інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Інвестиційна діяльність на ринку ІСІ*

Перший інвестиційний фонд у світі було створено в серпні 1822 р. у Бельгії. В Європі Інвестиційні фонди швидко розвивалися після другої світової війни, поступово складаючи конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Однак найбільшого поширення інвестиційні фонди набули у Великобританії і США. На сьогодні, понад половини американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного фонду. В Україні перші інвестиційні фонди з’явились порівняно недавно - у 1994 році і стали важливим механізмом започаткування в Україні процесу масової приватизації. У класичному вигляді, з точки зору їх природи та функцій, інвестиційні фонди почали створюватись в нашій країні у 2003 році, після прийняття у 2001 році Верховною Радою України Закону „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це інвестиційні фонди, які провадять діяльності зі спільного інвестування - об’єднання (залучення) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Протягом останніх 5 років свого розвитку ринок вітчизняних інститутів спільного інвестування демонстрував позитивну динаміку зростання та забезпечував
інвесторам достатньо високий рівень інвестиційного доходу, який перевищував доходність банківських депозитів. На сьогодні загальний обсяг активів ІСІ перевищує 6 мілрд. грн. Таким чином, з’явилась нова для українського інвестора можливість вкладення своїх заощаджень з метою їх приросту, альтернативна звичним банківським депозитам.
В Україні до ІСІ відносяться пайові та корпоративні інвестиційні фонди.
Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) - це активи, які належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності.
Пайовий інвестиційний фонд:
- Не є юридичною особою, створюється компанією з управління активами шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних сертифікатів
- При підписанні договорів купівлі або продажу активів фонду КУА діє від свого імені
- КУА веде облік результатів діяльності фонду окремо від власної господарської діяльності та інших ІСІ
- Мінімальний обсяг активів - 1 250 мінімальних заробітних плат, з 01.12.2006 р. - 500 000 грн.
Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) - це ІСІ, які створюються у формі відкритого акціонерного товариства і проводять діяльність виключно зі спільного інвестування.
Корпоративний інвестиційний фонд:
- Юридична особа у формі відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
- Статутний капітал фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів та цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі та об’єктів нерухомості, збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів
- Не менше 70% середньорічної вартості активів повинно інвестуватись у цінні папери
- Управління фондом (відповідно, його активами) здійснює КУА на підставі договору, органи управління фонду такі, як у ВАТ - загальні збори акціонерів та наглядова (спостережна) рада.

Залежно від порядку здійснення діяльності ІСІ поділяються на три типи:
Відкриті - якщо фонд або його КУА беруть на себе зобов’язання у будь-який час здійснювати викуп на вимогу інвестора цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами).
Інтервальні - якщо фонд або його КУА беруть на себе зобов’язання здійснювати викуп на вимогу інвестора цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік
Закриті - якщо фонд або його КУА не беруть на себе зобов’язання щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами) до моменту припинення цього фонду.
ІСІ можуть бути строковими або безстроковими.
Строковий ІСІ - створюється на певний строк, зазначений у проспекті емісії цінних паперів цього ІСІ, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняє свою діяльність.
Безстроковий ІСІ - створюється на невизначений строк.
ІСІ закритого типу може бути лише строковим. ІСІ відкритого та інтервального типу - безстрокові.
Залежно від структури активів, ІСІ поділяються на два види: диверсифіковані і недиверсифіковані.
Диверсифіковані ІСІ - інвестиційні фонди, активи яких відповідають вимогам щодо інвестування коштів у різні інструменти ринку капіталів, що встановлені Законом, і ці кошти можуть інвестуватись лише у цінні папери, на банківські депозити, а також, не більше як 5 % загальної вартості активів, у інші дозволені законодавством активи.
Недиверсифіковані ІСІ - інвестиційні фонди, щодо яких не існує таких жорстких вимог стосовно диверсифікації їх активів та які можуть здійснювати інвестиції у об’єкти нерухомості, у частки ТОВ тощо.
Відкриті та Інтервальні ІСІ - можуть бути лише диверсифікованими.
Закриті ІСІ - можуть бути як диверсифікованими, так і недиверсифікованими.
Існують ще венчурні інвестиційні фонди - це корпоративні або пайові недиверсифіковані інвестиційні фонди, активи яких більше, ніж на 50 % складаються з корпоративних прав і цінних паперів, які не котируються на фондових біржах, здійснюють виключно приватне розміщення емітованих ними цінних паперів і провадять досить ризиковану інвестиційну стратегію, зокрема, інвестиції у інноваційні проекти.
В Україні зараз діють 651 ІСІ. За півроку поточного року кількість зареєстрованих ІСІ зросла на 132 інвестиційних фонди. Кількісну перевагу мають венчурні фонди, які складають 80,03% від загальної кількості ІСІ. Привертає увагу висока динаміка зростання обсягів активів диверсифікованих фондів (приріст понад 180%), що свідчить про розвиток публічних ІСІ, які залучають кошти фізичних осіб.


