інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Фондові біржі на організованому ринку цінних паперів України

М.Назарчук
Голова правління АТ “Донецька фондова біржа"

Серйозною проблемою ринку цінних паперів України є безпрецедентне у світовій практиці домінування неорганізованого його сегмента над організованим.
Під час динамічного зростання торгового обігу ринку цінних паперів України, обсяг якого збільшився в період з 1999 по 2003 рік більш ніж у 12 разів, з 16,8 до 203 млрд. грн., відбувалося значне зниження обсягів організованого ринку і його невеликої частки у загальному торговому обігу вітчизняного ринку цінних паперів (діаграма1). І хоча в 2004 році обсяг угод на організованому ринку зріс до 9,4 млрд. грн., досягши рівня 2001 року, його частка в обсягах усього ринку цінних паперів України склала лише 2,9%. При цьому не тільки вторинний, але й первинний ринок майже цілком зосереджені саме на неорганізованому ринку цінних паперів. Частка в обсягах зазначених сегментів організованого ринку склала відповідно 1,1 і 13,0%.
Основними інвесторами на всіх секторах ринку цінних паперів є юридичні особи. Частка фізичних осіб в обсягах первинного ринку складала 0,2% на неорганізованому і 10,3% – на організованому ринку цінних паперів. На вторинному ринку ця частка складала 5,1 і 2,7 % відповідно. Цей факт свідчить, що населення не залучене в операції з цінними паперами, а ринок цінних паперів не виконує найважливішої функції збереження і збільшення національних заощаджень, яка притаманна закордонним розвинутим ринкам.
Організований ринок відіграє в економіці країни незначну роль, про що свідчить на діаграмі 2 динаміка показника, який являє собою відношення обсягів торгового обігу ринку цінних паперів і окремих його сегментів до величини ВВП України. У той час, як за період з 1999 по 2003 рік цей показник для ринку цінних паперів підвищився більш ніж втричі, для організованого ринку він склав дуже незначну величину, не досягши в 2003 році навіть найнижчої позначки 1999 року.
Для організованого ринку характерне значне, порівняно з попередніми роками, звуження в його торговому обігу сегмента акцій ВАТ. Так, якщо в 2000 році загальна сума угод з акціями склала 2,13 млрд. грн., то в 2003 році – 0,84 млрд. грн., знизившись більш ніж у 2,5 рази. При цьому частка акцій у торговому обігу організованого ринку зменшилася з 75,5% у 2000 році до 23,9% у 2003 році. І хоча в 2004 році обсяг угод з цінними паперами зріс до 1,84 млрд. грн., його частка у торговому обігу організованого ринку знизилася до 19,6%.

Діаграма 1
Динаміка показників організованого ринку цінних паперів у 1999-2003 р.
(за даними річних звітів ДКЦПФР)

