інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Ф’ючерси, форварди та опціони
А   Б   В   Г   Д   Е   Є   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Я
N
* - терміни, вирази та поняття, визначення яких взято із чинного українського законодавства.
А
Авіста - 1) напис на векселі, який засвідчує, що вексель підлягає оплаті за пред’явленням або після закінчення певного строку від дня його пред’явлення; 2) вексель без зазначення строку платежу, який може бути пред’явлений для оплати в будь-який час.
Автоматизоване робоче місце трейдера (АРМ) - програмне забезпечення робочого місця трейдера на фондовій біржі або у торгівельно-інформаційній системі (ТІС), використовуючи яке, трейдер безпосередньо сам подає заявки в електронну систему торгів, укладає угоди, отримує звіти за укладеними угодами та інформацію про поточний стан ринку за місцем розташування АРМу.
Агент з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ* - торговець цінними паперами, який отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів - та діє в інтересах емітента на підставі договору з компанією з управління активами про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ.
Адмiнiстратор - компанiя з управлiння недержавним пенсiйним фондом (НПФ), з якою рада недержавного пенсійного фонду уклала угоду про управлiння таким НПФ. Інколи функцiї адмiнiстратора виконує засновник корпоративного пенсiйного фонду, якщо вiн вирiшив здiйснювати управлiння недержавним пенсiйним фондом. Крiм того, у ролi адмiнiстратора може виступати компанія з управління активами.
Адміністратор недержавного пенсійного фонду* - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів.
Ажіо - 1) перевищення ринкового курсу цінних паперів щодо їхньої номінальної (офіційної) вартості; 2) різниця між банківською процентною ставкою по позиках і ставкою, по якій банк готовий позичати такі гроші.
Азійські опціони – вид опціонів, який застосовують для хеджингового страхування коштів у країнах, в яких в бухгалтерських звітах прийнято користуватися середньою обмінною ставкою за даний період, яка, як показала практика, є набагато стабільнішою, ніж наявна на ринку ставка на конкретний момент часу. Середню обмінну ставку може бути оцінено щоденно, щотижня, щомісячно, або ж вирахувано як середнє арифметичне між ставками на день укладання угоди та на день виконання опціону. Якщо домовлена за опціоном страйк-ставка є вищою за середню обмінну ставку, власнику азійського опціону одразу ж виплачується його прибуток.
Акредитація - сукупність правил допуску учасників до участі в торгах на біржі або у ТІСі згідно з чинними правилами та положеннями.
Активи інституту спільного інвестування* - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування.
Активні рахунки у цінних паперах - на фондовому ринку України рахунки у цінних паперах, що відкриваються депозитарною установою згідно з її регламентом та/або внутрішнім положенням про депозитарну діяльність та чинним зако-нодавством з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема для відображення місця їх знаходження (зберігання) та стану випуску цінних паперів.
Актуарiй - фахiвець, який оцiнює можливi фiнансовi наслiдки майбутнiх подiй. Щоб скласти прогноз, ця особа здiйснює фiнансовий аналiз, користуючись математичним апаратом та статистичними методами. Маючи висновки такого фахiвця, можна оцiнювати фiнансовi зобов’язання страхових та пенсiйних систем та майбутнi грошовi потоки, а також визначати оптимальнi суми страхових внескiв. Зазвичай актуарiї працюють у тих структурах, дiяльнiсть яких пов’язана з фiнансовим ризиком: у страхових та iнвестицiйних компанiях, урядових установах, вiддiлах матерiального заохочення працiвникiв на великих пiдприємствах, у медичних закладах, банках тощо.
Актуарнi розрахунки - фiнансовий аналiз наслiдкiв, якi матиме страхування в короткостроковiй та довгостроковiй перспективi. Передбачають прогноз щодо фiнансових потокiв, довгостроковий прогноз щодо стану та стабiльностi страхової та пенсiйної системи, аналiзують фiнансовi наслiдки будь-яких змiн у цих системах у короткостроковiй та довгостроковiй перспективi, а також оцiнюють незабезпеченi фiнансовi зобов’язання.
Акція* - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими та простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій.
Американська депозитарна розписка (ADR) - договірний сертифікат, що видається банком на території США для надання відповідних акцій закордонної корпорації, що зберігаються за дорученням у банку-гаранту іншої країни. Вперше з’явилися в кінці 20-х рр. ХХ ст., як новий фондовий інструмент з метою задоволення великого попиту американських інвесторів на англійські цінні папери, які, за законодавством Великої Британії того часу, не могли залишати межі країни. ADR продаються та купуються як акції, при цьому кожна така розписка представляє певну кількість цінних паперів. В сучасних умовах активно почали застосовуватись європейські (дозволяють акціям підприємств виходити на фондові ринки Європи) та глобальні депозитарні розписки (для виходу як на європейські, так і американські фондові ринки).
Американський опціон – опціон, який може бути виконаний у будь-який момент часу до закінчення строку своєї дії. У теперішній час більшість опціонів, якими торгують на біржах США, є саме американськими.
Амортизований кеп – кеп, який функціонує протилежно до зростаючого кепу. Його основна сума поступово зменшується відповідно до наперед обумовленої схеми. Тому сплачувані преміальні є нижчими, ніж у випадку, коли надписував кепу був би змушений сплачувати відсоткові різниці з основної суми.
Андерайтер - 1) особа, яка гарантує емітенту розміщення цінних паперів на узгоджених умовах за спеціальну винагороду; 2) фінансовий інститут, який гарантує придбання частини непроданих акцій при публічному розміщенні нового випус-ку. Андерайтери-гаранти працюють, здебільшого за комісію (до 20%) і можуть об’єднуватися для купівлі всіх непроданих акцій за умови, що мінімальна частина оголошеного в проспекті випуску буде реалізовуватися за передплатою широкій публіці.
Андерайтинг* - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов’язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов’язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.
Ануїтет* - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі.
Анулювання цінних паперів - анулювання емітентом прав, що випливають з володіння даними цінними паперами, з одночасним зменшенням статутного фонду.
Арбітраж - використання тимчасової різниці ринкових цін для одержання прибутку шляхом переміщення фінансових коштів з одного ринку на інший. Такі операції не є спекулятивними, оскільки арбітражер перекидає кошти з одного ринку на інший лише в тому разі, якщо він точно знає ставки, курси або ціни на обох ринках, і якщо видатки операції є меншими від очікуваного прибутку.
Атлантичні або ісландські опціони – опціони, які можуть бути використані у будь-який час між двома фіксованими датами, але перша дата не є датою підписання угоди.
Аукціон - 1) конкурсний спосіб організації торгівлі; 2) на ринку цінних паперів в Україні, конкурсний спосіб організації торгівлі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів здійснюється брокером/ділером у заздалегідь визначений час методом накопичення та одночасного виконання замовлень на купівлю-продаж цінних паперів (онкольний аукціон) або безперервного виконання замовлень, проданих в усній та/або письмовій формі за ціною, що змінюється протягом торгової сесії чи біржового дня (безперервний аукціон).
Аукціон англійський - аукціон, на якому ставки піднімаються знизу вгору, і торги тривають доти, доки товар не буде проданий останньому покупцеві, який запропонував найвищу ціну.
Аукціон голландський - аукціон, на якому торги починаються з найвищої ставки і знижуються доти, доки не знайдеться покупець.
Б
Багатосторонній неттинг (multilateral netting) - система неттингу, за якої учасники здійснюють розрахунки за результатами клірингу шляхом урегулюван-ня своїх нетто-позицій.
Базисний пункт - зміни в нормі доходу, переважно на урядові цінні папери, облігації, які вимірюються однією сотою процента.
Базисний своп – угода, за якою кожна сторона зобов’язана періодично сплачувати іншій стороні грошові суми, розмір яких розраховується шляхом множення визначеної договором номінальної суми на встановлену періодично мінливу (або фіксовану) відсоткову ставку. При цьому процентні ставки можуть бути різними для двох сторін. У випадку, якщо відповідно до договору строки виплати обох торін співпадають, може бути здійснено взаємозалік вимог сторін.
Базовий актив - предмет строкового контракту: цінні папери, валютні цінності, товарні ресурси, фондові індекси, процентні ставки та інші активи. Предметом опціонного контракту можуть бути інші деривативи.
Базовий актив (Underlying asset) – предмет строкового контракту: цінні папери, валютні цінності, товарні ресурси, фондові індекси, процентні ставки та інші активи. Предметом опціонного контракту можуть бути інші деривативи.
Балансова вартість* - це вартість активів, зобов’язань та власного капіталу, що відображається в балансі.
Бездокументарна форма цінного паперу* - здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.
Бездокументарний (scripless) - вид обліку прав на цінні папери в електронному вигляді.
Бездокументна форма цінного паперу - обліковий запис, який здійснюється депозитарієм для підтвердження права власності на цінний папір.
Безперервний подвійний аукціон - аукціон, у режимі якого учасники торгів можуть виставляти заявки на купівлю та продаж у будь-який момент торгової сесії, та допускається коригування ціни та обсягу заявок, а також їхнє зняття з торгів до моменту укладення угоди.
Безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів на рахунку у цінні папери власника без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами, а також у зв’язку зі зміною дієздатності, закінчення терміну прав користування пнаслідок передачі цінних паперів у спадщину та у інших випадках, які передбачені чинним законодавством.
Беквардейшн – від’ємний базис; ситуація, за якою ф’ючерсна ціна є нижчою за спотову.
Бек-офіс - розрахунковий центр в офісі, який виконує наступні функції: перевірка та реєстрація угод, укладених брокерами на строковому ринку; підтвердження кожної угоди, укладеної брокерами; розрахунки з контрагентами; контроль своєчасного списання/отримання коштів по кожній угоді; відображення руху коштів, пов’язаного з проведенням строкових операцій, на відповідних рахунках; урегулювання питань несвоєчасного або невірного виконання угод - ведення архіву.
Бекспред - опціонна стратегія, що здійснюється за допомогою купівлі і продажу опціонів “кол" і “пут" з однаковою датою закінчення контактів, з перевищенням кількості довгих опціонів над короткими.
Бермудський опціон – середнє між американським та європейським опціонами, використання якого є можливим лише у певні короткі часові моменти упродовж терміну його чинності, наприклад, кожного першого числа місяця. Як у випадку з атлантичним опціоном, ціна на бермудський варіант інструменту вища, ніж на європейський опціон, проте нижча за американський опціон з тим же самим терміном використання.
“Бик" - жаргонна назва біржового маклера, який грає на підвищення курсу цінних паперів, скуповуючи акції за курсом , зафіксованим при укладенні угоди, в розрахунку на підвищення їхнього курсу на момент виконання угоди, тобто з метою одержання прибутку від курсової різниці.
«Бичачий дебетовий спред» (Bullish debit spread, Bull call spread) – опціонна стратегія, що здійснюється шляхом продажу опціону «кол» з вищою ціною виконання і купівлі опціону «кол», що має нижчу ціну, але таку ж саму дату виконання опціону. У результаті створюється дебетовий спред, причому розмір первісного дебету (різниці у вартості опціонів) являє собою максимальний ризик (без урахування комісійних) за даною угодою. Максимальний прибуток визначається як різниця між цінами виконання мінус дебет. Максимальний прибуток може бути досягнуто, якщо фінансові інструменти в основі опціону на дату виконання закриваються на рівні або вище за ціну виконання проданого опціону «кол».
«Бичачий кредитний спред» (Bullish credit spread, Bull put spread) – опціонна стратегія, що здійснюється шляхом продажу опціону «пут» за вищою ціною виконання і купівлі опціону «пут», що має нижчу ціну, але таку ж саму дату виконання опціону. У результаті створюється кредитний спред, причому розмір отриманого чистого кредиту являє собою максимальний прибуток. Максимальний ризик (без урахування комісійних) визначається як різниця між цінами виконання мінус дебет. Максимальний прибуток визначається як різниця між цінами виконання мінус чистий кредит. Максимальний прибуток може бути досягнуто, якщо фінансові інструменти в основі опціону на дату виконання закриваються вище за ціну виконання проданого опціону «пут», та обидва опціони знецінюються на час закінчення строку їхньої дії.
Бід - 1) зобов’язання придбати товар за певною ціною; 2) ставка по депозитах і цінних паперах.
Біржовий опціонний контракт (опціон) - біржовий строковий контракт, який в обмін на отримання премії надає покупцеві право, але не обов’язок, купити або продати базовий актив (або провести взаєморозрахунки) за ціною та в строки обумовлені контрактом. Премія за біржовим опціонним контрактом визначаються контрагентами в момент його укладення.
Біржовий опціонний контракт (опціон) – біржовий строковий контракт, який в обмін на отримання премії надає покупцеві право, але не обов’язок, купити або продати базовий актив (або провести взаєморозрахунки) за ціною та в строки обумовлені контрактом. Премія за біржовим опціонним контрактом визначаються контрагентами в момент його укладення.
Біржовий реєстр - документ, що містить перелік цінних паперів, які офіційно котируються на біржі.
Біржовий ринок - організована біржова торгівля, яка регламентується правилами та положеннями біржі.
Біржовий строковий контракт (контракт, строковий контракт) - стандарти-зований контракт на строк (з поставкою та розрахунками в майбутньому), прийнятий біржею до торгівлі, і типові реквізити якого визначаються у його специфікації.
Біржовий строковий контракт (контракт, строковий контракт) – стандартизований контракт на строк (з поставкою та розрахунками в майбутньому), прийнятий біржею до торгівлі, і типові реквізити якого визначаються у його специфікації.
Біржовий товар - цінні папери та деривативи, які є предметом торгів на біржі згідно з її правилами й положеннями та чинним законодавством і до здійснення операцій з якими біржею висовуються вимоги щодо порядку укладання угод, здійснення розрахунків і застосовуються заходи з регулювання ринку.
Біржові торги, біржова торгівля - укладання цивільно-правових угод, яке регламентується правилами та положеннями біржі.
Блокування іменних цінних паперів - операція реєстроутримувача щодо припи-нення реєстрації переходу права власності на іменні цінні папери, обтяжені зобов’я-заннями, що обмежують обіг на визначений строк та/або до настання певної події.
Бон - різновид короткострокових боргових зобов’язань (облігацій), які випускаються казначейством, муніципалітетом і приватними фірмами як платіжний засіб; можуть обертатися на фондовій біржі.
Бонд - 1) те саме, що облігація; 2) різновид облігації з фіксованим доходом, її емітент зобов’язується виплатити держателю фіксовану суму капіталу в певний час у майбутньому або виплачувати проценти що півроку чи щорічно; проценти по бонду можуть мінятися.
Бонусна емісія - безкоштовне розміщення нових акцій серед існуючих акціонерів за рахунок накопичених у резервних фондах прибутків. Відома ще як “розщеплення цінних паперів".
Бордеро - детальний опис реалізованих цінних паперів, що складається банком, біржовим маклером тощо на ім’я особи, яка доручила здійснити вказану операцію з його цінними паперами.
Брейк-FRA (FRA лімітована) – угода, що діє аналогічно до брейк-форварду, проте застосовується до гарантій відсоткових ставок (так званих IRG – interest rates guarantees).
Брейк-форвард – вид гібридного фінансового інструменту, який є комбінацією форвардного контракту, за яким купувалася одна валюта і продавалася інша згідно з визначеною обмінною ставкою, та додаткового опціону на продаж однієї валюти і купівлю іншої згідно з новою брейк-ставкою. За умовами брейк-форварду премія наперед не сплачується, а страхові кошти вбудовуються в ціну обох контрактів і виплачуються після його виконання, що таким чином потребує використання ще одного контракту — позики, що гарантує відстрочене отримання опціонної премії.
Брокеридж - винагорода брокеру за посередництво в розмірі кількох обумовлених процентів від суми угоди; комісійні. Визначається статутом біржі або угодою між учасниками біржової угоди і брокером.
Брокерське місце - засвідчене відповідним договором право учасника на здійснення біржової торгівлі на біржі.
В
Вiдкритий пенсiйний фонд - недержавний пенсiйний фонд, заснувати який можуть будь-якi фiзичнi чи юридичнi особи. Бути учасниками цього фонду мають право громадяни України, iноземцi та особи без громадянства незалежно вiд мiсця та характеру їхньої дiяльностi.
Валютний дериватив* – стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу валютних деривативів установлюються Національним банком України.
Валютний опціон (Currency option) – різновид опціону, який надає своєму власнику право, але не зобов’язання, купити певну кількість однієї валюти та продати певну кількість іншої валюти за визначеною ставкою в обумовлений час або у час між двома обумовленими датами., але максимум протягом 2-3 бізнес-днів.
Валютний своп (Currency swap) – серія невідкличних форвардних обмінних контрактів на купівлю однієї валюти та продаж іншої, що ґрунтуються на відсотковій ставці, диференційованій щодо двох валют. За валютним свопом, одна сторона зобов’язана періодично сплачувати іншій стороні в одній валюті, а інша сторона – першій в іншій валюті, грошові суми, розмір яких визначається шляхом множення визначеної в договорі номінальної суми у відповідній валюті на фіксовану процентну ставку, яка при цьому може бути різною для двох сторін. Валютний своп може визначати платіж у розмірі номінальної суму на початкову та кінцеву дати терміну дії договору.
Валютний своп нерозподілюваний – стандартний валютний своп, погашення якого передбачає лише разову компенсацію різниць обмінних ставок. Для цього одна або обидві валюти оцінюються у третій конвертованій валюті відповідно до наперед фіксованої ставки.
Варант – 1) стандартизований різновид опціону на купівлю, який випускається емітентом разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями та надає його власнику право на придбання простих акцій, даного емітента протягом певного періоду за певною ціною; 2) документ, що надає право його держателю купувати цінні папери протягом достатньо тривалого часу (як правило, до двох років) за певною ціною на деякий час. В цьому випадку В. не дає права голосу в управлінні і права на одержання дивідендів. Привабливість В. полягає в можливому одержанні більшого виграшу в разі підвищення курсу акцій; 3) особливий вид цінних паперів, які випускаються разом з облігаціями і дають право їхнім держателям на купівлю звичайних акцій за обумовленою ціною протягом кількох років. Існують також варанти на золото, мідь, нафту, а також на біржові валюти та індекси.
Варіаційна маржа – грошові кошти, що підлягають нарахуванню або списанню з учасника біржового ринку в разі приведення ціни відкритої ф’ючерсної позиції до котирувальної або в разі закриття ф’ючерсної позиції; варіаційна маржа за відкритими і закритими позиціями є прибуток/збиток, по якому виконуються взаєморозрахунки між учасниками ринку. Варіаційна маржа може збільшувати або зменшувати розмір гарантійного зобов’язання. За умов додатної варіаційної маржі прибуток зараховують на біржовий рахунок клієнта, а за умов від’ємної сума збитків списується з рахунку клієнта, і рахункова палата висуває вимогу про внесення додаткового гарантійного забезпечення. У результаті перерахунку відкритих позицій сума виграшу переноситься з рахунку сторони, що програла, на рахунок особи, яка виграла.