Функції компанії з управління активами
Компанія з управління активами (КУА) - це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність по управлінню активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Компанія з управління активами: створює ІСІ; розміщує цінні папери ІСІ; залучає агентів, які розміщують цінні папери серед інвесторів; управляє активами ІСІ, після того, як грошові кошти зайшли на рахунок ІСІ, КУА та направляє їх на придбання активів для формування структури активів даного ІСІ, яка вказана в Інвестиційній декларації; (фахівці аналітичного відділу проводять аналіз ринку цінних паперів, нерухомості і ін. ринків, інструменти яких знаходяться в активах ІСІ; фахівці інвестиційного відділу проводять пошук нових об'єктів для інвестицій; фахівці фінансового департаменту проводять щоденну переоцінку активів, оформляють договори по придбанню і продажу активів, готують звітність до державних органів контролюючих роботу КУА); здійснює поточну діяльність ІСІ.
Станом на 30 червня 2007 року в Україні функціонували 272 ліцензовані компанії з управління активами.

Цінні папери інвестиційних фондів
Цінні папери інвестиційного фонду засвідчують право їх власника на частку активів корпоративного інвестиційного фонду або пайового інвестиційного фонду.
Цінні папери інвестиційних фондів поділяються на два види, залежно від форми організації (створення) інвестиційних фондів - цінні папери корпоративного та цінні папери пайового фондів.
Корпоративний інвестиційний фонд є емітентом простих іменних акцій. Акції КІФ, крім майнових прав, засвідчують право їх власників на участь в управлінні цим Фондом (КІФ - створюється у формі відкритого акціонерного товариства).
Пайовий інвестиційний фонд - не є юридичною особою, створюється компанією з управління активами для залучення коштів з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування. Тому емітентом цінних паперів, що засвідчують право власності на частку активів пайового інвестиційного фонду, є КУА такого фонду, а зазначені цінні папери називаються інвестиційними сертифікатами.
Акції та інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів мають номінальну вартість. Кількість цінних паперів фонду, що належать одному учаснику, не обмежується. Власники акцій (інвестиційних сертифікатів) несуть ризики, пов'язані із зміною ринкової вартості активів корпоративного (пайового) інвестиційного фонду.
Цінні папери відкритих та інтервальних інвестиційних фондів підлягають викупу їх емітентами відповідно до особливостей цих типів ІСІ. У відкритому інвестиційному фонді інвестор має можливість придбати або продати цінні папери такого фонду у будь-який робочий день. В інтервальному інвестиційному фонді інвестор може купити або продати, належні йому цінні папери фонду, лише у певні строки - в так звані "періоди відкриття інтервалу".
Інтервал відкривається не рідше одного разу на рік. Дати відкриття і закриття інтервалу фіксовані, вони зазначаються у Проспекті емісії цінних паперів фонду та у його Регламенті. Закриті інвестиційні фонди (або їх КУА) несуть зобов’язання щодо викупу цінних паперів таких ІСІ після завершення строку, на який були створені ці фонди.
Цінні папери:
- відкритих інвестиційних фондів - не підлягають вільному обігу на вторинному ринку цінних паперів (організованому чи неорганізованому). Дивіденди за такими цінними паперами не нараховуються і не сплачуються;
- інтервальних інвестиційних фондів - підлягають вільному обігу на вторинному ринку цінних паперів лише у періоди „закритого" стану фондів, що їх емітували. Дивіденди за такими цінними паперами не нараховуються і не сплачуються;
- закритих інвестиційних фондів - підлягають вільному обігу на вторинному ринку цінних паперів. Дивіденди за такими цінними паперами нараховуються, якщо це передбачено Проспектом їх емісії.

