інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ринки небанківських фінансових послуг у 2007 році*

Результати звітного періоду вказують на продовження тенденцій щодо подальшого зростання кількості небанківських фінансових установ і збільшення обсягів та асортименту послуг, які надаються ними відповідно до законодавства.
Станом на 31.03.08 до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 1 938 небанківських фінансових установ, тоді як на кінець 2007 року в Держреєстрі налічувалось 1 907 фінансових установ (за 3 міс. 2008 року Держреєстр поповнився на 31 установу).
Разом із кількісними показниками зростають і якісні показники діяльності небанківських фінансових установ. Якщо за результатами 2006 року загальний обсяг активів небанківських фінансових установ становив 32,7 млрд. грн., то на кінець 2007 року – 45,2 млрд. грн. (приріст 38,2%).
Випереджаючими темпами продовжують нарощувати активи недержавні пенсійні фонди (приріст 98%), кредитні спілки (приріст 62%) та фінансові компанії (приріст 46%).
Активи найвагомішого сектора ринку небанківських фінансових послуг – сектора страхування – зросли з початку року на 34%.
На кінець звітного кварталу на 20% скоротився обсяг активів ломбардів. Це частково викликано зменшенням кількості ломбардів через встановлення жорсткіших умов їх діяльності (за 2007 рік із Держреєстру було виключено 22 ломбарди).

Рис. 1. Динаміка кількості зареєстрованих небанківських фінансових установ

Рис. 2. Динаміка обсягів активів небанківських фінансових установ, млн. грн.

* тут і далі дані наведені станом за 9 міс.2007 р., обробка річних звітних даних наразі триває, у зв’язку зі зміною звітності фінансових компаній та порядку її подання.

За результатами 12 міс. 2007 року частка активів небанківських фінансових установ у активах фінансового сектору становила 7%.
Разом з тим, небанківський фінансовий сектор у цілому ще значно відстає від банківського як за загальним обсягом активів, так і за темпами їх росту: якщо за 12 міс. 2007 року активи банків зросли на 75,3%, то активи небанківських фінансових установ (НФУ) – на 38%.
Діяльність страхового ринку протягом 12 міс. 2007 року свідчить про його стабілізацію та зростання основних показників діяльності.
Упродовж 2007 року з усіх видів страхування укладено 599 767 тис. договорів, у тому числі зі страхування життя 637,9 (0,11% усіх договорів) та з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті 579 587 тис. договорів (96,64% усіх договорів).
За 12 місяців 2007 року з усіх видів страхування отримано 18 008,2 млн. грн. валових страхових премій, з них зі страхування життя 783,9 млн. грн. (4,35% валових страхових премій), що значно перевищує обсяги надходжень страхових платежів за 12 місяців минулого року. Так, порівняно з 2006 роком, валові страхові премії зросли на 30,2%, премії зі страхування життя на 73,9%.
Частка страхових премій, сплачених на внутрішньому ринку перестрахування (перестраховикам-резидентам) становила 5 654,4 млн. грн. (31,4% від валових страхових премій).
Протягом минулого року страховиками здійснено страхових виплат на суму 4 213,0 млн. грн. (що на 62,1% більше, ніж за 2006 рік), в тому числі зі страхування життя – 24 млн. грн.
Таким чином, рівень валових страхових виплат на кінець 2007 року становив 23,4% і був значно вищим, ніж за попередні роки (у 2006р. рівень виплат дорівнював 18,8%, а за 2005р. – 14,7%).
Безпосередньо зі страхувальниками-фізичними особами за добровільними видами страхування іншими, ніж страхування життя було укладено 12 277,2 тис. договорів.
Станом на 31.12.2007 за договорами страхування життя застраховано 2 841 793 фізичні особи, в тому числі за період січень-грудень (12 міс. 2007р.) застраховано 658 428 фізичних осіб (табл.1).

Рис. 3. Активи фінансових установ станом на 31.12.07, млрд.грн.


