інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність небанківських фінансових установ у 2006 році*

За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, кількість фінансових установ, унесених до державного реєстру станом на 31 грудня 2006 року складала загальне 1745. У порівнянні з попереднім роком їх кількість збільшилась на 133 установи.

Кількість фінансових установ у Держреєстрі

* НПФ, що реорганізуються

Загальний обсяг активів небанківських фінансових установ станом на 30 вересня 2006 року складав 29,9 млрд. грн., що на 4,7 млрд. грн. перевищує показники попереднього року.

Активи небанківських фінансових установ, млн. грн.

Динаміка зростання активів найбільших небанківських секторів


Страховий ринок
Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та станом на 31.12.2006 cтановила 411 (табл.1), з них 55 страховиків, що здійснювали страхування життя (СК "life") та 356 компаній, що здійснювали види страхування інші, ніж страхування життя (СК "non-Life").

Страхові премії
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та перестрахування ризиків (від страхувальників та перестрахувальників) за 12 місяців 2006 року, складала 13 829,9 млн. грн., з них: 5 060,5 млн.грн. (36,6%) становило внутрішнє перестрахування, 21,5 млн.грн. (0,15%) премії, які надійшли від іноземних страховиків (перестрахувальників), решту - 8 747,9 млн.грн. (63,25%) становили премії від страхувальників. Значно зросла активність фізичних осіб у страхуванні, зокрема, за 2006 рік ними сплачено 2 945,8 млн.грн. страхових премій, що майже у 2 рази більше (+82,3%) ніж за 2005р.
Щоквартальні обсяги валових страхових премій за 2004-2006 роки (рис.1) демонструють тенденції росту. Значне зменшення валових страхових премій у 2005 році у порівнянні із 2004 роком вже в 2006 році змінилось відносним пожвавленням темпів приросту.

Табл 1. Кількість страхових компаній у Державному реєстрі фінансових установ у 2006 та 2005 роках


Рис.1 Валові страхові премії (поквартально) наростаючим підсумком у 2004-2006рр.

На кінець 2006 року фактичні надходження страховиків, тобто чисті страхові премії (валові премії за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам ) становили 8 769,4 млн.грн. та у порівнні з 2005 роком, зросли на 1 286,6 млн.грн. (або на 17,2%).

Рис.2 Динаміка обсягів надходження валових та чистих страхових премій у 2002-2006 рр.

У порівнянні з 2005 роком обсяги валових страхових премій збільшилися на 976,4 млн.грн. (+7,6%). Скорочення різниці між обсягами валових і чистих страхових премій визначає скорочення обсягів внутрішнього перестрахування між страховиками.
Монополізація страхового ринку
Частка валових премій з усіх видів страхування, належна першим 3 страховикам, складає 11,8% (у 2005 році - 12,2, в 2004р. - 22,3%); першим 50 страховикам - 72,3% (в 2005р. - 73,7%, 2004р. - 83,0% ). В цілому по страховому ринку індекс Герфіндаля - Гіршмана (HHI) становив 153,85 (в 2005р. - 159,98, в 2004 р. - 309,98).
Сектор страхування життя. Частка перших 3 компаній у валових премій зі страхування життя становила 58,5% (в 2005р. - 52,1%, в 2004 р. - 56,3%); перших 10-ти страховиків - 90,1% (в 2005р. - 91,2%, у 2004 р. - 93,0%). В цілому по ринку страхування життя індекс Герфіндаля - Гіршмана (HHI) склав 1 465,99 (в 2005р. - 1 257,7 та в 2004 р. – 1 443,87).
Сектор видів страхування інших, ніж страхування життя. Частка валових премій перших 3 страховиків складає 12,2% (в 2005р. - 12,5%, у 2004 р. - 22,6%); перших 50 страховиків - 74,7% (в 2005р. - 75,5%, у 2004 р.- 83,0%). В цілому по ринку ризикових видів страхування індекс Герфіндаля – Гіршмана (HHI) склав 162,7 (в 2005р. - 167,6 та у 2004 р. - 315,9).
Наведені дані свідчать, що в 2006 році як і в 2005 році значний рівень конкуренції (HHI в 6 разів менше 1000) спостерігався на ринку видів страхування інших, ніж страхування життя, а помірна монополізація (1000 Співвідношення страхових премій у ВВП залишається нижчим ніж у 2005 році (рис.3), разом з тим, темпи спаду значно уповільнились, та за умов сприятливого економічного середовища частка страхування у ВВП набуде позитивного розвитку.