Як стати учасником інвестиційного фонду?
Продаж і викуп цінних паперів ІСІ проводить компанія з управління активами (КУА) такого ІСІ та/або агенти. Агентами можуть бути тільки юридичні особи - професійні учасники ринку цінних паперів, що мають ліцензію на здійснення брокерської діяльності.
Видача цінних паперів ІСІ (внесення запису в реєстр власників цінних паперів ІСІ) здійснюється на підставі заявок на придбання цінних паперів і договору купівлі - продажу. Вимоги щодо викупу цінних паперів ІСІ також подаються у формі заявок на викуп таких цінних паперів. В заявці інвестор зазначає, яку кількість цінних паперів ІСІ, він купує (продає), за якою ціною, і на яку суму.
Прийом заявок на придбання та викуп (обмін) цінних паперів відкритого ІСІ здійснюється щоденно (у робочі дні). А прийом заявок на придбання та викуп (обмін) цінних паперів інтервального ІСІ здійснюється протягом терміну, визначуваного Проспектом емісії цінних паперів ІСІ. Заявки на придбання та викуп (обмін) цінних паперів подаються до КУА та/або агентам.
Регламентом ІСІ може бути передбачена можливість обміну цінних паперів одного ІСІ на цінні папери іншого ІСІ під управлінням цієї ж КУА. Перехід учасника з одного ІСІ до іншого може бути корисний інвестору, якщо він хоче змінити інвестиційну стратегію.
Якщо цінні папери ІСІ випущені у бездокументарній формі, то право власності на такі цінні папери підтверджується видачею виписки зберігача цінних паперів, у якого інвестор відкрив рахунок у цінних паперах.
Розрахунки за цінними паперами ІСІ, пред'явленими до викупу, здійснюється в строк не більше 7 днів з дня прийому заявки на викуп таких цінних паперів.
Практично в кожному інвестиційному фонді визначена мінімальна сума, яку може вкласти інвестор. Ця сума коливається від 10 грн. до мільйонів.

Куди вкладаються гроші інвесторів?
Активи, у які вкладаються (інвестуються) гроші інвесторів корпоративного або пайового інвестиційного фонду, значною мірою залежать від виду та типу фонду. Відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" інвестиційні фонди відкритого та інтервального типу можуть бути лише диверсифікованими (вид фонду).
Згідно із чинним законодавством фізичні особи не можуть бути учасниками пайових недиверсифікованих та венчурних інвестиційних фондів, інвестиції яких є високо ризиковими.
Для кожного типу і виду інвестиційних фондів визначено, в які активи можуть бути вкладені кошти інвесторів і в яких співвідношеннях, а в які активи заборонено інвестувати. Ці особливості закріплені у положеннях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) про склад і структуру активів інвестиційних фондів.
Перелік об'єктів інвестування і вимоги до структури активів конкретного інвестиційного фонду містяться в інвестиційній декларації фонду. Компанія з управління активами, що здійснює управління відповідним інвестиційним фондом, не має права придбавати за рахунок коштів такого фонду активи, не передбачені інвестиційною декларацією цього фонду.
Інструменти, які формують активи ІСІ:
- акції і облігації, українських емітентів;
- акції і облігації, іноземних емітентів;
- для підтримання ліквідності ІСІ, частина активів може знаходитись у грошових коштах на депозитних рахунках у банках (в тому числі у іноземних валютах) та у депозитних сертифікатах банків;
- також у активах деяких ІСІ можуть бути об'єкти нерухомості і корпоративні права.

