інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності страхових компаній*

А. Шахов

Фінансова стратегія забезпечення конкурентоспроможності страхового бізнесу являє собою систему формування та реалізації цілей і завдань діяльності страхових компаній шляхом ефективного залучення та використання фінансових ресурсів, координації їх потоків, досягнення необхідного рівня фінансової безпеки на основі безперервного обліку та урахування у діяльності змін ринкового середовища.

Страховим компаніям слід формувати не одну, а кілька фінансових стратегій, кілька рівнів кожної стратегії, при дотриманні їх взаємозв'язків і підпорядкування. Вибір фінансової стратегії забезпечення конкурентоспроможності страхових організацій залежить від прогнозних розрахунків, інтуїції, досвіду та кваліфікації фінансових менеджерів, а також від факторів ринкового середовища (Рис. 1 та 2).


Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів позначається на низці обставин, які необхідно враховувати страховим компаніям в процесі формування фінансових стратегій:
• рівень капіталізації грошових коштів у страхових резервах і прибутку впливає на конкурентний потенціал страхових компаній;
• якість і вартість уживаних страхових технологій визначають конкурентні переваги страхових організацій;
• структура власності і менеджменту, визначає пріоритети діяльності страхових компаній, у тому числі утримання конкурентних стратегій;
• платіжні можливості страхувальників впливають на розміри страхових портфелів і кордони страхового поля страхових організацій;
• органи страхового регулювання, контролю та нагляду впливають на кон'юнктуру і динаміку розвитку страхового ринку, що позначається на стійкості конкурентних переваг страховиків в рамках обраних ними конкурентних стратегій.
Таким чином, формування фінансових стратегій – досить трудомістка процедура, однак її значущість для страхових компаній набагато перевершує витрати на їх реалізацію.
У процесі формування і реалізації фінансових стратегій, що впливають на зміцнення конкурентних позицій страхових компаній, можна виділити два блоки, що складаються з дев'яти взаємозв'язаних етапів (Рис. 3).

Перший блок «Формування фінансової стратегії» складається з шести етапів.
На першому етапі проводиться аналіз діючої конкурентної стратегії страхового бізнесу.
На другому етапі відбувається постановка цілей і завдань фінансової стратегії.
На третьому етапі здійснюється фінансова діагностика ринкового середовища, конкурентного потенціалу і фінансових можливостей страхових організацій.
На четвертому етапі вибираються критерії оптимізації та підвищення ефективності діяльності.
На п'ятому етапі формуються і оцінюються стратегічні фінансові альтернативи. З безлічі альтернатив здійснюється вибір фінансової стратегії (Рис. 4).

Можна виділити чотири типи фінансових стратегій, що визначаються двома факторами:
- Перший фактор – здатність страхової компанії фінансувати зростання продажів диференційованих страхових продуктів;
- Другий чинник – здатність страхової компанії збільшувати допустимий рівень витрат.
Перша і друга стратегії характерні для страхових компаній, що швидко розвиваються та орієнтовані на продаж диференційованих страхових продуктів, генеруючи тим самим надлишок фінансових ресурсів. Страхові компанії мають можливість збільшити значення допустимого рівня витрат.
Першу фінансову стратегію, спрямовану на попередження, локалізацію та уникнення необґрунтованого зростання витрат, обирають страховики, які мають досить стабільну рентабельність, що використовують передові страхові технології та кваліфікований персонал.
Друга фінансова стратегія, орієнтована на нарощення обсягів продажів диференційованих страхових продуктів. Вона характерна для страхових організацій, які обрали шлях реорганізації, реструктуризації та диверсифікації діяльності.
Третя і четверта стратегії характерні для страховиків, які відчувають нестачу ресурсів для фінансування швидкого приросту обсягу продажів за рахунок розширення диференційованого ряду страхових продуктів.
Третя стратегія, орієнтована на витрати, дає страховикам можливість так званого ринкового прориву, що вимагає зміни основних фінансово-економічних характеристик і великих інвестиційних витрат. Зростання витрат, пов'язаних з модернізацією страхових продуктів, обумовлена очікуваннями страховиків збільшити обсяги продажів в перспективі.
Четверта стратегія, пов'язана з реалізацією програм фінансового оздоровлення та відновлення платоспроможності страховиків, і спрямована на досягнення оптимальних критеріїв витрат.
Зауважимо, що третя стратегія може на певній стадії замінити четверту стратегію та активізувати новий виток життєвого циклу страхової організації. Сучасна вітчизняна практика показує, що участь у ризикових страхових проектах при складному фінансовому становищі, стає не поодиноким явищем в бізнесі і забезпечує в багатьох випадках позитивні результати.
Таким чином, вибір фінансової стратегії слід здійснювати за критеріями зростання продажів диференційованих страхових продуктів і прийнятного для страхової організації рівня витрат. Для оцінки рівня витрат мають бути визначені конкретні показники і встановлені їх нормативи. Цими показниками можуть бути ефективність діяльності, ризик фінансової стійкості та ризик ліквідності.
На шостому етапі процесу формування фінансової стратегії відбувається вибір найбільш перспективної фінансової стратегії і приймається рішення про її реалізації.
Другий блок «Реалізація фінансової стратегії» складається з трьох етапів.
На сьомому етапі здійснюється планування заходів щодо реалізації фінансової стратегії (формування фінансової політики, розробка фінансового плану, складання бюджету тощо).
На восьмому етапі відбувається супровід і корегування обраної фінансової стратегії.
На дев'ятому етапі здійснюються контрольні заходи, пов'язані з результатами застосування обраної стратегії (оцінка виконання фінансового плану, бюджету тощо).
До процесу формування та реалізації фінансових стратегій забезпечення конкурентоспроможності страхових організацій висуваються такі вимоги: послідовність; перманентність; відповідність загальній стратегії розвитку; орієнтація на стан ринкового середовища.
Остання вимога є основоположною, оскільки дозволяє врахувати сформовані ринкові умови функціонування страхових організацій, які виступають одним з головних факторів впливу на рівень конкурентоспроможності страховиків.
Разом з тим, при формуванні фінансових стратегій необхідна їх оцінка за критеріями фінансових ризиків. Оцінювати фінансові ризики слід по досягненню заданого рівня таких показників, як ефективність діяльності, фінансова стійкість і ліквідність. Використання фінансових ризиків в якості критеріїв вибору фінансових стратегій дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо досягнення і підтримання стабільного фінансового стану страхових організацій в ході реалізації їх конкурентних стратегій.
Основними методами формування і реалізації фінансових стратегій є: метод фінансового планування; метод фінансового прогнозування; метод фінансового моделювання; метод фінансового аналізу; метод експертних оцінок; SWOT-аналіз; метод сценаріїв.
Таким чином, ефективність формування та реалізації фінансових стратегій залежить від правильності їх розробки, повноти обліку та оцінки зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність страхових організацій. Фінансові стратегії повинні спиратися на систему фінансових показників, досягнення яких дозволить реалізувати поставлені цілі, забезпечити зростання конкурентного потенціалу, а також підвищити ринкову вартість страхових компаній.

* За матеріалами uecs.ru.
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"