інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Заходи та документи
Фінансові форуми та конференції
Круглі столи та семінари
Концепції, стратегії та програми
фінансового розвитку
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Прес-реліз та рекомендації
на головну
прес-реліз
Третій Міжнародний фінансовий Форум
“Фінансовий ринок та інвестиції 2005”


25 – 27 червня 2005 року у м. Одеса відбувся Третій Міжнародний фінансовий Форум “Фінансовий ринок та інвестиції 2005”.
Співорганізаторами цьогорічного Форуму з Українським агентством фінансового розвитку виступили Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку та Асоціація українських банків.
Відкрив Форум директор Українського агентства фінансового розвитку В.В.Фещенко. У вступному слові він звернув увагу на актуальність проблематики форуму, необхідність глибокого аналізу.
В рамках Форуму відбулася конференція “Фінансовий ринок в умовах глобалізації інвестиційних процесів”. Із доповідями виступили:
Мунтіян В.І. – професор Національної Академії державного управління при Президентові України, д.е.н.; Бурмака М.О. – член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Побле Д.К. – начальник управління з питань зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційної політики; Рєзнікова О.О. – державний експерт Ради національної безпеки і оборони України; Сінкевич А.В. – заступник директора СК “Теком-життя”.
З доповідями на конференції “Шляхи та механізми розвитку фондового ринку України” виступили: Бурмака М.О. – член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Назарчук М.І. – Голова правління АТ “Донецька фондова біржа”; Лукач Р.В. – голова Ради директорів Одеської фондової групи; Кий О.М. – Президент Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв; Швецов М.П. – Голова Правління ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”.
Також у рамках Форуму відбулися Круглі столи “Проблеми та перспективи діяльності банків на фінансовому ринку” та “Іноземний капітал і компанії на фінансовому ринку України” в яких взяли участь Кучерук В.І. – директор інформаційно-аналітичного центру Асоціації українських банків; Параскєва О.П. – заступник начальника Департаменту цінних паперів ВАТ “Морський транспортний банк”; Романченко О.В. – керівник Аналітичного управління АКБ "Діамант"; Крапивко М.Л. – виконавчий директор АФ “Бухгалтер”, член президіуму Ради САУ; Гавриш Л.А. – директор ФК “Панта Рей Капітал”; Соборова Н.М. – Генеральний директор МУП ТОВ “ІБІС”; Чемерис Є.С. – Заступник Голови правління АТ "Каліон банк Україна"; Немченко В.В. – завідуючий кафедрою при Одеському національному політехнічному університеті, академік, д.е.н.; Яценко О.В. – Генеральний директор Центра реалізації проектів, професор, член-кореспондент Української академії наук.

проект
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

Третього
Міжнародного фінансового форуму
“Фінансовий ринок та інвестиції 2005”
25-27 червня 2005 року, м.Одеса

Розглянувши сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняного фінансового ринку в умовах глобалізації інвестиційних процесів, учасники Третього Міжнародного фінансового форуму відзначають наступне.
Система регулювання, нагляду та правозастосування на фінансовому ринку, що склалася на сьогоднішній день в Україні, суттєво відстає від світових тенденцій, ринкової практики і є одним з головних факторів, який стримує розбудову вітчизняного фінансового ринку.
Основною метою заходів, спрямованих на розвиток фінансового ринку України, має бути перетворення його на ефективний і потужний механізм здатний забезпечити мобілізацію тимчасово вільних фінансових ресурсів та їх трансформацію в інвестиції. Необхідними передумовами цього є наявність широкого спектру національних фінансових інститутів, що користуються довірою населення та бізнесу, достатньої кількості фінансових інструментів і технологій акумуляції та розподілу інвестиційних ресурсів.
Зазначені складові в Україні є мало розвинутими і суттєво стримують розвиток інвестиційних процесів. Все це призво-дить до того, що ні держава, ні внутрішні, ні закордонні інвестори не розглядають національний фінансовий ринок як джерело залучення інвестиційних ресурсів, а більшість підприємницьких структур та населення взагалі не мають до нього доступу.
Для усунення цих та інших проблем пропонується вжити низку заходів, найважливішими з яких є наступні.