Що є доходом учасника інвестиційного фонду?
Доход інвестора (учасника інвестиційного фонду) складається з приросту вартості належних йому цінних паперів ІСІ та/або дивідендів, що нараховуються за цінними паперами ІСІ.
Вартість цінних паперів ІСІ визначається виходячи з поточної вартості чистих активів (ВЧА) фонду шляхом ділення ВЧА на кількість цінних паперів відповідного фонду, що перебувають у обігу.
Вартість чистих активів - це різниця між активами і поточними пасивами (зобов'язаннями) фонду. Активи ІСІ - це майно (цінні папери, депозити, грошові кошти тощо), а пасиви - кредиторська заборгованість і резерви майбутніх витрат і платежів.
Інвесторам відкритих та інтервальних інвестиційних фондів доходи у вигляді дивідендів не нараховуються і не виплачуються. Учасники такого фонду одержують інвестиційний доход тільки при викупі компанією з управління активами інвестиційного фонду належних їм цінних паперів фонду за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів фонду.
Вартість цінних паперів ІСІ з часом може, як збільшуватись, так і зменшуватись, оскільки змінюється ринкова вартість цінних паперів і інших активів, у які інвестовано кошти ІСІ. Тому, учасники інвестиційних фондів несуть ризик збитків, пов'язаних із зміною вартості активів інвестиційного фонду. Прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Компанія з управління активами також не має права надавати будь-які гарантії щодо рівня майбутньої доходності інвестицій, здійснених за рахунок активів ІСІ.
Розрахункова вартість цінного паперу відкритого ІСІ визначається і оприлюднюється компанією з управління активами щодня. Розрахункова вартість цінного паперу інтервального ІСІ визначається компанією з управління активами на день прийому заявки на продаж або купівлю цінних паперів фонду кварталу.
Якщо ринкова вартість цінних паперів або інших активів ІСІ зростає, то зростає і вартість цінних паперів ІСІ і навпаки, якщо ринкова вартість цінних паперів або інших активів ІСІ зменшується, то падає і вартість його цінних паперів.
Вартість чистих активів інвестиційного фонду змінюється і за рахунок купівлі або продажу цінних паперів ІСІ інвесторами, проте це не впливає на ціну цінних паперів ІСІ, оскільки змінюється кількість цінних паперів ІСІ у обігу.

Витрати, що здійснюються за рахунок учасників інвестиційного фонду
Для відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням і продажем цінних паперів ІСІ, проспектом емісії інвестиційного фонду може бути передбачено включення суми комісійної винагороди агента до розрахункової вартості цінних паперів ІСІ при їх розміщенні (або вирахування витрат при викупі цінних паперів ІСІ).
За рахунок коштів, що входять до складу активів інвестиційного фонду, виплачуються винагорода КУА, сплачуються послуги зберігача, реєстратора, оцінювача майна і аудитора, а також інші витрати, пов'язані з управлінням фондом. Їх загальна сума не повинна перевищувати 10% від середньорічної вартості чистих активів інвестиційного фонду. Фактично це теж витрати учасників, але вони вже враховані у розрахунковій вартості цінних паперів ІСІ, за якою цінні папери розміщуються та викуповуються, тобто є опосередкованими.
Інвестор зобов'язаний сплатити податок з отриманого доходу, який виникає виключно у момент продажу належних йому цінних паперів ІСІ.
Оподатковувана база, з якої обчислюється податок, визначається як різниця між сумою, отриманою внаслідок продажу цінних паперів ІСІ, і сумою витрат на придбання цих цінних паперів.
Оподаткування у сфері спільного інвестування
Оподаткування є важливим чинником при виборі інституту спільного інвестування (далі - ІСІ) як способу вкладення коштів, оскільки воно впливає на остаточну суму доходу, яку одержує інвестор.
Умови оподаткування у сфері спільного інвестування визначаються податковим законодавством України, зокрема законами України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про податок з доходів фізичних осіб".
Слід враховувати, що поки кошти інвесторів знаходяться у інвестиційному фонді - вони не оподатковуються. Оподатковується дохід інвесторів, який вони одержують у разі:
- продажу цінних паперів ІСІ третій особі;
- викупу у інвесторів компанією з управління активами ІСІ цінних паперів, випущених ІСІ або його КУА (наприклад, при викупі цінних паперів ІСІ під час ліквідації фонду; за заявою інвестора в будь-який день - для відкритих фондів, та у визначені Проспектом емісії цінних паперів дати - для інтервальних фондів);
- виплати дивідендів інвестиційним фондом, якщо це передбачено Проспектом емісії цінних паперів ІСІ.
У разі продажу інвестором цінних паперів ІСІ оподатковується різниця між ціною їх придбання і ціною продажу. У разі отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів - оподатковується сума дивідендів, отримана інвестором-фізичною особою.
Ставка податку і порядок оподаткування відрізняються залежно від того, ким є інвестор - фізичною чи юридичною особою, і в якому з вищеперелічених випадків він отримав інвестиційний доход. У випадку, якщо інвестор - юридична особа, його прибуток від інвестицій до фонду оподатковується за ставкою 25%.
Інвестиційний прибуток, отриманий інвестором - фізичною особою у разі викупу інститутом спільного інвестування (КУА інституту спільного інвестування) або від продажу цінних паперів ІСІ третій особі цінних паперів ІСІ оподатковується за ставкою 15%. Доход, отриманий у вигляді дивідендів за цінними паперами ІСІ, оподатковується за ставкою 5%.
Відповідно до п. 4.2.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від операцій з активами ІСІ або доходи, нараховані за активами ІСІ, не включаються до складу оподатковуваного доходу.
Таким чином, володіючи цінними паперами ІСІ, Ви не платите податки до моменту реалізації цих цінних паперів або до моменту виплати дивідендів за цінними паперами ІСІ (для фізичних осіб). У разі ж безпосереднього володіння цінними паперами або нерухомістю доходи від операцій з цими активами або доходи, нараховані за цими активами (відсотки, дивіденди, орендна плата), потрапляють в оподатковуваний дохід.
Як бачимо, інвестування у цінні папери ІСІ має ряд податкових переваг у порівнянні з безпосередніми інвестиціями у цінні папери або об'єкти нерухомості.

