інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність ДКЦПФР щодо удосконалення нормативно-правової бази фондового ринку*

Удосконалення механізмів захисту прав інвесторів
та підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
З метою покращення корпоративного управління в акціонерних товариствах Комісія у першому кварталі 2007 року продовжувала роботу над супроводженням проекту Закону України «Про акціонерні товариства». Прийняття зазначеного законопроекту запровадить кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів, регламентацію придбання значного пакета акцій товариства, врегулює питання випуску та обов’язкового викупу товариством розміщених ним цінних паперів, розмежує повноваження органів управління акціонерного товариства, забезпечить регулярне та повне оприлюднення інформації емітентом. Законопроект про акціонерні товариства 13.02.2007р. схвалений на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики Кабінету Міністрів України, 14.02.2007р. на засіданні Кабінету Міністрів України та в установленому порядку поданий до Верховної Ради України (реєстраційний № 3177 від 15.02.2007 р.). Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики 18.04.2007р. рекомендував Верховній Раді України схвалити проект Закону України «Про акціонерні товариства» у першому читанні. Верховна Рада України 15.05.2007р. на пленарному засіданні прийняла проект Закону України «Про акціонерні товариства» у першому читанні. Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики здійснює роботу з підготовки зазначеного законопроекту до другого читання.
З метою удосконалення механізму захисту прав інвесторів в рамках виконання Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006 - 2010 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.03.2006р. №131-р., наказом Голови Комісії від 16.03.2007р. №250 створено робочу групу з розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» у частині удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерних товариств. 24.05.2007р. Комісією проведено засідання робочої групи з метою обговорення тексту законопроекту. За наслідками засідання робочої групи доопрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерних товариств). Законопроект 05.06.2007р. попередньо схвалено на засіданні Комісії та оприлюднено на офіційному сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб. На даний час фахівцями Комісії опрацьовуються зауваження та пропозиції до законопроекту, які надійшли від зацікавлених осіб.

Розвиток інструментів ринку цінних паперів
Комісія здійснювала роботу з доопрацювання проекту Закону України “Про похідні (деривативи)”, який визначає поняття та класифікацію похідних (деривативів), вимоги до випуску та обігу похідних (деривативів), до організаторів торгівлі похідними (деривативами) та торговців похідними (деривативами), а також принципи їх державного регулювання та контролю. 16.03.2007 р. законопроект було подано на розгляд Кабінету Міністрів України, але у зв’язку зі зміною Міністра економіки України Кабінет Міністрів України 23.03.2007р. надав доручення щодо перепогодження законопроекту. Законопроект про похідні (деривативи) 27.03.2007р. направлено на погодження до Міністерства економіки України. Комісія 06.04.2007р. внесла проект Закону України “Про похідні (деривативи)”на розгляд Кабінету Міністрів України. Комісія листом від 14.06.2007р. додатково направила на заміну раніше поданого доопрацьований проект Закону України “ Про похідні (деривативи)” на розгляд до Кабінету Міністрів України.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.01.2006р. №62417/73/1-05 Комісією розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обігу векселів в Україні)”, яким передбачено внесення змін до Законів України “Про господарські товариства”, “Про нотаріат”, “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою їх приведення у відповідність із Законом України “Про обіг векселів в Україні”. Зокрема, внесення змін до Закону України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” передбачає скасування такого фінансового інструмента, як «податковий вексель». Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обігу векселів в Україні)” 07.12.2006 р. подано на розгляд Кабінету Міністрів України, однак 30.01.2007р. законопроект було повернуто для додаткового погодження з Міністерством юстиції України. Доопрацьований з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обігу векселів в Україні)” 28.03.2007р. подано на розгляд до Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України надав доручення від 02.04.2007р. узгодити законопроект з ДПА, ГоловКРУ, Держфінпослуг та Мін’юстом та внести узгоджений законопроект до 13.04.2007р. Кабінету Міністрів України. Комісія 13.04.2007р. подала узгоджений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обігу векселів в Україні)» на розгляд Кабінету Міністрів України. Законопроект було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та подано в установленому порядку до Верховної Ради України (реєстраційний №3640 від 05.06.2007р.).
