інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Огляд діяльності недержавних пенсійних фондів за підсумками 2011 року *

Недержавні пенсійні фонди (далі НПФ) з’явилися в Україні після прийняття Верховною Радою у 2004 році Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Повільно, але неухильно НПФ нарощують свою діяльність, займаючи належне місце в системі недержавного пенсійного забезпечення.

Станом на 31.12.11 року в Державному реєстрі фінансових установ перебувало 96 недержавних пенсійних фондів та 40 адміністраторів НПФ, з яких 33 мали ліцензії на діяльність з адміністрування НПФ.
На кінець 2011 року кількість учасників НПФ відповідно до укладених контрактів становила 594 638 осіб, протягом року вона зросла на 25,4 тис. осіб, або на 4,5% (Рис. 2).


Серед учасників НПФ більшість складали особи віком від 25 до 40 років, а саме 40,7% (2010 рік – 39,2%, 2009 – 35,8%, 2008 – 35,5%, 2007 – 34%). При цьому частка учасників НПФ віком від 40 до 55 років становила 38,9% (2010 рік – 40,2%, 2009 рік – 41,4%, 2008 рік – 42,5%, 2007 – 41,9%).
Частки учасників НПФ вікових груп старше 55 років та до 25 років станом на кінець 2011 року складали, відповідно, 14,2% (2010 рік –13,5%, 2009 рік – 14,2%, 2008 рік – 12,2%, 2007 рік – 9,3%) та 6,2% (2010 рік – 7%, 2009 рік – 8,6%, 2008 рік – 9,9%, 2007 рік – 15,1%) (Рис. 3).

Серед учасників НПФ у розрізі всіх вікових груп переважну більшість складають чоловіки. Найбільше їх у віковій групі від 25 до 40 років, загальні кількість – 131 321 осіб.
Більшість жінок перебуває у віковій групі 40-55 років, їхня кількість складає 108 846 осіб.
Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) становили 208,9 млн грн., збільшившись за 2011 рік на 32% (див. Рис. 4).

Сукупно недержавними пенсійними фондами протягом 2011 року було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 63 096 учасникам, тобто 10,6% учасників від їхньої загальної кількості отримали пенсійні виплати протягом 2011 року. Це зумовлено в першу чергу невеликою питомою вагою учасників вікової групи старше 55 років.
Одним із основних якісних показників, які характеризують систему НПЗ, є сплачені пенсійні внески. Аналізуючи динаміку сплачених пенсійних внесків, слід зазначити, що надходження пенсійних внесків за 2011 рік збільшилися на 19,1% і на кінець минулого року становили 1 102,0 млн грн. (Рис. 5). Загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, станом на 31.12.11 року складає 1 386,9 млн грн. Всього за 2011 рік активи НПФ зросли на 21,2% (на 242,6 млн грн.) (Рис. 5).

Чиста вартість активів НПФ протягом 2011 року збільшилася з 1 140,6 до 1 384,8 млн грн., або на 21,4%.
Розмір загальних активів НПФ у цілому збільшився протягом 2010-2011 роки. При цьому упродовж IV кварталу 2011 року їх обсяг зріс на 6,2%. Недержавні пенсійні фонди, акумулюючи грошові кошти юридичних і фізичних осіб у вигляді пенсійних внесків і зобов’язуючись збільшити їх шляхом інвестування в різноманітні фінансові інструменти, виступають у ролі інституційних інвесторів. Інвестування коштів НПФ відбувається з урахуванням вимог, які стосуються обмеження та нормативів інвестування пенсійних коштів в окремі види активів та в конкретні фінансові інструменти.
За результатами 2011 року, переважними напрямами інвестування пенсійних активів є депозити в банках (29,5% інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (25,0%), акції українських емітентів (18,4%), цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (15,1%) (див. Рис. 6).

У загальній структурі інвестиційного портфеля НПФ на кінець 2011 року активи розподілялися таким чином: 29,5% або 409,8 млн грн. загальної вартості активів НПФ було розміщено на банківських депозитах (станом на кінець 2010 року – 34,7%, або 396,8 млн грн., відповідно); частка цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, у консолідованому портфелі НПФ збільшилась як в абсолютному виразі – з 170,4 млн грн. у 2010 році до 209 млн грн. у 2011 році, так і у відносному виразі – з 14,9% до 15,1% відповідно; частка корпоративних облігацій у консолідованому портфелі в порівнянні з 2010 роком в абсолютному виразі збільшилася з 175,7 млн грн. до 346,5 млн грн., а у відносному – з 15,4% до 25,0%, відповідно; у 2011 році в порівнянні з 2010 роком у консолідованому портфелі НПФ дещо зросла частка акцій українських емітентів з 18,1% до 18,4% (або з 206,9 млн грн. до 254,6 млн грн. відповідно); дещо збільшилася в загальній вартості активів НПФ частка активів, інвестованих у цінні паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (з 0,4% станом на кінець 2010 року до 0,5% станом на кінець 2011 року); частка активів, інвестованих у банківські метали, у загальній вартості активів НПФ зменшилася з 2,8% станом на кінець 2010 року до 1,9% станом на кінець 2011 року; станом на кінець 2011 року (як і на кінець 2010 року) у консолідованому інвестиційному портфелі НПФ відсутні іпотечні цінні папери (станом на кінець 2009 року їх частка становила 0,05%); дещо зменшилася частка активів, інвестованих у об’єкти нерухомості (з 5,6% станом на кінець 2010 року до 3,5% станом на кінець 2011 року) та у інші активи, не заборонені законодавством України (з 5% станом на кінець 2010 року до 3,4% станом на кінець 2011 року); обсяг коштів на поточному рахунку станом на кінець 2011 року становив 2,7% (станом на кінець 2010 року – 3,1%).
Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів має бути консервативною, ніж у інших фінансових установ. Загальна вартість доходу, отриманого від інвестування пенсійних активів, станом на 31.12.11 року складала 559,9 млн грн., або 50,8% від суми залучених внесків, збільшившись протягом 2011 року на 126,9 млн грн., або на 29,3%.
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 31.12.11 року зросли на 34,1% і в цілому за час існування пенсійних фондів становлять 86,6 млн грн., або 6,2% від загальної суми активів НПФ (Рис. 7). При цьому розмір заборгованості з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійних фондів, становив 3,6%, або 3 131 тис. грн.

Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, припадає на оплату послуг з управління активами пенсійного фонду – 56 778,9 тис. грн., або 65,5% від загальної суми витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду становили 19 626,2 тис. грн., або 22,7% від загальної суми витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів. Оплата послуг зберігача, який здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного фонду, – 4 104,4 тис. грн., або 4,7% від загальної суми витрат.

* За матеріалами Нацкомфінпослуг.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"