Вартість чистих активів інституту спільного інвестування* - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з ура-хуванням їх ринкової вартості і розміром зобов’язань інституту спільного інвестування.
«Ведмежий дебетовий спред» (Bearish debit spread, Bear put spread) – опціонна стратегія, що здійснюється шляхом продажу опціону «пут» за нижчою ціною виконання і купівлі опціону «пут», що має вищу ціну, але таку ж саму дату виконання опціону. У результаті створюється дебетовий спред, причому розмір первісного дебету (різниці у вартості опціонів) являє собою максимальний ризик (без урахування комісійних) за даною угодою. Максимальний прибуток визначається як різниця між цінами виконання мінус дебет. Максимальний прибуток може бути досягнуто, якщо фінансові інструменти в основі опціону на дату виконання закриваються на рівні або нижче ціни виконання проданого опціону «пут».
«Ведмежий кредитний спред» (Bearish credit spread, Bear call spread) – опціонна стратегія, яка здійснюється шляхом продажу опціону «кол» за нижчою ціною виконання та купівлі опціону «кол», що має вищу ціну, але таку ж саму дату виконання опціону. У результаті створюється кредитний спред, причому розмір отриманого кредиту являє собою максимальний прибуток. Максимальний ризик використання стратегії «ведмежого кредитного колу» (без урахування комісійних) визначається як різниця між цінами виконання мінус чистий кредит. Максимальний прибуток може бути досягнуто, якщо фінансові інструменти в основі опціону на дату виконання закриваються нижче ціни виконання проданого опціону «кол», і обидва опціони стають знеціненими на кінець строку їхньої дії..
“Ведмідь" - жаргонна назва біржового маклера, який продає цінні папери, яких не-має в наявності, розраховуючи, що в момент оплати їхня пропозиція зменшиться і, в разі правильного прогнозу, він може скупити такі цінні папери за вигідними цінами.
Вексель* - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Випускаються такі види векселів: прос-тий, переказний.
Венчурний фонд* - недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.
Вертикальний спред – опціонна стратегія, яка здійснюється шляхом одночасної купівлі і продажу опціонів з однаковими датами, але різними цінами виконання.
Виконання наказу (Exercise) – здійснення власником опціону свого права на купівлю (у випадку опціону «кол») або продаж (у випадку опціону «пут») активів, які лежать в основі опціону, у відповідності до умов, встановлених в опціонному контракті.
Викуп акцій - 1) процес зворотньої купівлі компанією привілейованих акцій за гроші; здійснюється або в обов’язковому порядку, переважно до певної дати, або на розсуд компанії; 2) скуповування компанією власних акцій з метою перетворення з публічної у приватну; 3) дія товариства з метою уникнути перебільшення загальної величини активів компанії за рахунок відбивання у балансі активів, цінність яких не цілком очевидна. Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за мінімальну вартість акцій.
Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування* - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери.
Виписка з реєстру - письмовий документ встановленого зразка, що підтверджує запис у реєстрі власників іменних цінних паперів щодо власника та належних йому іменних цінних паперів або щодо номінального утримувача та переданих йому для знерухомлення іменних цінних паперів власників. Виписка видається реєстроутримувачем.
Випуск цінних паперів* - 1) зареєстрована у встановленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права; 2) сукупність цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого законодавством про цінні папери і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
«Віддалені ф’ючерси» (Back months, Deferred (delivery) month) – ф’ючерсні контракти або опціони на ф’ючерсні контракти, місяці поставки за якими є найбільш віддаленими на даний момент часу.
Відкриваюча купівля (Opening purchase) – операція, в ході якої мета інвестора полягає у створенні або збільшенні довгої позиції шляхом придбання опціонного контракту (групи опціонних контрактів). Інвестор стає продавцем опціону та нарощує за ним довгу позицію.
Відкриваючий продаж (Opening sale) – операція, в ході якої мета інвестора полягає у створенні або збільшенні короткої позиції шляхом продажу опціонного контракту (групи опціонних контрактів). Інвестор стає продавцем опціону та нарощує за ним коротку позицію.
Відкрита підписка* - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу.
Відкрита пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене в засобах масової інформації або іншим шляхом і звернене до невизначеної кількості осіб.
Відкритий продаж* - відчуження цінних паперів особам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням прилюдної пропозиції вважається відкритим продажем.
Відкритий ринок* - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується.
Відокремлений спосіб зберігання цінних паперів* - спосіб, згідно з яким зберігач цінних паперів (зберігач) зобов’язаний зберігати та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак.
Відсоткова гарантія (interest rate guarantee, IRG) – це опціон, що ґрунтується на форвардному відсотковому договорі, за яким після негайної сплати премії власник гарантії набуває право, але не зобов’язання, заморозити відсоткову ставку на певний період у майбутньому для визначеної валюти та обумовленої головної суми. Як і у випадку підписання форвардного відсоткового договору (FRA), ставка вираховується виходячи з показника LIBOR. Існують купівельні гарантії «кол» (купівельні гарантії "кол" (IRG call) та гарантії продажу «пут» (IRG put).
Відсотковий "КЕП" – купівельний гарантійний договір з максимально високою ставкою (IRG call), виплати за яким відбуваються в кінці кожного банківського циклу без дисконтування. За умовами відсоткового кепу продавець інструменту, після сплати йому одноразової премії, зобов’язується виплатити покупцю різницю між ставкою, наявною на момент укладання договору, та певною, погодженою наперед ставкою («страйк»-ставкою), якщо лише ринкові показники перевищать її. Кепи ґрунтуються на використанні регулярних індексів.
Відсотковий "ФЛОР" (floor) – гарантійним договір з продажу з мінімальною ставкою (IRG put), виплати за яким відбуваються в кінці кожного банківського циклу без дисконтування.
Відсотковий своп (одновалютний відсотковий своп) – серія форвардних ставкових договору (FRA), які дають змогу позичальнику трансформувати своє зобов'язання з плаваючою ставкою у зобов'язання з фіксованою ставкою і навпаки, а банку – надавати заставні кредити з фіксованими ставками, отримуючи потім кошти у вигляді розписок з плаваючими ставками. Як правило, входячи у своп, одна із сторін надає позику з LIBOR – ставкою і, одночасно, отримує позику з фіксованою ставкою по строго обумовленій сумі на кожен з банківських циклів виконання свопа, яких може бути кілька терміном від трьох чи шести місяців і до кількох років. Фактична оплата в кінці банківських періодів без дисконтування і тому сплачені суми не вважаються відсотками. До того ж, у випадку, якщо строки виплати співпадають для обох сторін, може бути здійснено взаємозалік вимог сторін.
Вкладник недержавного пенсійного фонду* (вкладник фонду) - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.
Власний капітал* - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов’язань перед третіми особами.
Власник опціону («покупець опціону») (Holder, Option buyer) – особа, яка набуває права (але не бере на себе зобов’язання) купити або продати фінансові інструменти, які лежать в основі даного опціонного контракту, за фіксованою ціною протягом заздалегідь встановленого строку.
Власник цінних паперів* - фізична або юридична особа, що володіє, розпоряджається цінними паперами на підставі права власності.
Власник, вигодоотримувач (beneficial owner) - повноправний власник цінного паперу.
Внутрішня вартість (Intrinsic Value) – різниця між поточною ціною активу, який лежить в основі опціону, та ціною виконання опціону. Лише опціони «у грошах» мають внутрішню вартість.
Волатильність – показник нестійкості ринкових активів, які лежать в основі опціонного контракту, який розраховується як стандартне відхилення доходності базисного активу за період до закінчення строку дії опціону.
Г
Гама – показник зміни дельти опціону на кожний пункт зміни ціни фінансового інструменту, який лежить в його основі. Наприклад, нехай акції XYZ торгуються на рівні 60, ціна виконання опціону «кол» за цими акціями складає 55, гама дорівнює 0,05, а дельта 75. Якщо акції зростають до 61, то нове значення дельта складатиме 80.
Гарантійні вимоги (Margin requirements) – вимога внесення гарантійних депозитів за строковими контрактами.
Гарантія «вічна» зі змінною ставкою (Perpetual FRN) – гарантія без визначеної дати її завершення. Особливої популярності ці деривативи набули під кінець 1987 р. як засіб швидкого збільшення банківського капіталу.
Гарантія «кол» (IRG call) — відсоткова гарантія, яка використовується з метою страхування власника опціону від можливих збитків у випадку неочікуваного зростання показника LIBOR.
Гарантія «пут» (IRG put) — відсоткова гарантія, яка використовується з метою страхування власника опціону від можливих збитків у випадку неочікуваного зниження показника LIBOR.
Гарантія зі змінною ставкою (Floating rate note, FRN) – облігація з купонними виплатами, обсяги яких коливаються в залежності від зміни певного ринкового показника, наприклад, шестимісячного LIBOR.
Глобальний сертифікат* - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснен-ня операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі.
Граничне значення котирувальної ціни - максимальне та мінімальне значення ціни, в межах якого можуть укладатися угоди за Біржовим товаром протягом торгової сесії.
Граничний опціон (Capped-style option) – опціон із встановленою верхньою межею прибутку. Гранична ціна дорівнює ціні виконання опціону плюс граничний інтервал для опціону «кол» або ціні виконання опціону мінус граничний інтервал для опціону «пут». Граничний опціон автоматично виконується, коли папери, які лежать у його основі, закриваються на рівні або нижче (для опціону «пут») встановленої в опціонному контракті граничної ціни.
Грошовий сурогат* - будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів у господарському обігу, крім валютних цінностей.
Д
Дамнос - 1) витрати банківських установ, пов’язані з інкасуванням зданих на комісію векселів, тобто з одержанням готівки по цих векселях; 2) втрата на курсі цінних паперів у разі їх продажу нижче номінальної вартості.
Дата закінчення строку дії опціону (Expiration date, Maturity date) – день, після настання якого опціон не може бути куплено, продано або виконано. Для опціонів на акції це субота, яка слідує за третьою п’ятницею місяця. Права власників опціонів може бути реалізовано в останній робочий день - у п’ятницю. Якщо п’ятниця є святковим днем, і біржа не працює, останнім днем торгів буде четвер. Якщо опціон не буде продано та виконано іншому покупцю до закінчення терміну дії , він втрачає свою цінність, а його власник втрачає суму, сплачену за його придбання (опціонну премію).
Дата обліку - дата, що призначається або органом управління емітента, або його виконавчим органом, або особою (групою осіб), яка призначає позачергові загальні збори емітента згідно з чинним законодавством, або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за станом на яку необхідно скласти реєстр у паперовій формі, з прошитими та пронумерованими сторінками, засвідчений підписами посадових осіб та скріплений печаткою реєстроутримувача.
Дебетовий спред – опціонна стратегія, яка має на меті продаж дешевшого і одночасну купівлю дорожчого опціону.
Дельта – зміна ціни опціону на майбутню купівлю або продаж акцій, обумовлена зміною поточних цін акцій. Наприклад, дельта у 50% означає, що ціна опціону буде збільшуватися (зменшуватися) на половину відсоткового пункту у разі кожного підвищення (або зниження) ціни акцій в основі опціону на один пункт. Опціони «кол» мають позитивну дельту, а опціони «пут» - негативну. Дельта зростає зі зростанням ціни базисних активів і знижується при її падінні. Цей показник найчастіше використовується для визначення приблизної ймовірності того, що опціон стане «у грошах» до моменту закінчення строку дії.
Дельта-хеджування (Delta hedging) – страхування ризику продавцем опціону шляхом купівлі/продажу активів, які лежать в основі опціону, з метою збереження дельта-нейтральної позиції.
Дематеріалізувати (dematerialise) - вести облік прав власності на цінні папери в електронному вигляді, без оформлення і видачі сертифікатів цінних паперів або інших аналогічних документів.
Депозитарій - юридична особа, яка здійснює виключно депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів.
Депозитарій цінних паперів* - юридична особа, яка проводить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
Депозитарна діяльність* - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Депозитарний договір* - договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача рахунки у цінних паперах, на яких відображаються операції з цінними паперами, переданими зберігачем.
Депозитарний облік* - облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів.
Депозитарні активи - знерухомлені цінні папери, випущені у документарній формі, глобальні сертифікати цінних паперів, що підтверджують випуск цінних паперів у бездокументарній формі, які передані на зберігання до депозитарію, записи депозитаріїв на кореспондентських рахунках у цінних паперах в інших депозитаріях, крім власних, а також записи зберігачів стосовно депонованих до депозитарія на зберігання знерухомлених цінних паперів та/або бездокументарних цінних паперів.
Депонент* - юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.
Депоновані кошти - внески учасника біржового ринку (грошові кошти та /або цінні папери) для участі в торгах у розмірі, передбаченому чинними правилами та положеннями біржі.
Держатель Державного реєстру (держатель реєстру)* - Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку, яка забезпечує функціонування Державного реєстру, надає завірені витяги з нього, які свідчать про внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру або про відсутність відповідної реєстрації.
Дериватив* - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.
Деривативи (Derivatives, Derivative instrument) або деривативні фінансові інструменти – взаємні договори, ціна яких є похідною від деякої, величини, що є їх основою («базисної вартості», «базису»), залежної від ринкових котирувань. Базисними вартостями (активами) деривативів можуть бути ринкова вартість фінансових інструментів (напр., акцій або позик) або інших товарів (напр., валюти, сировини, сільськогосподарської продукції), а також інші ринкові вартості, як, наприклад, процентні ставки або індекси (напр., фондовий індекс). Деривативи самі можуть служити базисним інструментом для інших деривативів (другого рівня). Залежно від типу договору деривативу традиційно розділяються на просту покупку на термін (прямі строкові угоди), підвидами якої є позабіржовий форвард і біржовий ф'ючерс, на свопи і на опціони. У торгівельній практиці розрізняють наступні форми деривативів — оформлені і не оформлені у вигляді цінного паперу, а також біржові і позабіржові (або Over-The-Counter — ОТС) деривати. Учасниками ринку деривативів є приватні і інституційні інвестори, торгові і промислові підприємства, органи державної влади, а також фінансові організації і посередники.
Диверсифiкацiя пенсiйних активiв - iнвестування пенсiйних коштiв у бiльше нiж один вид активiв. Завдяки диверсифiкацiї зменшується ризик, пов’язаний з iнвестуванням, бо в такому разi формується цiлий портфель пенсiйних активiв (наприклад, з цiнних паперiв, які випустили рiзнi компанiї, що працюють у рiзних регiонах i в рiзних галузях).
Дивіденд* - платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом корпо-ративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпо-ративних прав (інвестиційних сертифікатів) у зв’язку з розподілом частини прибут-ку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. До диві-дендів прирівнюється також платіж, який здійснюється державним некорпорати-зованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв’язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду опе-рацій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.
Дизажіо - 1) зниження біржового (ринкового) курсу цінних паперів відносно їхнього номіналу; 2) різниця між номіналом цінних паперів та їхнім зниженим курсом, виражена у процентах.
Дилер - 1) особа, яка здійснює торговельне або біржове посередництво за свій рахунок; 2) фізична особа, яка є уповноваженою особою брокерської контори або учасником торговельно-інформаційної системи, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам.
Дисконт (discount) - 1) різниця між сумою, зазначеною в векселі, і сумою, що виплачується векселетримачу; 2) різниця між цінами на один і той самий товар з різними термінами постачання; 3) різниця між номінальною вартістю цінних паперів та їх біржовим курсом, якщо останній є нижчим за вартість.
Діагональний спред (Diagonal spread) – опціонна стратегія, яка здійснюється шляхом одночасної купівлі та продажу опціонів одного класу з різними строками і цінами виконання.
Діапазон цін (Рrice range) – діапазон між мінімальною та максимальною цінами фінансового інструменту, зафіксованими протягом певного періоду – торговельної сесії, тижня, місяця, року тощо.
Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (реєстраторська діяльність) - професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка передбачає отримання відповідного дозволу Комісії з цінних паперів та фондового ринку та включає збирання, фіксацію, обробку, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників, а також виконання інших функцій, визначених чинним законодавством.
Діяльність з випуску та обігу цінних паперів* - посередницька діяльність з випуску та обігу цінних паперів, здійснювана банками, а також акціонерними товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, та іншими товариствами (торговцями цінними паперами), для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їхньої діяльності.
Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення* - сукупність органі-заційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб.
Діяльність з управління цінними паперами* - діяльність, що здійснюється від свого імені за винагороду протягом визначеного терміну на підставі відповідного договору щодо управління переданими у володіння цінними паперами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб.
Довга позиція – 1) сукупність контрактів одної специфікації та серії, що виникає за укладеною учасником біржового ринку угодою або по сумі укладених ним угод при купівлі відповідних контрактів; 2) позиція, за якою кількість куплених контрактів перевищує кількість проданих.
Довга позиція - сукупність контрактів одної специфікації та серії, що виникає за укладеною учасником біржового ринку угодою або по сумі укладених ним угод при купівлі відповідних контрактів.
«Довгий» хедж у торгівлі ф’ючерсами (Long hedge (futures)) – купівля ф’ючерсного контракту в очікуванні реальної угоди на готівковому ринку; використовується підприємствами добувної та переробної промисловості або експортерами в якості захисту від ризику підвищення ціни у готівці.
Довгострокові опціони на фондові активи (Long-Term Equity Anticipation Securities, LEAPS) – категорія довгострокових опціонів на акції або індекси з термінами виконання 2-3 роки. Як і у випадку стандартних опціонів, в основі кожного контракту LEAPS лежить 100 акцій.
Довірча власність - майно та майнові права, які виникають у силу права власності, і які передаються засновником довірительної власності (трастом) довірительному власнику на підставі договору, укладеного цими сторонами на певний строк на користь бенефіціара.
Довічна пенсія - це один з видів пенсійних виплат, що здійснюється на основі пенсійних нагромаджень учасника НПФ обраною ним страховою компанією (з числа тих, котрі відповідають спеціальним вимогам законодавства).
Договір міни - договір, за яким між сторонами провадиться обмін одного майна на інше. Кожний з тих, хто бере участь у міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке він одержує. Предметом такого договору можуть бути і цінні папери. Правове регулювання договору міни здійснюється за правилами договору купівлі-продажу, якщо інше не випливає із змісту відносин сторін.
Договір про відкриття рахунку в цінних паперах* - договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності.
Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів* - договір між фондовою біржею або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
Договір про обслуговування емісії цінних паперів* - договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Додаткова маржа - кошти, які вносяться учасником біржового ринку в Розрахунковий банк у випадку значного коливання цін на ринку, або у випадку приближення строку виконання за контрактом.
Документарна форма цінного паперу* - сертифікат цінних паперів, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.
Доміциляція - зазначення у векселі особливого місця платежу (доміциля), відмінного від місця проживання (знаходження) платника за векселем.
