інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Щодо уніфікованих критеріїв допуску цінних паперів до офіційного котирування на фондових біржах України

М.Назарчук
голова правління Донецької фондової біржі

Нагальною потребою для ринку цінних паперів України є подолання безпрецедентного у світовій практиці домінування неорганізованого ринку над організованим. Зокрема, необхідно підвищити роль і значення на ньому фондових бірж, частка яких у торговому обігу організованого ринку щороку знижується, складаючи в сукупності лише кілька відсотків від загального обсягу угод з цінними паперами.
Важливого значення набуває проблема цілісності біржового фондового простору України, який розчленований між 8 фондовими біржами, що діють за різними правилами. Організація цілісного торгово-інформаційного простору повинна ґрунтуватися, насамперед, на уніфікованих правилах лістингу фондових бірж, торгівлі на них цінними паперами і формування курсових цін.
Загальні вимоги до внутрішніх нормативних документів організаторів торгівлі регламентуються Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР). Зокрема, пункт 15 діючого з 1997 року "Положення про реєстрацію фондових бірж і торговельно-інформаційних систем та регулювання їхньої діяльності" передбачає, що правила фондової біржі мають встановлювати "порядок допуску (лістингу) цінних паперів до офіційного та неофіційного котирування. Умовами допуску визначаються вимоги, згідно з якими в офіційному котируванні мають перебувати цінні папери, емітенти яких відповідають певним економічним та фінансовим критеріям, що встановлені біржою і регулярно розповсюджують інформацію про свою діяльність".
Дещо інша система критеріїв для допуску цінних паперів до офіційного котирування (включення їх до категорії лістингових) пропонується в пункті 3.4.1 розробленого Комісією проекту "Положення про функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів" (пункти 1-6 лівої частини табл.1).
Крім того, п.3.4.2 цього проекту встановлює додаткові критерії для лістингових цінних паперів, допущених в обіг на організаторі торгівлі (пункти 7-9 правої частини табл.1).
Своїм проектом "Положення" ДКЦПФР фактично ліквідувала фондові біржі, змішавши їхні функції з торгово-інформаційними системами (ТІС) і встановивши спільні вимоги до організаторів торгівлі, зокрема, наведені в табл. 1 критерії лістингу цінних паперів.
Такий підхід ДКЦПФР суперечить не тільки чинному законодавству України, зокрема, Закону "Про цінні папери і фондову біржу", але й світовій практиці, відповідно до якої саме фондова біржа є центральною ланкою не тільки організованого сегмента, але і ринку цінних паперів у цілому. Такої принципової позиції дотримується і російська Федеральна комісія з ринку цінних паперів (ФКЦП). Розроблений нею проект "Положення про діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів" визначає фондову біржу як "специфічного організатора торгівлі", що істотно відрізняється в організаційному, функціональному і технологічному аспектах від інших видів організаторів торгівлі, до яких, зокрема, належать торгово-інформаційні системи.

Таблиця 1. Зіставлення критеріїв, установлених ДКЦПФР України і ФКЦП Росії
для допуску цінних паперів до обігу на організаторах торгівлі

Вимоги ДКЦПФР Вимоги ФКЦП
Параметр Норма Параметр Норма
1. Загальна кількість випущених акцій ≥250 тис. од. 1.Кількість звичайних іменних акцій емітента, що може знаходитися у власності однієї особи та (або) його афільованих осіб (тільки для категорії "А" першого і другого рівнів)≤75%
2. Загальна кількість акціонерів > 500 осіб
3. Кількість угод купівлі-продажу цінних паперів за кожний квартал року
≥≥100
   
4. Загальний обсяг угод з цінними паперами за кожний квартал >5000 н.м.д.г. (∼85 тис. грн.)    
5. Балансовий прибуток за 2 останні роки

чи за 3 останні роки за умови, що кожний рік має бути прибутковим
≥≥80 тис. євро (∼560 тис. грн.)
≥≥120 тис. євро (∼830 тис. грн.)
2.Відсутність в емітента збитків за підсумками двох років з останніх трьох (тільки для категорії "А" першого і другого рівнів)  
6. Величина активів ≥≥40 тис. євро (∼280 тис. грн.) 3. Вартість чистих активів емітента для категорії "А":
першого рівня

