інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Професійна діяльність на ринку цінних паперів у 2006 році

За даними ДКЦПФР, станом на 31 грудня 2006 року, ліцензії на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів мали 805 суб’єктів підприємницької діяльності. Протягом 2006 року обсяг виконаних договорів на ринку цінних паперів становив 492,78 млрд. грн., що більше на 89,01 млрд. грн. ніж обсяг виконаних договорів за 2005 рік. У ІV кварталі 2006 року обсяг виконаних договорів на ринку цінних паперів становив 175,52 млрд. грн., що більше на 34,27 млрд. грн. ніж у ІV кварталі 2005 року (діаграма 1).
Аналіз обсягів виконаних договорів свідчить, що у ІV кварталі 2006 року 86,26% торговців цінними паперами, які діяли, зосереджено у семи областях України (Київській області та м. Києві, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Львівській, Одеській та Запорізькій областях). Обсяги виконаних договорів цими торговцями становили 97,18% від загального обсягу виконаних договорів за період.
У ІV кварталі 2006 року торговці цінними паперами (крім банків та інвестиційних компаній) виконали договорів на суму 111,23 млрд. грн., що становило 63,37% від загального обсягу виконаних договорів за ІV квартал 2006 року (таблиця 1).


Інвестиційні компанії у ІV кварталі 2006 року збільшили обсяги виконаних договорів порівняно з ІV кварталом 2005 року. За ІV квартал 2006 року обсяги виконаних договорів становили 11,97 млрд. грн. (або 6,82% від загального обсягу виконаних договорів), що на 4,68 млрд. грн. більше порівняно з ІV кварталом 2005 року.
Найбільші обсяги виконаних договорів на ринку цінних паперів України у ІV кварталі 2006 року здійснювались за комерційним та комісійним видами діяльності, частка яких становила 52,53% та 45,88% відповідно (таблиця 2).
Інші види діяльності торговців цінними паперами (розміщення цінних паперів та управління активами, торговців цінними паперами) у ІV кварталі 2006 року становили 1,59% від загального обсягу виконаних договорів. Протягом 2006 року найбільші обсяги виконаних договорів зафіксовано з акціями (225,65 млрд. грн.) та векселями (142,23 млрд. грн.). У ІV кварталі 2006 року, як і у попередні періоди, найбільший обсяг виконаних договорів зафіксовано з акціями (87,56 млрд. грн. або 49,89% від обсягу виконаних договорів у ІV кварталі 2006 року) та векселями (40,82 млрд. грн. або 23,26%) (діаграма 2).
У ІV кварталі 2006 року серед фінансових інструментів на фондовому ринку здіснювались торги із заставними цінними паперами та сертифікатами ФОН, обсяг виконаних договорів з якими збільшився порівняно з попереднім періодом та становив 12,88 млн. грн. та 88,31 млн. грн. відповідно.

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Комісією прийнято адміністративні дані за IV квартал 2006 року від 351 суб’єкта підприємницької діяльності, що здійснювали діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та від 357 емітентів, які самостійно вели власні реєстри власників іменних цінних паперів.
Регіональне представництво реєстраторів власників іменних цінних паперів сформувалося у попередні роки. Більшість з них знаходиться у промислово розвинутих регіонах, де сконцентрована переважна більшість емітентів.