Допустимий мінімум рахунку - мінімальний обсяг депонованих на рахунку біржі коштів, необхідний учаснику для участі в торгах.
Драфт - письмовий наказ трасанта контрагенту - трасату - виплатити певну суму грошей третій стороні по траті.
Е
Економічні вигоди (economic benefits) - всі доходи, які отримуються в результаті володіння цінним папером.
Електронна система обліку (book entry) - система бухгалтерського обліку, яка дає змогу здійснювати передачу цінних паперів в електронному вигляді без необхідності переміщення сертифікатів цінних паперів або іншої документації.
Електронна торговельно-інформаційна мережа (система)* - сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.
Емісія акцій - сукупність дій емітента з обміну акцій або часток у статутному фонді товариства, що реорганізовується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій. Акціонерне товариство, що створюється в процесі реорганізації, а після реєстрації випуску останнього - з обміну письмових зобов’язань на акції.
Емітент - юридична особа, держава в особі своїх органів, а також органи місцевого самоврядування, які здійснюють випуск (емісію) цінних паперів і несуть перед власниками цінних паперів відповідальність за виконання обов‘язків, що виникають згідно з чинним законодавством України з права власності на цінні папери.
Є
Єврооблігація - міжнародні цінні папери на пред’явника з борговими зобов’язаннями позичальника, який одержав довгострокову (5-15 років) позику в якій-небудь із євровалют, з номіналом переважно еквівалентним 1 тис. дол.
Європейський опціон (European-style option) – опціон, який може бути виконано лише у день закінчення строку дії.
Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування (Державний реєстр)* - інформаційний банк даних про пайові та корпоративні інвестиційні фонди, економічні показники їх діяльності та звітності, який забезпечує зберігання інформації про інститути спільного інвестування та її надання.
З
Завершення ф’ючерсної операції (Round-turn (futures)) – процедура, в ході якої здійснюється залік довгої або короткої позиції шляхом проведення протилежної угоди або здійснення доставки реального фінансового інструменту або товару.
Закінчення строку дії опціону без наслідків (Expired worthless) – втрата опціоном своєї цінності в момент закінчення строку дії в тому випадку, якщо його не було виконано або продано.
Зал торгів - приміщення фондової біржі, де безпосередньо проходять торги, з особ-ливим порядком доступу, який регламентується Правилами та положеннями біржі.
Зареєстрована особа - фізична або юридична особа, на яку в системі реєстру відкрито особовий рахунок. Зареєстрована особа може виступати у якості власника іменних цінних паперів, номінального утримувача або зареєстрованого заставодержателя.
Заставні кошти - попередньо депоновані кошти учасника біржового ринку, які він має забезпечити в якості покриття наданих ним заявок; розмір заставних коштів визначає біржа.
Заставодержатель - фізична або юридична особа, на ім‘я якої оформлена застава цінних паперів відповідно до укладеного договору застави або іншого договору, забезпеченням якого є застава.
Заставоутримувач (pledgee) - особа, якій передані у заставу цінні папери в обмін на визначені (зазвичай, банківські) послуги.
Зберiгач пенсiйних активiв - банкiвська установа (зазвичай комерцiйний банк), яка має вiдповiдну лiцензiю, тобто право на зберiгання всiх видiв пенсiйних активiв. Інвестуючи пенсiйнi активи, такий банк мусить виконувати розпорядження особи, що керує пенсiйними активами (повноваження цiєї особи та банку визначають у спецiальному договорi про зберiгання пенсiйних активiв). Пiсля того як людина, що має пенсiйний рахунок, виходить на пенсiю, банк перераховує страховiй компанiї тi суми, якi потрiбнi для виплати пенсiї згаданiй особi.
Зберігач* - комерційний банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах; при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких він здійснює угоди.
Здійснення контролю* - володіння безпосередньо або через пов’язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи.
Знерухомлення цінних паперів* - переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію.
І
Іммобілізувати (immobilise) - розмістити сертифікати цінних паперів на постійне зберігання у центральне сховище, що відображається в системі електронного обігу.
Інвестиційна декларація* - 1) документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування; 2) документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів.
Інвестиційний сертифікат* - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді.
Інвестор на ринку цінних паперів* - фізична або юридична особа, яка придбаває цінні папери від свого імені та за свій рахунок з метою одержання доходу чи збільшення вартості цінних паперів або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до чинного законодавства.
Інвестори (на фондовому ринку) - фiзичнi та юридичнi особи, якi мають вiльнi кошти й бажають їх вкласти в цiннi папери. Мета iнвестування - одержати з iнвестованих капiталiв прибуток або набути вiдповiдних прав, передбачених для iнвесторiв у чинному законодавствi.
Інвестування пенсійних накопичень учасників НПФ - послідовне введення пенсійних накопичень у господарський обіг за допомогою регламентованих законодавством фінансових активів з метою здобуття прибутку (інвестиційного доходу). Пенсійні накопичення в міру їхнього надходження акумулюються і вводяться в господарський обіг ліцензованим керуючим активами НПФ через регламентований Законом перелік фінансових активів. У їхньому числі: банківські депозити; цінні папери держави і корпорацій (підприємств); банківські метали. Крім того, Законодавство передбачає вкладення пенсійних накопичень у матеріальний актив - нерухомість. Він може приносити грошовий доход від його експлуатації, або перетворюватися в грошову суму при продажі. Це робиться в інтересах одержання інвестиційного доходу на пенсійні накопичення (активи) в інтересах: збереження номінальної суми пенсійних внесків; компенсації знецінювання внесків під дією природного процесу інфляції; збільшення номінальної суми внесків - тобто її приросту. При цьому сукупний інвестиційний доход розподіляється між учасниками НПФ пропорційно сумі внесків. І це віддзеркалюється на кожному індивідуальному пенсійному рахунку.
Індекс ринкової волатильності Чикагської опціонної біржі (VIX (CBOE Market Volatility Index)) – індикатор, що дозволяє оцінити ринкову волатильність, яка очікується протягом 30 календарних днів, шляхом розрахунку зваженого середнього очікуваних волатильностей опціонів «кол» і «пут» на індекс Standard&Poor’s 100 Stock Index, середній строк закінчення дії яких складає 30 днів. Дуже високі та дуже низькі значення VIX можуть являти собою точні сигнали «від протилежного», хоча в дійсності абсолютні значення індексу не мають істотного значення. Сигнали про купівлю найчастіше виникають, якщо VIX повертається вниз після стрімкого підйому, а сигнали про продаж – якщо індекс зростає, відштовхуючись від мінімуму, якого було досягнуто під час тривалого спаду.
Індекс фондовий - загальний, усереднений показник стану фондового ринку. Доз-воляє оцінити загальний стан ринку, формально описати складні процеси, змен-шуючи кількість параметрів, за яким оцінюється ситуація. Має специфічні ознаки: список індексу (набір акцій, за цінами яких він обчислюється); джерело даних (угоди на будь-якому торговельному майданчику або кількох майданчиках, котировки в торговельних інформаційних системах); формула обчислення (метод усереднення і вид значень, що надаються окремим акціям); інтервал часу, за який обчислюється індекс. Найбільш відомі – Dow Jons, S&p 550 тощо.
Індексний опціон – опціон, в основі якого лежить певний фондовий індекс. До індексних опціонів належать опціони на індекси, які охоплюють ринок у цілому (зокрема, опціони на індекс Standard&Poor’s 100), а також опціони на галузеві індекси, які характеризуються більш вузькою розрахунковою базою. Розрахунок за індексними опціонами відбувається за допомогою готівки.
Індексний опціон на купівлю (Equity index option, Call) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони (якщо поточне значення індексу акцій перевищує його договірне значення) сплатити їй грошову суму, яка дорівнює різниці між поточним та договірним значенням індексу, помноженій на встановлену у договорі номінальну грошову суму. Інша сторона зобов’язана сплатити першій встановлену за договором винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату має право вимагати від першої сторони відповідної грошової виплати у вказаному випадку.
Індексний опціон на продаж (Equity index option, Put) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони (якщо договірне значення індексу акцій перевищує поточне) сплатити їй грошову суму, яка дорівнює різниці між договірним та поточним значенням індексу, помноженій на встановлену у договорі номінальну грошову суму. Інша сторона зобов’язана сплатити першій встановлену за договором винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату має право вимагати від першої сторони відповідної грошової виплати у вказаному випадку.
Індивiдуальнi пенсiйнi заощадження - накопиченi на iндивiдуальному рахунку кошти. Такi кошти мають двi складовi частини: 1) пенсiйнi внески, що їх перераховував або сам працiвник, або його працедавець на користь цього працiвника протягом усього часу його трудової дiяльностi аж до виходу на пенсiю; 2) дохiд вiд iнвестування перерахованих пенсiйних внескiв. У пенсiйному законодавствi бiльшостi країн визначено, що скористатися своїми пенсiйними заощадженнями працiвник може щойно пiсля того, як вийде на пенсiю.
Індивiдуальний пенсiйний рахунок - персонiфiкований рахунок учасника недержавного пенсiйного фонду. Такий рахунок веде або адміністратор пенсiйного фонду, або той засновник корпоративного пенсiйного фонду, який здiйснює управлiння цим фондом. Тут облiковують усi данi про пенсiйнi активи, що належать учасниковi фонду.
Індосамент - 1) передавальний запис, який свідчить про перехід прав на цінні папери до іншої особи; 2) передавання векселя від теперішнього векселеотримувача (індосанта) наступному векселеотримувачу (індосанту) з одночасним передаванням права власності та прав, що випливають із векселя у повному обсязі (крім передоручального та заставного індосаментів, за якими право власності на вексель не передається).
Інститут спільного інвестування* (ІСІ) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов’язану з об’єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Інтерактивні системи (interactive systems) - системи, які дають змогу учаснику торгів надавати доручення через мережу у режимі on-line для обробки цих доручень у системі реального часу.
Іпотечний сертифікат* - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками.
Істотна участь - пряме або опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння певною частиною статутного капіталу або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
К
Казначейські зобов’язання* - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску.
Календарний (горизонтальний) спред – опціонна стратегія, яка здійснюється шляхом одночасної купівлі і продажу опціонів з однаковою ціною виконання, але різними датами виконання. Максимальний ризик обмежений різницею між преміями. Максимальний прибуток залежить від вартості опціону з більш віддаленим строком виконання на момент закінчення строку дії опціону з більш близьким строком погашення. Дана стратегія використовується в періоди відносно низької волатильності цін.
Капіталізація - похідний показник від поточної ринкової вартості цінних паперів емітента, випущених в обіг; він розраховується як поточна ринкова вартість цінних паперів помножена на кількість цінних паперів, випущених у публічний обіг.
Капітальний ризик (capital risk) - виникає при проведенні розрахунків за угодами, означає можливість того, що у продавця або покупця не буде у наявності цінних паперів або грошових коштів одночасно через несумісність строків проведення операцій в платіжній системі і системі переводу цінних паперів.
Каппа, вега – показник зміни ціни опціону в залежності від зміни його очікуваної волатильності. Наприклад, якщо «вега» опціону на акції XYZ складає 0,25, то ціна опціону буде змінюватися на 25 центів з кожною зміною очікуваної волатильності опціону на один відсотковий пункт.
Кастодіан (custodian) - організація (зазвичай, банк), яка здійснює зберігання і управління цінними паперами для своїх клієнтів, а також може надавати інші послуги, в т.ч. кліринг і розрахунки, управління готівкою, валютні операції, кредитування цінними паперами.
Категорія цінного паперу - додаткова кваліфікація цінних паперів (окремої групи цінних паперів в межах одного випуску, зареєстрованого до введення в дію Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"), яка визначає особливості відносно обсягу прав, що надаються такими цінними паперами (прості або привілейовані).
Квитовка (matching) - процедура, що використовується учасниками ринку з метою перевірки параметрів угоди до проведення розрахунків по ній.
Кеп з участю – комбінація одночасної покупки «кепу» низького погашення та продажу меншої кількості «флорів» високого погашення. Оскільки ціна «флору» високого погашення переважатиме ціну «кепу», продати їх задля досягнення нульової собівартості» всієї трансакції потрібно менше – тоді у разі падіння ставок продавець «флорів» може розраховувати на деякий прибуток. І хоча цей прибуток не буде настільки високим, наскільки він міг би бути, якби покупець уклав стандартний «кеп», проте йому не доведеться сплачувати преміальні.
Кеп зростаючий – «кеп», основна сума якого зростає упродовж терміну його чинності. Преміальні по цьому інструменту будуть дещо нижчими, якщо продавець зобов’яжеться сплатити різницю початкової та фінальної ціни.
Кеп міжвалютний відсоткових ставок – вид «кепу», за умовами якого його продавець або надписував зобов’язується виплатити покупцю різницю між двома відсотковими індексами за вирахуванням з цієї суми мінімальної погодженої страйк-різниці, якщо остання перевищує нульову позначку.
Кербова сесія - період часу, визначений регламентом торгів на біржі для укладання угод по незадовільненим протягом торгових сесій заявкам.
Кількість випущених у публічний обіг цінних паперів - загальна кількість цінних паперів, випущених емітентом у обіг.
Клас опціону – опціонні контракти, які відносяться до одного і того ж типу («кол» або «пут»), характеризуються однаковим стилем (американський, європейський, граничний), в основі яких лежать одні й ті ж активи.
Клієнтські активи (client assets) - цінні папери або інші активи, якими володіє агент в інтересах клієнтів і які не є частиною балансових активів агента.
Кліринг - розрахунок взаємних зобов’язань (грошових та за цінними паперами) учасників біржового ринку за результатами торгів.
Кліринг* - отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.ї
Клірингова система (clearing system) - механізм розрахунку взаємних позицій (зо-бов‘язань та вимог) в середині групи учасників, який використовується для спрощення виконання зобов‘язань за угодами шляхом визначення чистих позицій учасників.
Кліринговий депозитарій* - депозитарій, який одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами.
Ковзкі розрахунки (rolling settlement) - виконання угод через визначене число днів після дати укладання угоди.
Коефіцієнт “альфа" – показник очікуваного доходу на фінансові інструменти, зіставлений з очікуваним доходом на фінансові інструменти з такою ж нестійкістю цін або з коефіцієнтом “бета".
Коефіцієнт “бета" – відображає зміну курсу цінних паперів порівняно з динамікою.
Коефіцієнт “дельта" – відношення ціни опціону до ціни фінансового інструмента, на який одержано опціон.
Коефіцієнт «пут»/»кол» (Put/Call ratio) – індикатор настрою інвесторів, який показує відношення обсягів торгів опціонами «пут» до обсягів торгів опціонами «кол» та розраховується для контрактів на окремі акції, індекси або для ринку в цілому. Коефіцієнт «пут»/»кол» вказує на наближення фінансового інструменту або ринку до рівнів максимуму або мінімуму: коефіцієнт зростає при падінні інструментів та навпаки.
Коефіцієнт варіації - стандартизована міра ризику на одиницю прибутку на вкладений капітал. Визначається відношенням величини стандартного відхилення до величини очікуваного прибутку на вкладений капітал.
Коефіцієнт варіації – стандартизована міра ризику на одиницю прибутку на вкладений капітал. Визначається відношенням величини стандартного відхилення до величини очікуваного прибутку на вкладений капітал.
Коефіцієнт коротких позицій (Short interest ratio) – кількість днів, необхідних для покриття всіх існуючих коротких позицій за обсягів торгів, які відповідають середньому денному обсягу торгів у минулому місяці. Індикатор відображає рівень негативного настрою учасників ринку по відношенню до окремих активів.
Колективний спосіб зберігання цінних паперів* - спосіб, згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів без зазначення їх номерів чи інших індивідуальних ознак.
Коллар – тип похідного фінансового інструменту, який являє собою два опціони “кол" (довга позиція) та “пут" (коротка позиція) - на процентну ставку.
Комбінація опціонів (Combination) – купівля або продаж опціонів різних типів, в основі яких лежить однаковий актив. Прикладом може слугувати купівля рівної кількості опціонів «пут» і «кол» на певні акції, у тому числі операції «стреддл», коли обидва опціони мають однакову ціну виконання, або «стренгл», коли ціни виконання обох опціонів різні.
Комісійний торговець ф’ючерсами (Futures Commission Merchant, FCM) – фірма або особа, яка виконує посередницькі функції в процесі термінових біржових торгів, має ліцензію, видану Комісією по терміновій біржовій торгівлі (Commodity Futures Trading Commission).
Компанiя з управлiння пенсiйним фондом - юридична особа, яка здiйснює управлiння пенсiйним фондом, забезпечує його функцiонування й надає пенсiйному фонду, його учасникам та вкладникам тi види послуг, якi перелiчено в договорi, укладеному з недержавним пенсiйним фондом.
Компанія з управління активами* - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності.
Конвертація цінних паперів ІСІ* - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента).
Кондор – комбінація біржових опціонів, яка зводиться до одночасної купівлі «путу» і «колу» з однаковою страйк-ціною і грі на коливанні вартості покладених в їх основу активів.
Консалтинговi послуги - спецiальнi послуги, що їх надають консалтинговi фiрми. Йдеться про дослiдження та прогнозування ринку, оцiнку торговельних та полiтичних умов для експортних чи iмпортних операцiй, побудову економічної стратегiї, проведення маркетингових дослiджень, аналiз фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, характеристику конкретного ринку тощо.
Консолідація - 1) реінвестування прибутків від спекуляції акцій у фінансові інструменти з меншим рівнем ризику; 2) стабілізація біржового курсу.
Контанго (Contango, Cgo) – додатній базис: ситуація на ринку, за якої ф’ючерсна ціна вище за спотову.
Контракт (Contract) –двостороння угода між сторонами трансакції, тобто покупцем і продавцем фінансового інструмента, яку укладають у визначеному біржею порядку.
Контракт форексний разовий – проста угода про обмін двох валют у визначений час за наявними тоді ринковими обмінними ставками. Час виконання разового контракту майже завжди дорівнює двом бізнес-дням від моменту набуття ним чинності. У Кореї разовий форексний контракт виконується упродовж одного бізнес-дня.
Кореспондентські відносини щодо цінних паперів - оформлені договором відносини між депозитаріями, згідно з яким один депозитарій веде облік цінних паперів, що зберігаються в іншому депозитарії.
Коротка позиція - сукупність контрактів одної специфікації та серії, що виникає за укладеною учасником біржового ринку угодою або по сумі укладених ним при продажі відповідних контрактів.
«Коротке стиснення» (Short squeeze) – ситуація, коли «короткі» продавці відчувають тиск з боку суттєвого зростання цін, яке загрожує їм зростаючими збитками, та змушені терміново купувати фінансові інструменти, за якими вони мають відкриті короткі позиції, щоб покрити ці позиції та обмежити збитки. Наслідком «короткого стиснення» є подальше зростання цін протягом короткого періоду часу, яке виникає внаслідок потужного зростання попиту.
