інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах

В. Левченко Заступник Голови Держфінпослуг

Світовий досвід бухгалтерського обліку та фінансової звітності має 3 альтернативи: а) Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ); б) Національні стандарти фінансової звітності; в) Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку іншої країни. На даний момент найпрогресивнішим варіантом є МСФЗ, які складаються з 3 частин: безпосередньо стандартів (38 документів); концептуальної основи (1 документ); тлумачень (28 документів).

Хто буде переходити на МСФЗ?
Перед тим, як розглядати питання переходу на МСФЗ, доцільно розглянути сам ринок небанківських фінансових послуг, або принаймні ту його частину, яка має перейти на МСФЗ першою. Ними будуть страхові компанії та недержавні пенсійні фонди.
Показники вказують на те, що протягом 9 місяців 2009 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість та активи страхових компаній та недержавних пенсійних фондів не лише не скоротились, а навіть і зросли. Водночас ринок страхових компаній зазнав невеликої корекції, а ринок недержавних пенсійних фондів продемонстрував значне зростання.

Необхідність переходу на МСФЗ
У багатьох країнах світу, передусім у членах Європейського Союзу, Міжнародні стандарти фінансової звітності приймаються за основу для оновлення власної інфраструктури ринку та використання найкращого світового досвіду. МСФЗ охоплюють коло питань, украй важливих в умовах розвитку зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків тощо. Зокрема, є питання інвестування та кредитування, і відповідно, прийняття рішень з цього приводу стосовно конкретних компаній і ринків/країн. Для прийняття таких рішень інвестор/кредитор аналізує отриману фінансову звітність. І якщо звітність складена за різними стандартами, то і порівнювати їх немає сенсу. Крім того, проблема не лише у пошуку зовнішнього фінансування, а й внутрішнього.

* Під преміями та виплатами слід розуміти чисті страхові премії та виплати, що були отримані – розраховані як валові страхові премії (або виплати) за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування (для виключення подвійного рахунку)
** Активи недержавних пенсійних фондів і є їх резервами, тому і сума однакова.
*** Під виплатами слід розуміти пенсійні виплати


Суттєвою причиною запровадження МСФЗ є недоліки, притаманні існуючим стандартам бухгалтерського обліку [П(С)БО]. Концептуальне протиріччя П(С)БО полягає у їх спрямуванні на регламентацію бухгалтерського обліку, а не на регламентацію складання і подачі фінансової звітності. Відповідно, П(С)БО окреслюють основні положення бухгалтерського обліку (і в основному не суперечать МСФЗ станом до 2002 року). МСФЗ виходить з того, що оскільки інтерпретація фінансової звітності має бути однаковою в різних країнах світу, то і самі МСФЗ мають бути досить детальні й включати в себе не лише самі стандарти, а ще й причини їх прийняття та приклади застосувань (МСФЗ 2009 – 2880ст., а П(С)БО 2009 – 180ст.).
Прийняті МСФЗ постійно переглядаються з метою урахування поточної ситуації і внесення потрібних змін, на відміну від П(С)БО (наприклад, форма подачі звіту про фінансові результати, облік і оцінка фінансових інструментів, договорів страхування, і т.д.).
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу є зовнішньополітичним зобов’язанням України, яке наша держава взяла на себе у відповідності до Угоди про партнерство між Україною і Європейським Союзом від 14 червня 1994 року.

