інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Небанківський фінансовий сектор у І кварталі 2006 року*

Розвиток та розширення спектру фінансових послуг викликає зростання попиту споживачів таких послуг і сприяє продовженню тенденції до збільшення кількості установ, що мають визначене законодавством право їх надавати. Так, станом на 01.04.06 (рис.1) до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 1648 фінансових установ (станом на 01.01.06. було зареєстровано 1612 фінансових установ).

1. Страхування
Страховий ринок на сьогодні є найрозвинутішим сектором ринку небанківських фінансових послуг України, який акумулює біля 83,2% загального обсягу активів цього сектора (рис. 2.).
Станом на 1 січня 2006 року до Державного реєстру фінансових установ було внесено 398 страхових компаній, з них 50 страхових компаній здійснювали страхування життя, 348 страхових компаній займались видами страхування, іншими, ніж страхування життя.
На кінець І кварталу 2006 року в Державному реєстрі фінансових установ містилась інформація про 405 страховиків, з яких 55 страхових компаній отримали ліцензії на страхування життя.
Показники діяльності страховиків свідчать про динамічність ринку страхових послуг в Україні. Протягом 2003-2004 років обсяги валових страхових платежів щорічно збільшувались удвічі. Проте, за попередніми результатами 2005 року, обсяг валових страхових премій з усіх видів страхування відносно 2004 року суттєво зменшився. (Див. рис. 2).
На ринку страхування в 2005 році яскраво проявились такі тенденції:
- розвиток „класичного" майнового страхування, що зумовлено реальними потребами підприємств та фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів від наслідків непередбачуваних обставин;
- розвиток особистих видів страхування внаслідок зростання платоспроможності населення, відновлення довіри до фінансових інституцій та усвідомлення більшою частиною населення необхідності захисту свого життя та здоров’я від наслідків непередбачуваних обставин, а також забезпечення додаткового доходу після виходу на пенсію. Так, премії зі страхування життя зросли в 1,7 рази до понад 325 млн. грн.;
- зменшення обсягів „схемних" операцій на страховому ринку України внаслідок продовження роботи щодо унеможливлення ухилення від оподаткування та виведення коштів за кордон підприємствами реального сектора економіки з використанням фіктивних страхових операцій;
- подальший розвиток обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Рис. 1. Фінансові установи, внесені до Державного реєстру фінансових установ станом на
01.04.06


Рис. 2. Активи небанківських фінансових установ станом на 01.01.06

У 2005 році на страховому ринку спостерігалися значні якісні зміни, що свідчать про поступове його очищення від „схемних" операцій. Так, за результатами 2005 року обсяги валових страхових платежів, зібраних страховиками України, скоротились порівняно з результатами 2004 року більш ніж на 40% до майже 11 млрд. грн. Таке скорочення відбулося передусім за рахунок зменшення обсягів валових премій зі страхування фінансових ризиків та добровільного страхування відповідальності.
За результатами діяльності страхового ринку за 2005 рік зросла питома вага соціально значущих видів страхування, таких як добровільне особисте страхування та страхування життя (в 1,7 разів), що свідчить про поступове відновлення довіри до страхових організацій.
Водночас значно знизилась частка страхування фінансових ризиків, що в 2004 році становили основу схем ухилення від оподаткування та виведення коштів за кордон підприємствами реального сектора економіки з використанням фіктивних страхових операцій.
Загальна (валова) сума страхових виплат, здійснених страховиками за 2005 рік за договорами страхування та перестрахування, становила 1 816,6 млн. грн. У порівнянні з результатами 2004 року сума валових страхових виплат зросла на 276,3 млн. грн. (у 1,3 рази).
Позитивні зрушення на ринку відображає і рівень валових виплат. Відбулись зміни у тенденції цього показника - у 2005 році рівень виплат почав зростати та досяг 16,5, тоді як за 6 попередніх років валові виплати по ринку скорочувались з 31,01% у 1999 році до 7,9% за результатами 2004 року (рис. 3).
У результаті послідовних дій як у сфері нормативно-правового регулювання, так і у сфері нагляду припинено відтік капіталу за кордон за схемними операціями перестрахування (рис. 4.). Розв’язана проблема виведення капіталу за межі України з використанням схемних операцій перестрахування через компанії Балтії, які відповідно до законодавства в цих країнах підлягають обмеженому державному нагляду.
Так, обсяги платежів із перестрахування за кордон у 2005 році суттєво зменшились як в абсолютних величинах (360,0 млн. грн. у порівнянні з 1 907,2 млн. грн. за аналогічний період 2004 р., більш ніж у 5 разів), так і у відносних (3,3% від валових премій на кінець 2005 р. та 9,8% за результатами 2004 р.).

