інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку цінних паперів*

За останні роки український ринок цінних паперів демонструє суперечливу динаміку свого розвитку. З одного боку, спостерігається зростання загальних обсягів торгівлі цінними паперами та збільшення видів фінансових інструментів, що використовуються на фондовому ринку. З іншого боку, згортається емісійна діяльність, зокрема щодо випуску акцій та облігацій підприємств, а також інвестиційних сертифікатів ПІФів. Можна назвати два головних чинники, що сьогодні негативно впливають на розвиток вітчизняного фондового ринку, – це несприятлива макроекономічна ситуація та фіскальний тиск податкових органів.

Для українського ринку цінних паперів найбільш сприятливим був минулий рік. Так, загальний обсяг торгів цінними паперами збільшився у порівнянні з попереднім періодом в 1,5 рази, сягнувши 2 171,1 млрд грн., у 2 рази зросли обсяги організованого ринку. Вони становили 235,44 млрд грн. і склали 13,16% усіх фондових операцій.

Капіталізація лістингових компаній фондового ринку станом на 31.12.2011 року складала 179,86 млрд грн., що більше на 4,72% порівняно з 2010 роком (171,76 млрд грн.).
Співвідношення капіталізації лістингових компаній до ВВП, станом на кінець 2011 року досягло 13,66%, тоді як на кінець 2010 року — 15,87%, 2009-го — 12,64%, а 2008-ого — 9,02%. Однак зростання ВВП порівняно з капіталізацією лістингових компаній відбувається швидшими темпами.

Емісійна діяльність ринку цінних паперів
Обсяги випусків емісійних цінних паперів відображають наміри підприємств щодо збільшення своєї капіталізації та їх зацікавленості у залученні інвестицій за допомогою цінних паперів. Станом на 31.12.2011 року загальний обсяг усіх зареєстрованих регулятором випусків цінних паперів становив 1 014, 78 млрд грн.

В минулому році НКЦПФР було зареєстровано випусків емісійних цінних паперів на загальну суму 179,17 млрд грн., у тому числі: акцій — 58,16 млрд грн.; облігацій підприємств — 35,91 млрд грн.; облігацій місцевої позики — 584,50 млн грн.; опціонів — 3,44 млн грн.; інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів — 75,75 млрд грн.; акцій корпоративних інвестиційних фондів — 8,77 млрд грн. Найбільшу частку в загальному обсязі зареєстрованих випусків емісійних цінних паперів становили цінні папери ІСІ (47,17%) та акції (32,46%).
За 8 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг зареєстрованих акцій зменшився на 11,99 млрд грн., облігації підприємств – на 1,577 млрд грн., а цінних паперів ІСІ – майже на 20 млрд грн.

Торгівля цінними паперами
Засобом залучення капіталів до інвестиційно-інноваційної діяльності та випуску цінних паперів, є також торгівля цінними паперами. Останні роки триває тенденція суттєвого збільшення обсягу виконаних договорів торговцями цінних паперів. Цей показник у 2011 році становив 2 147,52 млрд грн., що більше ніж обсяг виконаних договорів у 2010 році на 609,73 млрд грн. А з урахуванням обсягу торгів на строковому ринку, який за результатами минулого року становив 23,58 млрд грн., загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів сягнув 2 171,10 млрд грн.

Щодо структури торгівлі за фінансовими інструментами, то частка виконаних договорів з державними облігаціями України складала у 2011 році 39,84% від загального обсягу виконаних договорів, з акціями — 30,11 %, з векселями — 16,68%.
Якщо говорити про зростання в абсолютних величинах, то обсяг виконаних договорів на ринку цінних паперів з державними облігаціями України порівняно з 2010 роком збільшився на 501,43 млрд грн., з акціями — на 81,49 млрд грн., з векселями — на 42,17 млрд грн., з облігаціями підприємств — на 34,20 млрд грн. При цьому, обсяг договорів з ощадними (депозитними) сертифікатами зменшився на 48,17 млрд грн.

Операції з цінними паперами в Україні здійснюються торговцями цінними паперами, які представлені: господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності (49,62% від загального обсягу виконаних договорів торговцями цінних паперів у 2011 році); банками (46,18%); інвестиційними компаніями (4,20%).

Моніторинг руху інвестицій
Обсяг виконаних договорів торговцями цінних паперів з нерезидентами у минулому році становив 358,03 млрд грн. При цьому частка договорів з нерезидентами у загальному обсязі виконаних договорів збільшилася з 13,43% у 2010 році до 16,67% у 2011 році, що є свідченням інтеграції національного фондового ринку у світовий ринок капіталу.

Незважаючи на те, що протягом двох останніх років спостерігалася тенденція до переважання операцій з продажу цінних паперів над операціями з купівлі цінних паперів за участю нерезидентів, що може свідчити про відтік іноземного капіталу, в 2011 році обсяг купівлі цінних паперів нерезидентами у минулому році продемонстрував зростання майже на 90 млрд грн. порівняно з 2010 роком.

Діяльність організаторів торгівліна фондовому ринку

Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України здійснюють фондові біржі. Так, станом на 31.12.2011 року загальна кількість організаторів торгівлі, яким видано ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, становила 10: Київська міжнародна фондова біржа, Придніпровська фондова біржа, Східно-Європейська фондова біржа, Українська біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Українська міжнародна фондова біржа, Українська фондова біржа, Фондова біржа «ІННЕКС», Фондова біржа «Перспектива», Фондова біржа «ПФТС».

Якщо протягом 2011 року спостерігалася досить висока активність біржового ринку в Україні, обсяги торгівлі на якому складали 235,44 млрд грн., то у 2012 році має місце суттєвий спад. За 8 місяців поточного року обсяг укладених на біржах контрактів знизився на 11,92%.

Депозитарна діяльність
Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності в Україні мають два депозитарія цінних паперів, а саме: ПАТ «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ») та ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ПрАТ «ВДЦП»). Станом на 31.12.2011 депозитарії цінних паперів обліковували цінні папери, випуски яких зареєстровані у документарній формі існування, 1 617 емітентів, на рахунках у зберігачів цінних паперів знаходились 137 237,71 млн шт. таких цінних паперів. У той же час, говорячи про випуски цінних паперів, зареєстрованих у бездокументарній формі існування, варто зазначити, що станом на кінець минулого року депозитарії цінних паперів обліковували цінні папери 8 896 емітентів, на рахунках у зберігачів цінних паперів знаходилось 2 418,02 млн шт. таких цінних паперів.


Діяльність інститутів спільного інвестування
На кінець 2011 року загальна сума активів інститутів спільного інвестування становила 132,12 млрд грн., з яких 10,56 млрд грн. складали активи невенчурних ІСІ.
В цілому за останні чотири роки спостерігається позитивна динаміка збільшення активів майже всіх типів фондів.
Спадом інтересів інвесторів характеризувались лише відкриті та інтервальні Пайові інвестиційні фонди (ПІФи).
Ця тенденція посилилася у 2012 році.
Так, обсяг випусків інвестиційних сертифікатів ПІФів, зареєстрованих НКЦПФР упродовж січня-липня поточного року зменшився на 19,95 млрд грн.

Інфраструктура ринку
Станом на 01.08.2012 року кількість ліцензій, які були видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності, складала 1 590, в тому числі: 685 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; 381 ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів; 156 ліцензій на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 354 ліцензії на провадження діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів; 10 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів; 2 ліцензії на провадження розрахунково-клірингової діяльності; 2 ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.
З урахуванням суміщення певних видів діяльності окремими професійними учасниками ринку цінних паперів їх кількість на 01.08.2012 року становить 1 158 (в тому числі: 381 учасник є торговцем – зберігачем серед яких 116 банки, в тому числі: 32 учасники є торговцями – зберігачами – реєстраторами, серед яких 16 банків; 17 учасників є зберігачами – реєстраторами; 2 депозитарія мають ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність).
Кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 1 831 інститут спільного інвестування, з них: 316 – корпоративних інвестиційних фондів, 1 515 – пайових інвестиційних фондів.

Реєстрація випуску цінних паперів
Протягом січня-липня 2012 року НКЦПФР було зареєстровано 138 випусків акцій на загальну суму 28,87 млрд грн.


* За матеріалами НКЦПФР.
© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"