Короткий продаж (short selling) – продаж цінних паперів, якими продавець не володіє.
«Короткий» хедж (Short hedge) – продаж термінового контракту в очікуванні подальшого продажу базисних активів на готівковому ринку. Використовується для усунення або зниження ризику, пов’язаного з можливим падінням вартості фінансових інструментів або товарів, які лежать в основі контракту.
«Короткі» гравці – гравці, які продають інструменти, позичені у брокер, на відкритому ринку, а потім купують їх за нижчою ціною.
Корпоративний інвестиційний фонд* - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.
Корпоративний пенсійний фонд* - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками та роботодавцями - платниками цього фонду.
Корпоративні права* - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.
Котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу.
Кошти спільного інвестування* - кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ.
Кредитний дериватив – 1) похідний фінансовий інструмент, призначений для передачі кредитного ризику від покупця до продавця; 2) дериватив, за яким платіж однієї зі сторін ґрунтується на надходженнях від підвищення у ціні (ревальвації) облігації, позики, а також облігацій, які вміщують інші К.д.. Дозволяє або знизити кредитний ризик, або одержати більший прибуток за рахунок прийняття більш значного ризику. Проте К.д. усуває лише компонент кредитного ризику і не торкається решти аспектів конкретного цінного паперу. Проблемою застосування К.д. є: а) збільшення кредитного ризику в разі виконання продавцем деривативу своїх деривативних зобов’язань. Отже, необхідно визначати ступінь допустимого ризику, стежачи, щоб не відбулося надмірної його концентрації на відповідальності однієї інституції. Проте, як показує практика, розрахувати ступінь кредитного ризику досить складно; б) невисока ліквідність К.д. Оскільки вартість фінансового інструменту залежить від його ліквідності, то у випадку, коли показник ліквідності деривативу є меншою за ліквідність позики чи облігації, які лежать в його основі, інвестор отримує прибуток, менший за той, що він иіг би отримати на стандартному ринку позик; в) важко визначити тенденцію зміни вартості К.д. через складність отримання інформації про позиковий спред (розрив цін) для кожного з позичальників; г) інструментальна та документальна несформованість деривативів, непрозорість ринку К.д., через що їх надписання рідко відбувається незалежно від зовнішніх впливів.
Кредитний дефолтний опціон (кредитний своп, угода кредитного захисту) (Credit protection transaction – 1) тип кредитних деривативів, який найбільше нагадує традиційні кредитні інструменти страхових компаній і полягає у сплаті організацією АВС авансом або упродовж терміну дії контракту «страхової» премії на користь організації ВСА в обмін на зобов’язання останньої компенсувати АВС її втрати в разі виникнення кредитної загрози, пов’язаної з кредитним зобов’язанням конкретного позичальника; 2) угода, за якою одна сторона (покупець кредитного захисту) одночасно або періодично виплачує іншій (продавцю кредитного захисту) фіксовані суми або змінні суми, розмір яких розраховують на основі узгодженої номінальної суми. Інша сторона за умов настання однієї чи кількох «узгоджених кредитних подій» виплачує третій особі або фіксовану суму, або суму, розраховану на основі вартості одного або кількох кредитів, цінних паперів чи інших фінансових інструментів («узгоджених зобов’язань»), прийнятих на себе третьою особою («узгодженим боржником»). Сума, яка підлягає сплаті продавцем кредитного захисту, як правило, обчислюється на основі ринкової вартості одного або кількох боргових інструментів, прийнятих на себе «узгодженим боржником», і не обмежена розміром фактичних збитків, понесених покупцем кредитного захисту. Виконання за угодами кредитного захисту здійснюється також шляхом сплати однією стороною узгодженої фіксованої суми проти передачі на користь іншої сторони прав вимоги по відношенню до «узгодженого боржника». Крім цього, угода кредитного захисту може також охоплювати захист від «кредитних подій» по відношенню до двох і більше «узгоджених боржників».
Кредитний спред – опціонна стратегія, яка має на меті продаж дорожчого і одночасну купівлю дешевшого опціону.
Кредитні векселі – грошові інструменти, дія яких ґрунтується на деривативах та видавець яких сплачує змінний відсоток та основну суму векселя, яка залежить від загроз, що відбулися або не відбулися для конкретного позичальника. Якщо вірогідність кредитної загрози якомусь із інструментів вища, ніж можливість падіння ставок по середньостатистичному кредиту, то інвестор отримує вищий прибуток, ніж його могли б запропонувати окремі складові інструменти. Знецінення основної суми векселя, вірогідність чого є досить високою, є, однак, проблемою майбутнього менеджера. К.в. є класичним прикладом інструменту, розробленого задля задоволення сьогочасних регулятивних вимог і отримання високих бонусів за допомогою деякої підтасовки управлінських стратегій.
Кросова угода - угода, в якій продавець і покупець має один ідентифікаційний код. Не є кросовими угоди, де сторонами виступають член секції фондової біржі та його клієнт, а також два різних клієнти одного члена секції.
Купівля "крил" (Buying the wings) – купівля опціонів для побудови спреда «метелик».
«Купівля, що закриває» (купівля для закриття) (Closing purchase, Buy to close) – угода, яка скорочує або анулює коротку позицію за певної групи опціонів.
Купон - 1) частина облігації або акції, яка відрізається від неї і передається замість розписки про одержання процентів чи дивідендів; 2) ставка процента, виплачуваного по облігації на пред’явника з фіксованим процентом.
Купонна ставка - процентна ставка, що сплачується щоквартально, щопіврічно або щорічно власникові облігацій.
Л
Лiквiднiсть активiв - показник, що визначає, наскiльки швидко цi активи можна продати за їх реальною (економiчною) вартiстю, тобто перетворити їх на готiвку. Ступiнь лiквiдностi залежить вiд того, який промiжок часу потрiбен для того, щоб продати активи, не знижуючи їх реальної вартості.
Левередж - коефіцієнт відношення боргу до акціонерного капіталу або боргу - до загального обсягу використовуваного капіталу. Є важливим показником для визначення надійності підприємства. Висока частка позикових коштів по відношенню до коштів, одержаних з допомогою розміщення акцій, збільшує ризик несплати дивідендів. Оскільки виплата процентів є обов’язковою , то зниження доходів може сягнути такого рівня, коли для виплати дивідендів коштів не залишиться.
Ліквідація зобов’язання за фінансовими інструментами – будь-яка операція, в ході якої відбувається компенсація або закриття позиції за строковим контрактом.
Ліквідність ринку - спроможність фондового ринку сприймати (купувати і продавати) певну кількість цінних паперів.
Ліміт максимальної зміни ціни - максимально допустиме коливання ціни протягом торгової сесії.
Ліміт мінімальної зміни ціни (крок, тік) - мінімально допустима зміна ціни.
Лістинг - 1) внесення цінних паперів до списку тих, що котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладання угод в торгівельній інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами; 2) допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі після перевірки фінансового становища емітента цих цінних паперів та їх відповідності визначеним вимогам (фінансова стійкість та розміри емітента, масовість цінних паперів, масовість попиту, можливість гарантій поставки тощо). Кожна фондова біржа або торгівельна інформаційна система встановлює свої вимоги до включення цінних паперів в лістинг, так зване Положення про лістинг.
Лот - мінімальний стандартний обсяг біржового товару, зокрема цінних паперів, що пропонується до продажу/купівлі на біржі.
Лямбда – коефіцієнт, який відображає відношення зміни ціни опціону до невеликої зміни волатильності опціону.
Макроекономічне значення ринку деривативів полягає: 1) у функції виявлення, об’єднання і розподілу ризиків, які виникають з того, що найбільші учасники ринку внаслідок втрат по дериватах можуть викликати фінансовий крах інших учасників; 2) як вторинний ефект — в його впливі на процес ціноутворення на ринку базисного активу. Учасники ринку базисного активу можуть одержати достовірну інформацію щодо його майбутньої ціни, необхідну для вирішення своїх виробничих, торгових або стратегічних завдань без участі в терміновій торгівлі.
М
Максимальне коливання цін (Maximum price fluctuation) – найбільша зміна ціни термінового контракту протягом однієї торгової сесії, що допускається відповідно до встановлених правил.
Маржа – фінансові гарантії виконання контракту, надання яких необхідно для ведення операцій на строковому ринку. При відкритті позицій розміщується первісна маржа. Рахункова палата встановлює розмір мінімальної маржі, і у випадку зниження обсягу коштів на маржинальному рахунку нижче цього рівня висувається вимога про внесення додаткового гарантійного забезпечення. Щодня в кінці торгової сесії рахункова палата здійснює перерахунок відкритих позицій і визначає розмір варіаційної маржі.
Міжвалютна форвардна відсоткова угода (Cross currency FRA) – угода купити FRA в одній валюті і продати FRA в іншій. Цей дериватив зявився вслід за форвардною угодою про різницю ставок (FSA – forward spread agreement) і передував виникненню угоди про обмінні ставки (ERA – exchange rate agreement) та форваронї обмінної угоди. (FXA - forward exchange agreement).
Міжвалютний відсотковий своп – одновалютний відсотковий своп, який передбачає повернення зобов'язань вже у різних валютах. За умов виконання форвардного контракту на міжвалютні відсоткові свопи всі суми накопичуються і виплачуються після завершення дії обох контрактів.
Міжнародна біржа цінних паперів (International Securities Exchange, ISE) – перший повністю електронний ринок опціонів у США, торги на якому розпочалися у травні 2000 р.
Міжринковий спред (Intermarket spread) – продаж ф’ючерсного контракту з певним місяцем доставки на одній строковій біржі та одночасна купівля контракту з тим же місяцем доставки на іншій строковій біржі.
Мінімальна маржа (гарантійний депозит) (Maintenance margin, Maintenance performance bond) – мінімальна сума – частина первісної маржі – котра має підтримуватися на маржинальному рахунку. При зменшенні коштів на рахунку до рівня мінімально гарантованого депозиту або нижче, клієнту висувається вимога про внесення додаткового забезпечення у розмірі, необхідному для поновлення розміру депозиту до рівня первісної маржі.
Мінімальне коливання цін – «тик» (Minimum price fluctuation, tick) – найменша зміна ціни, можлива у процесі торгівлі терміновим контрактом.
Модель 1 розрахунків ППП за класифікацією БМР (The BIS Model One) - модель системи розрахунків за принципом ППП (поставка проти платежу), яка передбачає виконання системою доручень на переказ цінних паперів і грошових коштів окремо для кожної угоди (“угода за угодою"). При цьому остаточний (безумовний) перехід права власності на цінні папери від продавця покупцю відбувається одночасно з остаточним переводом грошових коштів від покупця продавцю.
Модель опціонного ціноутворення Блека-Шоулза (Black Scholes Option Pricing Model, BSOPM) – найпопулярніша модель опціонного ціноутворення, розроблена у 1973 р. американськими економістами Фішером Блеком (Fisher Black), Майроном Шоулзом (Myron Scholes) та Робертом Мертоном (Robert C. Merton), яка дозволяє оцінювати обґрунтованість котирувань контрактів на опціони та найчастіше використовується за стандартизованого ціноутворення на торгівельних майданчиках опціонних бірж. У математичній формулі моделі, яка використовується для визначення теоретичної ціни опціонів, враховується поточна ціна акції в основі опціону, ціна виконання, строк до дати виконання, рівень відсоткових ставок та волатильність акцій. Формула застосовується також до опціонів на акції, за якими не сплачуються дивіденди протягом дії опціону. Формула Блека-Шоулза для визначення вартості опціону «кол»: Теоретична вартість опціону (call) = PN(d1) – Ee-rtN(d2); d1= d2=d1-s; P – поточна ціна на акції; E – ціна виконання опціону; r – поточна відсоткова ставка по неризикованих активах; s – волатильність, приведена до річного стандартного відхилення (стандартне відхилення ціни акцій, помножене на 260 (кількість торгових сесій на рік)); t – час до закінчення строку дії опціону, яке виражається як частина року (кількість днів до дати закінчення строку, поділене на 365 днів); е – експонента (2,7183); N(х) – кумулятивний стандартний нормальний розподіл; Ee-rt –дисконтована вартість ціни виконання опціону. Математична формула визначення вартості похідних фінансових інструментів спричинила помітний вплив на розвиток фінансових ринків. У 1997 р. Мертон і Шоулз отримали Нобелевську премію з економіки.
Н
Надання забезпечення (collateralisation) - процедура, в межах якої активи викорис-товуються для гарантування ризиків, які виникають при виконанні різних видів угод.
Накопичені дивіденди - величина накопичених, але не виплачених дивідендів, яка є пасивом корпорації і належить розподілу між акціонерами в перспективі.
Накопичені проценти - проценти по облігаціях, що накопичуються з моменту останньої виплати по них. При купівлі таких облігацій Н. п. включаються в її ціну і повертаються потім власнику при черговій виплаті процентів.
Національна клірингова корпорація з цінних паперів (National securities clearing corporation) - організація, яка взаємозараховує всі угоди, що проводять через неї, і визначає чисті позиції по цінних паперах і грошових сумах, які належить урегулювати через свого агента - Корпорацію автоматизації індустрії цінних паперів. Після цього цінні папери передаються в Депозитарну трастову компанію або випускаються “балансові ордери", на підставі яких відбувається фізична поставка цінних паперів фірмам. Обслуговує Нью-Йоркську фондову біржу, Американську фондову біржу та NASDAQ.
Національний депозитарій України - центральний елемент Національної депозитарної системи України, що забезпечує її формування та розвиток, функціонування єдиної системи обліку і обігу цінних паперів і інтеграцію у міжнародну систему депозитарних установ. Заснований 17 травня 1999р.
Невиконана угода (fail) - угода з цінними паперами, яка не була виконана у визначе-ний в угоді строк, як правило, з технічних причин або через тимчасові ускладнення.
Невідкличний контракт – класичний форвардний контракт, який є комбінацією разового «спотового» контракту та форвардного обмінного споту та укладається певною корпорацією з метою обміну валют за обумовленими ставками у майбутньому. Невідкличний форвардний контракт не практикується на міжбанківському ринку.
Недержавний пенсiйний фонд - юридична особа, яка має приватних засновникiв i дiє на засадах приватного управлiння. Фонд створено для досягнення таких цiлей: 1) накопичення пенсiйних заощаджень учасникiв фонду; 2) iнвестування накопичених коштiв упродовж усього перiоду трудової дiяльностi учасника фонду - до моменту виходу на пенсiю; 3) забезпечення пенсiйних виплат учасникам фонду вiдповiдно до пенсiйних контрактiв, укладених з цими учасниками. У таких контрактах визначають, що учасник, досягнувши пенсiйного вiку, одержуватиме пенсiю або протягом встановленого перiоду, або до кiнця життя. Недержавний пенсiйний фонд є однiєю з форм недержавного пенсiйного забезпечення.
Незалежний оцінювач майна ІСІ* - це суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює визначення вартості нерухомого майна ІСІ під час його придбання або відчуження.
Неофіційне котирування - котирування цінних паперів, що не внесені до реєстру фондової біржі або ТІСу.
Неттинг (netting) - залік зустрічних однорідних вимог. Згідно із домовленістю здійснюється залік взаємних позицій або зобов‘язань учасниками угоди або системи. Неттинг дозволяє значно скоротити кількість індивідуальних позицій. Існує декілька різновидів неттингу, що відрізняються ступенем можливості примусового його здійснення у відповідності до закону у випадку дефолту одної із сторін.
Новація (novation) - виконання існуючих зобов‘язань за угодою шляхом заміщення їх новими зобов‘язаннями.
Номінальна ціна (номінальне котирування) (Nominal price (nominal quotation)) – ціна ф’ючерсного або опціонного контрактів у період відсутності реальних торгівельних угод, яка розраховується як середня ціна продавця і покупця та слугує як інформація про приблизну ринкову вартість контрактів.
Нуліфікація - визнання цінних паперів недійсними.
О
Обернено пропорційний спред «кол» (Call ratio backspread) – опціонна стратегія з компонентом, що хеджується, яка дозволяє трейдеру отримувати невеликий прибуток або виходити на рівень беззбитковості у випадку, коли торги складаються не на його користь. Позиція характеризується необмеженим потенціалом прибутку за умов обмеженого ризику збитків. Обернено пропорційний спред «кол» має на увазі продаж одного опціону «кол» та подальшу купівлю двох опціонів «кол» за вищою ціною виконання. Мета операції полягає у збереженні співвідношень між проданими і купленими опціонами «кол» нижче 0,67, що дозволяє отримати кредит для забезпечення прибутку за умов значного коливання вартості паперів в основі опціону в будь-яких напрямках.
Обернено пропорційний спред «пут» (Put ratio backspread) – опціонна стратегія з компонентом, що хеджується, яка дозволяє трейдеру отримувати невеликий прибуток або виходити на рівень беззбитковості у випадку, коли торги складаються не на його користь. Позиція характеризується необмеженим потенціалом прибутку за умов обмеженого ризику збитків. Обернено пропорційний спред «кол» має на увазі продаж одного опціону «пут» «близько до грошей» (що виражається у більш високій ціні виконання) та подальшу купівлю двох або більше опціонів «пут» «без грошей». Дана стратегія використовується інвесторами, які очікують зниження акцій в основі опціону, та працює найефективніше у випадку стрімкого падіння акцій та зростання волатильності.
Обіг цінних паперів* - укладання та виконання угод щодо обігу цінних паперів, не пов’язані з їх випуском.
Облігації зовнішніх державних позик України* - цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і підтверджують зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.
Облігаціонер - власник облігацій, тобто особа, яка кредитує корпорацію, купуючи її облігації. О. не має права брати участь в управлінні корпорацією. Водночас при ліквідації компанії він має більші права, ніж акціонер.
Облігація безпроцентна, “пасивна" - облігація, яка продається за номінальною ціною, але без сплати процентів при погашенні, натомість емітент зобо-в’язується продати власнику облігації відповідну кількість товарів за пільговою ціною.
Облігація безстрокова, “вічна" - облігація, випущена емітентом без взяття на себе зобов’язань по її погашенню, з періодичною виплатою процентів, розмір яких на протязі кількох років може мінятися. Випускалися у свій час, наприклад, залізничними компаніями США.
Облігація забезпечена - облігація, випущена під заставу активів або майна корпорації.
Облігація місцевої позики - цінний папір, що засвідчує внесення її власником до місцевого бюджету грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений умовами випуску строк з виплатою фіксованого процента, якщо інше не передбачено умовами випуску.
Облігація* - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах.
Обмежений ризик (Limited risk) – поняття, що характеризує позицію покупця опціону, коли його втрати не можуть перевищувати сплачену ним опціонну премію.
Обсяг коротких позицій (Short interest) – кількість біржових інструментів, за якими відкриті короткі позиції. Значний обсяг коротких позицій може сигналізувати про потенційне підвищення вартості активів у найближчій перспективі, оскільки покриття «коротких» позицій потребує здійснення зворотних угод.