Рис. 3. Динаміка обсягів та рівня валових страхових виплат

Аналіз структури перестрахування за кордон свідчить про те, що в 2005 році за кордон передавались переважно реальні великі ризики, які не можуть утримуватись українськими страховиками самостійно. (Див. рис. 4).

Рис. 4. Динаміка страхових платежів, переданих на перестрахування нерезидентам,
та їхня частка в чистих страхових преміях


Важливим фактором, що сприяв розвитку страхового ринку України в 2005 році, стало введення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Незважаючи на відсутність дійового механізму контролю наявності страхових полісів, цей вид страхування стрімко розвивається. Повними членами МТСБУ станом на 23.01.06 є 14 страховиків, асоційованими членами – 51 страховик.
Введення в дію механізму захисту майнових прав потерпілих внаслідок ДТП коштом страховиків сприятиме не лише розв’язанню вказаної соціальної проблеми, але й підвищенню страхової культури населення та зростанню ринку класичного страхування (додатково біля 1,5 млрд. грн. на рік). Станом на кінець 2005 року Держфінпослуг було видано 84 ліцензії на впровадження даного виду страхування.

Кредитні спілки
Станом на 1 січня 2006 року в Державному реєстрі фінансових установ містилась інформація про 723 кредитні спілки (далі - КС). На кінець І кварталу 2006 року до Держреєстру внесено інформацію про 738 КС. Протягом кварталу Держфінпослуг було видано 13 ліцензій на провадження діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та 17 ліцензій на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки.
Кількість членів кредитних спілок збільшилася з початку року майже на 57% і на 1 січня 2006 р. становила 1 236 тис. осіб, з яких 496 тис. осіб (40,1%) – члени КС, які мають чинні кредитні договори, та 79 тис. осіб (6,4%) – члени, які мають внески на депозитних рахунках.
Обсяг активів кредитних спілок у порівнянні з початком року зріс у 2,3 рази та становить 1 938,6 млн. грн., з яких 90,4% (1 752,4 млн. грн.) – це продуктивні та решта 9,6% (186,2 млн. грн.) – непродуктивні активи. Капітал кредитних спілок зріс протягом звітного періоду майже утричі і на початок 2006 року становив 671,0 млн. грн.
Сума кредитів, наданих членам кредитних спілок, станом на кінець 2005 року становила 1 441,8 млн. грн. (майже 10% від обсягу кредитів, виданих фізичним особам комерційними банками України) і зросла з початку року 2005 р. більш ніж удвічі.
Структуру кредитування за видами кредитів наведено на рис.5.
Станом на кінець 2005 року на депозитні рахунки було залучено вкладів на загальну суму 1 147,8 млн. грн. (удвічі більше відповідного показника на початок року), з яких 73,7 млн. грн. було залучено на період до 3 місяців; 786,5 млн. грн. - на період від 3 до 12 міс.; 246,8 млн. грн. – на період, що перевищує 12 міс, решта 40,8 млн. грн. - депозити до запитання (рис. 6).
Загальна сума доходів кредитних спілок станом на кінець 2005 року становить 456,8 млн. грн., витрат – 368,7 млн. грн. Таким чином, фінансовий результат становить 88,1 млн. грн., з яких 30,5 млн. грн. було спрямовано на формування резервного капіталу, 42,1 млн. грн. – на нарахування плати (процентів) на додаткові пайові внески та 15,5 млн. грн. залишилось у вигляді нерозподіленого доходу.
Основними тенденціями, що проявились у 2005 році в діяльності кредитних спілок є їхнє збільшення шляхом приєднання, а також створення мережі відокремлених підрозділів (до 500 відділень кредитних спілок).

Недержавне пенсійне забезпечення
У системі недержавного пенсійного забезпечення триває тенденція збільшення кількості надавачів послуг у цій сфері. Так, станом на 1 квітня 2006 року Держфінпослуг погоджено 77 статутів недержавних пенсійних фондів, до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 58 недержавних пенсійних фондів, з яких 44 – відкриті, 9 корпоративних та 5 професійних недержавних пенсійних фондів (рис. 7).
37 недержавних пенсійних фондів (64% усіх внесених до Держреєстру) зареєстровано в м. Києві, решта розміщені в регіонах: у Дніпропетровській обл. – 8 НПФ, Харкові – 3 НПФ, Львові – 3 НПФ, Донецькій обл. – 2 НПФ, у Сімферополі, Сумах, Івано-Франківську, Черкасах та Херсоні зареєстровано по 1 недержавному пенсійному фонду.