З метою розроблення нормативної бази щодо реєстрації, випуску та обігу фондових деривативів (опціонів та ф’ючерсів) наказом Комісії від 27.11.2006р. №1066 створено робочу групу для розроблення нової редакції Правил випуску та обігу фондових деривативів. Наказом Комісії від 17.01.2007р. № 38 внесені зміни до зазначеного наказу. У результаті роботи робочої групи розроблені та схвалені рішеннями Комісії проекти наступних нормативно-правових актів Комісії: Положення про порядок реєстрації специфікацій стандартизованих строкових контрактів, схвалено рішенням Комісії від 12.06.2007р. №1320; Порядок емісії та реєстрації випуску похідних цінних паперів, схвалений рішенням Комісії від 12.06.2007р. №1319.
Зазначені проекти нормативно-правових актів Комісії оприлюднено на офіційному сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.
Комісією здійснюється розроблення проекту Закону України «Про систему рейтингування», який має визначити порядок діяльності рейтингових агентств, встановити коло суб‘єктів господарювання та перелік інструментів фінансового ринку, стосовно яких проводитиметься визначення рейтингової оцінки. Законопроект про систему рейтингування 30.01.2007р. направлено на погодження до Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг та 19.02.2007р. на погодження до Держпідприємництва, який своїм рішенням від 23.03.2007р. №246 погодив проект Закону України «Про систему рейтингування». Зазначений законопроект погоджено з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Антимонопольним комітетом, Національним банком, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством юстиції та після відповідного доопрацювання з метою врахування зауважень співвиконавців відповідно до терміну виконання, визначеного дорученням Кабінету Міністрів України від 30.04.2007р. №13315/94/1-07, проект Закону України «Про систему рейтингування» 18.05.2007 року направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. З метою запровадження системи рейтингування Комісія протягом І півріччя 2007 року продовжувала роботу з розроблення нормативно-правових актів щодо системи рейтингування. Зокрема, розроблено Правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою, які затверджені рішенням Комісії від 21.05.2007р. №1042 та зареєстровані Міністерством юстиції України 11.06.2007р. за №607/13874.

Удосконалення правових засад випуску та обігу цінних паперів, похідних (деривативів).
Протягом звітного періоду розроблено наступні нормативно-правові акти Комісії:
- проект Змін до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, схвалений рішенням Комісії від 10.04.2007р. №693, який оприлюднено на офіційному сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб;
- проект Положення про порядок ведення обліку цінних паперів та грошових коштів клієнтів торговцем цінними паперами, схвалений рішенням Комісії від 21.12.2006р. №1584. У І півріччі здійснювались заходи щодо оприлюднення проекту та його доопрацювання;
- проект Типового договору про андеррайтинг, схвалений рішенням Комісії від 21.12.2006р. №1583. У І півріччі здійснювались заходи щодо оприлюднення проекту та його доопрацювання;
Зміни до Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються у бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії, схвалені рішенням Комісії від 15.05.2007р. №961, які оприлюднено на офіційному сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб;
Зміни до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, схвалені рішенням Комісії від 13.02.2007р. №316, після проходження процедури оприлюднення 08.05.2007р. направлені на погодження до Держпідприємництва. Держпідприємництво рішенням від 13.06.2007р. №467 відмовило у погодженні проекту зазначеного регуляторного акта. На даний час Комісія доопрацьовує проект Змін до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик;
Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затверджене рішенням Комісії від 26.04.2007р. №942, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.06.2007р. за №619/13886;
Зміни до Положення про порядок випуску облігацій підприємств та їх обігу (у новій редакції), затверджені рішенням Комісії від 26.10.2006р. №1178, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.01.2007 р. за №81/13348;
Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затверджене рішенням Комісії від 15.03.2007р. №487, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.04.2007р. за №325/13592;
Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені рішенням Комісії від 12.12.2006р. №1449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. за №52/13319;
Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Комісії від 21.12.2006р. №1585, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2007р. за №46/13313;
Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням Комісії від 22.02.2007р. №387 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2007р. за №280/13547;
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 р. №322 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 жовтня 2006 р. №1178), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 р. за №81/13348
З метою приведення у відповідність із Законом України “Про іпотеку” розроблено та рішенням Комісії від 01.02.2007р. №227 затверджено зміни до Положення про стандартну (типову) форму бланка заставної, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2003р. №363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2003р. за №857/8178, яке зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2007 р. за №156/13423.

