інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ліцензування діяльності та правозастосування ринку цінних паперів*

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування на ринку цінних паперів.
Комісія бере участь та розробляє нормативні документи щодо реєстрації організаторів торгівлі, ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, надання статусу фінансової установи, надає відповідні роз'яснення щодо застосування норм чинного законодавства про цінні папери.
Враховуючи загальні тенденції розвитку фондового ринку, найбільш перспективними напрямами діяльності залишатимуться: діяльність з управління активами (управління активами інститутів спільного інвестування; управління активами пенсійних фондів), депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Крім того, враховуючи необхідність приведення функціонування фінансового ринку України до вимог відповідних стандартів цієї діяльності в Європі, можливий подальший розвиток та удосконалення депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності щодо цінних паперів.
Перевага розвитку зазначених видів діяльності пов'язана також з подальшими кроками державної політики у сфері регулювання ринку цінних паперів в Україні, зокрема, прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2004 р. №1707 "Про затвердження Державної програми розвитку Національної депозитарної системи України", яка передбачає поступову консолідацію та централізацію даних облікової системи, трансформацію реєстраторського сегмента ринку, створення надійної системи обслуговування операцій за цінними паперами, вихід на міжнародні фінансові ринки.
Створення зазначеної системи не тільки підвищить довіру інвесторів до ринку цінних паперів країни в цілому та підвищить рівень інвестиційної активності, але й приведе до вільного руху капіталу, що є одним із основних напрямів подальшого розвитку інститутів спільного інвестування та практичного запровадження інститутів пенсійного забезпечення.
У 2005 році видано 430 ліцензій на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, що на 402 ліцензії або 48 % менше ніж у 2004 році.

Значне скорочення кількості виданих ліцензій порівняно з 2004 роком, сталось, фактично, за рахунок скорочення кількості ліцензій, що отримані торговцями цінними паперами.
Загальна кількість виданих у 2005 році ліцензій торговцям цінними паперами становить 170, що на 383 ліцензії або 69 відсотків менше ніж у 2004 році. Це пов'язано з тим, що у 2004 році Комісією було видано більше п'ятисот ліцензій торговцям цінними паперами (серед яких близько ста були також зберігачами) та відповідних копій ліцензій цим ліцензіатам, у зв'язку із закінченням трирічного терміну дії ліцензій, які видавались Комісією торговцям цінними паперами у 2001 році.
Значне збільшення показників кількості виданих у 2005 році порівняно з 2004 роком ліцензій реєстраторам теж пов'язане із закінченням трирічного терміну дії ліцензій у 2005 році, які видавались Комісією в 2002 році.
Збільшився показник щодо кількості переоформлених ліцензій у зв'язку зі зміною місцезнаходження ліцензіатів, а саме, у 2005 році переоформлено 132 ліцензії (майже кожна десята діюча ліцензія), що на 10 відсотків більше ніж у 2004 році. Цей факт пов'язаний з прийняттям Комісією вимоги щодо необхідності провадження професійної діяльності за зареєстрованим місцезнаходженням ліцензіата.
У 2005 році анульовано 74 ліцензії, в тому числі на підставі заяв від ліцензіатів, а також за порушення ліцензіатами Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (табл. 2).
З урахуванням суміщення певних видів професійної діяльності окремими професійними учасниками ринку цінних паперів, їх кількість станом на 31.12.2005 р. становила 1292 (161 учасник (в тому числі 89 банків) торговцець-зберігач, серед яких 34 учасника (в тому числі 28 банків) торговці-зберігачі-реєстратори; один депозитарій має ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.
Якщо проаналізувати показник загальної кількості професійних учасників на ринку цінних паперів, то за останні п'ять років суттєвих коливань не відбувалося. Загальна кількість професійних учасників станом на 31.12.2005 р. порівняно з 2001 роком збільшилась на 12,6 відсотків (167 учасників). (Див. табл. 3).