Удосконалення системи регулювання та нагляду на фінансовому ринку відповідно до вимог загальновизнаної світової практики, що зокрема, передбачає: розробку і реалізацію Концептуальних засад і Стратегії розвитку фінансового ринку, інтегрований підхід до державного регулювання усіх його сегментів, забезпечення регуляторних органів необхідними повноваженнями та ресурсами, публічність та прозорість їх діяльності, організацію громадського контролю та механізмів відповідальності, ефективну взаємодію державного регулювання та саморегулювання на фінансовому ринку.
Створення конкурентоспроможних національних фінансових інститутів, що вимагає:
- забезпечити економічну незалежність України шляхом законодавчого вирішення питання поетапного допуску іноземних фінансових інституцій в Україну за умов створення рівних конкурентних умов для вітчизняних та іноземних інституцій;
- підвищення капіталізації банківської системи;
- підвищення ліквідності, глибини та надійності ринку цінних паперів;
- удосконалення обліково-розрахункової інфраструктури фінансового ринку , впровадження нових технологій;
- посилення ролі організаторів торгівлі фінансовими інструментами у розвитку організованого ринку;
- впровадження ефективних систем управління ризиками професійних учасників ринку;
- розвиток інфраструктури пенсійної системи та інститутів спільного інвестування;
- розвиток страхових та іпотечних інститутів і технологій їх діяльності.
Кінцевим результатом оновлення обліково-розрахункової інфраструктури фондового ринку має стати створення системи, в якій угоди виконуються на біржових площадках, розрахунки по цінних паперах здійснюються центральним депозитарієм, а грошові розрахунки – розвинутою системою клірингу.
Підвищенню конкурентоспроможності систем організаторів торгівлі цінними паперами сприятиме реалізація наступного комплексу заходів:
- удосконалення корпоративного управління організаторами торгівлі цінними паперами з метою підвищення їх інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів та забезпечення прозорості діяльності, в т.ч. для споживачів послуг;
- підвищення ролі організаторів торгівлі цінними паперами у сфері контролю за розкриттям інформації емітентами;
- підвищення ліквідності ринку за рахунок розширення можливостей надання позик цінними паперами з використанням операцій РЕПО;
- забезпечення справедливого ціноутворення за рахунок рівного доступу учасників ринку та інвесторів до торгів на організованому ринку, неможливості монопольного положення окремих учасників ринку.
У сфері підвищення ефективності управління ризиками професійних учасників фінансового ринку доцільним є впровадження системи пруденційного нагляду, яка дозволить перейти від практики нагляду за діяльністю окремих професійних учасників до нагляду за ринком в цілому і вирішити завдання, пов’язані із забезпеченням загальної стабільності ринку та здійсненням контролю за наявністю на ринку цінних паперів конкурентного середовища.
Центральне місце у системі моніторингу і оцінки ризиків має зайняти сукупність показників і нормативів, що характеризують як ризики окремих учасників ринку, так і агреговані ризики фінансового ринку в цілому.
Суттєвою проблемою регулювання діяльності по інвестуванню пенсійних накопичень залишається вкрай малий спектр інструментів інвестування пенсійних накопичень.
Розвиток страхових інститутів має передбачати комплексне вирішення низки питань:
- підвищення захисту інтересів споживачів страхових послуг;
- забезпечення стабільності розвитку страхового ринку;
- підвищення капіталізації страховиків та конкурентоспроможності національного страхового ринку;
- запобігання використанню страхової системи для виведення капіталів за кордон і посилення державного регулювання та нагляду за перестраховою діяльністю;
- формування адекватної системи фахової підготовки і сертифікації фахівців зі страхування;
- підвищення рівня страхової культури населення.
Створення правових основ формування та функціонування нових інструментів фінансового ринку, що передбачає:
- розвиток ринку похідних фінансових інструментів;
- розвиток інструментів сек’юритизації фінансових активів та ринку іпотечних цінних паперів;
Для стимулювання розвитку ринку похідних фінансових інструментів на законодавчому рівні мають бути врегульовані питання щодо однозначного визначення цих інструментів та базових активів; визначення прав і обов’язків сторін по угодах з похідними фінансовими інструментами; створення механізмів захисту інтересів учасників ринку; визначення вимог до учасників ринку похідних, управління ризиками операцій з похідними, обліку цих інструментів та інше. З цією метою необхідно прискорити прийняття Закону України «Про строкові фінансові інструменти».
