інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Середньозважена вартість капіталу та шляхи її зменшення*

М.Гридчина

Компанія у своїй діяльності використовує різні джерела рефінансування, які мають різну ціну в залежності від шляхів їх залучення. Ціна коштів, залучених з того чи іншого джерела фінансування або, іншими словами, вартість капіталу вимірюється процентною ставкою, яку потрібно платити інвесторам, які вкладають капітал в компанію.

Щоб виплачувати певний процент доходу на вкладений інвесторами капітал, компанія повинна отримувати дохід не менше цього процента. Тому можна навести ще одне визначення поняття «вартість капіталу»: це необхідна ставка доходу, яку повинна мати компанія для покриття витрат із залучення капіталів на ринку.
Розрахункам вартості капіталу і різним прийомам оптимізації цього показника приділяється велика увага. Це обумовлено тим, що сучасні компанії мають можливість залучати через фінансовий ринок капітали в різних формах і на різних умовах.
Фінансовий ринок формує ринкові ціни капіталу, що залучається з різних джерел. Завдання фінансового менеджера – забезпечити зменшення вартості капіталу для компанії, вибираючи вигідні варіанти його залучення.
Розглянемо, як розраховується вартість капіталу, який компанія може залучати: за рахунок випуску звичайних і привілейованих акцій; нерозподіленого прибутку; випуску власних облігацій; отримання банківських кредитів.
Вартість акціонерного капіталу (від звичайних акцій, випущених раніше) залежить від суми дивідендів і темпу приросту дивідендів і розраховується за формулою: ВКА = [(Дx100)/Ца] + Т, де Д – сума дивідендів, виплачена на акцію; Ца – поточна ціна акції; Т – постійний темп приросту дивідендів, %.
Вартість капіталу у вигляді нерозподіленого прибутку приймається рівною ВКА, оскільки якби прибуток не залишився для реінвестування, а був виплачений у вигляді дивідендів, то акціонери могли б інвестувати їх в інші акції, облігації та активи. Отже, використовуючи нерозподілений прибуток, компанія повинна заробити дохід, що забезпечує ставку доходу не нижче ВКА.
Якщо компанія хоче залучити капітал за рахунок додаткової емісії акцій, то вартість акціонерного капіталу за рахунок нового випуску звичайних акцій складе: ВКдоп.а. = [(Дx100)/(Цаx(1 – Зв.а.)] + Т, де Зв.а. – витрати на випуск і розміщення нових акцій (буде перевищувати вартість нерозподіленого прибутку, оскільки виникають витрати на їх випуск і розміщення).
Вартість капіталу від випуску привілейованих акцій визначається за формулою: ВКпр.а = [Дф/(Цпр.аx(1 – Зв.пр.а)]x100, де Дф – фіксована сума дивідендів на привілейовану акцію; Цпр.а – ціна привілейованої акції; Зв.пр.а – витрати на випуск привілейованих акцій.
Для раніше випущених привілейованих акцій витрати на випуск не враховуються. Вартість капіталу від нового випуску облігацій:
ВКн.о = [К/(Цоx(1 – Зв.о)]x100, де К – річний купон (сума доходу) на облігацію; Цо – ціна облігації; Зв.о – витрати на випуск і розміщення нових облігацій. Вартість капіталу від раніше випущених облігацій не включає витрати на випуск, тому визначається так: ВКО = К/Цо
Для порівняння вартості акціонерного і позикового капіталу необхідно при розрахунку вартості позикового капіталу, що залучається за рахунок кредитів, враховувати податкову економію. Проценти за кредит відносяться на собівартість, тому не обкладаються податком на прибуток, а виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку після сплати податку на прибуток. Вартість капіталу, отриманого за рахунок кредитів: ВКкр = [ПКРx(1 – Ппр)/Кр]x100, де ПКР – сума процентів за кредит; Ппр – ставка податку на прибуток; Кр – сума кредиту.
Теоретично вартість капіталу є тим вищою, чим більший ризик, пов'язаний з вкладенням капіталу. У свою чергу, ризик підвищується зі збільшенням тривалості періоду, на який залучається капітал. З цих позицій найдорожчим джерелом фінансування є власний (акціонерний) капітал і реінвестований (нерозподілений) прибуток, що залучені на необмежений час, а найдешевшим – безпроцентний короткостроковий кредит.
Практично ж фінансові менеджери мають більше можливостей для маневру при використанні власного капіталу, оскільки можуть застосовувати в короткостроковому періоді різні тактичні прийоми зменшення його вартості (наприклад, припинення виплати дивідендів або виплата дивідендів акціями). Умови залучення позикового капіталу закріплені відповідними договорами, змінити які можна тільки за угодою з кредиторами, інакше будуть застосовані штрафні санкції, що впливають на величину вартості капіталу (наприклад, кредиторська заборгованість, перетворюючись з нормальної в прострочену, стає платною через пені та штрафи).
Залучаючи капітали з різних джерел, фінансові менеджери намагаються оптимізувати структуру капіталу, щоб зменшити середньозважену вартість капіталу (ВКср) – середню плату компанії за всі джерела фінансування.
Для розрахунку ВКср необхідно спочатку визначити вартість капіталу по кожному джерелу, потім питому вагу кожного джерела у всьому капіталі, перемножити вартість кожного джерела капіталу на його питому вагу і скласти отримані результати. Для розрахунку питомої ваги найчастіше використовують дані пасиву балансу, але для більш точної оцінки суму капіталу можна перерахувати за ринковими цінами акцій і облігацій.
Середньозважена вартість капіталу може бути використана в інвестиційному аналізі як дисконтна ставка для дисконтування грошових потоків при обчисленні NPV проекту, для зіставлення з величиною IRR проектів. Якщо IRR виявиться більше середньозваженої вартості капіталу, то проект може бути схвалений, якщо менше, то проект відхиляється.
Приклад. Розрахувати середньозважену вартість капіталу корпорації за даними, наведеними в Табл. 1.
Розв’язання. Здійснюємо розрахунок: ВКср = 32x0,41+25x0,04+30x0,2+20x0,08+15x0,27 = 25,77%.
Таким чином, для зниження середньозваженої вартості капіталу можна використовувати різні прийоми, зокрема зменшення дивідендів або тимчасова відмова від їх виплати, виплата дивідендів акціями, залучення додаткової кредиторської заборгованості відповідно до договорів про постачання товарів (якщо це не загрожує значним зниженням показників ліквідності компанії), отримання кредитів на пільгових умовах під пріоритетні інвестиційні програми.

* За матеріалами elitarium.ru.
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"