Зосередження укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами
З метою підвищення ролі організованого ринку цінних паперів, у т.ч. біржового, Комісією здійснювалися заходи, спрямовані на розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» у частині зосередження укладання договорів з цінними паперами на фондових біржах. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах) 24.04.2007р. внесено на розгляд до Кабінету Міністрів України. Законопроект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подано до Верховної Ради України (реєстраційний №3568 від 24.05.2007р.).
З метою приведення нормативно-правових актів з питань функціонування фондових бірж та торговельно-інформаційних систем у відповідність з директивами ЄС, врегулювання діяльності фондових бірж та торговельно–інформаційних систем Комісією розроблено нове Положення про функціонування фондових бірж, яке затверджено рішенням Комісії від 19.12.2006р. №1542 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18.01.2007р. за №35/13302.
З метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо функціонування та розвитку фондового ринку, впорядкування його діяльності та у зв’язку з втратою чинності Положення про діяльність фондових бірж та торговельно-інформаційних систем, затверджене наказом Комісії від 15.01.1997р. № 9 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.02.1997р. за 20/1824, у частині, що регулює діяльність фондових бірж, Комісією розроблено Зміни до Положення про діяльність фондових бірж та торговельно-інформаційних систем. Зазначений нормативно – правовий акт затверджено рішенням Комісії від 24.05.2007р. №1099 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.06.2007р. за № 606/13873.
З метою удосконалення діяльності фондових бірж, торговельно-інформаційних систем та депозитаріїв Комісією розроблені Зміни до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах. На даний час проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно- інформаційних системах, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2001р. №144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2001р. №518/5709 (із змінами та доповненнями)» рішенням Комісії від 29.05.2007р. № 170 схвалено для оприлюднення та 21.06.2007р. направлено на погодження до Держпідпрємництва.

Удосконалення Національної депозитарної системи
З метою упорядкування діяльності учасників Національної депозитарної системи та удосконалення системи обліку прав власності на цінні папери Комісією розроблено проект Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів». Зазначений законопроект спрямований на створення розвиненої та прозорої депозитарної системи України, здатної забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами, в тому числі з державними та похідними цінними паперами, враховуючи інтеграційні процеси фінансових ринків як на національному, так і на міжнародному рівні.
Проект Закону України “Про систему депозитарного обліку цінних паперів” 16.03.2007р. подано на розгляд Кабінету Міністрів України, але у зв’язку зі зміною Міністра економіки України 23.03.2007р. Кабінет Міністрів України надав доручення перепогодити законопроект. Комісія 27.03.2007р. направила законопроект на перепогодження до Міністерства економіки України. Міністерство економіки України перепогодило законопроект.Комісія 03.04.2007р. направила законопроект для надання експертного висновку до Міністерства юстиції України. Міністерства юстиції України надало експертний висновок до законопроекту. Комісія 18.04.2007р. подала проект Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» на розгляд до Кабінету Міністрів України.
Також, з метою запобігання порушенню законодавства при здійсненні депозитарної діяльності з цінними паперами, стосовно яких прийняте рішення Комісії про зупинення клірингу та укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, а також для врегулювання питань, які виникають при здійсненні діяльності з управління цінними паперами, Комісією проведена робота щодо удосконалення чинних нормативно-правових актів з депозитарної діяльності.
Рішенням Комісії від 15.02.2007р. №356 схвалено проект рішення Комісії «Щодо внесення змін до деяких нормативно-правових документів, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2006р.». Проектом вносяться зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006р. №999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006р. за №1238/13112, Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006р. № 1000 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007р. за №49/13316, Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006р. № 1001 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2007р. За №1198/13072. Зазначений проект рішення Комісії оприлюднювався на офіційному веб-сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб. У зв’язку з надходженням пропозицій і зауважень від професійних учасників фондового ринку цей проект доопрацьовано та сформовано три окремі документи.
Рішенням Комісії від 27.06.2007р. №1417 схвалено проект рішення Комісії «Щодо внесення змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії 17.10.2006р. №1000 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007р. за №49/13316.
Рішенням Комісії від 26.01.2007р. № 183 схвалено проект рішення Комісії «Про особливості провадження депозитарної діяльності з державними цінними паперами».