другого рівня


≥≥500 млн.крб.
(∼3,8 млн.євро)
≥≥50 млн.крб.
(∼1,4 млн.євро)
7. Ринкова капіталізація ≥≥100 тис. євро (∼700 тис. грн.) 4. Рівень ринкової капіталізації всіх акцій (для категорії "А" першого і другого рівнів) ≥≥300 млн.крб.
(∼8,2 млн.євро)
8. Середньомісячна сума угод з цінними паперами, що розраховується за результатами останніх 6 місяців
≥≥10 тис. євро (∼70 тис. грн.)
5. Середній обсяг угод з цінними паперами, розрахований за підсумками останніх 6 місяців для акцій, включених у котирувальний список:
по категорії "А" першого рівня

по категорії "А" другого рівня

по категорії "Б"

те саме для облігацій:

по категорії "А" першого рівня

по категорії "А" другого рівня

по категорії "Б"

те саме для інвестиційних паїв:
по категорії "А" першого рівня

по категорії "А" другого рівня

по категорії "Б"
≥2 млн.крб.
(55 тис.євро)
≥≥1 млн.крб.
(27,5 тис.євро)
≥≥400 тис.крб.
11тис.євро)


≥≥400 тис.крб.
(11 тис.євро)
≥≥200 тис.крб.
(5,5 тис.євро)
≥≥100 тис.крб.
(2,8 тис.євро)

≥≥200 тис.крб.
(5,5 тис.євро)
≥≥100 тис.крб.
(2,8 тис.євро)
≥≥50 тис.крб.
(1,4 тис.євро)
9. Наявність одночасних заявок на купівлю і продаж (для заявника, який є учасником торгів)      
    6. Термін діяльності емітента для категорії "А":
першого рівня
другого рівня)


≥≥3 роки
≥≥1 рік

Примітка. Курси НБУ для гривні і карбованця до євро прийняті за станом на 11.01.2005 р.
Джерела:
1. Проект "Положення про функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів".
2. Проект "Положення про діяльність щодо організації торгівлі на ринку цінних паперів" (http://www.fcsm.ru/).
З урахуванням викладеного зауваження розглянемо критерії лістингу, запропоновані ДКЦПФР. При цьому спиратимемося як на українські реалії, так і на міжнародний досвід, насамперед, на практику фондових бірж і регулювання їхньої діяльності в постсоціалістичних країнах з перехідною економікою Східної Європи і Балтії, у Росії і Казахстані, як найближчу до вітчизняних умов. Насамперед, відзначимо, що згаданий проект "Положення" ФКЦП, на відміну від аналогічного проекту "Положення" ДКЦПФР, диференціює умови лістингу цінних паперів за категоріями (рівнями) офіційного їх котирування на фондових біржах. Цього принципу дотримуються майже всі фондові біржі зазначених країн.
Найважливішою умовою лістингу, що пред'являється до емітента проектом "Положення" ФКЦП, є дотримання емітентом норм розкриття інформації відповідно до законодавства і вимог фондової біржі, а також принципів корпоративного управління. ДКЦПФР такі вимоги лістинга у своєму проекті "Положення" не висуває.
Істотні відмінності в позиціях ДКЦПФР і ФКЦП прослідковуються і за низкою інших вимог лістингу (див. пункти 1-5 лівої частини табл. 1). Положення ФКЦП взагалі не встановлює нормативів щодо загальної кількості випущених акцій і загальної кількості акціонерів, як це робить ДКЦПФР. Замість цього ФКЦП впровадила норму, відповідно до якої у власності однієї особи та (або) її афільованих осіб має знаходитися не більше 75% звичайних іменних акцій, що має важливе значення для ринку акцій. Міжнародні зіставлення вимог лістингу 18 фондових бірж і ТІС Угорщини, Казахстану, Латвії, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, України і Чехії, наведені в табл. 2, показують, що ця умова застосовується усіма фондовими біржами Росії, на відміну від східноєвропейських бірж, які використовують критерій кількості акцій, випущених у публічний обіг. Найбільш імовірне, хоча й не повне пояснення цьому полягає в простоті і зручності використання першого з названих критеріїв порівняно з другим в умовах недостатньо прозорого фондового ринку Росії, а також неповної інформаційної відкритості емітентів. Тим більше це стосується фондового ринку України, де неорганізований ринок домінує над організованим, а визначити, яка кількість акцій випущена емітентом у публічний обіг, зазвичай досить складно.
Принципово відрізняються позиції ДКЦПФР і ФКЦП щодо критерію прибутку емітента. В умовах, коли значна частина економіки знаходиться в тіньовій сфері, коли з метою так званої "оптимізації оподаткування" прибуток, показаний у звітності емітентів, занижується, позиція ФКЦП, що встановила критерій беззбитковості емітента, без конкретизації величини прибутку, є кращою і доцільнішою. Такого підходу дотримуються не тільки російські, але й східноєвропейські фондові біржі, більшість яких (як видно з табл. 2) взагалі не висувають жодних вимог щодо прибутковості емітентів.
Дивує відсутність у проекті "Положення" ДКЦПФР такого важливого критерію, як термін існування емітента, що встановлений не тільки ФКЦП, але практично усіма фондовими біржами і ТІС зазначених країн.
Варто звернути увагу на відмінність вимог ДКЦПФР і ФКЦП у відношенні активів емітента. Проект "Положення" ДКЦПФР установлює мінімальну величину активів, у той час як проект "Положення" ФКЦП – мінімальну вартість чистих активів.