Обсяг торгів – кількість контрактів, за якими укладалися угоди протягом певного періоду часу – дня, тижня тощо.
Обтяження іменних цінних паперів зобов’язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження іменними цінними паперами, пов‘язані з умовами успадкування, застави, рішенням суду тощо.
Одиниця торгівлі (Unit of trading) – кількість фінансових інструментів або товарів в основі строкового біржового контракту. Напр., в основі опціону на акції, як правило лежить 100 акцій.
Одноразова пенсійна виплата* - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у встановленому порядку та у визначених випадках.
«Одружений» опціон «пут» (Married put) – стратегія хеджування цінового ризику шляхом купівлі опціонів «пут» та акцій, які лежать у його основі.
Операції трастові - довірчі операції з фінансовими активами та майном, які здійснюються юридичними або фізичними особами, на основі довіреності власника активів (довірителя) в інтересах та на користь довірителя або інших осіб, зазначених довірителем.
Операція з цінними паперами - дія учасника ринку цінних паперів щодо цінних паперів, яка призводить до зміни власника або передачі хоча б однієї з правомочностей власника.
Опосередкований учасник (indirect participant) - організація, яка має доступ до систе-ми, але надає доручення і здійснює розрахунки через прямого учасника даної системи.
Опуклість опціонів (Convexity) – характеристика опціонів, що відображає залежність їхньої ціни від зміни вартості активів, які лежать в основі. Опуклість опціонів полягає в тому, що після зниження ціни на акції на один пункт дельта опціону також втрачає півпункту, що далі призводить до меншої, ніж один пункт, міри зниження ціни опціону. Це «позитивне викривлення» зменшує ціновий ризик по опціону за кожного подальшого випадку падіння акцій в основі опціону, в той час коли власники акцій продовжують втрачати один пункт при кожному зниженні їхньої ціни. «Позитивне викривлення» діє аналогічно, коли акції прямують угору: дельта опціону «кол» зростає при кожному подальшому збільшенні ціни акції, яка лежить у його основі.
Опціон – строкова угода, відповідно до умов якої одна сторона отримує право (але не бере на себе зобов’язання) продати або купити базовий актив за завчасно зафіксованою на певну дату ціною протягом визначеного періоду. Характерною рисою опціону є та обставина, що покупець придбає не титул власності, а право на його придбання. На відміну від ф’ючерса, опціон надає сторонам можливість не вживати ніяких заходів при закінченні строку його дії. На відміну від покупця, продавець опціону зобов’язаний виконати його за умов висування відповідної вимоги. Розрізняють 3 види опціонів: 1) опціони, які обумовлюють доставку товарів або цінних паперів (договори купівлі-продажу), 2) опціони, які обумовлюють виконання угоди шляхом сплати різниці (угоди на різницю), 3) опціони, які обумовлюють укладання строкової угоди (термінові угоди).
Опціон “кол" (кеп товарний), (Bond option, Delivery, Call) – опціон, який надає право купити, але не зобов’язує придбавати ф’ючерсний контракт, товар або іншу цінність за заздалегідь встановленою ціною.
Опціон “пут" (Bond option, Delivery, Put) – опціон, який надає право, але не зобов’язує продати ф’ючерсний контракт або іншу цінність (крім товару) за заздалегідь встановленою ціною. Власник опціону «пут» (який має довгу позицію за ним) розраховує на те, що фінансові інструменти в основі опціону впадуть у ціні.
Опціон «без грошей» (з програшем) (Out-of-the-money) – опціон, який не має внутрішньої вартості та ціна виконання якого є менш вигідною для власника, аніж поточна ціна активу, який лежить в основі опціону. Опціон «кол» є «безгрошовим», якщо ціна його виконання вище поточної ринкової ціни базисного активу. Опціон «пут» є «безгрошовим» », навпаки, якщо ціна його виконання є нижчою за поточну ринкову ціну базисного активу.
Опціон «у грошах» (In-the-money) – опціон, який має внутрішню вартість, ціна виконання якого є вигіднішою для власника, ніж поточна ринкова ціна активу, який лежить у його основі. Опціон «кол» є опціоном «у грошах», якщо ціна його виконання нижче поточної ринкової ціни базисного активу. Опціон «пут» є опціоном «у грошах», якщо ціна його виконання перевищує поточну ринкову ціну базисного активу. Як правило, з наближенням дати виконання опціону «у грошах» обсяг торгів за ним збільшується.
Опціон без виграшу (At-the-money) – опціон, активами в основі якого торгують за ціною, близькою або рівній ціні виконання даного опціону.
Опціон валютний неоплачуваний – стандартний валютний опціон, погашення якого передбачає не обмін валют, а лише разову компенсацію різниць їх обмінних ставок. Опціон валютний неоплачуваний застосовується у випадках, якщо отримання однієї або обох валют ускладнюється внаслідок недосконалості механізмів обміну чи їхньої низької ліквідності.
Опціон виходу – опціон, який застосовують для припинення дії іншого інструменту. Наприклад, опціон виходу на певний своп дозволяє замовити компенсації на визначену лату. Тобто, фактично, є свопціоном на компенсуючий своп.
Опціон вкладений – опціон, що є компонентом іншого, більш складного, як правило боргового, інструменту – наприклад, структурованого векселя, заставних гарантій або відкличних облігацій.
Опціон з вибуванням – опціон, при укладанні якого на додачу до основної страйк-ставки виповнення обумовлюється ще й «ставка вибування». Як тільки ринкові ставки сягають ставки вибування, опціон набуває чинності. Ставку вибування розраховують у той спосіб, що на момент досягнення її рівня відсотковими ставками опціон стає інструментом низького погашення. Через те, що такий опціон вірогідно буде анульовано ще до використання, ціна на нього є нижчою, ніж на стандартний опціон.
Опціон з входженням (,i>Опціон примусовий) – опціон, який передбачає наявність «стартової ставки» та номінальної страйк-ставки виконання. Опціон починає діяти, якщо їх показники вирівнюються. Пускову ставку визначають так, щоби при укладанні опціон був інструментом низького погашення. Задля виконання умови досягнення «стартової ставки» опціон цього типу завжди дешевший, ніж інші стандартні опціони.
Опціон з готівковим розрахунком (Cash settlement option) – опціон, який виконується шляхом сплати готівкою, а не шляхом надання фінансових інструментів, які лежать у його основі. Сума готівкового платежу визначається різницею між ціною виконання опціону і ціною активів в основі даного опціону. Методом готівкового розрахунку виконуються опціони на фондові індекси.
Опціон на відсоткову ставку (продаж) (Interest rate option – Put) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони (якщо договірна відсоткова ставка перевищує ринкову (референсну)) сплатити їй грошову суму, яка дорівнює різниці між договірною та ринковою процентними ставками, помноженій на встановлену в договорі номінальну грошову суму. Інша сторона зобов’язана сплатити першій встановлену в договорі винагороду, а також протягом певного часу або на певну дату в майбутньому має право вимагати від першої сторони сплати відповідної грошової суми у вказаному випадку.
Опціон облігаційний – опціон на купівлю чи продаж відповідних облігацій. На біржах, як правило, укладають подібні опціони щодо облігацій з урядовими гарантіями. Більшість випусків облігацій традиційно мають опціонний характер.
Опціон середньої ставки – опціони, які використовуються, коли їх ставки є вищими за середні ринкові спот-ставки за час їхньої чинності. Підтвердження використання опціонної функції не потрібно – оплата здійснюється автоматично, якщо середній показник спот-ставки буде кращим за фіксовану опціоном страйк-ставку. Вартість опціону середньої ставки є, як правило. Дещо нижчою, ніж вартість стандартного опціону, оскільки середній показник ставки завжди більш стійкий за спот-ставку, що змінюється на ринку кожен момент.
Опціон* – стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Перший продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов’язання щодо продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту. Будь-який покупець опціону має право відмовитися у будь-який момент від придбання таких цінних паперів (товарів, коштів). Претензії стосовно неналежного виконання або невиконання зобов’язань опціонного контракту можуть пред’являтися виключно емітенту опціону. Опціон може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку його дії.
Опціони майбутнього кварталу (Front-quarter) – три найближчі за термінами виконання опціонні контракти. Наприклад, 1 лютого опціонами майбутнього кварталу будуть опціони, строк яких закінчується у лютому, березні та квітні. Опціони майбутнього кварталу використовуються при визначенні коефіцієнта відкритих позицій «пут»/»кол» Шефера (Schaeffer's put/call open interest ratio, SOIR), оскільки за своєю природою вони є більш спекулятивними, ніж довгострокові опціони.
Опціон-кошик – контракт з правом обміняти два й більше валют у наперед визначеній комбінації на базову валюту по закінченні його чинності. У кошику можуть бути як опціони «кол», так і опціони «пут». Прикладами опціонів-кошиків можна вважати опціони на продаж різних європейських валют, укладання яких передувало введенню євро. Такі комплексні опціони були набагато дешевшими, ніж кілька послідовних опціонів на різні валюти. За умов опціонів-кошиків діє закон «все-або нічого». Кошик може вміщувати синтетичні активи чи зобов’язання, додатні та від’ємні грошові потоки в різних валютах, тобто репрезентувати весь баланс компанії.
Опціонна біржа (Option exchange) – біржа, на якій проводиться торгівля опціонними контрактами. До великих опціонних бірж належать Американська фондова біржа (American Stock Exchange, AMEX, ASE), Міжнародна біржа цінних паперів (International Securities Exchange, ISE), Чиказька опціонна біржа (Chicago Board Options Exchange, CBOE), Тихоокеанська фондова біржа (Pacific Stock Exchange, PSE) та Філадельфійська фондова біржа (Philadelphia Stock Exchange, PHLX).
Опціонне комбінування – стратегія, за якою опціони комбінують для створення профілю чистих платежів, що корелює з профілем ризик/винагорода конкретного інвестора чи учасника торгів. Залежно від бажання клієнта можна використовувати різні комбінації опціонів та ф’ючерсів для досягнення бажаного рівня надходжень та опціонних премій. Прикладами стратегії опціонного комбінування є «спреди», «стренґли», «кондори» і т.д.
Опціонне огороджування – страхування активу за допомогою діапазонного форварду або стратегії «комірець» («колар»).
Опціонний ринок - складова частина біржового строкового ринку.
Опціонний спред (Option spread) – одночасна купівля та продаж опціонних контрактів одного класу з метою зниження ризику або збільшення прибутку.
Опціонні контракти з лістингом на біржі (Listed options) – опціонні контракти, які котуються на біржі на загальних умовах.
Опціонно датований форвардний контракт – форвардний обмінний контракт, який укладається суто між банком та його клієнтом та дозволяє відстрочувати доставку і оплату по відповідних торгових інструментах. Опціонно датований форвардний контракт, як правило, не використовується міжбанківському ринку.
Організатор торгівлі цінними паперами* - юридична особа, виключним видом діяльності якої є надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами на біржовому та організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів. До О. т. відносяться фондові біржі та торгівельні інформаційні системи, які одержали відповідні свідоцтва про реєстрацію в ДКЦПФР.
Організаційно оформлений позабіржовий ринок - організація, яка об’єднує торговців цінними паперами для надання послуг з укладання угод щодо цінних паперів і при цьому не є прибутковою організацією.
Особа, уповноважена керувати пенсiйними активами (компанiя з управлiння пенсiйними активами) - компанiя, що виконує такi функцiї: 1) приймає рiшення про те, щоб придбати або продати пенсiйнi активи вiд iменi пенсiйного фонду для отримання iнвестицiйного доходу на користь осiб, що мають пенсiйнi рахунки; 2) звiтує перед фондом про всi операцiї з пенсiйними активами, про iнвестицiйнi доходи та стан пенсiйних активiв. Про свої рiшення така особа повiдомляє зберiгачевi, який мусить їх виконувати.
Особовий рахунок - об’єднана єдиним в системі реєстру реєстраційним номером сукупність даних про особу власника рахунку, кількість та номінальну вартість зареєстрованих на її ім‘я іменних цінних паперів по випусках та категоріях, відомості про всі зміни кількості вказаних цінних паперів та про факти їх обтяження зобов‘язаннями та блокування. Особовий рахунок в системі реєстру може бути відкритий на ім‘я емітента, власника, номінального утримувача іменних цінних паперів або заставодержателя.
Остаточність (finality) - виконання зобов‘язань між двома сторонами шляхом без-відкличного переказу грошових коштів і цінних паперів між відповідними рахунками.
Отримання цінних паперів у кредит (stock borrowing) - отримання кредитів у цінних паперах (з наданням забезпечення або без забезпечення) з метою своєчасного виконання зобов‘язань за угодами з цінними паперами.
Офіційне котирування - котирування цінних паперів, що внесені до реєстру фондової біржі або ТІСу.
Офсетна угода («зворотня угода») (Offset deal (transaction)) – угода, яка компенсує раніше відкриту біржову позицію і звільняє сторони від подальших зобов’язань. Залік операцій здійснюється рахунковою палатою.
Очікувана волатильність (Implied volatility) – уявний ступінь волатильності акцій, що використовується для визначення ціни опціону і вважається «змінним» фактором після того, як інші компоненти ціноутворення вже враховані.
Ощадний сертифікат* - письмове свідоцтво банку про депонування грошових кош-тів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому. Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред’явника.
П
П’ятниця перед закінченням строку опціону (Expiration Friday) – останній торговий день перед датою закінчення строку опціону, коли його ще може бути куплено або продано.
Пайовий інвестиційний фонд* - це активи, що належать інвесторам на праві спі-льної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління актива-ми та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.
Пенсiйнi активи - сукупнiсть грошових коштiв, цiнних паперiв, майнових прав та зобов ’язань щодо них, акумульована в накопичувальному фондi та у сферi недержавного пенсiйного забезпечення. Пенсiйнi активи є фiнансовим джерелом для виплат за договором про страхування довiчної пенсiї, виплат пенсiй протягом визначеного термiну, а також разових виплат застрахованим особам та членам їхнiх сiмей (такi випадки передбачено в законодавствi)
Пенсійна виплата* - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у визначених випадках.
Пенсійна схема* - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.
Пенсійний контракт* - договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.
Пенсійні депозитні рахунки* - вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням установлених умов, для накопичення заощаджень на виплату пенсій.
Пенсійні кошти* - сума зобов’язань пенсійного фонду у грошовому виразі перед його учасниками, страхової організації перед застрахованими особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні депозитні рахунки.
Первинна вартість брокерського місця - вартість продажу брокерського місця при первинному розпродажу.
Первинне розміщення - первинний продаж щойно випущених цінних паперів.
Передавальне розпорядження* - письмове розпорядження власника, номінального утримувача, який дає розпорядження реєстроутримувачу внести зміни до реєстру влас-ників іменних цінних паперів у зв‘язку з передачею іменних цінних паперів іншій особі.
Передплата - зобов’язання купити акції за ціною оголошеної емісії. Передплата може бути закритою, коли акції розповсюджуються між засновниками акціонерного товариства, і відкритою, коли акції надходять у вільний продаж.
Переказ (transfer) - дія, за допомогою якої здійснюється передача або утворення права власності на цінні папери, фінансовий інструмент або грошові кошти.
Перехресне забезпечення (cross collateralization) - використання забезпечення, що знаходиться в одній системі, для покриття зобов‘язань в іншій системі.
Персоніфікований облік* - збирання, оброблення, систематизація та зберігання необхідної інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат.
Перший день повідомлення (First notice day) – перша дата, на яку дозволено повідомлення про намір доставити певні товари або фінансові інструменти за ф’ючерсним контрактом, строк дії якого закінчується в даному місяці.
Підтвердження угоди (Confirmation statement) – повідомлення, яке відсилає брокерська фірма клієнту після закриття чи відкриття позиції та яке підтверджує факт проведення угоди. Повідомлення містить інформацію про кількість куплених чи проданих опціонних контрактів та ціни, за яких були здійснені ці трансакції.
Підтримка лістингу - сукупність систематичних заходів, направлених на визначення біржового курсу цінних паперів.
«Плоский» ціновий ризик (Flat price risk) – створення короткої або довгої позиції без утворення спреда.
Пов’язана особа* - 1) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою; 2) фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи; 3) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім’ї такої особи. Під здійсненням контролю в даному випадку слід розуміти володіння безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.
Погашення облігацій* - виплата номінальної вартості облігації та доходу по облігації (продаж товарів та надання послуг) у терміни, що передбачені умовами емісії облігацій.
Позиційний ліміт (Position Limit) – максимальна кількість строкових контрактів, якими може володіти одна особа.
Позиція - сукупність контрактів одної специфікації та серії, що виникає за укладе-ною учасником біржового ринку угодою або по сумі укладених ним угод на купівлю (довга позиція)/продаж (коротка позиція) за відповідними контрактами. При купівлі/продажу одного контракту відкривається одна позиція - відповідно, дов-га чи коротка.
Позиція відкрита - сукупність контрактів одної специфікації та серії, що виникає по різниці укладених Учасником біржового ринку угод на купівлю та на продаж за відповідними контрактами, та існує до повного виконання учасником умов такого контракту. Відповідно, відкрита позиція за своєю направленістю може бути довгою чи короткою.
Позиція контрольна – позиція, що залишається відкритою після настання дня виконання за контрактом і вимагає від учасника виконання контракту в порядку, затвердженому біржею.
Покриття (Cover) – термін, що застосовується для позначення оберненої купівлі раніше проданих контрактів або акцій, яка називається покриттям коротких позицій. Покриття, або ліквідація, коротких позицій здійснюється у випадку, якщо учасник ринку більше не очікує падіння цін відповідних контрактів.
Портфель цінних паперів - 1) сукупність цінних паперів різних видів, якими володіє певна особа; 2) розподіл коштів між різними видами активів (акцій, облігацій тощо) у найбільш вигідних та безпечних пропорціях.
Поставковий опціон на купівлю акцій (Equity option, delivery, Call) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони передати їй певну кількість акцій, а інша - сплатити першій встановлену в договорі винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату може вимагати від першої сторони передачу певної кількості акцій проти сплати обумовленої договором ціни (ціни виконання опціону).
Поставковий опціон на продаж акцій (Equity option, delivery, Put) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони прийняти від неї певну кількість акцій і сплатити за них обумовлену договором ціну (ціну виконання опціону), а інша – сплатити першій встановлену в договорі винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату може вимагати від першої сторони сплати обумовленої договором ціни проти передачі певної кількості акцій.
Поставковий форвард на акції (Equity forward) – угода, за якою одна сторона (покупець) зобов’язана на певну дату в майбутньому отримати від іншої сторони певну кількість акцій одного або кількох емітентів і сплатити за них певну грошову суму, а інша сторона (продавець) зобов’язаний доставити вказану кількість акцій.
Постачання (Delivery) – надання продавцем і отримання покупцем товару або фінансового інструменту за контрактом у якості розрахунку за даним контрактом.
