інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Міжнародні стандарти фінансової звітності*

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» міжнародними стандартами фінансової звітності визначено документи, що прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та які визначають порядок складання фінансової звітності.

До міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) відносяться:
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS);
- Інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC) або Постійним Комітетом з інтерпретації (SIC), що діяв раніше.
Згідно чинному законодавству України, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, визначені у них принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності не повинні суперечити міжнародним стандартам фінансової звітності.
З 1 січня 2012 року МСФЗ стають обов'язковими для застосування низкою вітчизняних суб'єктів господарювання, а також можуть бути використані при підготовці фінансової звітності всіма іншими.
Порядок застосування МСФЗ для складання фінансової звітності врегульовано ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», яка починає діяти названої вище дати. Там же визначено коло суб'єктів, для яких застосування МСФЗ є обов'язком.
Хто буде звітувати за «Міжнародними стандартами фінансової звітності»
Перелік суб'єктів господарювання, які повинні будуть складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність, повністю застосовуючи МСФЗ, визначений ч. 2 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Це, зокрема: публічні акціонерні товариства (далі – ПАТ); банки; страхові компанії; підприємства, що здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» перш за все зобов'язав застосовувати МСФЗ учасників фінансового ринку, які з 1 січня 2012 року будуть складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність безпосередньо за МСФЗ, тобто за правилами, зрозумілими іноземним інвесторам і партнерам. При цьому частина з перерахованих суб'єктів вже сьогодні повністю або частково застосовують МСФЗ при підготовці своєї фінансової звітності.
Якщо говорити про банки, то за нормами викладеної Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» у новій редакції ч. 1 ст. 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року 2121-III банки організують бухгалтерський облік «відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку». У свою чергу, в ст. 41 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року 679-XIV зазначено, що НБУ встановлює обов'язкові для банківської системи стандарти і правила ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відповідних бухгалтерському обліку вимогам законів України та МСФЗ. Аналогічну норму з 17.06.2011 року містить і ч. 3 ст. 6 Закону. При цьому Інструкція 480 розроблена НБУ вже відповідно до вимог МСФЗ. Тому для банків складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності із застосуванням МСФЗ не є новацією.
Що стосується публічних акціонерних товариств (ПАТ), то тепер для них необхідність додатково розкривати інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР), приписує ч. 6 ст. 40 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок». У свою чергу, ДКЦПФР рішенням від 30.11.2010 року 1780 затвердила Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності.
Щодо останньої з названих категорій осіб, які зобов'язані будуть застосовувати МСФЗ для складання фінансової звітності, треба зауважити, що, як зазначено в самому Законі України «Про внесення змін у Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», їх перелік слід очікувати від Кабінету Міністрів України. Які підприємства туди потраплять, залишається тільки здогадуватися. Цілком ймовірно, що до такого переліку будуть включені фінансові установи, перераховані в п.п. 4 п. 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», але прямо не названо тих, хто повинен складати фінансову звітність за МСФЗ.
Інші підприємства, крім зазначених у ч. 2 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», можуть самостійно визначати доцільність використання МСФЗ з метою підготовки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Це чітко прописано в ч. 3 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Хоча, слід зазначити, що ч. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і сьогодні дозволяє підприємствам самостійно визначати доцільність застосування МСФЗ (крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних стандартів встановлено законодавством).
Будуть користуватися дозвільною нормою у вигляді добровільного застосування МСФЗ підприємства, серед власників яких значаться нерезиденти – адже тоді їм не доведеться одночасно складати фінансову звітність в двох форматах (окремо відповідно до національних П(с)БО – для вітчизняних користувачів, окремо за МСФЗ – для зарубіжних інвесторів), а достатньо буде зробити це, спираючись виключно на МСФЗ.
Підприємствам, які застосовують МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, потрібно буде проінформувати про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики. Згідно з Наказом Президента України від 06.04.2011 року 396/2011 на сьогодні такою є Державна служба статистики України. Порядок такого інформування повинен бути визначений Кабінетом Міністрів України (ч. 4 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
За вимогами ч. 5 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» таку підготовлену відповідно до МСФЗ фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність підприємствам необхідно буде подавати в порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Не зайвим буде нагадати, що згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства зобов'язані надавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам (зокрема, органам статистики, податковим органам і державному реєстратору) фінансова звітність подається згідно із законодавством. Термін надання фінансової звітності встановлюється для підприємств Кабінетом Міністрів України, а для банків – НБУ. При цьому Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року 419, встановлено, що квартальна фінансова звітність подається не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річна – не пізніше 9 лютого наступного року.
За правилами п. 46.2 Податкового кодексу України платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають в органи державної податкової служби квартальну та річну фінансову звітність разом з відповідною податковою декларацією в порядку і терміни, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Малі підприємства – платники податку на прибуток – подають податковим органам тільки річну фінансову звітність разом з річною податковою декларацією у порядку, передбаченому для її подання.
Одночасно підприємства (за винятком бюджетних установ) зобов'язані подавати або надсилати рекомендованим листом державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати не пізніше 1 червня року, що настає за звітним періодом (ч. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
Перший звітний період для застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
Виходячи з положень п. 2 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім пп. 3 і 4 п. 1, що діють з 1 січня 2012 року. Граничним терміном подання річної фінансової звітності, як вже згадувалося, є 9 лютого року, наступного за звітним (для фінансової звітності за 2011 рік – це 09.02.2012 року). Отже, фінансова звітність за 2011 рік буде подаватися вже в умовах дії ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У таких випадках не зовсім зрозуміло, з якого саме звітного періоду (2011 або 2012 рік) фінансову звітність потрібно/можна складати із застосуванням МСФЗ. Безумовно, така неоднозначність вимагає додаткових роз'яснень з боку Міністерства фінансів України.
Однак зроблене вище зауваження не є дійсним для ПАТ, які повинні додатково розкривати інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку починаючи зі звіту за 2011 рік.
Нюанси розкриття інформації про діяльність ПАТ на основі міжнародних стандартів фінансової звітності ДКЦПФР роз’яснила в Інформаційному листі, схваленому своїм Рішенням від 31.03.2011 року 1378. Зокрема, ДКЦПФР зазначила, що відповідно до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (який є обов'язковим для застосування всіма підприємствами, які вперше складають фінансову звітність за МСФЗ, і містить чіткий алгоритм підготовки такої звітності) у фінансовій звітності наводиться порівнянна інформація за попередній період. З цією метою необхідно перерахувати залишки на рахунках за попередній рік на початок року, за який подається така інформація. А це означає, що, вперше складаючи звітність за МСФЗ за 2011 рік, ПАТ ретроспективно повинні перерахувати залишки на 01.01.2010 року. Озвучену позицію ДКЦПФР підтвердила в більш пізньому листі від 27.05.2011 року 13/02/9587. Крім того, у листі від 06.06.2011 року 13/02/10164 ДКЦПФР підкреслила, що вимога про додаткове розкриття інформації про діяльність на основі МСФЗ поширюється на всі ПАТ без винятку.
До складу інформації про діяльність ПАТ обов'язково включається річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) товариства, складена за МСФЗ. За бажанням товариства додатково може розкриватися проміжна фінансова звітність складена за МСФЗ.
Разом з тим, відносно ПАТ є невизначеність щодо необхідності складання ними фінансової звітності за 2011 рік ще і відповідно до національних П(с)БО. Адже, з одного боку, нормативні акти однозначно зобов'язали такі товариства складати фінансову звітність за 2011 рік на основі МСФЗ, а, з іншого боку, робити це вони повинні «додатково» (ч. 6 ст. 40 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок»). Тому цілком можливо, що ПАТ за 2011 рік доведеться підготувати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність в двох форматах: національному і міжнародному. Все в цьому питанні буде залежати від позиції Міністерства фінансів України. Залишається сподіватися, що вона буде зваженою.
Банки-ПАТ розкривають інформацію про свою діяльність на основі МСФЗ відповідно до Інструкції 480, з урахуванням вимог рішення ДКЦПФР від 31.11.2010 року 11780.
Строки оприлюднення підприємствами річної фінансової звітності за МСФЗ
Крім того, з 2012 року буде викладено в новій редакції ч. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який передбачає обов’язкове оприлюднення річної фінансової звітності та річної фінансової звітності: публічними акціонерними товариствами; підприємствами – емітентами іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю; професійними учасниками фондового ринку; банками; страховими компаніями; іншими фінансовими установами.
Оприлюднювати річну фінансову звітність перерахованим суб'єктам господарювання необхідно буде разом з аудиторським висновком не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом розміщення на власному веб-сайті з публікацією в періодичних або неперіодичних виданнях.
Нагадаємо, що діючими раніше правилами особи, зазначені в ч. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (їх склад дещо відрізняється від наведеного вище), річну фінансову звітність та консолідовану звітність були зобов'язані публікувати у періодичних виданнях або розповсюджувати у вигляді окремих друкованих видань в термін до 1 червня року, наступного за звітним.

*За матеріалами сайту ru.finconsul.net
© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"