Скорочення:
УФБ - Українська фондова біржа
КМФБ - Київська міжнародна фондова біржа
УМВБ - Українська міжбанківська валютна біржа
ДФБ - Донецька фондова біржа
ПФТС - Перша фондова торгова система
ММВБ - Московська міжбанківська валютна біржа
МФБ - Московська фондова біржа
СП.ФБ - Фондова біржа "Санкт-Петербург"
РТС - Російська торгова система
КФБ - Катеринбургська фондова біржа
КРФТ - Казанська рада фондової торгівлі
Каз.ФБ - Казахстанська фондова біржа
РФБ - Ризька фондова біржа
Лб.ФБ - Люблінська фондова біржа
Пр.ФБ - Празька фондова біржа
Бр.ФБ - Братиславська фондова біржа
Вр.ФБ - Варшавська фондова біржа
Бд.ФБ - Будапештська фондова біржа


Джерела:
http://www.ukrse.kiev.ua/, http://www.kise-ua.com/, http://www.uice.com.ua/, http://www.pfts.com/ukr/news/,
http://www.micex.ru/, http://www.mse.ru/, http://www.spbex.ru/, http://www.rtsnet.ru/, http://www.ese.ru/,
http://www.kbst.ru/kbst.html, http://www.kase.kz/, http://www.lanet.lv/business/rfb,
http://www.ljse.si,http://www.pse.cz, http://www.bsse.sk, http://www.wse.com.pl, http://www.bce-bat.com

Змішання понять та ігнорування принципових відмінностей між фондовою біржею і торгово-інформаційною системою у проекті "Положення" ДКЦПФР призвело до того, що для обігу цінних паперів на фондовій біржі установлена вимога, характерна переважно для ТІС, на якій оперують маркет-мейкери (див. пункт 9 у табл. 1).
Організація цілісного біржового торгово-інформаційного простору в Україні, орієнтованого не тільки на забезпечення конкурентноздатності на організованому ринку цінних паперів усередині країни, але і на вихід у перспективі на міжнародний фондовий ринок, вимагає іншої побудови системи лістингу фондових бірж порівняно з тією, що запропонована ДКЦПФР. Це стосується і складу критеріїв лістингу, і їхніх кількісних значень. У цілому система таких критеріїв має бути жорсткішою, порівняно з пропонованою ДКЦПФР, а з урахуванням специфічних функцій фондових бірж – і в порівнянні з ТІС.
З цією метою було проведено аналіз відповідного досвіду зазначених закордонних фондових бірж і його зіставлення з вітчизняним. З урахуванням викладеного і на основі міжнародних зіставлень вимог лістингу були виділені найбільш уживані критерії допуску цінних паперів до офіційного котирування і обігу на фондових біржах і ТІС (табл. 2). Зіставлення кількісних значень критеріїв проведено по 8 фондових біржах і ТІС України і закордонних країн для трьох рівнів лістингу. На цій основі сформована система уніфікованих критеріїв лістингу, що пропонується для фондових бірж України в рамках цілісного торгово-інформаційного простору.