При цьому, збільшення загальної кількості професійних учасників відбулося, практично, за рахунок нового виду професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами (інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів), ліцензування якого започатковано Комісією наприкінці 2002 року, кількість компаній з управління активами, які отримали ліцензію на вказаний вид діяльності, за станом на 31.12.2005 р. становила 159.
Регіональне представництво професійних учасників фондового ринку сформувалось у попередні роки і протягом останнього часу практично не змінювалось.
Найбільша кількість професійних учасників за станом на 31.12.2005 р. зосереджена в м. Києві та Київській області - 712 (47,8% від загальної кількості), Дніпропетровській області - 142 (9,5 відсотків від загальної кількості), Харківській області - 110 (7,4% від загальної кількості), Донецькій області - 102 (6,8 відсотків від загальної кількості), Одеській області - 68 (4,6% від загальної кількості), Запорізькій та Львівській областях по 47 (3,2% від загальної кількості), АР Крим та м. Севастополі - 37 (2,5% від загальної кількості). У всіх інших регіонах діє 223 професійних учасника або 15% від їх загальної кількості.
Невід'ємною частиною процесу ліцензування є здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов.

Судова і правова робота та правозастосування на ринку цінних паперів України
Протягом 2005 року Комісія, відповідно до покладених на неї завдань та функцій, проводила роботу щодо перевірки відповідності нормативно-правових актів Комісії діючому законодавству (у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів), проводила роботу з узагальнення практики застосування чинного законодавства про цінні папери, проводилось опрацювання запитів органів державної влади, суб'єктів фондового ринку, опрацьовувались доручення Президента України, Прем'єр-міністра України, запити народних депутатів України.
Багато запитів стосувалось роз'яснення норм Положення ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 28.05.1998 р. №60, а саме, прийняття рішення загальними зборами передачі системи реєстру іншому реєстратору, порядок передачі реєстру; передачі повноважень реєстратора емітенту тощо.
Однією з проблем, на вирішення якої Комісією направлено зусилля для розв’язання, є питання щодо подвійного ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Рішенням Комісії від 14.10.2005р. № 578 створено тимчасову робочу групу з опрацювання питань щодо подвійного ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (далі - робоча група).
За результатами проведеної робочою групою роботи зі всебічного вивчення та аналізу ситуації, що склалася, Комісія визначила декілька напрямів. За результатами зіставлення адміністративних даних, наданих до Комісії реєстраторами власників іменних цінних паперів відповідно до Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Комісії, затвердженого рішенням Комісії від 29.06.2003 р. за №290, сформовано перелік емітентів, ведення реєстрів яких здійснювали одночасно кілька реєстраторів, з метою детального аналізу виникнення кожного окремого випадку подвійного ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів певного емітента.
За результатами опрацювання та поглибленого аналізу отриманих документів робоча група дійшла висновку щодо необхідності відокремлення із переліку емітентів групи акціонерних товариств, у яких тривають корпоративні конфлікти (намагання певної групи осіб заволодіти підприємством здебільшого за аналогічними схемами, із систематичним залученням, в першу чергу, органів судової влади - судів різних ланок та, відповідно, органів Державної виконавчої служби, а також інших органів державної влади).
Комісією щодо 21 акціонерного товариства, в межах наданих їй повноважень, вжито всіх необхідних заходів щодо усунення порушень чинного законодавства про цінні папери.
За результатами вивчення ситуації, Комісія прийшла до висновку, що конфліктні ситуації між акціонерами, які, власне кажучи, і є основною першопричиною виникнення фактів подвійного ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, не можуть бути врегульовані лише Комісією в межах визначених законодавством України повноважень, які в силу норми статті 19 Конституції України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку не має права перевищувати.
Беззаперечно основною причиною, що позбавляє Комісію можливості врегулювати проблему подвійного ведення реєстрів у зазначених акціонерних товариствах, є численні судові рішення та ухвали, зміст яких здебільшого суперечить один одному.
Особливу увагу слід звернути на той факт, який власне і стоїть на заваді здійснення Комісією визначених законодавством функцій та повноважень, що судовими рішеннями, як правило, встановлюється відповідність певної події (підготовка та проведення загальних зборів емітента; передача системи реєстру тощо) вимогам чинного законодавства. В переважній більшості випадків позиція Комісії є цілком протилежною висновкам суду. Але не виконувати судове рішення/ухвалу або навіть піддавати сумніву її законність Комісія згідно з вимогами чинного законодавства не має права.
У результаті, Комісія, внаслідок детального аналізу наявних та отриманих у процесі роботи документів на кожну подію, яка відбувалася з порушенням норм чинного законодавства, залишається один на один із ситуацією, коли в наявності є принаймні три судових рішення, якими встановлено абсолютну відповідність зазначених подій вимогам чинного законодавства.
Однак не менш стримуючим процесом у реалізації Комісією повноважень щодо вирішення будь-яких проблемних питань у діяльності учасників фондового ринку, є впровадження нормативно-правових актів та удосконалення законодавства.
Зокрема, з метою врегулювання ситуації, що склалася навколо подвійного ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, Комісією розроблено рішення від 10.10.2005 р. №556 щодо внесення змін та доповнення до Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого рішенням Комісії від 10.02.2000 р. №5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2000 р. за №108/4329.
За підсумками роботи, Комісією вироблено та затверджено відповідним рішенням комплекс додаткових заходів, спрямований на врегулювання проблемних ситуацій щодо подвійного ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, наявних на сьогоднішній день, та направлено на запобігання їх виникненню в майбутньому.
Протягом 2005 року центральним апаратом Комісії порушувались справи та складались акти про правопорушення на ринку цінних паперів (табл. 4).