Поточна вартість брокерського місця - вартість брокерського місця, що визначається шляхом відкритого чи закритого аукціону, що проводиться на біржі.
Поточна ринкова вартість цінних паперів - вартість цінних паперів емітента, що розраховується з урахуванням котирувальних цін, які склалися на торгах чи - у разі відсутності таких - за номінальною вартістю цінних паперів емітента.
Поточна ціна позиції - ціна угоди, якщо угода була укладена протягом поточної торгової сесії, або ціна закриття попереднього торгового дня.
Похідні інструменти (деривативи) - фінансові інструменти, які базуються на інших фінансових інструментах, відомих як базові інструменти. До похідних інструментів належать ф’ючерси, опціони, форварди та свопи.
Початкова маржа (гарантійний депозит) (Initial margin, Initial performance bond) – 1)частка попередньо депонованих коштів учасника біржового ринку в розрахунковому банку, яку має забезпечити учасник біржового ринку як покриття по кожному контракту для його реєстрації; 2) гарантійний депозит, який в обов’язковому порядку вносять для відкриття позиції за строковим рахунком та з якого інвестор (найчастіше банк) матиме змогу компенсувати можливі втрати. Ставку початкової маржі визначає біржа для членів Секції, останні – для своїх клієнтів.
Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду* - статутний фонд (капітал), сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ. Ведення реєстру ІСІ здійснюється ДКЦПФР.
ППП (DvP) - поставка проти платежу.
Правило “найкращого виконання" - правило, згідно з яким ділер повинен виконувати наказ клієнта за найкращою ціною на момент укладання угоди.
Правило “розумної поведiнки" (правило “обачного iнвестування") - правило інвестування пенсiйних активiв, яке було запроваджено в англо-американськiй пенсiйнiй системi для того, щоб оцiнювати поведiнку менеджерiв з управлiння активами та довiрених осiб. За цим правилом, менеджери з управлiння активами мусять дiяти обачно, професiйно, розсудливо й вiдповiдально, коли виконують свої професiйнi обов’язки, зокрема, ухвалюють рiшення щодо iнвестування активiв. За приклад порушення норм “розумної поведiнки" може правити такий випадок: неоптимальне iнвестицiйне рiшення прийняла порядна людина, яка мала найкращi намiри, але виявилася не досить компетентною. Якщо таке рiшення спричинило негативнi наслiдки, то цю особу буде притягнено до юридичної вiдповiдальностi. Деякi країни пристосували правило “розумної поведiнки" до своїх власних пенсiйних систем, закрiпили його в законодавствi й поступаються ним тодi, коли потрiбно оцiнити поведiнку менеджера з управлiння активами пiд час прийняття iнвестицiйного рiшення.
Право на отримання доходів (entitlement) - всі права, які отримує інвестор внаслідок розподілу капіталу і доходів компанії, цінними паперами якої він володіє.
Право утримання (lien) - законне право на активи, власником яких є інша особа.
Премія (ціна опціону) – винагорода у грошовій формі, яку сплачує покупець опціону продавцю за дане йому право на реалізацію опціону.
Премія за ф’ючерсним контрактом (Premium (futures)) – цінова перевага дорожчого ф’ючерсного контракту по відношенню до менш дорогого контракту, яким торгують на строковому ринку, або до ринкової ціни в готівці.
Премія кредитного ризику – ціна, яку платять з метою уникнення ризику та яка залежить не від того, хто саме позичає, а від виду задіяного позикового інструменту та конкретних умов позики.
При цьому наявність чи відсутність прибутку, розрахованого згідно з правилами податкового обліку, не може впливати на прийняття чи неприйняття рішення щодо нарахування дивідендів.
Прибуток у разі виконання опціону (Return if called (Return if exercised)) – прибуток, який отримує продавець покритого опціону «кол» у випадку, якщо покупець вимагає його виконання (доставки активів, які лежать в основі опціону) та компонентами якого є первісна опціонна премія, можливі дивіденди та будь-яке підвищення вартості активів. Максимальний прибуток продавця покритого опціону реалізується, коли ціна активів у основі опціону стає вищою за ціну виконання.
Приватне розміщення* - розміщення цінних паперів без відкритого продажу шля-хом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб.
Привілейовані акції* - цінні папери, що дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом.
Прилюдна пропозиція* - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб.
Прима-вексель - позначення на траті в тих випадках, коли вексель складається за вимогою першонабувача в кількох примірниках однакового змісту (у так званому комплекті), які іменуються зразком. При цьому всі векселі зразки складають єдиний вексель, і водночас у кожному з них повністю втілюється вексельне зобов’язання.
Проголошені цінні папери ІСІ* - цінні папери ІСІ, на які пропонується відкрита підписка.
Програма з визначеними пенсiйними виплатами - це така система пенсiйного забезпечення, за якою суму пенсiйних виплат обчислюють на пiдставi формули. У цiй формулi беруть до уваги величину заробiтної платнi працiвника протягом перiоду, визначеного в законодавствi, та стаж його роботи. У такому разi величина пенсiї, що її отримуватиме особа, не залежить вiд загальної суми її пенсiйних внескiв до пенсiйного фонду.
Програми (схеми) пенсiйного забезпечення за формою зобов’язань щодо виплати пенсiй. За цiєю ознакою розрiзняють два типи програм пенсiйного забезпечення: 1) програма з визначеними пенсiйними виплатами; 2) програма з визначеними пенсiйними внесками.
Продавець опціону (Option writer) – особа, яка отримує опціонну премію і бере на себе зобов’язання, яке відповідає праву купити або продати базовий актив, яке може висунути покупець.
Продаж непокритих опціонів «кол» (Naked call writing, Uncovered call writing) – продаж опціонів «кол», коли продавець не має відповідної довгої позиції за базисним активом, ціна активів може зростати необмежено, що спричиняє необмеженість максимальних збитки в цьому випадку. Якщо власник опціону забажає реалізувати своє право на купівлю активів, продавець непокритого опціону «кол» буде зобов’язаний купити їх за більш високою ціною.
Продаж покритого опціону "кол" (Covered call writing) – опціонна стратегія, яка полягає у відкритті довгої позиції по базисних активах у поєднанні з продажем опціону «кол» проти цієї позиції. Це забезпечує захист від падіння вартості активів у межах рівня беззбитковості, котрий розраховується шляхом віднімання опціонної премії із ціни активу в основі опціону на момент угоди. Максимальний прибуток реалізується, коли ціна активу в основі опціону підіймається вище ціни виконання; складається з опціонної премії і прибутку, який отримується за рахунок довгої позиції в базисних активах. Стратегія ефективна за умов зростаючого або нейтрального ринку.
Продаж покритого опціону "пут" (Covered put writing) – опціонна стратегія, яка полягає у відкритті короткої позиції в базисних активах у поєднанні з продажем опціону «пут» проти цієї позиції.
«Продаж, який закриває» (продаж для закриття) (Closing sale, Sell to close) – угода, яка скорочує або анулює довгу позицію за певною групою опціонів.
Проспект емісії цінних паперів ІСІ* - 1) документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ІСІ; 2) прилюдна або приватна пропозиція (оферта) з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду; 3) документ, який подається ДКЦПФР компанією з управління активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.
Професiйна дiяльнiсть з управлiння пенсiйними активами - діяльність, що пов’язана з управлінням активами загальнообов’язкового накопичувального пенсiйного фонду та недержавних пенсiйних фондiв, задля отримання iнвестицiйного доходу на користь учасникiв пенсiйних фондiв.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів* - підприємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних паперів, що є, як правило, виключним або переважним видом діяльності.
Професійний пенсійний фонд* - недержавний пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду.
Процент - сума грошових коштів, виплачуваних емітентом облігацій, їхнім покупцям як винагорода за одержаний таким чином кредит.
Процентно-валютний своп (Cross currency rate swap) – угода, за якою одна сторона зобов’язана періодично сплачувати іншій стороні в одній валюті, а інша сторона – першій в іншій валюті, грошові суми, розмір яких визначається шляхом множення визначеної в договорі номінальної суми у відповідній валюті на фіксовану або періодично встановлену змінну процентну ставку, яка при цьому може бути різною для двох сторін. Основна відмінність процентно-валютного свопу від валютного полягає у можливості періодично змінювати розмір відсоткової ставки. Валютний своп може визначати платіж у розмірі номінальної суму на початкову та кінцеву дати терміну дії договору.
Прямий учасник (direct participant) - учасник системи, який напряму обмінюється дорученнями / інструкціями з іншими прямими учасниками і який здійснює розрахунки напряму з розрахунковим агентом системи.
Публічний обіг - порядок переходу прав власності на акції або облігації підприємств між фізичними та/або юридичними особами, що не потребує отримання згоди інших учасників товариства, та при якому цінні папери можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі, у торгівельній інформаційній системі та/або на позабіржовому ринку, а також розповсюджуватись шляхом відкритого продажу.
Р
Рахунки у цінних паперах* - рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами.
Рахунок “омнібус" (omnibus accounts) - єдиний рахунок в депозитарії або в уповноваженого кастодіана, призначений для зберігання всіх цінних паперів, належних клієнту даного депозитарію або уповноваженого кастодіану.
Рахунок ДЕПО - рахунок, який відкривається для обліку цінних паперів переданих власником на збереження в депозитарій згідно з депозитарним договором.
Реальна ППП (real DvP) - одночасний обмін абсолютного правового титулу на цінні папери на остаточний і безвідкличний платіж.
Регламент інституту спільного інвестування* - документ, який визначає особливості діяльності інституту спільного інвестування та затверджується в установленому законодавством порядку.
Регламент торгів - нормативний документ біржі, який являє собою сукупність норм та процедур, що визначають дату, місце, періодичність та порядок проведення торгів.
Регульована організація (regulated entity) - організація, діяльність якої регулює-ться державною або саморегулівною організацією.
Реєстр власників іменних цінних паперів - перелік за станом на певну дату власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів, які обліковуються на їх особових рахунках, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів. На дату обліку повинна складатися паперова копія реєстру, до якої включається інформація про всіх власників іменних цінних паперів, в тому числі тих, які обліковуються у номінальних утримувачів.
Реєстратор - юридична особа* - суб’єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Реєстроутримувач - реєстратори та емітенти (останні - якщо мають відповідний дозвіл на ведення реєстру власників випущених ним іменних цінних паперів), що ведуть реєстри власників іменних цінних паперів згідно з чинним законодавством.
Резервний фонд* - фонд грошових коштів, створений з метою відшкодування можливих збитків учасників пенсійних фондів унаслідок неналежного виконання зобов’язань перед ними або порушення законодавства відповідними суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення. Р.ф. має такi складовi: 1) фонд, який створюють компанiя з управлiн-ня пенсiйним фондом, компанiя з управлiння активами та страховi органiзацiї; 2) страховий резерв i гарантiйний фонд страховика, що їх формують страховi органiзацiї. Резервний фонд створюють для того, щоб вiдшкодувати учасникам пенсiйних фондiв та застрахованим особам збитки, якi можуть виникнути в тому разi, якщо суб ’єкти пенсiйної системи не виконуватимуть як належить своїх зобов’я-зань перед цими людьми чи порушуватимуть законодавство.
Рейтинг цінних паперів – оцінка цінних паперів, що встановлюється інформа-ційно-аналітичними фірмами (рейтинговими агентствами). Р.Ц.П. визначає популярність, прибутковість, ліквідність, надійність цінних паперів (в основному прибутковість і ризик невиконання зобов’язань) відповідно до градації їхніх інвестиційних якостей і показників.
Рекамбіо - вимога до одного із зобов’язаних по векселю осіб, пред’явлена особою, яка оплатила опротестований вексель, про відшкодування йому внесеної суми і про сплату процентів, пені тощо по протесту.
Ремітент - особа, на яку виписана трата, і яка повинна сплатити зазначену суму по цьому векселю.
РЕПО (Repo) - угода щодо зворотної купівлі: угода про продаж з наступною зворотною купівлею цінних паперів на визначену дату за обумовленою ціною.
Ринки фінансових послуг* - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.
Ринкова інфраструктура (market infrastructure) - регульовані фондові біржі, клірингові організації і депозитарії, які шляхом взаємної інтеграції забезпечують ефективне укладання угоди, її подальше виконання і відображення результатів операції в системі бездокументарного обліку.
Ринковий наказ (Market order) – наказ клієнта брокеру купити або продати фінансовий інструмент за найкращою поточною ціною, який має бути виконаний миттєво і тому має право першочерговості по відношенню до всіх інших наказів. Ринкові накази на купівлю, як правило, виконуються за ціною продавця, а ринкові накази на продаж – за ціною покупця.
Ринок відкритий - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових держателів цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується.
Ринок закритий - ринок, на якому курс покупців дорівнює курсу продавців.
Ринок капіталу - ринок, на якому акумулюються й обертаються довгострокові фінансові інструменти.
Роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду* (роботодавець-платник) - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання перераховувати грошові кошти на користь своїх працівників до такого фонду на підставі договору, укладеного ним з радою цього пенсійного фонду.
Робоче місце трейдера - робоче місце відповідної категорії, з якого трейдер приймає участь в торгах.
Розмір відкритих позицій (Open interest) – загальна кількість зареєстрованих на певну дату ф’ючерсних або опціонних контрактів конкретного типу, яких ще не було зараховано або виконано шляхом доставки. З метою запобігання подвійного рахунку під час розрахунку розмірів відкритих позицій враховується лише одна сторона угоди.
Розмір контракту (Contract size) – величина активу, який лежить в основі одного опціонного контракту, яка зазвичай становить 100 акцій, якщо інше не оговорюється для конкретних випадків (напр., для злитків).
Розміщення цінних паперів* - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів.
Розподіл збитків (loss sharing) - угода між учасниками системи відносно розподілу будь-яких збитків, які виникають внаслідок невиконання зобов’язань одним (або більше) учасником. Така угода встановлює порядок розподілу збитків між відповідними учасниками у випадку, коли ця угода буде введена в дію.
Розпорядження застави - документ, що містить вимогу до реєстроутримувача зареєструвати у системі реєстру виникнення або припинення існування застави іменних цінних паперів на користь заставодержателя.
Розрахункова палата - функціональний підрозділ біржі, який здійснює: розрахункові операції; контроль за дотриманням членом секції фінансових вимог біржі; контроль та забезпечення виконання угод, укладених на біржі.
Розрахункова ціна ф’ючерсного контракту (Settlement price (futures)) – показник, який розраховують на основі діапазону цін при закритті біржі та застосовують для визначення прибутків, збитків, розмірів додаткових гарантійних депозитів, а також фактурних цін при доставці.
Розрахунковий банк* - банк, з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
Розрахунковий облігаційний опціон на купівлю (Bond option, Cash settlement, Call) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони сплатити їй грошову суму, розмір якої розраховується як різниця між ринковою та договірною цінами певної кількості облігацій. Друга сторона зобов’язана сплатити першій встановлену за договором винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату може вимагати від першої сторони відповідної грошової виплати у випадку, якщо ринкова ціна облігацій перевищує договірну.
Розрахунковий облігаційний опціон на продаж (Bond option, Cash settlement, Put) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони сплатити їй грошову суму, розмір якої розраховується як різниця між договірною та ринковою цінами певної кількості облігацій. Друга сторона зобов’язана сплатити першій встановлену за договором винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату може вимагати від першої сторони відповідної грошової виплати у випадку, якщо договірна ціна облігацій перевищує ринкову.
Розрахунковий опціон на купівлю акцій (Equity option, Cash settlement, Call) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони (якщо ринкова ціна акцій емітента перевищує договірну) сплатити їй грошову суму, яка дорівнює різниці між ринковою та договірною цінами певної кількості акцій. Інша сторона зобов’язана сплатити першій встановлену за договором винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату може вимагати від першої сторони відповідної грошової виплати у вказаному випадку.
Розрахунковий опціон на продаж акцій (Equity option, Cash settlement, Put) – угода, за якою одна сторона бере на себе зобов’язання на вимогу іншої сторони (якщо договірна ціна акцій емітента перевищує ринкову) сплатити їй грошову суму, яка дорівнює різниці між договірною та ринковою цінами певної кількості акцій. Інша сторона зобов’язана сплатити першій встановлену за договором винагороду (опціону премію), а також протягом певного часу або на визначену дату може вимагати від першої сторони відповідної грошової виплати у вказаному випадку.
Розрахунковий форвард на акції (Equity forward – Cash settlement) – угода, за якою кожна із сторін бере на себе зобов’язання здійснити виплату грошової суми, розмір якої розраховується як різниця між договірною та ринковою цінами певної кількості акцій. У разі перевищення договірною ціною ринкової виплату грошової суми здійснює покупець і навпаки.
Розрахунок часу ринкових операцій (Market timing) – вибір найбільш вдалого часу для проведення операції, який здійснюється шляхом прогнозування коливань ринку або окремих інструментів на основі аналізу кон’юнктури та інших факторів.
«Ролінг-ап» (Rolling up) – заміна опціону «кол» іншим, який має таку ж дату виконання, але вищу ціну виконання.
«Ролінг-аутн» (Rolling out) – заміна опціону іншим, який має таку ж ціну, але пізнішу дату виконання.
«Ролінг-даун» (Rolling down) – заміна опціону «пут» іншим, який має таку ж дату виконання, але нижчу ціну виконання.
«Ролінг-овер» (Rolling over) – заміна опціону іншим, відмінним лише за ціною або датою виконання.
С
Саморегулiвна органiзацiя у сферi недержавного пенсiйного забезпечення - неприбуткова органiзацiя - юридична особа, яка захищає й представляє iнтереси учасникiв пенсiйних фондiв, компанiй з управлiння пенсiйним фондом, компанiй з управлiння активами, а також iнтереси страхових компанiй, що надають послуги з пенсiйного забезпечення. Джерелом фiнансування саморегулiвної органiзацiї є членськi внески її учасникiв.
Саморегулівна організація* (на ринках фінансових послуг) - неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг.
Саморегулівна організація* (на ринку цінних паперів) - добровільне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів, яке не має на меті одержання прибутку, створене з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів та зареєстроване Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів - документ депозитарного обліку, який видається реєстроутримувачем депозитарній установі та є підтвердженням перереєстрації іменних цінних паперів, випущених в документарній формі, з власника на депозитарну установу як номінального утримувача або перереєстрації цінних паперів з одного номінального утримувача на іншого номінального утримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів.
Своп – 1) контракт між двома сторонами щодо проведення обміну потоків платежів (рух готівки) на базі обумовленої суми угоди в конкретні дати платежів (дати розрахунків). Потоки платежів можуть бути фіксованими або «плаваючими», розраховуватися на підставі процентної ставки або фондового індексу, що відносяться до базового активу; 2) похідний фінансовий інструмент, за допомогою якого здійснюється обмін на певний термін пари активів між контрагентами. Виділяють два основних види свопів: валютний та процентний. При валютному здійснюється обмін пари валют – пряма та зворотна конверсійна угода, рознесена у часі. Процентний своп – це обмін протягом певного терміну різних за властивостями потоків платежів. Зазвичай обмінюють потік з фіксованою ставкою та потік зі змінною ставкою однакового номіналу. Оскільки потік зі змінною ставкою є нечутливим до зміни процентної ставки, процентний своп несе в собі властивості фіксованого потоку і позиція у процентному свопі тотожна позиції в облігації.