* До цього пункту заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування:
- досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний);
- дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування.
До цього пункту заносяться також дані за договорами, в яких разом із вищезазначеними ознаками має місце страхування інших ризиків (смерті, інвалідності тощо).
** До цієї графи заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у пунктах 1,2,3).


Рис 4. Розподіл валових страхових премій, отриманих від страхувальників фізичних осіб

З усіх видів страхування від страхувальників-фізичних осіб за 2007 рік надійшло 5 170,4 млн. грн. страхових премій (28,7% валових страхових премій), з них:
- за видами страхування іншими, ніж страхування життя – 4 662,9 млн.грн.;
- за видами страхування життя – 507,5 млн.грн.
Розподіл страхових премій від страхувальників фізичних осіб за видами страхування наведено на рис.4.
У вигляді страхових відшкодувань фізичним особам сплачено 1788,5 млн.грн., таким чином, рівень виплат фізичним особам (відношення виплат до премій) – 34,6%.
На рис. 5 представлені показники обсягів активів страховиків та сформовані страхові резерви станом на кінець 2005-2007 рр.
Розміщення страхових резервів відбувається у відповідності із статтею 31 Закону України „Про страхування", де визначено перелік активів за відповідними категоріями. Станом на кінець 2007р. обсяг активів за визначеними законом категоріями становив 19 330,3 млн.грн. На рис. 6 наведена структура активів за визначеними законом категоріями.

Рис. 5. Динаміка активів та страхових резервів страховиків, млн. грн.

Рис. 6. Структура активів за визначеними законом категоріями, станом на 31.12.2007

Слід відмітити бурхливий розвиток кредитування, що здійснюється кредитними спілками. У секторі кредитних спілок спостерігається стабільне зростання основних показників. Тут мають місце не лише високі темпи нарощування активів, а й суттєве збільшення чисельності членів кредитних спілок, що свідчить про сталий системний розвиток цього сектора фінансового ринку та підвищення довіри споживачів до нього (рис.7).
Значним попитом користується послуга кредитних спілок щодо залучення грошових коштів своїх членів. Так, станом на кінець 2007 року кредитними спілками залучено 3 451 млн. грн., що на 79% перевищує суму коштів, залучених на кінець 2006 року.
Суттєво зросли також обсяги кредитування членів кредитних спілок. Так, станом на кінець 2007 року кредитними спілками видано кредитів на суму 4,5 млрд. грн., що на 74% більше, ніж на початок 2007 року.
Протягом 12 міс. 2007 року кількість членів кредитних спілок збільшилася на 600,6 тис. осіб (на 34%) і на 31.12.07 становила 2 391,6 тис. осіб, з яких 561,5 тис. осіб, або майже 24% – члени КС, які мають чинні кредитні договори, та 245,3 тис. осіб (10,3%) – члени спілок, які мають внески на депозитних рахунках (рис 8).
За результатами звітного року, як і раніше, більшість кредитних спілок об’єднували відносно невелику кількість членів – до 1000 осіб. На кінець 2007 року за кількістю членів кредитні спілки розподілилися таким чином: більшість кредитних спілок (61%) об’єднують до 1 тис. осіб; третина спілок – від 1 тис. до 10 тис. осіб, біля 5% кредитних спілок залучили від 10 до 100 тис. членів і 4 спілки об’єднують понад 100 тис. членів (рис.9).

Рис.7. Динаміка основних показників системи кредитних спілок

Рис.8. Динаміка кількості членів КС

Найбільш динамічним серед ринків небанківських фінансових послуг залишається ринок недержавного пенсійного забезпечення. Про це свідчить стрімке зростання не лише активів недержавних пенсійних фондів, а й число їх учасників, а також обсяги пенсійних внесків та виплат.

