інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Фінансовий та управлінський аналіз діяльності кредитних організацій

Б. Атажанов,
к.е.н.

Фінансовий аналіз - це важливий елемент фінансового менеджменту й аудиту. Практично всі користувачі фінансової звітності застосовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень щодо оптимізації своїх інтересів.
Основна мета фінансового аналізу - одержання невеликої кількості ключових (найбільш інформативних) показників, що формують об'єктивне і точне уявлення про фінансовий стан кредитної організації, її прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами.
Основними функціями фінансового аналізу є:
- об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності і ділової активності об'єкта аналізу;
- виявлення факторів і причин досягнутого стану й отриманих результатів;
- підготовка управлінських рішень;
- виявлення резервів поліпшення фінансового стану і фінансових результатів, підвищення ефективності всієї діяльності.
На відміну від фінансового, управлінський аналіз проводиться на більш глибокому рівні, забезпечуючи можливість доступу до всієї бухгалтерської інформації, включаючи дані оперативного обліку.
Особливостями управлінського аналізу є:
- орієнтація результатів аналізу на цілі й інтереси керівництва;
- використання всієї доступної інформаційної бази;
- інтеграція обліку, аналізу, планування і прийняття рішень;
- закритість результатів аналізу з метою збереження комерційної таємниці.
У сучасних кредитних установах фінансовий аналіз являє собою не просто елемент фінансового управління, а його основу.
Роль і місце фінансового аналізу в діяльності фінансових інститутів багато в чому залежить від специфіки діяльності кредитних установ, пов'язаної з наданням послуг фінансового характеру. Роль фінансового аналізу в управлінні та підвищенні надійності окремих кредитних організацій може визначати життєздатність системи в цілому. Фінансовий аналіз у кредитних організаціях оцінює не тільки ефективність діяльності, але й ефективність прийнятих управлінських рішень. Це досягається на основі системного аналізу фінансових результатів і фінансового стану кредитної установи. Метою управління є створення умов для одержання запланованих фінансових результатів і стійкого рівня фінансового стану при дотриманні нормативних обмежень (мінімального розміру величини капіталу, рівня ризиків тощо).
Фінансовий аналіз у кредитних організаціях виступає не тільки як комплексний аналіз оцінки досягнутих результатів діяльності, але й як інструмент фінансового прогнозування і моделювання діяльності, метод вивчення та оцінки обраних напрямків. Це використовується при складанні й оцінці основних розділів бізнес-плану, прогнозного балансу, звіту про прибутки і збитки, прогнозуванні руху коштів та інших показників банківської діяльності і банківських продуктів.
При управлінні активами, пасивами, ліквідністю, ризиками, капіталом кредитної організації фінансовий аналіз кожного виду управління й оцінка їхньої ефективності є необхідною умовою успішної діяльності.
На аналітичну діяльність у кредитних організаціях впливають такі фактори, як розмір капіталу й активів, стратегія діяльності, чисельність персоналу, рівень його кваліфікації тощо.
Аналітичні функції в кредитних організаціях реалізуються відповідними структурами або окремими фахівцями основних структурних підрозділів, обов'язком яких є виконання аналітичних функцій.
Таким чином, основними підходами до аналізу багатогранної діяльності кредитної організації є:
1) управлінський аналіз, заснований на вивченні ефективності банківських і господарських операцій із прив'язкою до конкретних сум фінансових та інших ресурсів, щоб оцінити результати й ефективність окремих операцій, які проводяться кредитною установою;
2) фінансовий аналіз, заснований на вивченні в динаміці обсягів фінансових та інших ресурсів банку і фінансових результатів, а також фінансового стану.
Ідеологія управлінського аналізу ґрунтується на угрупованні виконуваних об'єктом операцій за ознакою сфери їхнього виконання. Таке виділення окремих комплексів однорідних операцій дозволяє організувати проведення аналізу в розрізі центрів "діяльності" чи "відповідальності".
Аналіз обсягу ресурсів дає можливість визначити загальну величину ресурсів кредитної установи в цілому і за окремими їх видами та характеристиками, а також джерелами їхнього утворення і напрямками використання. Основним джерелом інформації для такого аналізу є бухгалтерський баланс.
Аналіз фінансових результатів дозволяє визначати й аналізувати суми доходів від використання фінансових, трудових, матеріальних та інших ресурсів, витрат з усіх видів ресурсів, а також величину прибутку кредитної організації та її розподіл. Тут аналізується інформація, що міститься у звіті про прибутки і збитки кредитної організації.
Аналіз фінансового стану дозволяє зробити узагальнюючу, комплексну характеристику діяльності кредитної організації. Ця частина фінансового аналізу відображає рівень дотримання кредитною організацією у своїй діяльності обмежень (мінімального розміру абсолютної і відносної величини капіталу, рівня властивих активам ризиків і ліквідності, вартості придбання пасивів, загального ризику тощо).
Структура фінансового й управлінського аналізу діяльності кредитних організацій наведена на рис. 1, 2.
Як відомо, в основі класифікації видів економічного аналізу лежить така ознака як, зміст процесу управління. З цих позицій виділяють: перспективний, оперативний і ретроспективний аналіз. Фінансовий аналіз переважно є ретроспективним, хоча саме в кредитних організаціях він набуває риси оперативного аналізу. Визначені з його допомогою негативні явища і тенденції можуть бути конкретизовані і піддані більш детальному вивченню певних банківських і небанківських операцій. Управлінський аналіз поєднує в собі всі три види аналізу: перспективний (на етапі прогнозування, планування конкретних операцій), оперативний (у процесі їхнього виконання, здійснення) і ретроспективний (що дозволяє оцінити правильність прийнятих управлінських рішень, їхню ефективність).
Рис. 1. Приблизна структура фінансового аналізу


Проведення управлінського аналізу в розрізі бізнес-центрів і видів діяльності кредитної організації дозволяє оцінити їхню ефективність, прибутковість.
Слід зазначити, що діючі в кредитних організаціях системи управління не проводять оперативного управлінського аналізу ефективності, прибутковості окремих проведених операцій. Головна причина цього - невміння використовувати інформацію бухгалтерського обліку, що є готовою базою для проведення аналізу. Таким чином, сьогодні залишається невикористаною найбагатша, оперативна бухгалтерська інформація, що має достатній рівень деталізації для управлінського аналізу.
Фінансовий аналіз, що ґрунтується на даних тільки публічної бухгалтерської звітності, набуває характеру зовнішнього аналізу. Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:
- множинність суб'єктів аналізу, користувачів інформації про діяльність кредитної організації;
- розмаїтість цілей та інтересів суб'єктів аналізу;
- орієнтація аналізу тільки на фінансову звітність;
- максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів інформації про діяльність.
Фінансовий аналіз у сучасному розумінні - це сукупність прийомів, методів, процедур, за допомогою яких робиться висновок про минуле і сьогодення стану господарюючого суб'єкта, його майбутнього розвитку і відносного ризику вкладення капіталу.
Фінансовий аналіз, що здійснюється на практиці аудиторськими фірмами має дуже багато подібних рис з управлінським. Якщо об'єкт, що перевіряється - постійний клієнт, аудитор-аналітик має практично повну інформацію про діяльність кредитної організації за тривалий період часу, а сам аналіз переслідує різноманітні завдання, у тому числі й підготовку бази для прийняття управлінських рішень адміністрацією.
Характерною рисою фінансового аналізу при проведенні аудиту кредитних організацій є те, що результати аналізу призначені передусім для використання зовнішніми контрагентами.
Особливостями оперативного управлінського аналізу є:
- орієнтація результатів аналізу на цілі й інтереси керівництва;
- використання всіх джерел інформації для аналізу;
- комплексність аналізу, вивчення всіх сторін діяльності;
- максимальна закритість результатів аналізу з метою збереження комерційної таємниці.
Разом з тим, необхідно відзначити, що й управлінський аналіз, і фінансовий аналіз є частиною комплексного аналізу діяльності.
Як уже зазначалося, фінансовий аналіз як інструмент одержання зовнішніми користувачами фінансової звітності уявлення про надійність, перспективність та ефективність управління кредитною організацією широко використовується в аудиторській діяльності.
Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз є невід'ємною частиною внутрішнього аудиту діяльності кредитних організацій.
При проведенні внутрішньогосподарського фінансового аналізу діяльності кредитних організацій варто мати на увазі наступне:
- перед проведенням аналізу необхідно скласти чітку програму, включаючи розробку макетів аналітичних таблиць, алгоритмів розрахунку основних показників, і визначити інформаційну та нормативну базу для їхнього розрахунку;
- схема аналізу має бути побудована за основним принципом аналітичного читання фінансових звітів, за дедуктивним методом, тобто "від загального до конкретного";
- мають докладно розглядатися відхилення від нормативних і планових значень і виявлятися фактори, що викликали ці відхилення;
- при проведенні аналізу найбільшу цінність представляє не точність оцінок, хоча і це дуже важливо, а визначення тенденцій.
При проведенні фінансового аналізу діяльності кредитної організації особливе значення має:
- визначення оптимального розміру кредитної організації з урахуванням вимог контролюючих органів;
- аналіз співвідношення власних і залучених коштів;
- аналіз структури і якості активів та пасивів;
- аналіз ліквідності, платоспроможності, рентабельності;
- оцінка фінансової стійкості і надійності функціонування кредитної установи;
- аналіз стратегії розвитку кредитної організації.
Фінансовий аналіз варто проводити із застосуванням основних методів аналізу, таких як вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз, трендовий аналіз, метод фінансових коефіцієнтів тощо.
Проведення вертикального аналізу дозволяє виключати негативний вплив інфляції на абсолютні показники фінансової звітності при зіставленні їх у динаміку, а також порівнювати перспективи і результати діяльності кредитних організацій, що розрізняються за обсягом ресурсів, які використовуються та інших показників.
При цьому дуже важливим етапом аналізу є визначення інформаційної бази. Тут мова йде про вибір часу, протягом якого аналітик здатний і вважає за доцільне зібрати інформацію про об'єкт аналізу. У теорії аналізу не існує визначеного критерію кількості звітних періодів, звітних даних, які повинен мати аналітик. Теоретично чим більша кількість узятих для аналізу звітних періодів, іншими словами, чим глибший динамічний ряд, тим об’єктивніший і переконливіший результат аналізу. На практиці аналітик стикається з обставинами фінансового і нефінансового характеру, у тому числі і макроекономічними, котрі необхідно враховувати при порівнянні даних з різних звітних періодів.
Найбільш важливими елементами при визначенні прибутку є процентні доходи і процентні витрати кредитної організації. Вони знаходяться у прямій залежності, відповідно, від процентних активів і зобов'язань. Щоб оцінити обґрунтованість цих залежностей, необхідно перевірити рівень розбіжності між сумами доходів і витрат, що відображені у звіті, і сумами, обчисленими на підставі середніх залишків по рахунках і встановлених банківських процентних ставок протягом року.
Крім того, необхідно провести оцінку обґрунтованості ставок у порівнянні зі ставками, що превалюють на ринку протягом року за подібними типами кредитів і депозитів. Наявність призначуваних чи стягнутих ставок, що перевищують ринковий рівень, може для позичкових активів указувати на існування надмірного ризику, а для зобов'язань по депозитах - на проблеми з ліквідністю чи рефінансуванням. Подібним чином комісійний доход, що також є одним з великих елементів прибутку, часто перебуває в прямій залежності від обсягу зобов'язань кредитної організації.
При проведенні фінансового аналізу кредитних організацій зазвичай виділяються два взаємозалежних блоки: аналіз фінансового стану й аналіз фінансових результатів. Це пов'язано з джерелами інформації для проведення аналізу.
Для аналізу фінансового стану в якості вихідного інформаційного матеріалу використовуються залишки по рахунках бухгалтерського обліку з тим чи іншим рівнем аналітичності, у тому числі й значення статей балансового звіту.
При цьому необхідно відзначити, що діяльність кредитних організацій жорстко регламентується. Установлюються жорсткі вимоги до показників достатності капіталу, якості активів, рентабельності, ліквідності, рівня ризиків. Відомі й перевірені на практиці співвідношення цих показників дають чіткі орієнтири для поліпшення структури балансу і вказують на засоби досягнення якості активів і пасивів кредитних організацій.
Іншого підходу вимагає до себе аналіз фінансових результатів діяльності кредитних організацій. При його проведенні використовуються переважно абсолютні величини, накопичені за звітний період. Показуючи ефективність функціонування, результати діяльності без прив'язки до фінансового стану не можуть бути підставою для категоричних висновків. Крім того, на їхній розмір іноді справляють вирішальний вплив такі обставини, як податкова політика, зміни в законодавстві, що плануються, наявність податкових пільг, політика виконавчого керівництва, орієнтована на мінімізацію прибутку, капіталізацію доходів тощо.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"