На кінець 2006 року найбільша кількість професійних учасників, що здійснюють діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, зафіксовано у Київській області та м. Києві (35,9% від загальної кількості реєстраторів). У цьому регіоні також здійснюють діяльність найбільша кількість емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори (33,9% від загальної кількості емітентів).
Значна кількість реєстраторів здійснювали діяльність у Дніпропетровській та Харківській областях – 10,26% та 6,55% від загальної кількості реєстраторів відповідно. В цих областях також здійснюють діяльність значна кількість емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори (13,15% та 6,92% від загальної кількості емітентів відповідно). За станом на 31 грудня 2006 року самостійно здійснювали ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 357 емітентів (таблиця 3).
Дані отриманої інформації свідчать про те, що здійснення діяльності шляхом створення підпорядкованих підрозділів, найбільш характерно для банківських установ, що мають ліцензію на право здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Загальна кількість підпорядкованих підрозділів у реєстраторів, за станом на 31 грудня 2006 року, становить 87 установ.
Емітенти продовжують активно користуватися послугами реєстраторів, про що свідчать дані таблиці 4.
Станом на 31 грудня 2006 року на 13,5 млн. особових рахунках у реєстраторів обліковувалось 706,9 млрд. іменних цінних паперів загальною номінальною вартістю 136,73 млрд. грн.
З них у власників-нерезидентів на 6,6 тис. особових рахунках у реєстраторів обліковувалось 57,02 млрд. іменних цінних паперів (8,8% від загальної кількості іменних цінних паперів) загальною номінальною вартістю 7,5 млрд. грн. (5,8 % від загальної номінальної вартості іменних цінних паперів). Протягом 2006 року здійснено 883,51 тис. операцій переходу прав власності на цінні папери. У ІV кварталі 2006 року здійснено 239,9 тис. операцій переходу прав власності на цінні папери, що на 51,9 тис. операцій менше ніж у ІІІ кварталі 2006 року.Діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів
За станом на 31 грудня 2006 року ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача на ринку цінних паперів мали 180 суб’єктів підприємницької діяльності.
На виконання Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 січня 2006 року №4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2006 року №378/12252 (зі змінами та доповненнями), 171 депозитарною установою, що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів надано адміністративні дані за ІV квартал 2006 року.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють зберігання цінних паперів, зареєстровані у 14 з 26 регіонів України, з них найбільша кількість зберігачів знаходилась у м. Києві та Дніпропетровській області.
За наданими адміністративними даними зберігачів цінних паперів станом на 31 грудня 2006 року на 1,09 млн. рахунках власників іменних цінних паперів обліковувалось 27,09 тис. випусків цінних паперів, що враховувало 559,21 млрд. шт. цінних паперів, у тому числі: у МФС – 475,78 млрд. шт. цінних паперів (або 85,08% від загальної кількості цінних паперів, що обліковувалось у зберігачів).
Кількість цінних паперів, що обліковувалась на кінець 2006 року на рахунках власників у зберігачів у документарній формі становила 387,14 млрд. шт., кількість знерухомлених цінних паперів становить 172,07 млрд. шт. Розподіл кількості рахунків у цінних паперах (за видами депонентів) за станом на 31 грудня 2006 року представлено у таблиці 5.
Станом на 31 грудня 2006 року найбільша кількість рахунків у цінних паперах знаходилась у депонентів фізичних осіб – резидентів та становила 1,04 млн.
Зберіглась тенденція щодо збільшення кількість іменних цінних паперів на рахунках недержавних пенсійних фондів. Так, протягом ІV кварталу 2006 року кількість іменних цінних паперів на рахунках недержавних пенсійних фондів становила 1,7 тис.
Протягом 2006 року зберігачами цінних паперів проведено 252,84 тис. облікових операцій з цінними паперами. Найбільша кількість, а саме 100,84 тис. облікових операцій, здійснено шляхом переказу без обмеження обігу цінних паперів.
Облікові операції проведені зберігачами цінних паперів у ІV кварталі 2006 року представлені у таблиці 6.
У ІV кварталі 2006 року найбільша кількість, а саме 26,86 тис. облікових операцій здійснено переказом без обмеження обігу цінних паперів. Найбільша кількість іменних цінних паперів задіяна по облікових операціях переказом без обмеження обігу цінних паперів, а саме – 198,56 млрд. шт.
За даними професійних учасників, які здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів – 1165 українських емітентів мають акціонерів-нерезидентів, які володіють пакетами акцій 10 і більше відсотків в статутному капіталі українських емітентів. Кількість цінних паперів, що належить власникам-нерезидентам становить 184,65 млрд. шт.

