інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Аналіз грошового потоку

В.В.Бочаров

Основна мета аналізу грошових потоків полягає у виявленні причин дефіциту чи надлишку коштів, виявленні джерел їх надходження та напрямків витрачання для контролю за поточною ліквідністю та платоспроможністю підприємства. Дані параметри знаходяться в безпосередній залежності від реального грошового обігу у вигляді потоку грошових надходжень і платежів, відображених на рахунках бухгалтерського балансу. Тому аналіз руху коштів доповнює методику оцінки платоспроможності ліквідності ї дає змогу реально оцінити фінансово-економічний стан підприємства. З цією метою можна використовувати як прямий, так і непрямий метод оцінки грошових потоків.

Головним документом для аналізу грошових потоків є Звіт про рух коштів (форма № 4), складений на базі прямого методу. За допомогою цього документа можна встановити:
­ рівень фінансування поточної та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел;
­ залежність підприємства від зайвих позик;
­ дивідендну політику в звітному періоді та прогноз на майбутнє;
­ фінансову еластичність підприємства, тобто його здатність створювати грошові резерви (чистий приток коштів);
­ реальний стан його платоспроможності за попередній період (квартал) та прогноз на майбутній короткостроковй період.

У процесі аналізу грошових потоків доречно дати відповіді на наступні питання.

У випадку притоку коштів:
­ чи не відбувся приток за рахунок короткострокових зобов’язань, що потребують погашення в майбутньому;
­ чи не йдеться про зростання акціонерного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій;
­ чи не було розпродажу майна (основних засобів, матеріальних запасів тощо);
­ чи скорочуються запаси матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, готової продукції на складі та товарів.

При погашенні коштів:
­ чи не спостерігається зниження показників оборотності активів;
­ чи не зростають абсолютні значення запасів та дебіторської заборгованості;
­ чи не було різкого збільшення обсягу продажу товарів, що потребує додаткових грошових витрат на їх реалізацію;
­ чи не було надмірних виплат акціонерам понад рекомендовану норму розподілу чистого прибутку (30-40%)
­ чи своєчасно виплачуються податки та збори до бюджетного фонду держави та внески у державні позабюджетні фонди;
­ чи не було тривалої заборгованості персоналу з оплати праці.


В результаті аналітичної роботи можна зробити попередні висновки щодо причин дефіциту коштів. Такими причинами можуть бути:
­ низька рентабельність продажів, активів та власного капіталу;
­ великі капітальні витрати, не забезпечені відповідними джерелами фінансування; вплив інфляції на капітальні вклади;
­ високі виплати податків та зборів і сум дивідендів акціонерам;
­ надмірна частка позикового капіталу в пасиві балансу (понад 50%) та пов’язані з цим високі виплати процентів за користування кредитами та позиками;
­ зниження коефіцієнта оборотності активів, тобто залучення в оборот підприємства додаткових коштів.

Сукупний грошовий потік повинен спрямовуватись до нуля, оскільки негативне сальдо з одного виду діяльності компенсують позитивним сальдо з другого його виду.


До процесу управління сукупним грошовим потоком висуваються наступні вимоги:
­ продавати їх якомога більше та за різними цінами. Ціна продажу включає не тільки реальні грошові витрати, але й амортизацію основних коштів та нематеріальних активів (некасову статтю), яка на практиці збільшує грошовий потік, а також прибуток продавця;
­ пришвидшити оборотність активів, уникаючи їх дефіциту, що може призвести до зниження обсягу виробництва та продажу товарів;
­ наполягати на поверненні коштів дебіторами, але не забуваючи, що надмірні вимоги до всіх покупців можуть призвести до падіння обсягів виробництва та продажу товарів. Для отримання грошей від дебіторів доречно використовувати знижки з цін на товари та послуги;
­ намагатися досягнути прийнятних строків виплати кредиторської заборгованості без шкоди для поточної та майбутньої діяльності підприємства, використовувати будь-які переваги, надані знижками, що існують у постачальників.

Систематизація діяльності підприємства на три види (поточна, інвестиційна та фінансова) є дуже важливою для практики України, оскільки вдалий (близький до нуля) сукупний грошовий потік може бути досягнутий за рахунок елімінування або покриття негативного грошового потоку з поточної діяльності притоком коштів від продажу активів або залучення короткострокових банківських кредитів. У даному випадку величина грошового потоку приховує реальну збитковість діяльності підприємства.

Процес управління грошовими потоками починають із аналізу руху коштів за базовий та звітний періоди. Такий аналіз дозволяє встановити, де у підприємства генеруються готівкові гроші, а де вони використовуються.

Для здійснення аналізу руху коштів прямим методом можна використовувати форми, наведені в табл. 1 і 2.

Ці таблиці відрізняються тим, що в першій аналіз коштів здійснюється за видами діяльності (поточної, інвестиційної та фінансової), а в другій досліджується структура притоку і відтоку коштів по підприємству в цілому.

Для аналізу потоку коштів непрямим методом доцільно підготувати окремий аналітичний звіт. Вихідною інформацією для його розробки є: бухгалтерський баланс (форма № 1), Звіт про прибутки і збитки (форма 2), Додаток до балансу (форма№ 5), Головна книга, журнали-ордери; довідки бухгалтерії тощо. Приклад розрахунку руху грошових потоків непрямим методом за звітний рік представлений у табл. 3.


За результатами аналізу грошових потоків непрямим методом можна отримати відповіді на такі питання:
­ в якому обсязі та з яких джерел отримані кошти та якими є основні напрямки їх витрат;
­ чи здатне підприємство в результаті поточної діяльності забезпечити перевищення надходжень над платежами;
­ чи спроможне підприємство погасити короткострокові зобов’язання його поточних потреб у грошових ресурсах;
­ чи достатньо власних коштів для фінансування інвестиційної діяльності; чим пояснюється різниця між величиною отриманого чистого прибутку та обсягом коштів.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"