Проект 09.02.2007р направлено на погодження до Держпідприємництва. Рішенням Держпідприємництва від 05.03.2007р. № 201 відмовлено в погодженні проекту регуляторного акта. Комісія 17.04.2007р. повторно направила на погодження проект. Держпідприємництво рішенням від 24.04.2007р. №342 погодило зазначений проект регуляторного акта.
Рішення Комісії «Про особливості провадження депозитарної діяльності з державними цінними паперами», затверджене рішенням Комісії від 15.05.2007р. № 956, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.05.2007р. за №560/13827.
З метою удосконалення Національної депозитарної системи Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2004р. № 1707 затверджено Державну програму розвитку Національної депозитарної системи України.
Програма спрямована на розбудову Національної депозитарної системи на основі міжнародних стандартів із застосуванням сучасних фінансових інструментів та інформаційних технологій обслуговування інвесторів на національному та міжнародному ринку цінних паперів. Комісія 16.02.2007р. надала Кабінету Міністрів України інформацію щодо реалізації Основних заходів Державної програми розвитку Національної депозитарної системи України.
З метою вивчення питань подальшого розвитку Національної депозитарної системи наказом Голови Комісії від 29.04.2005р. №381 створено робочу групу з опрацювання питання функціонування Національної депозитарної системи та підготовки пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Державної програми розвитку Національної депозитарної системи України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2004р. №1707. 26.02.2007р. відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо внесення змін та доповнень до вищезазначеної Програми. На засіданні були розглянуті зміни та доповнення, підготовлені Комісією. За результатами обговорення всіма представниками одностайно підтримана пропозиція щодо внесення змін до Основних заходів, а також до тексту Програми розвитку Національної депозитарної системи. Комісія 12.03.2007р. направила представникам міжвідомчої робочої групи протокол засідання та пропозиції щодо коригування Основних заходів для остаточного погодження. Дорученням Кабінету Міністрів України від 17.05.2007р. № 13833/294/1-07 визначено недоцільність внесення змін та доповнень до Програми розвитку Національної депозитарної системи.
Для упорядкування діяльності учасників Національної депозитарної системи та удосконалення системи обліку прав власності на цінні папери Комісією розроблені:
проект Положення про вимоги до тимчасових керівників реєстратора та про порядок їх призначення. На цей час проект винесено на засідання Тимчасової робочої групи з опрацювання питань щодо подвійного ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та протидії протиправним поглинанням підприємств, створеної рішенням Комісії від 19.10.2006р. №1096;
проект Положення про порядок призначення тимчасового керівника фондової біржі, схвалений рішенням Комісії від 29.05.2007р. №1190. Зазначений проект регуляторного акта 19.06.2007р. направлено на погодження до Держпідпрємництва;
проект Порядку передання на відповідальне зберігання Національному депозитарію України контрольних копій реєстрів власників іменних цінних паперів, який схвалено рішенням Комісії від 21.03.2006р. № 251. На засіданні Консультаційно-експертної ради, яке відбулось 29.03.2007р., розглянуто зазначений проект. Комісія рішенням від 15.05.2007р. №1073 схвалила доопрацьований проект Порядку. Зазначений проект нормативно-правового акта 19.06.2007р. направлений на погодження до Держпідприємництва;
проект Положення про взаємодію та кореспондентські відносини між депозитаріями при здійсненні депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, схвалений рішенням Комісії від 27.03.2007р. № 619, оприлюднено на офіційному сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб. Проект передбачає удосконалення державного контролю за обліком прав нерезидентів на цінні папери українських емітентів, розміщених на території України, обіг яких здійснюється за її межами, а також за обліком прав власності на цінні папери іноземних емітентів, розміщених за межами України, обіг яких здійснюється в Україні, та розширює коло діяльності Національного депозитарію України;
з метою запобігання можливим порушенням на ринку цінних паперів, рішенням Комісії від 06.02.2007р. №90 затверджено роз’яснення від 06.02.2007р. №1 «Щодо ідентичності визначень міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів та міжнародного номера (коду ISIN) між собою»;
з метою задоволення численних звернень професійних учасників ринку цінних паперів, рішенням Комісії від 27.03.2007р. №617 затверджено роз’яснення від 27.03.2007р. № 2 «Щодо застосування пункту 3 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006р. № 1000»;

Удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів
У напрямку удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку та з метою реалізації вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Комісією розроблено, схвалено та затверджено наступні нормативно-правові акти:
- рішення Комісії від 19.12.2006р. №1591 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. За № 97/13364. Зазначене рішення поширюється на всіх емітентів цінних паперів, крім емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів. Рішенням встановлено строки, порядок та форми подання регулярної (річної та квартальної) та особливої інформації про емітента, зокрема рішення передбачає способи, терміни розкриття кожного із видів інформації, обсяг інформації тощо;
- рішення Комісії 21.12.2006р. №1658 «Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 95/13362. Метою цього Положення є регулювання взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, у зв'язку з прийняттям Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів і виникненням у ряду осіб обов'язку оприлюднювати інформацію на фондовому ринку шляхом розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Положення встановлює процедуру надання інформації до уповноваженої особи і приймання уповноваженою особою інформації для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, порядок такого розміщення, обов'язки уповноваженої особи, пов’язані з розміщенням інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
У вищезазначених нормативних актах реалізовано основну частину завдань Концепції розкриття інформації на фондовому ринку України, схваленої рішенням Комісії від 13.07.2006р. №570, щодо створення передбаченої статтями 39-41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, доступ до якої здійснюється через веб-сайт у мережі Інтернет – www.stockmarket.gov.ua.
- рішення Комісії від 19.12.2006р. №1528 «Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. за №53/13320.Зазначеним нормативно-правовим актом встановлені нові вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії: у складі регулярної інформації емітента цінних паперів та адміністративних даних професійних учасників фондового ринку; при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку; при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів. При підготовці аудиторського висновку аудитори повинні керуватися Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародними стандартами аудиту 700, 701, 720 та вимогами вказаного рішення Комісії; рішення Комісії від 21.05.2007р. №1035 «Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2002р. №212 «Про затвердження Положення про надання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.2007р. За № 678/13945. Зазначений нормативний акт врегульовує питання розкриття інформації фондовими біржами та надає Комісії додаткові можливості запобігати порушенням законодавства на ринку цінних паперів.
Аналіз адміністративних даних організаторів торгівлі, у комплексі з іншими видами звітності учасників ринку цінних паперів, надасть можливість відслідковувати механізми відтоку капіталу з держави та надходження інвестицій в Україну.На підставі отриманої інформації Комісія контролюватиме обіг цінних паперів в Україні та, використовуючи свої повноваження, запобігатиме порушенням чинного законодавства;
- рішення Комісії від 19.06.2007р. № 1186 «Про внесення Змін та доповнень до Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003р. №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2003р. за №655/7976»;
Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2002 р. №212 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2007 р. №1035) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 червня 2007р. за № 678/13945;
рішення Комісії від 25.06.2007р. №1332 «Про внесення Змін та доповнень до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.08.2004р. №371 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2004р. за №1253/9852» направлено до Міністерства юстиції України з метою проведення державної реєстрації;
рішення Комісії від 21.05.2007р. №1086 «Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004р. №279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004р. за №1122/9721 (зі змінами та доповненнями)» 08.06.2007р. оприлюднено на офіційному сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.
З метою удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів та виконання пункту 35 Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006 - 2010 роки, було підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо запровадження відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів), який розглядався на засіданні Комісії 03.04.2007р. Зазначений законопроект 07.05.2007р. направлено на погодження до Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України. Міністерство економіки України 23.05.2007р. та Міністерство фінансів України 05.06.2007р. направили до Комісії погоджений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо запровадження відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів). Комісія 12.06.2007р. надіслала законопроект до Міністерства юстиції України з проханням погодити його в термін до 20.06.2007р. Станом на 20.06.2007р. погоджений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо запровадження відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів) до Комісії від Міністерства юстиції України не надходив. У зв’язку з цим Комісія 21.06.2007р. звернулась до Кабінету Міністрів України з проханням подовжити термін подання законопроекту до Кабінету Міністрів України у термін до 13.07.2007р. Кабінетом Міністрів України 26.06.2007р. надано згоду щодо внесення законопроекту в запропонований Комісією термін.