Діяльність інститутів спільного інвестування за наданими адміністративними даними компаній з управління активами
Компаніями з управління активами надано 36 адміністративних даних за ІV квартал 2006 року щодо управління активами 81 інститутом спільного інвестування. За станом на 31.12.2006р. інститути спільного інвестування здійснювали свою діяльність у 7 областях України. Найбільша кількість інститутів спільного інвестування зосереджена в м. Києві – 54. Загальна сума активів інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів), за станом на 31 грудня 2006 року, становила 1,38 млрд. грн., з яких: 1,28 млрд. грн. (або 92,7%) – активи закритих недиверсифікованих фондів. Порівняно попереднім періодом загальна сума активів збільшилась на 332,09 млн. грн.
На кінець 2006 року загальна сума чистих активів інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) становила 1,18 млрд. грн. Порівняно з попереднім періодом, сума чистих активів інститутів спільного інвестування збільшилась на 365,24 млн. грн.
Склад, структуру та вартість активів інститутів спільного інвестування наведено у таблиці 7.
В активах інститутів спільного інвестування збільшилась частка банківських депозитних рахунків та акцій; зменшилась частка облігацій підприємств. За станом на 31 грудня 2006 року загальна кількість цінних паперів інститутів спільного інвестування, що знаходяться в обігу, становить 102,0 млн. шт. Найбільша кількість цінних паперів інститутів спільного інвестування, що знаходяться в обігу, розміщена:
- серед фізичних осіб, в т.ч.: резидентів – 58,76 млн. шт., або 57,61%; нерезидентів – 8,63 тис. шт., або 0,01%.
- серед юридичних осіб, в т.ч.: резидентів – 23,78 млн. шт., або 23,31%; нерезидентів – 19,45 млн. шт., або 19,07%.
Серед емітентів можна виділити підприємства, акції яких були найбільш розповсюдженими в активах інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) станом на 31 грудня 2006 року (таблиця 8).
Серед емітентів облігацій можна виділити таких, облігації яких були найбільш розповсюдженими в активах інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) станом на 31.12.2006р. (таблиця 9).

Діяльність недержавних пенсійних фондів за наданими адміністративними даними компаній з управління активами
Компаніями з управління активами надано 38 адміністративних даних за ІV квартал 2006 року щодо управління активами 59 недержавних пенсійних фондів. В тому числі 11 компаній з управління активами надали адміністративні дані щодо управління активами 16 недержавними пенсійними фондами, активи яких ще не сформовані.
За станом на 31 грудня 2006 року недержавні пенсійні фонди здійснювали свою діяльність у 7 областях України. Найбільша кількість недержавних пенсійних фондів зосереджена в м. Києві – 43. На кінець 2006 року загальна вартість активів недержавних пенсійних фондів становила 119,33 млн. грн. Порівняно з попереднім періодом загальна вартість активів недержавних пенсійних фондів збільшилась на 27,25 млн. грн. або на 30%.
За станом на 31 грудня 2006 року загальна сума чистих активів недержавних пенсійних фондів становила 117,96 млн. грн. Порівняно попереднім періодом загальна сума чистих активів недержавних пенсійних фонди збільшилась на 26,7 млн. грн. або на 29,25%. Зобов’язання недержавних пенсійних фондів становили 1,36 млн. грн. Найбільша частка активів недержавних пенсійних фондів зосереджена в цінних паперах та грошових коштах, відповідно 61,17% та 32,11%. За станом 30 вересня 2006 року це процентне співвідношення становило 44,59% та 46,58% відповідно.