Де знайти інформацію про інвестиційний фонд?
Одна з найбільших переваг інвестиційних фондів - це їх інформаційна відкритість. Інформація, пов'язана з діяльністю компанії з управління активами (КУА) щодо управління активами інвестиційного фонду, розкривається відповідно до закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звичайно ж, інвестора у першу чергу цікавить інформація про приріст вартості цінних паперів інвестиційного фонду. Її можна одержати через засоби масової інформації (спеціалізовані фінансові видання, інтернет - сайти тощо) та беспосередньо у інвестиційних фондах (у їх КУА) або у агентів з розміщення цінних паперів ІСІ.
Найкорисніший документ, в якому міститься майже вся необхідна інвестору інформація про фонд і з яким потрібно обов'язково ознайомитись перед придбанням цінних паперів інвестиційного фонду, це Регламент інвестиційного фонду. КУА пред'являють Регламент і Проспект емісії цінних паперів фонду усім зацікавленим особам за їх вимогою. Перед придбанням цінних паперів інвестиційного фонду необхідно звернути увагу на наступну важливу інформацію, що міститься в Регламенті і Проспекті емісії цінних паперів фонду:
- тип інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний, закритий);
- якщо фонд інтервальний, то зазначається термін прийому заяв на придбання/ викуп цінних папері фонду;
- мінімальна сума інвестицій;
- розмір комісії при купівлі і продажу цінних паперів фонду, що справляються КУА та/або агентами з розміщення/викупу цінних паперів фонду;
- термін з дня викупу цінних паперів фонду, протягом якого здійснюється виплата грошей.
У Регламенті фонду також містяться відомості про винагороду КУА і витрати, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів фонду.
Складовою частиною Регламенту фонду є його інвестиційна декларація, де зазначаються основні напрями та обмеження щодо інвестування (вкладення) коштів, залучених від інвесторів. На вимогу інвестора КУА інвестиційного фонду повинна надавати повну інформацію, яка підтверджує:
- наявність у КУА відповідної ліцензії ДКЦПФР;
- реєстрацію регламенту інвестиційного фонду ДКЦПФР;
- реєстрацію проспекту емісії цінних паперів інвестиційного фонду, а також свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів фонду ДКЦПФР;
- реєстрацію інвестиційного фонду у Єдиному Державному реєстрі інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ).
При розповсюдженні інформації КУА заборонено давати будь-які гарантії і обіцянки щодо майбутньої прибутковості інвестиційних фондів, якими вони управляють, а також робити заяви щодо гарантій безпеки інвестицій і розмірів майбутніх доходів. Більш того, у поширюваній інформації повинне міститись положення про те, що вартість цінних паперів ІСІ може збільшуватись і зменшуватись, що результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому, а держава не гарантує прибутковість вкладень до інвестиційних фондів.


* За матеріалами УАІБ
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"