інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Справедлива вартість компанії та її оцінка

Д.Окунєва

З поняттям справедливої вартості (fair value) вітчизняні компанії зіткнулися, коли почали переводити свою звітність на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Щоб здійснити подібну трансформацію, активи та зобов’язання згідно положень МСФЗ потрібно відображати за справедливою вартістю.
Міжнародні стандарти оцінки трактують поняття «справедливої вартості» як деяку суму, за допомогою якої зацікавлені та обізнані сторони угоди можуть розраховуватися за зобов’язаннями або сплатити актив.
Тобто за термінологією справедлива та ринкова вартість майже є ідентичними. Методи визначення ринкової та справедливої вартості також є схожими, але при цьому є низка особливостей, які варто враховувати при їх розрахунку. Різниця між цими двома видами вартості показана у таблиці.


Основні відмінності справедливої вартості від ринкової
Також хотілося б відзначити головні відмінності в методології оцінки. Що стосується ринкової вартості, то оцінювач при складанні відповідного звіту зобов'язаний застосувати (або обґрунтувати відмову від застосування) три підходи:
1. Витратний – у його основі лежить принцип заміщення, ринкова вартість розраховується як повна відновна вартість за винятком накопиченого зносу.
2. Дохідний – ринкова вартість визначається за допомогою прогнозу грошових потоків і приведення до поточної вартості шляхом дисконтування за розрахунковою ставкою з урахуванням ризиків діяльності підприємства або з використанням методу капіталізації (ануїтету).
3. Порівняльний – ринкова вартість встановлюється або на основі ринкових даних про угоди з аналогічними об'єктами, або шляхом розрахунку цінових мультиплікаторів по фінансових показниках аналогічних об'єктів (для підприємств) і на базі цін пропозицій/реальних угод з аналогічними об'єктами (для об'єктів майна).
При оцінці справедливої вартості всі активи діляться на спеціалізовані та неспеціалізовані, профільні та непрофільні. Вибір методів розрахунку залежить від приналежності того або іншого активу до конкретної групи. При цьому декількох підходів до оцінки того самого активу положення МСО та МСФЗ не вимагають. Також при оцінці справедливої вартості дуже важливою процедурою, що супроводжує об'єднання бізнесів, є ідентифікація активів, особливо нематеріальних.

Методологічна база визначення справедливої вартості
Основні поняття, логіка формування бази для розрахунків та порядок проведення необхідних процедур викладені у Міжнародних стандартах фінансової звітності та Міжнародних стандартах оцінки. При цьому особлива увагу слід приділити розділам ІFRS 1 (первинне застосування МСФЗ), ІFRS 3 (об'єднання бізнесів, оцінка гудвіла), ІAS 36 (проведення тесту на знецінювання), ІFRS 40, ІFRS 16 (інвестиційна нерухомість).
Отже, для чого ж необхідно розраховувати справедливу вартість? Відповідь очевидна – для правильного формування звітності згідно МСФЗ відповідно до положень міжнародних стандартів і при реалізації наступних цілей:
1. Вихід на міжнародні ринки.
Якщо компанія приймає рішення про вихід на міжнародний ринок, їй насамперед потрібно забезпечити максимальну прозорість звітності. Причому дотримуватися принципу транспарентності потрібно, коли іноземна особа є не тільки акціонером компанії, але й користувачем звітності – як контрагент в угоді, кредитор тощо. При виході компаній на ІPO на закордонних фондових ринках, а також при розміщенні євробондів слід говорити про трансформацію звітності.
2. Залучення фінансування у вигляді кредитів іноземних банків.
Коли компанія має намір отримати позикові кошти від іноземного банку, який знаходиться закордоном або має офіси у країні, трансформація звітності згідно МСО обов’язкова. Це вимога кредитора, без дотримання якої фінансування неможливе.
3. Угоди по злиттях і поглинаннях (М&А).
Навіть якщо мова йде про угоди М&А на вітчизняному ринку, пов'язані з об'єднанням вітчизняних компаній, складання звітності цих компаній відповідно до принципів МСФЗ в більшості випадків необхідне – зазначені принципи дозволяють правильно консолідувати активи.
4. Підвищення капіталізації компанії.
Оцінка справедливої вартості є одним з інструментів підвищення капіталізації компанії, тому що дозволяє значно підняти вартість активів, а отже, і власного капіталу. При цьому на відміну від традиційної переоцінки власний капітал крім позитивного результату від переоцінки основних засобів може бути також скорегований убік збільшення за рахунок вартості нематеріального активу «гудвіл». Відповідно, при трансформації звітності на підставі даних, отриманих у процесі оцінки справедливої вартості, вартість капіталу може зрости. Це питання особливо актуальне для компаній телекомунікаційної сфери.
На підставі викладеного стає зрозуміло, чому практично всі великі компанії (за винятком деяких підприємств ВПК внаслідок специфіки їх діяльності) складають свою звітність за МСФЗ.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"