інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність небанківських кредитних установ у 2010 році*

Небанківські кредитні установи – фінансові установи, які відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» мають право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. В Україні такі установи представлені кредитними спілками, юридичними особами публічного права та іншими кредитними установами.


Кількість кредитних установ починаючи з 2008 року почала зменшуватися. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року, їхня кількість скоротилася на 86 одиниць, або на 10,5 %. На кінець 2010 року вона становила 659 одиниць, що на 12,7% (96 одиниць) менше за показник минулого року – 755. Насамперед, це пояснюється істотним погіршенням фінансового становища кредитних спілок за 2009-2010роком, суттєвим зниженням показників їх платоспроможності та ліквідності, що призвело до посилення контролю з боку Держфінпослуг та, як наслідок, виключення інформації з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи кредитним спілкам у зв’язку із систематичним невиконанням заходів впливу та відсутністю за заявленим місцезнаходженням.

Упродовж 2008-2010років кількість інших кредитних установ постійно зростала і станом на 31.12.10 становила 42 одиниці. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вона зросла на 10 одиниць, або на 31,3 %.

Кількість юридичних осіб публічного права стала і за останні два роки не збільшувалася, оскільки створення регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному будівництву завершилося в кінці 2008 року.

Загальний обсяг капіталу кредитних спілок станом на 31.12.10 становив 1 117,3 млн. грн. і порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 45,9% (станом на 31.12.09 становив 765,8 млн. грн.). Найбільшу питому вагу в його структурі становив пайовий капітал у розмірі 916,8 млн. грн. (станом на 31.12.09 пайовий капітал кредитних спілок становив 815,6 млн. грн.).

Стрімке скорочення активів кредитних спілок в період кризи змінилось незначним їх нарощуванням з середини 2010 року. Розмір активів на кінець 2010 року становив 3 432,2 млн. грн., що складає 56,6% докризового рівня 2008 року. Саме кредитні спілки, порівняно з іншими небанківськими фінансовими установами, виявилися найбільш вразливими до проявів фінансової кризи та найменш спроможними щодо її якнайшвидшого подолання. У цілому, загальна сума заборгованості 343 тис. членів кредитних спілок, які мали діючі станом на 31.12.10 кредитні договори, становила 3349,5 млн. грн., тобто в середньому кожен член-позичальник кредитної спілки на кінець періоду мав 9,8 тис. грн. боргу по кредиту (станом на 31.12.08 – 9,6 тис. грн.).

Обсяг залучених внесків на депозитні рахунки в розрахунку на одну особу також збільшився: з 24,1 тис. грн. (станом на 31.12.08) до 24,7 тис. грн. станом на 31.12.2010 рік.

Обсяги кредитування іншими кредитними установами зменшилися на 22 % за 2010 рік порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в порівнянні з 2008 роком на 51,5%. Скорочення обсягів кредитування іншими кредитними установами відбулося в основному через низьку платоспроможність позичальників.

У цілому динаміка основних показників діяльності небанківських кредитних установ свідчить про їх подальший розвиток та поступове зростання попиту на фінансові послуги, які надаються зазначеними установами.


Кредитні спілки

Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їхніми об'єднаннями на кооперативних засадах із метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Більшість кредитних спілок в Україні (346) об’єднує відносно невелику кількість членів – до 1000 осіб. При цьому, достатньо велика кількість кредитних спілок (239) нараховує у своєму складі понад 1000 членів.

Станом на 31.12.2010 року загальна кількість членів кредитних спілок становила 1 570,3 тис. осіб, з яких 343 тис. осіб, або 21,8 % – члени КС, які мають діючі кредитні договори, та 78,9 тис. осіб (5,0 %) – члени спілок, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках (рис. 1).


У цілому система кредитних спілок України станом на 31.12.10 демонструвала незначне підвищення основних показників діяльності в порівнянні з минулими періодами.

Динаміка кредитування та залучення внесків членів кредитних спілок за 2008-2010років зображена на рис. 2.


Станом на 31 грудня 2010 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року внески (вклади) членів кредитних спілок на

депозитні рахунки зменшилися на 34,3 %; кредити, надані членам кредитних спілок, зменшилися на 14,3%.

Враховуючи загальне зменшення кількості членів кредитних спілок за 2008-2010рр. з 2669,4 до 1570,3 тис. осіб, в тому числі кількості позичальників з 578,1 тис. осіб до 343 тис. осіб, спостерігається покращення якості наданих кредитними спілками послуг щодо надання кредитів (за 2010 рік кредит отримали 300 тис. позичальників на суму 2 135 млн. грн., середній розмір кредиту становив 7,1 тис. грн. в порівнянні з 2009 роком (8,3 тис. грн.) зменшився на 14,5%).

Обсяги кредитування кредитними спілками своїх членів, заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, а також питома вага прострочених та неповернених кредитів у кредитному портфелі кредитних спілок за 2008 – 2010рр. відображено на рис. 3.


Загалом структура кредитів за видами за 2008-2010 роки не зазнала великих змін. Кредитні спілки, враховуючи низьку платоспроможність позичальників, значно зменшили обсяги кредитування, запровадили більш жорсткі умови для надання кредитів та санкції в разі неповернення їх озичальниками.


На кінець 2010 року сума внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки становила 1 945 млн. грн. та суттєво зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року (на 34,3 %). Середня сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зменшилася наприкінці 2010 року (24,7 тис. грн.) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,4% (25,3 тис. грн.).

За 2010 рік обсяги залучень внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки становили 49,2% докризового рівня 2008 року і 65,7% обсягів залучень минулого року.

Інші кредитні установи

Активи інших кредитних установ станом на 31.12.10 становили 2 498,9 млн. грн. і порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилися на 19,5 % (станом на 31.12.09 становили 3 092,1 млн. грн.).

Капітал інших кредитних установ збільшився на 17,3 % і станом на 31.12.10 дорівнював 843,5 млн. грн. (станом на 31.12.09 – 719,4 млн. грн.). Залишок виданих кредитів іншими кредитними установами станом на 31.12.10 становив 1408,4 млн. грн.

Основні показники діяльності кредитних установ та їх динаміка зображені на рис. 5.


Юридичні особи публічного права

Фінансова установа – юридична особа публічного права – фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги.

Активи юридичних осіб публічного права станом на 31.12.10 становили 6 430,4 млн. грн., що свідчить про їх зростання на 42,5 % порівняно з аналогічним періодом 2009 року (станом на 31.12.09 становили 4513,2 млн. грн.).

Залишок виданих юридичними особами публічного права кредитів станом на 31.12.10 становив 2 421,4 млн. грн.

Діяльність фінансових установ - юридичних осіб публічного права має тенденцію до збільшення активів та капіталу. Це можна простежити на рис. 6.


Загалом, зростання активів та капіталу юридичних осіб публічного права за 2008-2010 рр. відбувається головним чином завдяки діяльності Державної іпотечної установи, основною метою діяльності є рефінансування іпотечних кредитів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування.

Станом на 31.12.10 частка активів Державної іпотечної установи в загальних активах юридичних осіб публічного права становила 82%. За 2010 рік активи Державної іпотечної установи зросли в півтора разу, що і зумовило зростання обсягів активів юридичних осіб публічного права в 2010 році порівняно з аналогічним періодом минулого року.

*За матеріалами Держфінпослуг

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"