Своп акцій або індексу акцій (Equity or Equity index swap) – угода, за якою одна сторона зобов‘язана періодично сплачувати іншій стороні грошові суми в одній валюті у розмірі, який визначається на основі встановленої договором фіксованої ціни або відсоткової ставки. Інша сторона повинна періодично виплачувати першій грошові суми в тій самій або в іншій валюті у розмірі, який визначають виходячи з показників ціни акцій певного емітента або індексу акцій. У випадку, якщо валюта та терміни виплат обох сторін співпадають, може бути здійснено взаємозалік вимог сторін.
Своп амортизований – своп, який функціонує протилежно до зростаючого свопу та основна сума якого поступово зменшується протягом терміну його чинності. Як у випадку зі зростаючим свопом, амортизований своп дає змогу компанії узгодити дану фінансову операцію з обсягами своїх грошових потоків.
Своп варантійний – своп з вараном, який надає видавцю облігації право продовжити своп, якщо він видасть аналогічний варіант на облігацію.
Своп відкличний (Своп з припиненням) – своп, за умовами якого отримувач фіксованого відсотка має право (але не зобов’язаний) припинити дію свопу в обумовлений термін або через якийсь час його дії. Фактично платник фіксованого відсотка пропонує його отримувачу свопціон. Тому ставка, яку перший сплачує другому, буде дещо нижчою.
Своп відстрочений – своп, за умовами якого платежі можуть вноситися з відстроченням на певний період. На відміну від форвардного свопу, коли відстрочується вся операція, відстрочений своп допускає лише затримку платежів. Таким деривативом може скористатись компанія, яка бажає укласти своп, проте не хоче, з тих чи інших причин, до певного часу отримувати надходження.
Своп двовалютний – своп, який використовується для хеджування двовалютних облігацій і за умовами якого є можливість сплачувати основну суму та відсотки з неї або у базовій валюті, або в альтернативній, за наперед встановленою обмінною ставкою. Двовалютні свопи – це комбінація валютного свопу з обмінними опціонами, які необхідні для хеджування відсоткових платежів до рівня валюти основної суми.
Своп двосторонній – своп, за умовами якого одна сторона має право змінити вид виплат (з фіксованої ставки на змінну і навпаки) після певного періоду його чинності. Такий ефект, як правило, може бути досягнуто за допомогою свопціона, який надає його покупцю укласти своп з альтернативним видом виплат. Свопціон видається на подвійну від основної суму, половина якої йде на погашення початкового свопу.
Своп дисконтний – позаринковий своп, у якому фіксовані виплати нижчі за ринкові ставки. По закінченні дії такого свопу весь дефіцит однієї зі сторін сплачується єдиною сумою. Компанії можуть вдаватись до укладання таких угод, якщо прагнуть зекономити на відсотках, сплачуваних за умови традиційних свопів протягом їх перебігу. У чистому своєму вираженні дисконтний своп взагалі не знає проміжних виплат – лише величезну фінальну виплату по закінченні терміну його дії. Тоді його ще називають «свопом з нульовим купоном».
Своп диференційний – своп, за умовами якого сторони обмінюються відсотковими платежами у різних валютах, користуючись при цьому окремими відсотковими ставками для кожної з валют. Таким чином, диференційний своп є комбінацією форвардних відсоткових угод, а його характеристики ідентичні до параметрів між валютного свопу з фіксованими відсотками. Преміальні при цьому сплачуються або при укладанні свопу, або їх виплата за змінними ставками розтягується впродовж усього періоду його чинності.
Своп з борговим розрахунком LIBOR («своп з недоїмковим LIBOR») – своп, в якому відсоткові платежі ґрунтуються на ставці LIBOR певного наступного періоду. Такий своп найчастіше застосовується у випадках, коли платник плаваючої ставки сподівається на падіння показників ставок у найближчий час.
Своп з кривою доходу – своп, відсоткові потоки якого відображають різні погляди на структуру доходу і який може ґрунтуватися як на фіксованих, так і на змінних видах виплат. Своп з кривою доходу використовують інвестори, які шукають втілення свого власного бачення потрібної їм кривої доходу, а також багато боргових менеджерів, які шукають засоби хеджування структурованих цінних паперів.
Своп з реверсивною змінною ставкою – своп, у якому виплати за змінною ставкою обернено пропорційні до наявних відсоткових ставок.
Своп з участю – своп з хеджуванням ризику коливання змінної ставки, за умовами якого. Проте, продавець хеджу, якщо ставки падають, отримує невеликий прибуток.
Своп з фіксованою різницею ставок – своп, у якому одна зі ставок виплат перебуває у фіксованому відхиленні від певної стандартизованої ставки, наприклад, показників американських скарбових інституцій.
Своп заставний – форма свопу активів, яка структурно нагадує амортизований своп. Заставний своп пов'язаний із заставними платежами в ситуації. Коли основана сума застави поступово зменшується пропорційно до амортизації заставленого під неї активу. Для визначення фінальної суми виплати у заставному свопі використовуються звичайний принцип щорічних амортизаційних відрахувань.
Своп зі збільшенням відсотка – своп, фіксована ставка якого збільшується протягом певного періоду. Своп зі збільшенням відсотка використовується компаніями, які мають труднощі з ліквідністю своїх активів, проте сподіваються на зростання надходжень в недалекому майбутньому.
Своп зростаючий – своп, основна сума якого зростає упродовж терміну його чинності. Зростаючий своп дозволяє компанії, яка входить у нього, наперед обумовити збільшення основної суми свопу відповідно до обсягів позики, яка лежить в його основі. За умов фінансування з фіксованими ставками обсяг свопу зростатиме паралельно до зростання позиченої суми аж до її повного погашення.
Своп купівлі – своп, за умовами якого платник фіксованої ставки має право (але не зобов’язаний) припинити його дію у визначений час або після його проходження. Фактично платник фіксованої ставки купує у отримувача цієї ставки свопціон. Через це платникові фіксованої ставки доводиться платити більші суми.
Своп лімітований (Кепований своп) – версія брейк-форварду для відсоткових свопів, яка є свопом з кеповим компонентом, що компенсує змінні ставки свопу, якщо ті сягнуть певного рівня. Таким чином, сторона, яка вносить платежі за змінною ставкою, може лімітувати свій ризик до певного рівня.
Своп на сукупний дохід (Total return swap) – угода, за якою одна сторона зобов’язана одночасно або періодично виплачувати другій грошові суми, які дорівнюють сукупному доходу (всі процентні платежі та збільшення ринкової вартості «узгодженого зобов’язання»), який отримує кредитор або власник боргових цінних паперів, які гарантуються третьою особою («узгодженим боржником»). Друга сторона одночасно або періодично виплачує першій грошові суми, розмір яких розраховується на основі визначеної договором номінальної суми та зменшення ринкової вартості кожного «узгодженого зобов’язання».
Своп нульовий – своп, за умовами якого одна або обидві сторони вносять оплату лише у день завершення його чинності. Як правило, відстрочується до завершення тільки виплата за фіксованою ставкою. Сторона, яка не отримує виплат аж до дня виповнення, ризикує значно більше, ніж входячи у найпростіший стандартний варіант свопу. Своп нульовий є вигідний для компанії, яка працює над проектом, який буде оплачений по завершенні робіт. Також за допомогою нульового свопу можна ефективно хеджувати боргові зобов’язання з єдиною підсумковою виплатою, наприклад, нульові бонди.
Своп обмінний (форексний) – угода про обмін двох валют за наявною на ринку спот-ставокю і зворотній її обмін за іншою ставкою у визначений мормент в майбутньому. Різниця обмінних ставок між спотовими та форвардними важелями форексного свопу формує форвардний спред, який може бути його компонентом. Різниця між позикою валюти під фіксований відсоток та її форексним скопуванням з подальшим переведенням в іншу валюту за фіксованим показником повинна бути мінімальною.
Своп обміну активами – контракт на передачу певного активу плюс відсотковий або валютний своп, що покликаний змінити природу цього активу та продається пакетами тим банкам, котрі шукають високоприбуткових активів з плаваючими відсотковими ставками. Свопери, які торгують активами, скуповують облігації, які впали в ціні, зі знижкою та супроводжують ці облігації обов'язковим відсотковим свопом зі змінною/фіксованою ставкою. Тоді весь пакет набуває ознак позики, проте з вищою, у порівнянні з показником LIBOR, маржею — що, власне, є чистої води бухгалтерською інновацією.
Своп обчислюваний – своп-структура, за умовами якої дія відповідного свопу може бути продовжена або зупинена через певну кількість років. Обчислюваний своп є еквівалентним до комбінації звичайного свопу та європейського свопціону, який певного числа може продовжити або припинити свою дію.
Своп подійовий – своп, який вступає в дію, коли ринкові ставки досягають певного, визначеного наперед рівня, або трапляється обумовлена угодою подія. Окремою формою подійового свопу є свопціон, але в цьому випадку спов повинен бути виконаний за певних умов. Подійовий своп, як і лімітований своп. Починає діяти автоматично.
Своп продовжуваний – вид свопу, за умовами якого платник фіксованої ставки маж опціонне право продовжити своп на визначений період. Трирічний своп з продовженням на наступних два роки є ідентичним комбінації трирічного свопу та трирічного опціону на укладання дворічного свопу.
Своп роликовий – своп, основна сума якого постійно то збільшується, то зменшується і за умовами якого одна зі сторін має право платити як за фіксованою, так і за змінною ставкою.
Своп сезонний – своп, в якому основна сума коливається від нуля до певного фіксованого показника. Роздрібні компанії використовують сезонні свопи для фіксації відсотків з тих позик, які беруться під сезонні роботи, наприклад, для будівництва сезонного складу.
Своп форвардний відсотковий – своп, за умовами якого фіксований відсоток сплачується ще до надання основної суми і який застосовується компаніями, які прагнуть заплатити відсоток наперед, оскільки очікують зростання відсоткових ставок, а інвестицій потребують через певний проміжок часу в майбутньому.
Свопи по позикових портфелях – дериватив, покликаний розосередити ризик портфелів інвестицій комерційних банків у той самий спосіб, в який страхові компанії перестраховують пакети своїх полісів (шляхом обміну прибутками від усіх наданих ними позик).
Свопи повної рентабельності – на відміну від свопів по позикових портфелях, цей вид дериватив, який перекладає кредитний ризик лише на одну зі сторін та передбачає сплату певною інституцією АВС позикових відсотків та преміальних з певного пакета наданих позик, у відповідь на що інституція-партнер ВСА сплачуватиме АВС ставку LIBOR плюс маржу та плюс компенсацію за будь-яке пониження ринкової вартості пакета наданих позик. Проте у випадках кредитних деривативів, що укладаються по неліквідних інструментах, кожна зі сторін може легко маніпулювати вартістю основного активу (скажімо, облігації) перед датами взаєморозрахунків, що призводить до недоотримання однією зі сторін компенсацію за зміну реальної ринкової вартості пакету позик.
Своповий «колар» (Діапазонний своп) – дериватив, який передбачає комбінацію у «коларі» двох свопів. Трансакція має «нульову собівартість»: купівля «кепу» компенсується продажем «флору».
Свопціон – опціонна можливість вступити у своп, яка використовують лише один раз упродовж опціонного періоду. Існує два види свопціону: swaption, який надає можливість упродовж певного опціонного періоду укласти своп на обумовлений період; та swoption, який надає можливість упродовж певного опціонного періоду укласти своп, що має фіксовану дату виконання.
Свопціон отримувача – свопціон, який надає його покупцю право, проте не зобов’язання, у певний термін отримувати належні на цей момент основні суми позик плюс фіксований відсоток з них.
Свопціон платника – свопціон, який надає його покупцю право, але не зобов’язання, у певні строки сплатити належні на той час основні суми позик плюс фіксований відсоток з них.
Сек‘юритизація - 1) трансформація цінного паперу певного виду у цінні папери іншого типу, переважно в облігації, з метою їх страхування; 2) роз-ширення використання цінного паперу як інструменту регулювання ринкових відносин і руху позичкового капіталу; 3) переоформлення зовнішньої банківської заборгованості країн, що розвиваються, у цінні папери, що перебувають в обігу.
Секція строкового ринку - сегмент біржового ринку, де укладаються угоди з купівлі та продажу строкових контрактів.
Серія опціонів - термін, який визначає сукупність опціонів одної специфікації з однаковими датою та ціною виконання.
Серія ф’ючерсів - термін, який визначає сукупність ф’ючерсів одної специфікації з однаковою датою виконання.
Сертифікат депозитний - свідоцтво про строковий процентний вклад у комерційному банку.
Сертифікат ощадний* - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому.
Сертифікат ФОН* - цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю.
Сертифікат цінних паперів* - бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (акція, облігація тощо) або найменування “сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).
Сертифікат якості банківських металів - письмові документи або клеймо визнаного афінажера, які засвідчують назву металу, його пробу (кількість часток хімічно чистого дорогоцінного металу на 1000 часток лігатурної маси) та серійний номер, а також назву компанії виробника.
Сертифікат якості цінних паперів у документарній формі - документ, який свідчить про рівень технічного захисту виготовлених у формі документу цінних паперів, надається виробником сертифікатів цінних паперів емітенту для забезпечення можливості їх перевірки в процесі обігу на дійсність (автентичність) і відповідність міжнародним стандартам якості.
Система валових розрахунків в реальному часі (RTGS) - система розрахунків, у якій обробка і виконання кожної угоди здійснюється у реальному часі за принципом “угода за угодою".
Система реєстру власників іменних цінних паперів - сукупність даних, зафіксованих у паперовій та/або електронній формі, що дає можливість: ідентифікувати власників, номінальних утримувачів, заставодержателів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім‘я; здійснювати облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб; складати реєстр власників іменних цінних паперів; визначати обсяг прав зареєстрованих осіб щодо прав власності на цінні папери емітента; зберігати дані про власників цінних паперів; надавати зацікавленим особам та контролюючим державним органам доступ до даних системи у визначених межах.
Системи реального часу (real time systems) - системи, які забезпечують оновлення інформації щодо активів і угод одразу ж після отримання даних провідною системою.
Системний ризик (systemic risk) - ризик того, що один з учасників розрахункової системи не зможе виконати своїх зобов‘язань і тим самим зробить неможливим своєчасне виконання зобов‘язань іншими учасниками.
«Скальпування» (Scalp) – проведення швидких торгів з метою отримання швидкого прибутку від використання мінімальних цінових коливань, яке має не меті створення та ліквідацію позицій протягом одного дня, години або навіть кількох хвилин. Необхідний розмір прибутку забезпечується за рахунок більшого обсягу угод.
Скрипофолія - колекціонування страхових облігацій, акцій та інших фінансових документів; їх вартість залежить від краси документа і значимості емітента в фінансовому світі.
Скріп - випереджувальна видача сертифіката на нові акції до того, як вони будуть надруковані й видані на ринку інвесторам.
Специфікація контракту - нормативний документ біржі, де надаються конкретні визначення стандартизованих параметрів і умов виконання контракту.
Спліт - розподіл раніше емітованих акцій на більшу кількість з метою зменшення номінальної вартості однієї акції, підвищення їх біржового курсу, полегшення розміщення всього випуску.
Спот – 1) продаж товару (в тому числі цінних паперів) з негайною оплатою; 2) угода щодо купівлі-продажу, коли розрив між датою укладання угоди (датою контракту) та датою проведення обміну активами (датою валютування) не перевищує двох робочих днів.
Спотовий ринок - ринок, на якому оплата грошових коштів і поставка цінних паперів проводяться одразу після укладення угоди.
Спред – 1) на фондовому ринку різниця між ціною попиту та ціною пропозиції; 2) одночасна купівля і продаж ф’ючерсних контрактів на один і той же товар з різними строками поставки; 3) одночасна купівля і продаж опціонів одного типу за різними цінами або з різним періодом закінчення строку; 4) різниця між середньозваженою ставкою дохідності підпроцентних активів банку та середньозваженою ставкою витратності його підпроцентних зобов’язань. Вказує на реальну здатність банку до управління процентними ставками за своїми інструментами.
Спред «метелик» (Butterfly spread, Butterfly call spread, Butterfly put spread) – опціонна стратегія, в якій застосовується поєднання «бичого» та «ведмежого» спредів і використовуються чотири опціони (чотири крила метелика) з різними цінами виконання або різними датами виконання. Напр., довгий спред «метелик» створюється шляхом купівлі опціону «у грошах», продажу двох опціонів «про грошах» і купівлі одного опціону «без грошей». Як правило, вказана стратегія застосовується, коли може бути отримано кредит (тобто коли отримана премія перевищує сплачену премію).
Спред «пут» – опціонна стратегія, яка знижує собівартість покупки опціону «пут» за допомогою продажу іншого опціону «пут» з нижчими показниками. Такий дериватив обмежує суму прибутку продавця у випадку зниження вартості активу, який лежить в його основі, проте премія отримана від продажу опціону низького погашення, частково компенсуватиме купівлю опціону з середнім рівнем погашення.
Стандартизований контракт – контракт, в якому типові реквізити визначені згідно вимог до типових реквізитів специфікацій строкових контрактів.
Стандартні зливки банківських металів - це зливки банківських металів, що відповідають світовим стандартам якості, які прийняті Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (London Good Delivery Standard) або технічними умовами ГОСТ 28058-89, ГОСТ 28595-90, ГОСТ 12341-81, ГОСТ 12340-81 (міждержавні ГОСТи країн СНД).
Страйк (ціна страйк, страйк-ціна, ціна виконання опціону) - зафіксована на момент укладання угоди ціна, за якою покупець опціону може купити/продати базовий актив опціонного контракту в разі його реалізації.
«Стреддл» – різновид спреда, одночасна купівля або продаж однакової кількості опціонів «пут» та «кол» на певні фінансові інструменти з однаковими цінами та датами виконання. Покупець «спреддла» розраховує отримати прибуток від порівняно великих змін у ціні фінансових активів, які лежать в основі опціонів, незалежно від спрямованості цих змін.
«Стренгл» – купівля або продаж однакової кількості опціонів «пут» та «кол» на певні фінансові інструменти з однаковими датами, але різними цінами виконання. Покупець «стренгла» розраховує отримати прибуток від порівняно великих змін у ціні фінансових активів, які лежать в основі опціонів, незалежно від спрямованості цих змін.
СТРІП (Separate trading of registered interest and principal of securities, STRIP) - програма випуску казначейських цінних паперів у США, які передбачають відділення процентів від основної суми боргу з метою забезпечення ефективнішої торгівлі на ринку без купонних інструментів і зниження вартості фінансування бюджетного дефіциту.