Саморегулівні організації професійних учасників ринку цінних паперів
За станом на 31 грудня 2006 року Комісією видано 13 свідоцтв про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації. За ІV квартал 2006 року Комісією прийнято 47 повідомлень про зміни в складі саморегулівних організацій. На кінець 2006 року кількість учасників саморегулівних організацій становила 1 829 (таблиця 10).Реєстрація випуску акцій підприємств
Протягом січня-лютого 2007 року обсяг1 випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії (без вирахування скасованих випусків), становив 6,29 млрд. грн. У лютому 2007 року обсяг1 випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії (без вирахування скасованих випусків), становив 3,42 млрд. грн.
Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії у січні-лютому 2007 року порівняно з відповідним періодом 2006 року збільшився на 2,72 млрд. грн. (у січні-лютому 2006 року обсяг становив 3,57 млрд. грн.). Протягом лютого 2007 року центральним апаратом Комісії зареєстровано випуски акцій на 1,13 млрд. грн. більше ніж у лютому 2006 року (лютий 2006 року – 2,29 млрд. грн.). За січень-лютий 2007 року найбільша частка від загального обсягу зареєстрованих центральним апаратом Комісії випусків акцій зареєстровано, як у аналогічному періоді 2006 року, шляхом реєстрації випусків акцій закритими акціонерними товариствами. Проте, частка зареєстрованих випусків акцій закритими акціонерними товариствами зменшилась з 59,08% до 47,6% від обсягу зареєстрованих центральним апаратом Комісії випусків акцій за січень-лютий відповідного року.
Структура зареєстрованих випусків акцій суттєво не змінилась порівняно з аналогічним періодом 2006 року. У січні-лютому 2007 року порівняно з відповідним періодом 2006 року збільшилась частка зареєстрованих випусків акцій зареєстровано шляхом випуску акцій та інформацій про їх емісію з 38,18% до 40,34%. Також, збільшилась частка зареєстрованих випусків акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств з 2,74% до 8,81% та (діаграми 3 та 4).

Протягом січня-лютого 2007 року значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій за період, зареєстровано наступними емітентами: ЗАТ «Альфа-Банк» (на суму 505,0 млн. грн.), ВАТ «АКБ «Форум» (500,0 млн. грн.), ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (491,0 млн. грн.), ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» (429,3 млн. грн.), ВАТ «Українські енергетичні ресурси» (400,0 млн. грн.). Загальний обсяг акцій вищезазначених емітентів становив 37,04% від обсяг акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії за період.
Загальний обсяг, зареєстрованих за січень-лютий 2007 року центральним апаратом Комісії випусків акцій, що випускаються з метою залучення коштів відкритими та закритими акціонерними товариствами, становила 5,53 млрд. грн. (або 87,93% від обсягу акцій зареєстрованих за період). Порівняно з відповідним періодом 2006 року, у січні-лютому 2007 року загальний обсяг зареєстрованих випусків акцій, які випускались з метою залучення коштів відкритими та закритими акціонерними товариствами, збільшився на 2,06 млрд. грн.
Сумарна вартість зареєстрованих у лютому 2007 року центральним апаратом Комісії випусків акцій, що випускаються з метою залучення коштів відкритими та закритими акціонерними товариствами, становила 2,67 млрд. грн., що на 468,4 млн. грн. більше порівняно з відповідним періодом 2006 року.

Реєстрація випуску боргових цінних паперів
Протягом січня-лютого 2007 року Комісією зареєстровано 118 випусків облігацій підприємств на суму 3,87 млрд. грн. (таблиця 11).
Обсяг зареєстрованих облігацій підприємств за січень-лютий 2007 року збільшився на 1,15 млрд. грн. порівняно з січнем-лютим 2006 року (січень-лютий 2006 року – 2,72 млрд. грн.). Обсяг зареєстрованих облігацій за лютий 2007 року становив 2,07 млрд. грн., що більше на 446,42 млн. грн. порівняно з відповідним періодом 2006 року (лютий 2006 року – 1,62 млрд. грн.).
Найбільш значні за обсягом випуски облігацій підприємств зареєстровано наступними емітентами: ВАТ «АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» (на суму 500,0 млн. грн.), ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (500,0 млн. грн.), ВАТ «Акціонерний комерційний іноваційний банк «УкрСиббанк» (300,0 млн. грн.), «Комерційний банк «Приватбанк» (250,0 млн. грн). Загальний обсяг випусків облігацій зазначених емітентів становив 40,0% від обсягу облігацій підприємств зареєстрованих протягом січня-лютого 2007 року. Протягом січня-лютого 2007 року Комісією не зареєстровано випуски облігацій місцевих позик.

© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"