інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Правові засади функціонування клієнтських рахунків у банківських установах України

Порядок функціонування рахунків банківських клієнтів
Основними законодавчими актами, що регулюють порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків є:
Цивільний кодекс України. Параграф 3 глави 71 регулює відносини між банком і вкладником при укладанні договору банківського вкладу. Глава 72 визначає взаємовідносини між банком та клієнтом при відкритті банківського рахунку.
Господарський кодекс України. Розділ II визначає основи діяльності суб'єктів господарювання. Параграф 1 глави 35 визначає особливості правового регулювання фінансової діяльності, в тому числі - банківської.
Закон України від 20.05.99 № 679 “Про Національний банк України”. Статтею 7 цього Закону визначено, що Національний банк України встановлює для банків правила проведення банківських операцій.
Закон України від 05.04.2001 № 2346 “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Стаття 6 цього Закону визначає коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а також орган (Національний банк України), який встановлює порядок відкриття банками рахунків та їх режими. Види рахунків, що можуть відкриватися банками, встановлюються статтею 7 Закону.
Закон України від 07.12.2000 № 2121 “Про банки і банківську діяльність”. Глава 11 цього Закону встановлює обов'язок банків ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.
Закон України від 28.11.2002 № 249 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Статтею 4 цього Закону визначено, що банки є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які відповідно до статті 5 зобов'язані проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або відкриває рахунок (в тому числі депозитний). Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції, здійснюється згідно з вимогами статті 6 цього Закону.
Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1256/8577 (зі змінами). Цим Положенням регулюється загальний порядок залучення банками України грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних та фізичних осіб на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, зі змінами, (далі – Інструкція).
Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам – інвесторам, виборчим блокам політичних партій і визначає:
1. Загальні вимоги до функціонування рахунків, якими, зокрема передбачено, що банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки. До поточних також належать рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України; поточні рахунки типу “Н”, що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України; поточні рахунки типу “П”, що відкриваються в національній валюті постійним представництвам; карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції; поточні рахунки виборчих фондів.
2. Порядок ідентифікації клієнтів при відкритті рахунку в банку, зокрема наведено перелік документів, які є підставою для здійснення ідентифікації клієнта – фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта – юридичної особи.
3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання.
4. Особливості відкриття поточних рахунків окремим категоріям клієнтів банків, зокрема для забезпечення спільної діяльності, яка здійснюється на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподіленого фонду) суб'єкта господарювання – юридичної особи (крім банків), для формування статутного капіталу новостворюваного банку, для забезпечення діяльності приватного нотаріуса або адвоката.
5. Порядок використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.
6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам, зокрема поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, неповнолітнім особам, на користь третьої особи, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності.
7. Порядок використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб. Звертаємо увагу на обмеження режимів функціонування поточних рахунків фізичних осіб – нерезидентів та рахунків фізичних осіб – резидентів в іноземній валюті. Також встановлено заборону використання поточних рахунків фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (при цьому відповідальність за використання поточного рахунку фізичної особи для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, покладено на власника рахунку).
8. Особливості відкриття карткових рахунків. Слід зазначити, що операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.
9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками. Особливістю використання коштів за цими рахунками є те, що кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками суб'єктів господарювання, крім операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (депозиту), відповідно до укладених договорів застави та законодавства України, а також видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняються.
10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам (на ім'я малолітніх осіб, неповнолітніми особами, на користь третьої особи, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності) і використання коштів за цими рахунками. У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.
11. Порядок відкриття поточних рахунків типу “Н“ у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такі рахунки відкриваються банком офіційним представництвам, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю, представництвам іноземних банків, організаціям і установам, які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги, військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.
12. Порядок відкриття поточних рахунків типу “П” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такий рахунок відкривається постійним представництвам, якими є представництва юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.
13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.
14. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах установам міжнародних організацій і використання коштів за цими рахунками.
15. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.
16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.
17. Порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати від яких зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.
18. Вимоги до заповнення картки із зразками підписів.
19. Порядок зміни рахунків клієнтів, коли закриття раніше відкритих рахунків з одночасним відкриттям нових рахунків клієнтів відбувається не за їх ініціативою, в результаті чого змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів – назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.
20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків, зокрема, визначено підстави закриття поточних рахунків клієнтів банків.

Нове у функціонуванні рахунків клієнтів банків
І. З 24 квітня 2009 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 23.03.2009 № 158 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.04.2009 за № 321/16337 (опублікована в Офіційному віснику України, 2009, № 28 (24.04.2009), ст. 948).
Запровадження цих Змін було зумовлено необхідністю:
приведення окремих норм Інструкції у відповідність до вимог Закону України від 17.09.2008 № 514-VI “Про акціонерні товариства” (далі – Закон);
врегулювання проблемних питань, пов’язаних із укладанням договорів банківського рахунку та банківського вкладу;
уточнення порядку використання рахунків фізичних осіб та нерезидентів-інвесторів;
удосконалення порядку закриття рахунків клієнтів банків.
Згідно зі Змінами, зокрема:
1. На виконання вимог Закону:
- уточнено перелік документів, які подаються для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства (не банку) та рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку;
- визначено, що у разі зміни типу акціонерного товариства – банку (згідно з Законом назва типу має міститися в найменуванні акціонерного товариства) процедура зміни рахунків клієнтів не проводиться, але банком здійснюються окремі заходи, як і при процедурі зміни рахунків клієнтів.
2. У зв’язку із надходженням на адресу Національного банку України численних скарг клієнтів щодо неотримання ними під час відкриття рахунків в окремих банках примірника договору банківського рахунку/банківського вкладу та у зв’язку з цим неможливістю звернення до суду за захистом своїх прав та законних інтересів, встановлено обов’язок банку один примірник договору надавати клієнту під підпис.
3. Врегульовано питання переоформлення рахунків фізичних осіб - резидентів у разі їх виїзду на постійне місце проживання за кордон та набуття ними статусу нерезидента.
4. Розширено режим функціонування рахунку нерезидента-інвестора, який є жорстко обмеженим, в частині надання можливості:
- повернення з інвестиційного рахунку в іноземній валюті за кордон коштів, невикористаних для здійснення іноземних інвестицій в Україну;
- здійснення з інвестиційного рахунку в національній валюті оплати резиденту (професійному учаснику фондового ринку, суб’єкту оціночної діяльності, нотаріусу, повіреному, комісіонеру) послуг, пов’язаних із здійсненням іноземних інвестицій в Україну.
5. Встановлено обов’язок банку реєструвати заяви клієнтів – фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу.
6. У разі дистанційного обслуговування поточного рахунку клієнта передбачено можливість подання заяви на закриття рахунку в електронній формі.
7. Приведено вимоги Інструкції у відповідність до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1325/16016, якими змінено номери форм посвідчувальних написів нотаріусів.
ІІ. З 27 квітня 2009 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 23.03.2009 № 159 (далі – Постанова), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 345/16361 (опублікована в Офіційному віснику України, 2009, № 29 (27.04.2009), ст. 980), якою затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку, а саме:
до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1256/8577 (далі – Положення);
до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за № 48/14739 (далі – Інструкція).
Запровадження Змін було зумовлено необхідністю приведення Положення у відповідність до вимог Закону України від 12.12.2008 № 661-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку” (далі – Закон), який набрав чинності з 10 січня 2009 року та врегулювання проблемних питань, пов’язаних із бухгалтерським обліком залучених вкладів (депозитів), а також порядком повернення їх вкладникам.
Змінами внесеними до Положення, відповідно до вимог Закону передбачено норму про те, що банкам забороняється в односторонньому порядку зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.
Крім того, встановлено обов’язок банку один примірник договору банківського рахунку, банківського вкладу надавати клієнту під підпис.
Також визначено дії банку у разі невиконання (неналежного виконання) вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) в повній або частковій сумі, а саме: у разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) /далі – вимога/ банк зобов’язаний прийняти вимогу, видати фізичній особі відповідне повідомлення, а також взяти вимогу на позабалансовий облік.
Згідно із Змінами, внесеними до Інструкції, зважаючи на активне запровадження банками депозитних програм, які передбачають розміщення клієнтами вкладів (депозитів) на комбінованих умовах (тобто на визначений строк з правом вкладника вільно розпоряджатися частиною вкладу) та відображення цих коштів на рахунках, призначених для обліку строкових вкладів (що призводить до викривлення звітності та неможливості об’єктивно оцінити показник ліквідності банку) встановлено вимогу, згідно з якою такі вклади мають обліковуватися як вклади (депозити) на вимогу.
Пункт 3 Постанови зобов’язує банки України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) у відповідність до вимог цієї постанови.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"