інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Огляд діяльності відкритих інститутів спільного інвестування

А. Шпанко
аналітик УАІБ

Згідно із Законом України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)“ від 15 березня 2001 року N 2299-III інститут спільного інвестування (ІСІ) залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.
ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).
Відкриті ІСІ є найбільш привабливими інституціональними інвесторами для фізичних осіб, які не схильні до значного ризику, оскільки участь в даному фонді дозволяє в будь-який момент вийти з фонду, обмінявши цінні папери даного фонду на грошові кошти, сума яких складає вартість чистих активів, що припадає на ці цінні папери.
Характеристика вітчизняних відкритих ІСІ
На даний момент в Україні існує 4 відкритих ІСІ:
- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний";
- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований";
- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Парекс фонд Українських Облігацій";
- Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Парекс Український Збалансований фонд".
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Класичний"
Компанія з управління активами (КУА) – ВАТ “Кінто"
Дата реєстрації - 11.05.2004
Дата досягнення нормативів - 14.07.2004.
Номінальна вартість інвестиційного сертифікату (ІС) – 100 грн.
Для загальної характеристики розвитку даного фонду буде проведено аналіз його діяльності за період з 01.06.2004 по 01.03.2006 р. на основі даних станом на кожне перше число місяця. Даний проміжок часу охоплює майже весь період функціонування фонду.
Як видно з рис. 1., за проміжок часу з 01.06.2004 по 01.03.2006 р. ВЧА фонду зросла в 43 рази (з 617 200 грн до 26 555 392,88 грн) за рахунок 16,6-кратного зростання кількості розміщених ІС (з 6 172 до 102 539 шт.) та зростання ВЧА на один ІС в 2,59 рази. (Див. рис.1).

Що ж до доходності, то за даний період рентабельність вкладень в ІС фонду склала 158,98%. Якщо даний показник відобразити як річну доходність, то за весь період доходність вкладень складає 95,39% річних.
Динаміка доходності вкладень у фонд зображена на рис. 2.
Так, згідно з рис. 2., доходність активно зростала протягом перших 9-ти місяців функціонування фонду. На 01.03.05р. доходність фонду досягла найбільшого значення – 140% річних. Після того часу доходність більш-менш стабілізувалась на позначці 90-100% річних. Слід зауважити, що дані висновки стосуються лише тих інвестицій, які здійснені на початку діяльності фонду.
Якщо проаналізувати місячні коливання доходності, то результати будуть мати вигляд, зображений на рис. 3.
Згідно з рис. 3., місячна доходність фонду має суттєві коливання протягом аналізованого періоду – від 266% річних в 9 місяці (березень 2005 р.) до –42% річних в 10 місяці (квітень 2005р.).
Ця динаміка лише підтверджує загальновідомий вислів: фондовий ринок найкраще показує себе в довгостроковій перспективі.
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум - фонд збалансований"
Компанія з управління активами (КУА) – ТОВ “Управляюча компанія “Сократ"
Дата реєстрації - 20.05.2005
Дата досягнення нормативів - 13.10.2005
Номінальна вартість ІС – 1000 грн.


Станом на 20.03.2006р. ВЧА фонду складає 1 640 860 грн, а кількість розміщених паїв – 1355.
Аналіз фонду проведено за період з 01.07.2005 по 01.03.2006 р. на основі даних станом на кожне перше число місяця. Даний проміжок часу охоплює майже весь період функціонування фонду.
Аналогічно аналізу діяльності фонду “Класичний", при дослідженні функціонування фонду "Преміум - фонд збалансований" буде розглянуто два показника – накопичена доходність і місячна доходність.
Накопичена доходність зображена на рис. 4. Суттєвий стрибок доходності відбувся протягом першого місяця – доходність фонду склала 60% річних. Після цього доходність нормалізувалась в межах 20-30% річних і має тенденцію до зростання. Станом на 01.03.06р. накопичена доходність складала 30,33% річних.
Динаміка місячної доходності зображена на рис. 5.
Коливання складають від -12,6% річних до 71,6% річних.
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Парекс фонд Українських Облігацій"
Дата реєстрації - 13.06.2005
Дата досягнення нормативів - 06.12.2005
Номінальна вартість ІС – 10 грн.
Станом на 23.03.2006р. ВЧА фонду складає 2 586 731 грн, а кількість розміщених паїв – 252 364 шт.
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Парекс Український Збалансований фонд"
Дата реєстрації - 13.06.2005
Дата досягнення нормативів - 17.01.2006
Номінальна вартість ІС – 10 грн.
Станом на 23.03.2006р. ЧВА фонду складає 4 167 339 грн, а кількість розміщених паїв – 405 778 шт.
Обидва фонди засновані компанією з управління активами (КУА) – ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна". Оскільки дані фонди засновані нещодавно, аналіз їхньої діяльності буде проведено під час загального аналізу всіх фондів.