Рис.3 Співвідношення страхових премій до ВВП України у 1996-2006 рр.


Страхові виплати
Загальна (валова) сума страхових виплат за підсумками 12 місяців 2006 року за договорами страхування та перестрахування становила 2 599,6 млн.грн., з них страхувальникам-фізичним особам було виплачено 1 012,8 млн.грн. (38,9%) та перестрахувальникам-резидентам 273,4 млн.грн. (10,5%). У порівнянні з 2005 роком валові страхові виплати зросли на 705,4 млн. грн. (+37,2%), а виплати страхувальникам-фізичним особам на 396,2 млн. грн. (+64,2%). Обсяг чистих страхових виплат (валові виплати зменшені на суму виплат перестрахувальникам- резидентам) становив 2 326,2 млн.грн. та, зріс на 50,4% (на 779,5 млн.грн.) порівняно з минулим роком.
На рис.4 наведені щоквартальні обсяги валових страхових виплат у 2004-2006 роках (наростаючим підсумком), що демонструють тенденції росту як абсолютних показників так і темпів приросту. При чому, темпи приросту валових страхових виплат значно випереджають темпи приросту валових страхових премій.

Рис.4 Валові страхові виплати (поквартально) наростаючим підсумком у 2004-2006рр.


Рівень страхових виплат
На рис.5 представлені рівні страхових виплат, розраховані як відношення страхових виплат до страхових премій. Рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за результатами 12 місяців 2006 року досяг 18,8%, це на 4.1 п.п. вище за показник 2005 року, та є продовженням тенденції до збільшення рівня страхових виплат. Разом з тим, валові показники премій та виплат по своїй суті є комбінованими показниками, тобто мають у своєму складі подвійний рахунок, який утворюється за операціями з перестрахування на внутрішньому ринку. Тому, валові показникиза мінусом подвійного рахунку (перестрахування між українськими страховиками) більш коректно відображають фактичні обсяги страхових виплат в цілому по ринку.
Рівень чистих виплат (відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам), що є вільним від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування, за результатами 12 місяців 2006 року становив 26,5% та зріс на 6.2 п.п. Прискорення темпів зростання рівня чистих виплат порівняно із значеннями рівня валових виплат залежить від активності перестрахування між страховиками-резидентами.

Рис.5 Рівні страхових виплат (валових, чистих та за показниками
внутрішнього перестрахування) у 2004-2006р

Види страхування
Табл. 2. Страхові премії (загальні показники, їх структура та темпи приросту за 2006 та 2005 роки)

Табл.3. Страхові виплати (загальні показники, їх структура та темпи приросту за 2006 та 2005 роки)


Перестрахування
Страхові премії
За договорами перестрахування ризиків на кінець 2006 року українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили 5 621,6 млн. грн. (41% від валових страхових премій по ринку), з них: перестраховикам-нерезидентам - 561,07 млн. грн. (4% від валових премій по ринку), перестраховикам-резидентам - 5 060,55 млн. грн. (37% від валових премій по ринку).

Рис.10 Частка перестрахування у валових страхових преміях з 2001-2006рр.

У 2006 році операції перестрахування продовжили тенденцію щодо уповільнення росту абсолютних значень. Відносні показники щодо частки перестрахування у валових страхових преміях (рис.10) у порівнянні з попередніми роками, також продовжують знижуватися, однак вже з меншою інтенсивністю.
Структура перестрахування за межами України (у перестраховиків-нерезидентів) за часткою страхових премій, сплачених за договорами перестрахування представлена на рис.11.

Рис.11 Структура перестрахування за межами України у 2006р.

Види страхування за якими частка перестрахування у перестраховиків-нерезидентів становила більше 20% від валових премій отриманих за такими видами:
- страхування повітряного транспорту - 26,95%,
- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) - 40,80%,
- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 24,77%,
- страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 47,72%,
- страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 51,48%,
- обов‘язкове авіаційне страхування цивільної авіації - 57,15%,
- обов‘язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту - 54,20%.
Українські страховики також приймали ризики на перестрахування від перестрахувальників-нерезидентів за видами страхування іншими, ніж страхування життя. У 2006р. від перестрахувальників надійшло 21,5 млн.грн.

Страхові виплати за договорами перестрахування
Загальна сума виплат отримана українськими страховиками, які передавали свої ризики в перестрахування становила 396,3 млн.грн. (15,2% від всіх валових страхових виплат), в тому числі отримано від:
- перестраховиків-нерезидентів - 122,8 млн. грн. (4,7% від валових страхових виплат),
- перестраховиків-резидентів - 273,4 млн. грн. (10,5% від валових страхових виплат).
В порівнянні із 2005 роком, пропорційність страхових виплат у розрізі внутрішнього перестрахування і зовнішнього не значно змінилась у обсягах компенсаційних виплат та у пропорціях: у 2005 році від перестраховиків надійшло 409,6 млн.грн. (21,6% від всіх валових страхових виплат), в тому числі від перестраховиків-нерезидентів 65,3 млн.грн. (3,45% відповідно) та від перестраховиків-резидентів – 344,3 млн.грн. (18,2%).

Види страхування за якими у 2006 році були отримані компенсаційні виплати від перестраховиків


Активи страховиків та cтрахові резерви
Станом на кінець 2006 р.сукупний розмір активів страховиків (валюта балансу) становив 23 994,6 млн. грн., з них активи, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" 17488,2 млн.грн., в тому числі 1 192,9 млн.грн. права вимоги до перестраховиків. На рис.12 представлені показники щодо обсягів активів страхових компаній за останні 4 роки.
Станом на 31.12.2006 р. сплачений статутний капітал страховиків становив 8 391,2 млн. грн. (рис.11), та у порівнянні з 2005 роком зріс на 1,7 мільярдів гривень. Іноземні інвестиції у статутних фондах мали 66 страхових компанії на суму 1 093,5 млн.грн. (у 2005р. - 58 компаній з іноземним капіталом 897,6 млн.грн.)

Сформовані страхові резерви
Величина сформованих страхових резервів станом на кінець IV кварталу 2006 року становила 6 014,1 млн.грн., що на 968,3 млн. грн., більше ніж на кінець IV кварталу 2005 року. Структура активів, які були визначені страховикам для представлення страхових резервів наведена на рис.13.

Рис. 12 Величина активів страховиків за останні 4 роки (з 2003 - 2006рр.)

Рис. 13 Представлення страхових резервів активами, визначеними страховиками за 2006р.

Рис. 14. Активи для покриття страхових резервів

У 2006 році, порівняно з 2005 роком відбулись значні структурні зрушення у категоріях:
“банківські вклади" – з 25,1% в 2005 до 46,0% в 2006
“акції" – з 46,6% до 13,7%
“цінні папери, що емітуються державою"– з 0,6% до 2,9%

Система недержавного пенсійного забезпечення*

Основні показники системи недержавного пенсійного забезпечення

*(прогнозні показники за 2006 рік)

Структура джерел формування активів НПФ станом на 31.12.06

Динаміка кількості учасників НПФ, що отримують пенсійні виплати

Станом на 31.12.06 пенсійними фондами здійснено 3 526,3 тис.грн. пенсійних виплат майже 4 тисячам учасників.
Динаміка основних показників системи НПЗ

Кредитні спілки*

Динаміка кількості та структури членів кредитних спілок

Динаміка основних показників системи кредитних спілок

*(попередні показники за 2006 рік)

Фінансові компанії

Вартість укладених фінансовими компаніями договорів з надання фінансових послуг

* діяльність з обміну валют та переказу коштів протягом 2004-2006 року здійснює лише ВАТ „Українська фінансова група".

Обсяги фінансових послуг, наданих юридичними особами – суб’єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

* дані, щодо обсягів поштового переказу наведені лише за ІІІ кв. 2005 року, оскільки Держфінпослуг на виконання доручення Кабінету Міністрів України взяла на облік УДППЗ „Укрпошта" у ІІІ кв. 2005 року

Динаміка наданих фінансовими компаніями послуг з переказу грошових коштів (млн. грн.)

Активність фінансових компаній – управителів зі створення ФФБ

Таким чином, із 116 зареєстрованих фінансових компаній, 80 компаній (70%) займаються управлінням активів фіз. та юр. осіб у сфері житлового будівництва

Територіальний розподіл створених ФФБ

Динаміка надання послуг з управління фінансовими активами фізичних осіб

Зростання обсягів залучених коштів, яке почалось у червні (більш ніж удвічі, порівняно з травнем) викликане забороною залучати кошти безпосередньо забудовниками на підставі інвестиційних договорів.

Динаміка надання послуг з управління фінансовими активами юридичних осіб

На кінець року від 160 юридичних осіб – довірителів залучено 292 млн. грн.

* Матеріали Держфінпослуг
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"