Розвиток інвестиційної інфраструктури
З метою удосконалення інвестиційної інфраструктури протягом звітного періоду розроблено, схвалено, затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України наступні нормативно-правові акти Комісії:
Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Комісії від 21.12.2006р. №1585, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2007р. за №46/13313;
Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені рішенням Комісії від 12.12.2006 №1449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за №52/13319;
рішення Комісії від 19.12.2006р. №1570 «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 11.01.2002р. №12 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.02.2002р. за №108/6396», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.01.2007р. за №36/13303;
Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні, затверджене рішенням Комісії від 27.06.2007р. №1487, направлено для державної реєстрації до Міністерства юстиції України;
Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх прилюдній пропозиції, затверджене рішенням Комісії від 27.06.2007р. №1485, направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
проект змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, схвалений рішенням Комісії від 29.03.2007р. №640, після погодження Держпідприємництвом готується до розгляду на засіданні Комісії;
проект змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів корпоративного інвестиційного фонду, схвалений рішенням Комісії від 29.03.2007р. №641, після погодження Держпідприємництвом готується до розгляду на засіданні Комісії;
проект Змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, схвалений рішенням Комісії від 05.06.2007р. № 1268, оприлюднено на офіційному сайті Комісії з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб;
проект Змін та доповнень до Положення про порядок реєстрації регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.07.2002р. №197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2002р. за № 657/6945, схвалений рішенням Комісії від 27.06.2007р. №1486.

Впровадження механізмів пруденційного нагляду
Питання запровадження пруденційного нагляду на фондовому ринку України - необхідний захід державного впливу на відносини, що складаються між учасниками ринку цінних паперів, для підвищення ефективності їх діяльності, пожвавленню інвестиційних процесів та захисту прав власності.
Наказом Голови Комісії від 14.11.2006р. №1014 з метою реалізації основних цілей Плану дій Україна – ЄС щодо запровадження та забезпечення ефективного провадження системи пруденційного регулювання та нагляду за фінансовими ринками відповідно до існуючої в ЄС утворено робочу групу з питань розроблення рекомендацій щодо пруденційного нагляду на ринку цінних паперів. За результатами опрацювання робочою групою питань впровадження пруденційного нагляду на фондовому ринку розроблено Заходи щодо реалізації основних засад розвитку пруденційного нагляду на фондовому ринку. Комісія рішенням від 27.03.2007р. №1048 затвердила зазначені Заходи.

Формування системи попередження протиправного («рейдерського»)
поглинання акціонерних товариств
З метою виконання пункту 8 Протоколу №3 засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств від 26.04. 2007р. Комісією розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств). Зазначений законопроект направлено на погодження 11.05.2007р. до Міністерства економіки України та 11.05.2007р. до Міністерства фінансів України. Міністерство економіки України 29.05.2007р. та Міністерство фінансів України 05.06.2007р. направили до Комісії погоджений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств). Комісія 12.06.2007р. надіслала законопроект до Міністерства юстиції України з проханням погодити його в термін до 20.06.2007р. Станом на 20.06.2007р. погоджений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств) до Комісії від Міністерства юстиції України не надходив. У зв’язку з цим Комісія 21.06.2007р. звернулась до Кабінету Міністрів України з проханням подовжити термін подання законопроекту до Кабінету Міністрів України до 13.07.2007р. Кабінет Міністрів України дорученням від 26.06.2007р. №22192/3/1-07 надав згоду щодо внесення законопроекту в запропонований Комісією термін.

Розроблення нормативно-правових актів з питань функціонування ринку
цінних паперів
У І півріччі 2007 року Міністерством юстиції України зареєстровано:
рішення Комісії від 01.02.2007р. №227 «Про внесення змін до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2003р. №363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2003р. за №857/8178», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.02.2007р. за №156/13423;
рішення Комісії від 22.02.2007р. №387 «Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2007р. за №280/13548;
рішення Комісії від 21.05.2007р. №1042 «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.06.2007р. за №607/13874.
Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затверджене рішенням Комісії від 26.04.2007р. №942, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.06.2007р. за №619/13886;
Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затверджене рішенням Комісії від 15.03.2007р. №487, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.04.2007р. за №325/13592;
Зміни до Положення про діяльність фондових бірж та торговельно-інформаційних систем, затверджені рішенням Комісії від 24.05.2007р. №1099 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11.06.2007р. за № 606/13873;
рішення Комісії «Про особливості провадження депозитарної діяльності з державними цінними паперами», затверджене рішенням Комісії від 15.05.2007р. № 956, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.05.2007р. за №560/13827;
рішення Комісії від 21.05.2007р. №1035 «Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2002р. №212 «Про затвердження Положення про надання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.2007р. за № 678/13945;
рішення Комісії від 19.06.2007р. № 1186 «Про внесення Змін та доповнень до Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003р. №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2003р. за №655/7976»;
рішення Комісії від 24.04.2007р. №815 «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16.05.2007р. за №510/13777.
Також протягом І півріччя 2007 року Міністерством юстиції зареєстровано рішення, які прийняті Комісією у 2006 році:
рішення Комісії від 19.12.2006р. №1570 «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інститутів спільного інвестування, затверджено рішенням Комісії від 11.01.2002р. №12 та зареєстровано Міністерством юстиції України 06.02.2002р. за №108/6396», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.01.2007р. за №36/13303;
Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням Комісії від 21.12.2006р. №1585 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2007р. за №46/13313;
Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені рішенням Комісії від 12.12.2006р. №1449 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за №52/13319;
Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням Комісії від 19.12.2006р. №1542 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.01.2007р. за №35/13302;
рішення Комісії від 17.01.2006р. №1533 «Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок та умови передачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку частини повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників ринку цінних паперів щодо передліцензійної роботи, підготовки, перепідготовки та попередньої сертифікації фахівців фондового ринку», затвердженого рішенням Комісії від 10.09.02р. №243 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.10.02р. за №795/7083», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16.01.2007р. за №29/13296;
рішення Комісії від 21.11.2006р. №1344 «Про визначення інформації, яка відноситься до інсайдерської», зареєстроване Міністерством юстиції України 23.01.2007р. за №50/13317;
рішення Комісії від 19.12.2006р. №1591 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 97/13364;
рішення Комісії 21.12.2006р. №1658 «Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 95/13362;
рішення Комісії від 19.12.2006р. №1528 «Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. за №53/13320;
Зміни до Положення про порядок випуску облігацій підприємств та їх обігу (у новій редакції), затверджені рішенням Комісії від 26.10.2006р. №1178, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.01.2007 р. за №81/13348;
Зміни до Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003р. за №706/8027, затверджені рішенням Комісії від 26.10.2006р. №1178 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.01.2007р. за №81/13348;
Зміни до Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003р. №322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003р. за №706/8027, затверджені рішенням Комісії від 26.10.2006р. №1178 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.01.2007р. за №81/13348;
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», затверджене рішенням Комісії 17.10.2006р. №1000 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.01.2007р. за №49/13316.

Щодо ліцензування
З метою приведення регуляторних актів з питань ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів у відповідність з нормами Законів України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів» та «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Комісією розроблені та прийняті наступні нормативно-правові акти:
проект Порядку та умов видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання, схвалений рішенням Комісії від 05.06.2007р. №1171 та направлений на погодження до Держпідприємництва;
проект Змін та доповнення до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006р. №345 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», схвалений рішенням Комісії від 29.03.2007р. №616 та розміщений на офіційному Веб-сайті Комісії з метою проходження процедури оприлюднення;
проект рішення Комісії «Про затвердження змін та доповнень до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2006р. №432», схвалений рішенням Комісії від 19.04.2007р. №807 та розміщений на офіційному Веб-сайті Комісії з метою проходження процедури оприлюднення;
проект рішення Комісії «Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 346», затверджений рішенням Комісії від 14.06.07 № 1334 та розміщений на офіційному Веб-сайті Комісії з метою проходження процедури оприлюднення;
проект рішення Комісії «Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 349», затверджений рішенням Комісії від 25.06.07 № 1346 та розміщений на офіційному Веб-сайті Комісії з метою проходження процедури оприлюднення;
проект рішення Комісії «Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 347» та відповідні Зміни та доповнення, затверджений рішенням Комісії від 14.06.2007р. № 1335 та розміщений на офіційному Веб-сайті Комісії з метою проходження процедури оприлюднення;
проект рішення Комісії «Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 348», затверджений рішенням Комісії від 25.06.07 № 1339.
проект рішення Комісії «Про затвердження Змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 348», затверджений рішенням Комісії від 25.06.2007р. № 1339.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"