Діаграма 2
Співвідношення обсягу торгового обігу ринку до ВВП України, %

Найбільше зниження відбулося на первинному ринку, де частка акцій знизилася за цей період з 28,2% до 6,7%, чи в 4,2 рази. Цей факт свідчить про істотне зменшення ролі організованого ринку цінних паперів у процесах приватизації колишньої державної власності і певною мірою – прямого інвестування економіки.
Що ж стосується біржового ринку цінних паперів, то динаміка відповідних показників, поданих на діаграмах 1 і 2, характеризує його стан як близький до критичного. Парадоксально, що із збільшенням кількості фондових бірж із п'яти в 1999 до восьми в 2003 році, загальний їхній торговий обіг знизився за цей період майже втричі, а його частка в обігу організованого ринку – більш ніж у 5 разів. Незважаючи на те, що в 2004 році обсяг угод на фондових біржах зріс до 2,4 млрд. грн., він не досяг рівня 2001 року. Внесок цього сегмента ринку в економіку України незначний.
Біржовий ринок високоцентралізований, 4 фондові біржі з 8 зареєстрованих діють у м. Києві. Але усі вони, разом узяті, не в змозі конкурувати з позабіржовою торгово-інформаційною системою ПФТС, торговий обіг якої склав у 2003 році близько 92 % всього обсягу організованого ринку цінних паперів. Розчленованість і без того вкрай вузького біржового сегмента організованого ринку ще більше посилює ситуацію, не сприяючи залученню на фондові біржі емітентів, інвесторів і операторів ринку. Більше того, вона перешкоджає залученню інвестицій, необхідних для розвитку фондових бірж.
Усе це вимагає прийняття системи серйозних і невідкладних заходів для докорінної зміни ситуації, подолання багаторазового домінування неорганізованого ринку над організованим, виведення останнього на провідні позиції на ринку цінних паперів України. Насамперед це стосується фондових бірж.
Незважаючи на появу і розвиток позабіржових електронних торгово-інформаційних систем, фондові біржі в більшості країн світу зберігають свої позиції як найважливішого інституту ринку і специфічного, більш консервативного порівняно з позабіржовими торгово-інформаційними системами (ТІС), організатора торгівлі цінними паперами. Консерватизм фондової біржі полягає в тому, що, відповідно до світової практики, узагальненої в роботах багатьох вітчизняних і закордонних вчених і фахівців, «класична фондова біржа – це кращий ринок, що створюється для кращих цінних паперів, кращими (найбільшими, що користуються довірою і фінансово стійкими) посередниками», що забезпечується більш жорсткими, порівняно з ТІС, процедурами відбору цінних паперів емітентів і операторів ринку у якості членів біржі, відповідно, і поставленими до них вимогами.
Однією з найважливіших функцій фондової біржі, якою вона істотно відрізняється від ТІС, є визначення й оприлюднення «справедливих» ринкових цін, що складаються на основі максимального задоволення попиту та пропозиції цінних паперів, допущених до біржових торгів.
Ці та багато інших важливих відмінностей зрозумілі закордонним інвесторам, які орієнтуються, насамперед, на курсові ціни, що складаються на торгах фондових бірж, і на їхні фондові індекси. З урахуванням усього викладеного зрозуміло, чому іноземні інвестори іноді висловлюють претензії до механізму ціноутворення в ПФТС і наполягають на необхідності повноцінного функціонування фондових бірж в Україні.
Ми вважаємо, що курс, узятий Комісією з початку її існування, на розвиток в Україні саме позабіржового, а не біржового ринку цінних паперів був помилковим і визначив багато негативних наслідків. Ми глибоко впевнені у тому, що магістральний шлях розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні не має відрізнятися від того шляху, яким ідуть практично всі країни світу. Україна не повинна бути винятком. Фондові біржі повинні зайняти своє місце на організованому ринку цінних паперів відповідно до світової практики, конкуруючи з позабіржовими ТІС, що забезпечить його стійкий розвиток і значне підвищення ролі у процесах інвестування економіки країни.
Для цього вітчизняні фондові біржі повинні змінити свою організацію і діяльність, метою яких має бути створення цілісного біржового фондового торгово-інформаційного простору, а також забезпечення конкурентноздатності фондових бірж із позабіржовими торгово-інформаційними системами, найбільш розвинутою представницею яких в Україні є ПФТС. Це вимагає програмно-технічного переозброєння фондових бірж, впровадження сучасних технологій організації торгівлі цінними паперами і її інформаційним супроводом. Фондові біржі повинні забезпечити виконання своїх класичних функцій: створення стійкого ринку, визначення «справедливої» вартості, регулювання руху інвестиційних капіталів, формування фондових індикаторів, інформування про фінансовий стан емітентів цінних паперів і стан ринку.
Для всього цього потрібні великі фінансові кошти, яких жодна з вітчизняних фондових бірж сьогодні не має. Тому всі 8 зареєстрованих у ДКЦПФР фондових бірж вирішили для досягнення зазначених вище цілей об'єднати свої інтелектуальні і матеріальні ресурси, створивши Асоціацію українських фондових бірж.