Рис.9. Групування КС за кількістю членів станом на кінець 2007 року

На кінець 2007 року учасниками недержавних пенсійних фондів за укладеними контрактами є 278,7 тис. фізичних осіб, що на 44% більше, ніж на кінець 2006 року (протягом року до системи недержавного пенсійного забезпечення долучилось 85,4 тис. учасників).
За результатами 12 міс. 2007 року структура розміщення пенсійних активів за напрямами інвестування суттєво не змінилась (рис.11 ). Як видно з діаграми переважаючими напрямами інвестування пенсійних активів залишаються депозити в банках (40% інвестованих активів), акції (26%) та облігації (25%) підприємств, які є резидентами України.
Суттєвим фактором, що впливає на розмір інвестиційного доходу є також те, що розмір залучених пенсійних внесків є незначним для забезпечення можливості здійснення диверсифікації пенсійних активів у доходні фінансові інструменти. Крім того, такий інструмент, як державні цінні папери, цінні папери місцевих рад, як основні інструменти вкладення пенсійних коштів, не має широкого попиту серед компаній з управління активами у зв’язку з низьким рівнем доходності.

Рис.10. Динаміка основних показників системи НПЗ

Рис.11. Структура інвестованих на 31.12.07
пенсійних активів

На кінець 2007 року витрати, відшкодовані за рахунок активів пенсійного фонду, складали 15 128,6 тис. грн., або 5,43% загальної суми активів пенсійних фондів. Основна частина витрат, що відшкодовується за рахунок пенсійних активів, припадає на оплату послуг адміністратора (7 880,6 тис. грн., або 52,1% від загальної суми витрат), включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних із функціонуванням пенсійного фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність. При цьому середнє по НПФ значення тарифів на оплату послуг адміністратора складає 3,36% від пенсійних внесків, що на 2,64 процентних пункта менше граничних тарифів на оплату послуг адміністратора, визначених законодавством.

Рис. 12. Розподіл учасників НПЗ за віковими групами у 2007 році

Як і в попередні роки, серед учасників НПФ більшість складали особи віком від 40 до 55 років – 41,9% (2005р. – 44,2%, 2006р. – 43%). Разом з тим слід відзначити збільшення частки вікової групи понад 55 років – 9,3% (13,3% у 2005 році, 7% у 2006) та зростання частки учасників НПФ віком до 25 років – 15,1% (8% у 2005 році, 14% у 2006), що можна розцінювати як прояв підвищення довіри людей до перспективності системи недержавного пенсійного забезпечення, яка ще перебуває в стадії свого становлення (рис. 12).
Основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів свідчать про поступове збільшення уваги до них з боку роботодавців та населення і дотримання лімітів витрат на їх обслуговування, що забезпечує подальший розвиток накопичуваної системи пенсійного забезпечення в Україні.
Стрімко зростають обсяги фінансових послуг, що надаються фінансовими компаніями.

Рис.13. Структура наданих кредитів за видами застави у 2007 році

Як видно з табл. 2, у 2007 році дещо змінилася структура обсягів укладених договорів за видами послуг порівняно з 2006 роком. Так, у 2007 році продовжила своє зниження питома вага операцій з обміну валют (-8%), з переказу коштів (-2%), позик (-1,7%), порук (-0,1%), надання гарантій, також зменшилася частка операцій з фінансового лізингу. В той же час продовжує зростати питома вага операцій із залучення фінансових активів у фізичних (+8%) та юридичних осіб (+2,5%), надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів (+0,3%), операцій факторингу (+1,3%).
Загальні активи ломбардів знизились з початку минулого року на 20 % і на кінець 2007 року та склали 368 млн. грн. Незважаючи на деяке зниження кількості ломбардів, обсяги кредитування населення ломбардами залишаються відносно стабільними. Протягом 2007 року ломбарди під заставу майна видали 3 913,2 тис. фінансових кредитів на суму 1 404 млн. грн. (сума кредитів виданих ломбардами збільшилася майже на 7%).
Структура кредитування ломбардами за видами застави, порівняно з 9 місяцями 2006 року дещо змінилася. На кінець 2007 року (рис.13) майже 60% обсягів кредитування здійснювалося під заставу виробів із дорогоцінних металів та каміння, 19 % під заставу цінних паперів, 12 % під заставу побутової техніки, решта (10%) під заставу іншого майна.
Трохи більше 8% обсягу кредитів та 13% кількості кредитів, наданих ломбардами погашено за рахунок заставного майна.

* За матеріалами Держфінпослуг
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"