Протягом 2005 року уповноваженими особами територіальних органів Комісії виявлено 9325 правопорушень, розглянуто 8040 справ про правопорушення на ринку цінних паперів, винесено 6290 розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, складено 8081 акт про правопорушення на ринку цінних паперів та 79 протоколів про адміністративні правопорушення.
Уповноваженими особами Комісії протягом 2005 року накладено санкцій у вигляді штрафу на загальну суму 812,51 тис. грн., з яких сплачено 278,34 тис. грн.
Протягом 2005 року уповноваженими особами центрального апарату Комісії було розглянуто 590 справ про правопорушення на ринку цінних паперів.
За наслідками розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів застосовано санкцій: накладено штрафів — 316; винесено попереджень — 170; закрито справ — 85; зупинено обіг (розміщення) цінних паперів - 2; анульовано ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - 16.
Протягом 2005 року уповноваженими особами центрального апарату Комісії винесено 387 розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери та 3 розпорядження про скасування розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.
Уповноваженими особами центрального апарату Комісії за наслідками розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів накладено санкцій у вигляді штрафу на загальну суму 741,14 тис. грн., з яких сплачено на загальну суму 244,17 тис. грн. (таблиця 5).
Слід зазначити, що уповноваженими особами центрального апарату Комісії протягом 2005 року розглянуто 7 справ про правопорушення за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". За наслідками розгляду справ про правопорушення застосовано санкцій: накладено штрафів - 6; закрито справ - 1. За наслідками розгляду справ про правопорушення за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" уповноваженими особами центрального апарату Комісії накладено штрафів на суму 50,97 тис. грн., з яких оплачено у добровільному порядку 15,47 тис. грн.
Необхідно зазначити, що уповноваженими особами центрального апарату Комісії за 2005 рік розглянуто 28 справ про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів. За наслідками розгляду справ про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів застосовано санкцій: накладено штрафів - 24; закрито справ - 4. Уповноваженими особами Комісії за адміністративні правопорушення накладено санкцій у вигляді штрафу на суму 20,40 тис. грн., з яких сплачено 18,70 тис. грн.
За 2005 рік до Комісії надійшло 155 скарг на постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів та розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.
У 2005 році розроблено проект нової редакції Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, який, з врахуванням пропозицій територіальних управлінь, був доопрацьований та винесений на розгляд Комісії.
Протягом 2005 року Комісія продовжувала представляти інтереси в господарських судах та судах загальної юрисдикції всіх рівнів шляхом участі у відповідних засіданнях, підготовки заперечень та відзивів на позовні заяви та скарги, подання апеляційних, касаційних скарг, скарг на дії посадових осіб державної виконавчої служби тощо. Як правило, Комісія у судових справах виступала в якості відповідача або третьої особи на стороні відповідачів.
Як свідчить аналіз судових справ, протягом 2005 року спостерігається тенденція до зменшення судових справ (табл. 6).