Головним завданням Асоціації є формування Єдиної біржової фондової системи України, у рамках якої буде організовано комп’ютеризовані міжбіржові торги цінними паперами.
Будь-який оператор ринку, акредитований при одній з фондових бірж, зможе проводити операції з цінними паперами на будь-якій з бірж, що входять у систему, з віддаленого робочого місця в масштабі реального часу за допомогою спеціалізованої структури Асоціації – Технічного центра Єдиної біржової фондової системи України.
Будучи організаційно-правовою основою Системи, Асоціація ставить також перед собою завдання спільного захисту і лобіювання інтересів фондових бірж, розробки відповідної внутрішньої нормативної бази Системи.
Створення цілісного біржового фондового простору в Україні вимагає розробки єдиних (уніфікованих) для усіх фондових бірж правил лістингу, торгівлі на них цінними паперами і формування курсових цін, а самі біржі повинні мати загальну інформаційну базу, доступну для всіх операторів ринку.
Така робота вже ведеться. Розроблено уніфіковану трирівневу систему критеріїв лістингу цінних паперів для офіційного їх котирування у рамках Єдиної біржової фондової системи України, проект якої подано на розгляд у ДКЦПФР і фондові біржі. Особливість цієї системи критеріїв полягає в тому, що вони припускають значне посилення вимог до емітентів і враховують кращі фінансово-економічні показники їхньої діяльності, які реально досягнуті ними.
Для формування Єдиної біржової фондової системи України і створення Технічного центра Асоціація українських фондових бірж хотіла б залучити передовий досвід закордонних фондових бірж і фінансові кошти закордонних інвесторів.
Проте, слід мати на увазі, що усі викладені вище заходи, які зобов'язані розпочати фондові біржі, повинні бути підкріплені відповідними законодавчими і підзаконними нормативними актами відповідних регулюючих державних органів. Необхідно чітко розмежувати організаційно-правовий статус і функції фондових бірж і ТІС, між якими є принципові відмінності як в організаційному, так і в технологічному напрямках.
Необхідні заходи для законодавчого забезпечення розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні. Серед економічних заходів державного регулювання ми вважаємо за необхідне з метою підвищення інтересу масового інвестора до акцій ВАТ істотно знизити чи скасувати податок на дивіденди, оскільки він фактично являє собою подвійне оподаткування прибутку підприємств і доходів власників акцій як фізичних, так і юридичних осіб. Пропонується також диференціювати розміри оподаткування прибутку торговців від операцій з цінними паперами для того, щоб створити фінансові стимули для укладання угод на організованому ринку.
З огляду на слабкість і навіть неадекватність впливу економічних механізмів у тому стані, в якому знаходиться перехідна економіка України, ми пропонуємо використовувати також правові заходи адміністративного регулювання діяльності учасників ринку, насамперед, відкритих акціонерних товариств (ВАТ) і торговців цінними паперами.
Отже, разом із здійсненням комплексу заходів для підвищення рівня корпоративної культури і управління у ВАТ, у тому числі, і по оптимізації їхньої дивідендної політики, інформаційної відкритості ВАТ, доцільно впровадити в законодавство України норми, що спонукають ВАТ до активної і публічної роботи зі своїми цінними паперами на організованому ринку. Наприклад, має бути встановлено, що великі ВАТ, які досягли значних успіхів і мають протягом трьох і більше років стійку і задовільну рентабельність активів, зобов'язані організувати котирування принаймні на одному з організаторів торгівлі своїх акцій для визначення їхньої ринкової ціни і ринкової капіталізації з метою формування позитивного ділового іміджу підприємства в інвесторів.
Для того, щоб спонукати торговців цінними паперами до роботи на організованому ринку, ДКЦПФР належить, за аналогією з методами регулювання Нацбанком України діяльності комерційних банків, установити щоквартальні квоти на обов'язковий обсяг угод, які торговці повинні укладати на організованому ринку, на рівні, не нижче 30% від загального обсягу їхнього торгового обігу, і передбачити відповідні санкції за їхнє недотримання.
Заходи, запропоновані для розвитку організованого ринку цінних паперів, подолання багаторазового домінування над ним неорганізованого ринку, подані у розгорнутому вигляді в ДКЦПФР і конкретизують лише незначну частину широкомасштабних заходів у галузі фондового ринку, що передбачені у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям».
Сподіваємося, що їхня реалізація сприятиме серйозному підвищенню інвестиційної привабливості економіки країни і ролі організованого ринку цінних паперів у справі залучення необхідних інвестицій для її розвитку.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"