Аналіз вартості чистих активів на один ІС у статиці та динаміці
Для можливості співставлення результатів аналізу діяльності фондів дослідження було проведено за однаковий проміжок часу – з 15.01.2006 по 20.03.2006р. (65 днів). Вибір саме такого інтервалу пов’язаний з намаганням проаналізувати якомога найдовший термін діяльності фондів. А оскільки “Парекс Український Збалансований фонд" почав надавати інформацію з 15.01.2006р., цим і був обумовлений даний інтервал.
Як видно з рис. 6., найкращі результати зростання ВЧА на один ІС показав фонд “Класичний" (1,12), потім – “Парекс Український Збалансований фонд" (1,11), "Преміум - фонд збалансований" (1,09) і "Парекс фонд Українських Облігацій" (1,06). Однак індекси зростання ВЧА на ІС фондів суттєво відстають від індексу ПФТС – з 15.01.2006 по 20.03.2006 р. індекс зріс в 1,23 рази.
Відносно доходності, то станом на 30.03.2006р. доходність кожного фонду за період з 15.01.2006 по 20.03.2006 р., а також середня доходність по всіх фондах та доходність індексу ПФТС зображена в таблиці 1.
Отже, за аналізований період найкраще спрацював фонд “Класичний", принісши своїм вкладникам 65,82% річних. В цілому, середня доходність відкритих фондів склала 53,68%, а доходність індексу ПФТС – 130,25%.
Якщо проаналізувати щоденні коливання доходності, то їх динаміка матиме вигляд, зображений на рис. 7.З рис. 7 видно, що значення щоденної доходності, вираженої в % річних (для більшої наочності), мають суттєві коливання. Так, у фондів діапазон коливань щоденної доходності має такий вигляд:
- “Класичний" – від –870,7 до 1051,3% річних (1922 п.п.);
- "Парекс Український Збалансований фонд" – від –269,1 до 620,5% річних (889,6 п.п.);
- "Парекс фонд Українських Облігацій" – від –170,6 до 573,7% річних (744,3 п.п.);
- "Преміум - фонд збалансований" – від –342,9 до 573,8% річних (916,7 п.п.).
Дані розрахунки підтверджують наступне твердження: чим більш активна інвестиційна політика фонду, тим більша прибутковість його діяльності.
Аналіз структури портфелів інвестицій фондів
Важливу роль під час аналізу діяльності відкритих ІСІ відіграє питання структури портфеля інвестицій фонду, оскільки це показує диверсифікованість вкладень, рівень якої в значній мірі визначає ризиковість портфеля фонду. Структура фондів зображена на рис. 8.
Порівняння вкладень коштів в ІСІ з іншими об’єктами інвестування
З метою оцінки ефективності вкладень у відкриті ІСІ та порівняння їх з альтернативними об’єктами інвестування, було проведено співставлення доходностей від інвестування в банківські депозити та дорогоцінні метали (золото), як найбільш подібні напрями інвестування.
В основу доходності по банківських депозитах було покладено середні % ставки по депозитах терміном 12 міс. в гривнях, доларах США та євро серед банків м. Києва. По депозитах в іноземній валюті також враховувався фактор зміни курсу валюти.
В основу доходності дорогоцінних металів було покладено значення зростання вартості цих металів за певний проміжок часу (в нашому випадку – з 15.01.2006 по 20.03.2006р.).
Щодо загальної доходності, то за аналізований період кожний об’єкт інвестування показав різні значення доходності (див. рис. 9).
Отже, найбільшу доходність має індекс ПФТС (130,25% річних), потім йдуть відкриті ІСІ, середня доходність по яких склала 53,68% річних, далі – гривневі депозити (15% річних), депозити в доларах США (9,90% річних), вкладення в дорогоцінні метали (8,33% річних), і закривають групу депозити в євро (8,06% річних).
Що ж до щоденної доходності, то її динаміка зображена на рис. 10.


Отже, можна підсумувати, що серед розглянутих об’єктів інвестування найбільш ризиковими є вкладення в дорогоцінні метали, однак вони є найкращим інструментом інвестування при проведенні спекулятивних операцій; наступними по ризиковості виступають вкладення у відкриті ІСІ, проте в довгостроковому періоді вплив різких коливань вартості ІС на доходність вкладень зменшується, забезпечуючи вкладникам достатньо високу доходність; що ж до банківських депозитів, то їх можна віднести до найменш ризикових напрямів інвестування, оскільки доходність по них майже не змінюється, однак банківські депозити забезпечують найнижчу доходність серед розглянутих напрямів інвестування.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"