Ринок іпотечних цінних паперів та інструментів сек’юритизації фінансових активів в Україні практично не розвинутий, хоча має значний потенціал. У зв’язку з цим необхідно прискорити розгляд законопроекту „Про іпотечні цінні папери” для якнайшвидшого запровадження системи рефінансування іпотечних кредиторів з використанням джерел фондового ринку.
Також необхідно узгодити між собою закони, що регулюють іпотечні взаємовідносини, з метою уникнення юридичних колізій та перепон. Зокрема, внести зміни до закону „Про іпотеку” в тій його частині, що фактично унеможливлює видачу та обіг іпотечних заставних.
Удосконалення законодавчої бази захисту прав інвесторів і зниження інвестиційного ризику на фінансовому ринку, що передбачає:
- удосконалення корпоративного законодавства і впровадження принципів корпоративного управління;
- підвищення ефективності системи вимог щодо розкриття інформації;
- вирішення проблеми використання інсайдерської інформації та інсайдерської торгівлі;
- врегулювання питань захисту прав акціонерів у процесах злиття і поглинання і при реорганізації компаній;
- розвиток компенсаційних механізмів на фінансовому ринку;
- розбудову та впровадження ефективно діючої системи рейтингування суб’єктів економічної діяльності та інструментів боргових зобов’язань.
Формування системи рейтингування в Україні повинно здійснюватися виключно на ринкових засадах.
Недоцільним в умовах нерозвинутості та монополізації ринку рейтингових послуг є запровадження обов’язкового рейтингування регіонів, галузей та суб’єктів підприємницької діяльності, а також фондових інструментів.
Державне регулювання діяльності з рейтингування має здійснюватися тільки стосовно виробників послуг даного виду та не мати відношення до об’єктів рейтингування (замовників рейтингу) і споживачів рейтингів (інвесторів та клієнтів). Заходи з регулювання діяльності рейтингових агентств на даному етапі розвитку фінансового ринку України повинні мати максимально обмежений характер і зводитися до визначення критеріїв, яким мають відповідати структури, що праг-нуть займатися рейтинговою діяльністю, насамперед з точки зору їх технічної спроможності та кваліфікації персоналу.
Підвищення ефективності системи розкриття інформації має відбуватися в наступних напрямках:
- подальше удосконалення законодавства, яке встановлює правове поле розкриття інформації;
- поліпшення механізмів контролю і нагляду за виконанням вимог з розкриття інформації, встановлення відповідальності за порушення таких вимог;
- використання сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності збору, обробки, аналізу і публічного розкриття інформації.
Потребують чіткого врегулювання на законодавчому рівні питання використання інсайдерської інформації. Зокрема, попередження правопорушень, пов’язаних із несумлінним використанням такої інформації. Має бути встановлена відповідальність за порушення у цій сфері.
У зв’язку із поширенням процесів злиття і поглинання на фінансовому ринку чинне законодавство України має бути доповнено нормами, які регулюють ці питання, зокрема, захист інтересів акціонерів при реорганізаціях компаній.
З метою удосконалення корпоративного управління необхідно законодавчо врегулювати наступні питання:
- захист прав міноритарних акціонерів шляхом запровадження кумулятивного голосування та викупу акціонерним товариством (АТ) акцій у акціонерів у випадку їх незгоди з політикою АТ;
- підвищення прозорості діяльності АТ, зокрема розкриття структури власності;
- удосконалення порядку проведення загальних зборів акціонерів, зокрема, зниження кворуму при їх проведенні;
- підвищення відповідальності Наглядової Ради АТ та розподіл повноважень між Наглядовою Радою і виконавчим органом АТ відповідно до норм Європейського Союзу;
- запровадити систему спеціалізованих судів для вирішення суперечок в акціонерних товариствах.
Запровадження на фінансовому ринку України системи компенсаційних механізмів повинно відповідати наступним міжнародним нормам:
- чітке визначення правових норм функціонування компенсаційних інститутів;
- ефективний державний контроль за діяльністю компенсаційних фондів;
- компенсаційні механізми розповсюджуються лише на клієнтів ліцензованих фінансових установ;
- компенсації сплачуються лише в обмежених випадках, таких як втрата інвестиційною компанією можливості виконувати свої зобов’язання перед третіми особами тощо.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку