інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Державне регулювання ринку цінних паперів України в посткризовий період

С.Бірюк
Член ДКЦПФР

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами аналізу ситуації, яка склалася на фондовому ринку України, вважає, що для подолання негативних наслідків фінансової кризи на сьогодні та попередження таких наслідків у майбутньому необхідне кардинальне удосконалення механізмів державного регулювання рухом інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів.

Найбільшого падіння у зв'язку із світовою фінансовою кризою зазнав біржовий сегмент вітчизняного фондового ринку. Головною причиною такого стрімкого зменшення показників організованого ринку, на переконання Комісії, став значний відтік іноземного спекулятивного капіталу з України, який за різними оцінками становив до 30 млрд. доларів США, та спекулятивна гра на пониження основних учасників біржової торгівлі.
З початку року постійно зменшується кількість виконаних договорів за результатами торгів. Так, кількість виконаних договорів на фондових біржах у поточному році зменшилася у 4 рази.
Значний відсоток операцій на біржовому ринку відбувається без забезпечення резервування цінних паперів та грошових коштів учасників біржових торгів, так звані «короткі продажі», що дає змогу маніпулювати ціноутворенням і ще більше обвалювати ринок в умовах цінової нестабільності.
Інституційна неспроможність регулятора та учасників ринку, відсутність відповідальності за провокування кризи і маніпулювання на фоні недостатності важелів державного реагування стали додатко-вими чинниками фінансової кризи.
З метою зменшення у майбутньому впливу іноземних спекулятивних інвестицій на стан фондового ринку вкрай необхідним є створення законодавчих передумов появи потужного національного інвестора і формування системи антикризового державного регулювання. Для цього, зокрема, необхідним є якнайскоріший запуск другого рівня пенсійної системи України. З появою Накопичувального фонду системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування буде сформований інвестиційний ресурс щонайменше в кілька мільярдів гривень у перший же рік для інвестування через інструменти фондового ринку у реальний сектор економіки.
Враховуючи специфіку фондового ринку, яка полягає у швидкій зміні ситуації та може загрожувати стабільності економіки, виникає необхідність розширення повноважень регулятора щодо прийняття ним рішень шляхом корегування відповідних нормативних актів та інших адекватних дій.
Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку про необхідність реалізації ряду ініціатив Комісії, направлених на стабілізацію ситуації на фондовому ринку України та посилення державного впливу на його функціонування, зокрема: невідкладно прийняти наступні Закони України:
«Про внесення змін до деяких законів України щодо укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах»;
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств»;
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів»;
«Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку».
Окремо хотів би зупинитися на питанні створення надійної та прозорої системи обліку прав власності на цінні папери. Особливо це є важливим, враховуючи прийняття Закону України «Про акціонерні товариства».
На сьогодні депозитарна система України не здатна забезпечити якісне обслуговування зростаючого обсягу операцій з цінними паперами. Зокрема, потребує розв'язання проблема існування двох технологічно різних систем та підходів обліку прав власності на цінні папери та відповідно неузгодженість діяльності зберігача цінних паперів та реєстраторів власників іменних цінних паперів.
Недосконале законодавство не дозволяє завершити побудову розвиненої та прозорої централізованої депозитарної системи України, здатної забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами, уніфікацію здійснення діяльності учасниками депозитарної системи України та взаємодію між ними, розвиток окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, неможливість інтегрування депозитарної системи України в світові депозитарні системи тощо.
З огляду на зазначене, потребує невідкладного прийняття Верховною Радою України проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" (реєстраційний номер 3021 від 28.07.2008р.), яким має бути передбачено вирішення наступних проблемних питань депозитарної системи України:
Питання технологічної неузгодженості систем обліку прав власності на цінні папери, пов'язане з існуванням документарних та бездокументарних цінних паперів – шляхом переходу виключно до електронної форми існування іменних цінних паперів, а отже до єдиної системи депозитарного обліку прав власності на цінні папери.
Розвиток розрахункової та кастодіальної діяльності – шляхом законодавчого врегулювання порядку виконання договорів щодо цінних паперів, зокрема за принципом "поставка проти платежу".
Передбачити чіткі норми щодо порядку та принципів створення і функціонування Центрального депозитарію цінних паперів, а також його функціонування. Уніфікація діяльності зберігачів та реєстраторів цінних паперів з обов'язковою умовою їх технологічної консолідації з Центральним депозитарієм.
Впевнений, що невідкладне здійснення цих та інших заходів надасть можливість зменшити негативні наслідки фінансової кризи на фондовому ринку України.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"