Рис.5. Структура виданих кредитів за їхніми видами станом на кінець 2005 року

Рис.6. Структура внесків на депозитні рахунки КС станом на 01.01.06

Рис. 7. Розподіл недержавних пенсійних фондів за видами станом на 01.04.06

Від 46 недержавних пенсійних фондів отримано повідомлення про укладені договори про надання послуг з адміністрування, управління активами та зберігання активів.
Збільшення кількості недержавних пенсійних фондів сприяло зростанню попиту на послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів. Найбільша кількість адміністраторів НПФ зареєстрована в м. Києві – 28, решта розміщені в регіонах: у Дніпропетровській обл. - 2, Львові – 3, Харкові – 3, у Донецьку, Сумах та Івано-Франківську зареєстровано по 1 адміністратору НПФ.
Станом на 01.04.06 видано 31 ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів. З 30 адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що уклали договори з обслуговування, 10 адміністраторів надають послуги більше ніж одному фонду.
Також 13 компаній з управління активами з 28, що уклали договори з обслуговування недержавних пенсійних фондів, надають послуги більше ніж одному фонду.
Крім того, станом на 01.04.06 погоджено членів рад 66 недержавних пенсійних фондів; зареєстровано 53 інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів; погоджено 55 рекламних матеріалів, які планують розповсюджувати суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення.

Фінансові компанії
Станом на 1 січня 2006 року до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 74 фінансові компанії. На кінець І кварталу 2006 року в Держреєстрі міститься інформація про 79 фінансових компаній.
Протягом 2005 року фінансові компанії надали фінансових послуг на суму 6 898,9 млн. грн. (табл. 1).

Таблиця 1
Обсяги наданих фінансовими компаніями фінансових послуг у 2005 році

Таблиця 2.
Обсяги фінансових послуг, наданих юридичними особами – суб’єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, у 2005 році

Крім фінансових компаній, фінансові послуги можуть надаватися і юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом u1085 не є фінансовими установами.
Обсяги наданих фінансових послуг юридичними особами в 2005 році наведено в табл.2.
* інформація за ІІ півріччя
На кінець 2005 року обсяг невиконаних зобов’язань за 4 775 договорами фінансового лізингу становить 2,0 млрд. грн. Динаміка вартості укладених договорів протягом кварталу та діючих договорів на кінець кожного кварталу наведена на рис.8.
Станом на кінець року частка договорів із лізингоодержувачами, які представляють підприємства сільського господарства, становила близько 40 % від загального обсягу невиконаних договорів (рис.8.), більше 27 % ринку припадає на транспортну галузь. Структуру діючих договорів фінансового лізингу за галузями народного господарства наведено на рис.9
У 2005 року факторингові послуги надавали 7 фінансових компаній, тоді як до Державного реєстру станом на 1 січня 2006 року внесено інформацію про 25 фінансових компаній, які мають право надавати такі послуги. Протягом 2005 року фінансові компанії уклали 213 договорів факторингу загальним обсягом 61,9 млн. грн.
Динаміка кількості та вартості укладених договорів факторингу поквартально наведена на рис.10.

Рис.8. Розвиток ринку послуг фінансового лізингу в Україні

Рис. 9. Структура діючих станом на кінець 2005 року договорів фінансового лізингу
за галузями народного господарства


Рис.10. Розвиток факторингу в Україні (за даними звітності фінансових компаній)

Ломбарди
Станом на 1 січня 2006 року до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 322 ломбарди. На кінець І кварталу 2006 року в Держреєстрі міститься інформація про 325 ломбардів.
Загальні активи ломбардів зросли з початку року на 80% і на 1 січня 2006 року становили 417,6 млн. грн.
Протягом 2005 року ломбарди під заставу майна видали 3,3 млн. фінансових кредитів на суму 1,4 млрд. грн. Структура виданих ломбардами протягом року фінансових кредитів за видами застави наведена на рис.11.

Рис.11. Структура виданих ломбардами фінансових кредитів протягом 2005 року за видами застави


* За матеріалами Держфінпослуг
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"