Таблиця 3. Пропоновані критерії лістингу фондової біржі (для офіційного котирування цінних паперів)


Назва показника
Відділи офіційного котирування
К-1А К-1Б К-2
Термін існування емітента, років:
для емітента акцій
для емітента корпоративних облігацій

≥5
≥3

> 2
≥2

-
-
Вартість чистих активів, млн. грн.:
для нефінансових організацій
для кредитних організацій (банків), за умови виконання ними вимог НБУ

≥1000

≥5000

≥500

≥1000

≥50

≥500
Вартість активів, млн. грн.:
для страхових організацій

≥300

≥100

≥5
Річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік, млн. грн.:
для нефінансових організацій
для страхових компаній (страхові платежі)


≥1000
≥500


≥500
≥ 150


≥50
≥10
Беззбитковість балансу емітента:
протягом будь-яких двох років із трьох років, що передують поданню заяви на лістинг
за останній фінансовий рік


так
-


-
так


-
-
Статутний фонд емітента акцій (акціонерний капітал), млн. грн. >500 ≥150 ≥10
Частка статутного фонду, що знаходиться в руках власників, що володіють більш ніж 10% акцій, та (або) їх афільованих осіб, %
≤75

≤75

-
Обсяг емісій облігацій, млн. грн.:
корпоративних підприємств
муниципальных позик

≥100
≥100

≥50
≥50

≥5
≥10
Ринкова вартість (капіталізація) цінних паперів емітента, що знаходяться в обігу на організованому фондовому ринку: акцій ОАО, % від статутного фонду

≥125


>100


-
Розрахункова вартість усіх цінних паперів ІСІ, випущених корпоративними ПІФ чи КУА ПІФ, млн.грн.
≥50

≥5

≥1
Середньомісячна сума угод з цінними паперами емітента, у т.ч. включених у відповідний котирувальний лист біржі, розрахована за підсумками останніх 6 місяців, млн. грн.:
з акціями
з корпоративними облігаціями
з муніципальними облігаціями
з інвестиційними паями (сертифікатами)≥3
≥0,5
≥0,5
≥0,05≥1,5
≥0,25
≥0,25
≥0,05-
-
-
-
Кількість угод з цінними паперами, включеними у відповідний котирувальний лист біржі, за півріччя, од
-

-

≥3
Дотримання емітентом Принципів корпоративного управління, затверджених ДКЦПФР, або власного кодексу, розробленого на їхній основі

так


так


так
Емітент дотримується правил розкриття інформації відповідно до законодавства
так

так

так
Емітент дотримується правил розкриття інформації відповідно до Правил біржі
так

так

-

* Для переходу з відділу К-1Б у відділ К-1А цінні папери емітента повинні котируватися у відділі К-1Б не менше як півроку.
** Для переходу з відділу К-2 у відділ К-1Б цінні папери емітента повинні котируватися у віддіі К-2 не менше як півроку.
*** Цінні папери підлягають делістингу або переведенню з відділів офіційного котирування К-1А і К-1Б в відділи К-2 якщо їхня ринкова капіталізація менше статутного фонду.
Примітки:
1. До відділу К-1А входять цінні папери вищої категорії, емітенти яких можуть вийти з ними на міжнародні фондові ринки.
2. До відділу К-1Б входять цінні папери емітентів, що представляють інтерес переважно для загальноукраїнського фондового ринку.
3. До відділу К-2 входять цінні папери емітентів, що представляють інтерес переважно для регіональних фондових ринків.
Чисельні значення критеріїв встановлені на основі аналізу фактичних даних звітності українських емітентів з урахуванням характеру їхньої економічної діяльності, а також практики вітчизняного ринку цінних паперів. При цьому необхідно максимально наблизити норми лістингу до кращих фінансово-економічних показників емітентів. Запропоновано 3 рівні лістингу, причому той чи інший рівень пропонується установити, виходячи з того, на якому ринку (регіональному, загальноукраїнському чи міжнародному) може бути виявлений найбільший інтерес до цінних паперів емітента.
Очевидно запропонована система уніфікованих критеріїв лістингу з'явиться у випадку її прийняття гарною основою для створення цілісного біржового торгово-інформаційного простору в Україні.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"