Як правило, судові справи, що надходять до Комісії, розглядають протягом значного часу: від декількох місяців до декількох років. Це пов'язано із особливістю господарського процесу та цивільного процесу, а також з 01.09.2005 р. - адміністративного судочинства в Україні. Так, з 135 позовних заяв та скарг, які надійшли протягом 2005 року до Комісії, закрито 69 судових справ, 66 судових справ залишилось для розгляду в 2006 році.
Протягом 2005 року значну частину справ становили справи про заборону Комісії реєструвати додаткові випуски акцій підприємств, в тому числі підприємств, які входять до ДАХК „Укррудпром", про визнання недійсною приватизації підприємств ДАХК „Укрпапірпром" — 15 судових справ; про визнання недійсними постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів - 19 судових справ, про визнання недійсними рішень Комісії про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів ТОВ „Торгово-промисловий фондовий регістр", ВАТ „ФК „Укрнафтогаз", ТОВ „ПС-Реєстратор", та зобов'язання анулювати ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - 16 судових справ.
Подавались позови про визнання недійсними постанов про порушення справ про правопорушення на ринку цінних паперів, винесені стосовно ВАТ "Полтаваобл-енерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ “Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Чернігівобленерго" та ВАТ "Сумиобленерго", які розглядались в Голосіївському районному суді м.Києва.
Протягом 2005 року до Комісії надійшло 36 позовних заяв про стягнення штрафів з учасників ринку цінних паперів, накладених Уповноваженими особами Комісії за результатами розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів, ініційованих прокурорами України різних рівнів та регіонів. За результатами розгляду вказаної вище категорії справ рішеннями судів зобов'язано стягнути з порушників законодавства про цінні папери 19,36 тис. грн.
Крім того, до Комісії надійшло 219 виконавчих документів та ухвал про забезпечення позову, винесених місцевими судами України, які, в тому числі, зобов'язували зареєструвати або забороняли Комісії та її територіальним органам реєструвати додаткові випуски акцій того чи іншого емітента. Окремо слід зазначити, що протягом останнього року з'явилась така категорія виконавчих документів та ухвал про забезпечення позову, винесених місцевими судами України, що забороняють або зобов'язують Комісію анулювати (видавати) ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів того чи іншого професійного учасника ринку цінних паперів; забороняють Комісії та її територіальним органам проводити планові чи позапланові перевірки дотримання ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів. Усі ці судові документи - є прямим втручанням в діяльність центрального органу виконавчої влади та є порушенням вимог статті 6 та статті 19 Конституції України. Найбільше рішень вказаного вище змісту прийнято стосовно наступних професійних учасників ринку цінних паперів: ТОВ "Реєстр", ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр", ЗАТ "Інформсистема", ВАТ "ФК "Укрнафтогаз" та інших.
Аналіз судових справ показує, що суди загальної юрисдикції та господарські суди інколи приймають протилежні рішення по одному й тому ж спору, що значно ускладнює роботу та перешкоджає формуванню єдиної думки з питаннь функціонування ринку цінних паперів.
Крім того, окремо слід приділити увагу тому, що штрафи за постановами про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів не можуть бути стягнуті безпосередньо Комісією за відсутності достатнього фінансування. А тому нагальним є внесення змін до законодавства щодо звільнення Комісїї від сплати державного мита за подання позовних заяв до суду.

* Витяг з річного звіту ДКЦПФР за 2005 рік.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"