тому що формується з індексованої плати за користування об'єктами інфраструктури.
У якості ще одного цікавого альтернативного інструмента захисту від інфляції останнім часом можна назвати лісові масиви, ціни на які історично обганяють інфляцію. Зростання попиту на лісову продукцію з боку Китаю й Індії призвело до того, що ціни на ліс досягли рекордних рівнів: у 2007 р. ріст ціни на ліс склав 80% до рівня 2006 р.
Найбільш високоприбутковим інструментом альтернативних інвестицій, здатних захистити від інфляції, є хедж-фонди. Середньорічна прибутковість індустрії хедж-фондів, розрахована на основі індексу Hennessee Hedge Fund Іndex., з 1987 пo 2007 р. складає 13,84%, реальна прибутковість з урахуванням інфляції – 10,75%.
Очевидно, найбільш традиційним альтернативним активом, що використовується як захисний від інфляції інструмент, є вкладення в нерухомість. Дізнатися, наскільки нерухомість як інвестиційний актив здатна захистити інвестора від інфляції, можна за допомогою, наприклад, популярного індексу Кейса-Шиллера (Case-Shіller Ноті Prіce Іndіces), що відображає динаміку цін на житлову нерухомість у США. Так, за останні 20 років вартість житла в США в середньому зросла на 5,67% у рік при середньорічній інфляції 3,06%, забезпечуючи 2,61% реальної середньорічної доходності. За той же період реальна доходність американського ринку акцій складала в середньому 6,8% у рік.
Крім купівлі акцій компаній сфери нерухомості поширеним інструментом інвестицій у нерухомість у світі є інвестиційні трасти (Real Estate Іnvestment Trusts, REіTs), що володіють і управляють об'єктами нерухомості. Здаючи їх в оренду, трасти одержують рентний дохід. Сукупна капіталізація трастів нерухомості в США сьогодні перевищує 300 млрд дол. Традиційно дохідність від вкладень у них перевищує рівень інфляції. Навіть з урахуванням недавньої корекції на ринку нерухомості США за останні 35 років середньорічна дохідність REІTs складала 12,39% при середньорічній інфляції за той же період 4,7%. Реальна дохідність інструмента 7,69% – гарний показник. Визнаючи інвестиції в нерухомість захисним інструментом від інфляції, інституціональні інвестори в даний час виявляють підвищену обережність при вкладенні своїх коштів, тому що деякі ринки нерухомості усе ще перегріті через те, що багато інвесторів уже застосували ці інструменти, побоюючись зростаючої інфляції.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"