Переваги переходу на МСФЗ
Для забезпечення виконання нашою державою прийнятих зовнішньополітичних зобов’язань було прийнято Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС», який визначає механізми досягнення Україною відповідності критеріям набуття членства в Європейському Союзі.
Цей закон також вказує на пріоритетні сфери, в яких здійснюється адаптація законодавства України, зокрема до них віднесений бухгалтерський облік компаній.
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N 514-VI закріплює перехід на МСФЗ у прикінцевих та перехідних положеннях, а саме – зазначена необхідність публічним акціонерним товариствам додатково розкривати інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому ДКЦПФР.
Переваги переходу на МСФЗ для України в цілому і учасників ринку небанківських фінансових послуг полягають у наступному:
1. Забезпеченні припливу іноземних інвестицій в економіку України. Якщо інвестору, та об’єкту інвестування не буде потрібно витрачати часу, зусиль та коштів на підготовку звітності за МСФЗ на додачу до звітності за П(С)БО, то це сприятиме додатковому припливу іноземних інвестицій в економіку України.
2. Підвищенні прозорості українських компаній. Вимога розкривати реального власника(-ів), що міститься в МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» буде сприяти підвищенню рівня довіри до українських контрагентів, що сприятиме розширенню експортних можливостей.
3. Зниженні безробіття. Розширення експортних можливостей буде знижувати рівень безробіття і сприятиме розширенню внутрішнього споживання і стане ще одним чинником виходу з кризи.
4. Поліпшенні якості статистичної інформації і можливості її зіставлення з іншими країнами. Можливість опиратися при розрахунку інвестиційних проектів на достовірнішу інформацію покращить планування, а відтак і реалізацію інвестиційних проектів, що сприятиме додатковому припливу як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій в економіку України.
5. Сприянні виходу на міжнародні ринки капіталу, що уможливлює:
a) Зростання ринкової капіталізації шляхом збільшення попиту на акції українських емітентів. Так, для того, щоб вийти на Лондонську фондову біржу компанія повинна мати необхідний пакет звітності за МСФЗ за останні 5 років.
b) Зниження ціни залученого капіталу, через те що аудит звітності за МСФЗ дешевший за аудит та трансформацію з П(С)БО. Відповідно, це надає підприємству можливість знизити витрати і таким чином підвищити конкурентоспроможність.
6. Зниженні транзакційних витрат:
a) Застосування МСФЗ дозволяє оперативніше забезпечити менеджерів надійною інформацією, що зміцнює систему корпоративного управління, а отже, і довіру до менеджменту.
b) Зменшення витрат для підготовки фінансової звітності. Оскільки бухгалтерському відділу підприємства, яке вже надає звітність за МСФЗ, не буде потреби робити трансформацію або вести паралельний облік згідно П(С)БО то це відповідно, надасть підприємству можливість знизити витрати і таким чином підвищити конкурентоспроможність.

Прогрес у процесі переходу на МСФЗ
Стратегією застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, яка прийнята розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р, у якості одного з основних напрямків реалізації стратегії визначено законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів. Зокрема з 2010 року передбачено обов’язкове складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ підприємствами – емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, а також за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами.
З метою забезпечення реалізації положень зазначеної вище Стратегії, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України своїм розпорядженням від 30.07.2009 р. №595 затвердила План заходів щодо запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах.
16 жовтня поточного року в Держфінпослуг відбулася перша нарада Робочої групи з впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, на засіданні якої окреслено ряд першочергових завдань щодо початку роботи по запровадженню міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах.
Наступним кроками є:
а) впровадження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Договори страхування»;
б) впровадження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку щодо річної звітності і консолідованої звітності страховиків, що відповідатиме директиві Ради 91/674/ЄЕС;
в) розробка методичних рекомендацій щодо першого застосування МСФЗ у фінансових установах;
г) розробка методичних рекомендації щодо застосування основних принципів МСФЗ 4 «Договори страхування» та МСФЗ «Фінансові інструменти»;
д) підготовка та проведення пілотних проектів за участю страховиків та недержавних пенсійних фондів щодо складання фінансової звітності за МСФЗ;
е) прийняття Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань бухгалтерського обліку” щодо запровадження МCФЗ для фінансових установ та оприлюднення ними фінансової звітності з аудиторським висновком;
ж) удосконалення корпоративного управління та розкриття інформації фінансовими установами;
з) забезпечення супроводження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (об’єднаний) (№ 3124 від 08.09.08);
и) забезпечення супроводження проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) (№ 4087 від 15.10.2007);
к) перегляд нормативно-правових актів Держфінпослуг, що стосуються порядку складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, а також її оприлюднення, з метою врахування вимог Європейського законодавства та МСФЗ;
л) участь у підготовці Податкового кодексу з метою наближення податкового та бухгалтерського обліку та переходу страховиків на загальну систему оподаткування (постійно);
м) удосконалення внутрішнього контролю та аудиту;
н) забезпечення супроводження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (об’єднаний) (№ 3124 від 08.09.08).

Висновок
Для реального запровадження МСФЗ необхідно:
- Внести відповідні зміни до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
- Забезпечити фінансову підтримку процесу переходу на МСФЗ.
- Організувати підготовку спеціалістів з МСФЗ у системі вищої освіти.
Створити реальний механізм контролю за дотриманням МСФЗ.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"