Сховище - спеціально обладнане місце для зберігання документів звітності.
Т
Т (Т) - загальноприйняте скорочення, що означає дату угоди.
Теоретична вартість – оціночна вартість, розрахована за допомогою математичної моделі, такої як формула Блека-Шоулза.
Терміновий стоп-наказ – закриття позиції у випадку, якщо папери не просунулися у вигідному для власника напрямку протягом визначеного періоду часу. Терміновий стоп-наказ є особливо корисний для трейдерів, які ведуть торги по опціонах, оскільки опціонні позиції можуть втрачати у вартості навіть за відсутності змін у ціні.
Тета – показник зміни вартості опціону з часом. Т. опціонів, які характеризуються низькою волантильністю, менша за Т. опціонів з вищою волантильністю. Т. також збільшується по мірі наближення дати виконання, у зв’язку з чим найбільш сприятливий час для продажу опціонів є період 90-100 днів до закінчення строку.
Технічний аналіз - 1) метод визначення руху курсів цінних паперів, який базується на трьох принципах: принципі відображення, принципі тренда, принципі повторюваності. Основний об’єкт Т.а. - попит і пропозиція цінних паперів, динаміка операцій з їх купівлі-продажу, динаміка курсів. Потребує обмеженої кількості інформації у порівнянні з фундаментальним аналізом; 2) метод торговельних операцій на ринку акцій, який ставить за мету одержати виграш на підставі визначення поведінки інших інвесторів у відповідь на зміну ціни на акції в минулому.
«Тик» – зміна ціни контракту в результаті однієї операції в будь-якому напрямку. Кожна торгівельна операція може розглядатися як «тик»: «плюс-тик», якщо вона здійснюється за вищою ціною порівняно з ціною в ході минулої угоди, «мінус-тик», якщо ціна була нижчою, ніж у ході минулої угоди.
«Тимчасове руйнування» вартості (Time decay) – нелінійна втрата вартості опціону з часом, коли всі інші фактори залишаються незмінними. Даний показник розраховується за допомогою «тета».
Тип опціону – визначає спрямованість опціону: на купівлю - кол, на продаж - пут.
Тип цінного папера - додаткова кваліфікація цінних паперів, яка визначає особливості щодо переходу прав власності на такі цінні папери (іменні або на пред’явника).
Товарний дериватив* - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу товарних деривативів установлюються органом, на який покладаються функції регулювання товарного біржового ринку.
Торгівля цінними-паперами* - здійснення цивільно-правових угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерська діяльність), крім випадків, передбачених законодавством.
Торгова сесія - період часу, відведений для проведення біржової торгівлі.
Трата - вексель переказний з письмовим наказом векселедержателя (трасанта) адресований іншій особі (трасату) сплатити в призначений строк вказану в векселі суму грошей третій особі першому держателю векселя (ремітенту).
Трейдер - безпосередній виконавець замовлень на торги цінними паперами в торговому залі біржі; працівник брокерської контори; торговець яким-небудь товаром; оператор ринку.
Трейдинг - продаж і наступна купівля тих самих акцій з метою одержання прибутку на різниці курсів.
У
Угода (Біржова угода) - одночасне прийняття учасниками біржового ринку (що називаються сторонами/контрагентами угоди) прав та зобов’язань по придбанню (для покупця) та продажу (для продавця) певної кількості біржового товару. Угода вважається укладеною після її реєстрації біржею.
Угода обмінних ставок (ERA – exchange rate agreement) – синтетична угода укласти в майбутньому валютний своп, розрахунки за якою базуються на ставках майбутніх преміальних або обсягах знижок на день її виповнення. При цьому можливе надходження від обміну за разовою спот-ставкою цілковито ігноруються.
Угода про взаємне обмеження відсотків (Collar transaction) – угода, за якою одна сторона у випадку перевищення ринкової процентної ставки над встановленою договором максимальною процентною ставкою періодично сплачує іншій стороні в тій же валюті грошові суми, які дорівнюють різниці вказаних процентних ставок, помноженій на визначену в договорі номінальну суму. Друга сторона у випадку перевищення встановленої договором мінімальної процентної ставки над ринковою періодично виплачує першій стороні в тій же валюті грошові суми, розмір яких дорівнює різниці вказаних процентних ставок, помноженій на таку ж саму номінальну суму.
Угода про майбутню процентну ставку (відсотковий форвард) (Forward rate transaction) – угода, за якою одна сторона (продавець) починаючи з визначеного строку повинен виплачувати іншій стороні (покупцю) грошову суму, яка дорівнює різниці між обумовленою договором та ринковою відсотковою ставкою, помноженою на визначену договором номінальну суму, якщо величина відсоткової ставки, визначеної в договорі, перевищує ринкову.
Угода про обмеження максимальних відсотків (Cap transaction) – угода, за якою одна сторона (покупець) водночас або періодично сплачує іншій стороні фіксовану суму, а інша сторона (продавець) у випадку перевищення ринкової процентної ставки над договірною періодично виплачує покупцю в тій же валюті грошові суми, розмір яких дорівнює різниці вказаних процентних ставок, помноженій на визначену в договорі номінальну суму.
Угода про обмеження мінімальних відсотків (Floor transaction) – угода, за якою одна сторона (покупець) водночас або періодично сплачує іншій стороні фіксовану суму, а інша сторона (продавець) у випадку перевищення договірної процентної ставки над ринковою періодично виплачує покупцю в тій же валюті грошові суми, розмір яких дорівнює різниці вказаних процентних ставок, помноженій на визначену в договорі номінальну суму.
Угода про різницю ставок при форвардному обміні (Spread agreement on forward exchange, SAFE) – синтетична угода укласти в майбутньому обмінний своп. Оплата за якою нараховується або у вигляді премії. Або у вигляді знижки в день виконання угоди (в стилі ЕRA), або ж премія нараховується на додачу до надходження за спотовою ставкою (у стилі FXA).
Угода про уникнення подвійного оподаткування (double taxation) - угода між двома країнами, відповідно до якої транснаціональні інвестори звільняються від необхідності сплати податків одночасно в країні своєї податкової реєстрації і в країні, де вони здійснюють інвестиційну діяльність.
Умовний наказ (Contingency order) – тип наказу клієнта брокеру, який має на меті виконання певних умов перед тим, як його буде виконано. Напр., «стоп-наказ» на купівлю/продаж акцій виконується тоді, коли їхні котирування досягають встановленої межі.
Уповноважена особа - фізична або юридична особа, якій власник рахунку надає повноваження щодо отримання інформації із системи реєстру, внесення змін до системи реєстру, участі в загальних зборах емітента, отримання доходів по цінних паперах тощо. Обсяг повноважень уповноваженої особи визначається довіреністю, виданою на її ім’я власником особового рахунку, або іншими документами, визначеними чинним законодавством.
Уповноважений кастодіан (sub custodian) - кастодіан (банк або інший інститут), що виступає в якості агента на ринку країни, де він розташований, для організацій, що не є резидентами в країні інвестування.
Уповноважений торговець - торговець, який згідно із укладеним договором з емі-тентом зобов’язується підтримувати двостороннє котирування цінних паперів емітента.
Учасник недержавного пенсійного забезпечення* - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку.
Учасник недержавного пенсійного фонду* - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду.
Учасник пенсiйного фонду - фiзична особа, яка сама сплачує пенсiйнi внески або на користь якої такi внески перераховує її працедавець. Учасник пенсiйного фонду може бути одночасно i його вкладником - за умови, що він сам сплачує пенсiйнi внески.
Учасник системи недержавного пенсiйного забезпечення - фiзична особа, яка сплачує внески до недержавного пенсiйного фонду, страхової компанiї чи на пенсiйний депозитний рахунок у банку або на користь якої такi внески сплачує працедавець. Ця особа має право на пенсiйне забезпечення на умовах, визначених у пенсiйному контрактi, договорi про страхування або договорi про вiдкриття пенсiйного депозитного рахунку.
Учасники біржового ринку - юридичні особи, які мають право укладати угоди на біржі згідно з її правилами та положеннями.
Учасники Національної депозитарної системи - прямі учасники - депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів.
Учасники ринків фінансових послуг - юридичні особи та фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг.
Учасники ринку цінних паперів* - емітенти, інвестори та особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.
Ф
«Флор» («Підлога») – контракт, згідно з яким продавець зобов’язаний виплатити покупцю різницю між поточними відсотковими ставками та певною, погодженою наперед, ставкою (страйк-ставкою), якщо ставки на ринку опустяться нижче обумовленого рівня. «Флори» ґрунтуються на реєстрованих індексах – наприклад, шестимісячному LIBOR – і особливо ефективні як компоненти відсоткових опціонів. Вартість «флору» вираховується аналогічно до вартості опціонів на форвардні відсоткові угоди (FRA). Також відомі як гарантії відсоткових ставок (IRG). «Флори» забезпечують хеджинг тим інвесторам, які прагнуть забезпечити певну рентабельність своїх активів зі змінними ставками.
Ф’ючерс – 1) стандартизований похідний фінансовий інструмент (дериватив), який являє собою угоду на купівлю/продаж стандартної кількості товарів, відсоткових інструментів (облігацій, депозитів), валюти, індексів, окремих акцій (з листопада 2002 р.) на певну дату за узгодженою ціною; 2) строкова угода, що за економічними характеристиками подібна форварду. Відмінність полягає у стандартизації всіх параметрів ф’ючерсного контракту. Зазвичай, ф’ючерсні контракти укладаються у спекулятивних цілях або з метою хеджування позицій. Лише окремі з них використовуються для реальної купівлі/продажу товарів або фінансових інструментів, тому доставка активів, які лежать в основі, на практиці відбувається рідко. Виконання контрактів у більшості випадків здійснюється шляхом сплати різниці між ціною, яку вказано в контракті, та поточною ціною активу. Тому інвестор щоденно виграє або втрачає залежно від взаємодії його контракту з ринком. У такий спосіб ф'ючерси є найбільш прозорими й зрозумілими з усіх деривативних інструментів. Торгівля ф’ючерсними контрактами проводиться на організованих майданчиках, а гарантом виконання угоди виступає спеціальна організація - посередник, клірингова плата.
Ф’ючерсна відсоткова угода – форвардна відсоткова угода на ринках LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) чи ІММ (International Monetary Market).
Ф’ючерсна ціна (Futures price) – ціна, зафіксована при укладанні строкових контрактів.
Ф’ючерсний контракт* – стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту. При цьому будь-яка сторона ф’ючерсного контракту має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Покупець ф’ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.
Ф’ючерсний ринок - складова частина біржового строкового ринку.
Фіктивна операція - маніпулювання цінами на цінні папери, яке полягає в одночас-ній купівлі і продажу цінних паперів для створення видимості активності на ринку.
Фіктивний капітал - капітал, представлений у цінних паперах, і з правом його власників на дивіденди або проценти. На відміну від дійсного капіталу не функціонує у процесі відтворення і в цьому розумінні “фіктивний".
Фінансова послуга* - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачени законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Фінансова установа* - юридична особа, яка надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
Фінансові активи* - кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів.
Фонд фінансування будівництва* - кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ.
Фондова біржа* - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Фондова секція - сегмент Біржового ринку, де укладаються угоди з купівлі та продажу цінних паперів.
Фондована система пенсiйного забезпечення - система, де пенсiю особам виплачують з внескiв та iнвестицiйного доходу. Такi суми цi особи накопичують на персонiфiкованих пенсiйних рахунках протягом певного часу - до виходу на пенсiю. Фондована пенсiйна система побудована на принципi перерозподiлу доходiв однiєї особи протягом її життя. На вiдмiну вiд солiдарної пенсiйної системи, тут немає перерозподiлу коштiв мiж рiзними поколiннями.
Фондовий дериватив* – стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових деривативів встановлюються державним органом, на який покладаються функції регулювання ринку цінних паперів.
Фондовий ринок - ринок акцій та корпоративних облігацій, з точки зору вибору основ-ної ознаки - “цінний папір як інструмент залучення інвестиційних ресурсів". Означення «ринок цінних паперів» України включає до переліку цінних паперів також ті їх види, що визначені українським законодавством (вексель, інвестиційний сертифікат, похідні цінні папери, іпотечні цінні папери та інші). Фондовий ринок є лише часткою ринку цінних паперів (сектора фінансового ринку) - його окремої, але важливої складової.
Форвард - угода, відповідно до якої одна сторона бере на себе зобов’язання купити, а інша продати фіксовану кількість певного базового активу за обумовленою завчасно ціною у визначений контрактом момент часу в майбутньому.
Форвард – угода, відповідно до якої одна сторона бере на себе зобов’язання купити, а інша продати фіксовану кількість певного базового активу за обумовленою завчасно ціною у визначений контрактом момент часу в майбутньому. На відміну від ф’ючерсних контрактів форварди зазвичай доводять до реальної доставки, при цьому вони не торгуються на біржах, не є стандартизованими, а кількість товарів або фінансових інструментів та дата постачання визначаються сторонами-учасниками на договірной основі.
Форвард діапазонний – обмінна стратегія «колар» з використанням форвардних контрактів, аналогічна до одночасної купівлі опціону високого погашення «кол» та продажу опціону високого погашення «пут».
Форвард з вибуванням – порівняно новий дериватив, який пропонує покупцю більш вигідну форвардну ставку, ніж альтернативна ставка у брейк-форварді. Проте банк-продавець виграє лише тоді, коли ринкові ставки сягають «ставки вибування», що виконує функцію аналогічну до брейк-ставки у брейк-форварді. В останньому покупець має право розірвати форвард, коли брейк-ставка зрівняється зі ставками, наявними на ринку.
Форвард з участю – одночасна купівля опціонів «кол» («пут») та продаж опціонів «кол» («пут») за тією ж страйк-ціною. Куплені опціони повинні мати низьке погашення, а продані – високе, хоча кількісно останніх може бути менше.
Форвард курсових різниць (Forward contract for differences) – форвард, загальний розрахунок за яким залежить від коливання цін.
Форвард на індекс акцій (Equity index forward) – угода, за якою кожна сторона бере на себе зобов’язання на певну дату в майбутньому здійснити виплату грошової суми, розмір якої визначається різницею між поточним значенням індексу акцій та договірним значенням даного показника, помноженою на визначену договором номінальну грошову суму. Форвард на індекс акцій також обумовлює періодичність та кількість платежів.
Форвард нерозподілюваний (Non-deliverable forward, NDF) – форвардний обмінний контракт, що не передбачає обміну основних сум при погашенні. Нерозподілюваний форвард є контрактом про компенсацію різниць обмінних ставок.
Форвард обмінний безповоротний – зобов’язання обміняти певну кількість однієї валюти на іншу за обумовленими ставками у фіксований момент у майбутньому. Ставка обмінного безповоротного форварду вираховується у процесі вільного арбітражу, виходячи з відсоткових ставок, наявних на ринку для кожної із задіяних валют. У більшості випадків обмінний безповоротний форвард є контракт між фінансовою інституцією та роздрібним клієнтом, до складу якого входять разовий контракт та форексний своп. Безповоротний форвард передбачає одноразовий обмін основними сумами у зазначений термін.
Форвард примусовий – форвард, укладання якого передбачає визначення «стартової ставки». Як тільки наявна на ринку ставка сягає рівня стартової протягом опціонного періоду, компонентний опціон примусового форварду автоматично перетворюється на форвардний контракт. Примусовий форвард завжди був дешевший за американський чи європейський типи опціону і він ніколи не стає опціоном високого погашення.
Форвардний контракт* – стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту. Продавець форвардного контракту не може передати (продати) зобов’язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця форвардного контракту. Покупець форвардного контракту має право без погодження з іншою стороною контракту в будь-який момент до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту продати такий контракт будь-якій іншій особі, включаючи продавця такого форвардного контракту.
Форвардні обмінні договори, «форвардні обмінні невідкличні договори» – зобов'язання купити певну кількість валюти А в обмін на певний обсяг валюти Б за обумовленим курсом, на певну дату протягом одного тижня, одного, двох, трьох, шести і дванадцяти місяців від дня його підписання. Коротко- та довгострокові форвардні договори часто укладаються у двох високоліквідних валютах. Існують також ультракороткі форварди "сьогодні на завтра" і навіть "сьогодні на сьогодні".
Форвардні розрахунки (forward settlement) - розрахунки за угодами, які відбуваються у режимі, відмінному від режиму реального часу. Наприклад, шляхом наступної пакетної обробки угод протягом нічного циклу або в ході обробки протягом операційного для, що настає за днем надання доручення.
Форвардні розрахунки (forward settlement) – розрахунки за угодами, які відбуваються у режимі, відмінному від режиму реального часу. Наприклад, шляхом наступної пакетної обробки угод протягом нічного циклу або в ході обробки протягом операційного для, що настає за днем надання доручення.
Форвардні свопи (валютні обмінні свопи, форексні свопи) – контракти з валютного обміну зі змінною датою платіжних зобов'язань, які є зараз суто банківським фінансовим інструментом.
Форвардні ставкові договори (Forward rate agreements) – договори, що використовуються фінансовим управлінням компаній задля страхування обсягів майбутньої відсоткової ставки (обсягів рентабельності) шляхом її фіксування. Форвардні ставкові договори прив’язуються до певної суми і, як правило, ґрунтуються на показнику середньої міжбанківської ставки LIBOR. Розрахунок ставки за форвардним ставковим договором відбувається в наступні етапи: 1) вирахування різниці між ставкою, зафіксованою форвардним ставковим договором, та LIBOR-ставкою у валюті основної суми позики на період дії FRA; 2) розподіл ставки, виходячи з річних ставок для кожної з валют, на кількість днів, зазначених у форвардному ставковому договорі, що становлять 360 днів для більшості валют та 365 днів для фунта; 3) множення коефіцієнта FRA-ставки на обсяг позики. Форвардні ставкові договори не передбачають створення додаткових позикових резервів і не гарантують фіксованого обсягу майбутньої позики або депозиту. Тому позичальники, які хочуть убезпечити себе за допомогою FRA, повинні проконтролювати тотожність LIBOR-залежних коефіцієнтів за форвардними та звичайними угодами – адже для останніх відсоткова ставка визначається централізовано Британською банківською асоціацією.
Форвард-форвардні позики та депозити (форвард-форвардний договір) – просте зобов’язання дати позику чи внести гроші на депозит у визначений договором термін. Форвард-форвардний договір був попередником FRA і, на відміну від нього, не прив'язувався до певної суми.
Форвард-форвардні свопи – договір, який є варіантом форвардного свопу та переміщує термін проведення операцій з однієї майбутньої дати на ще іншу.
Форми недержавного пенсiйного забезпечення. Розрiзняють чотири основнi форми недержавного пенсiйного забезпечення. Перша полягає у вiдкриттi спецiальних рахункiв у банкiвських установах. Друга форма - це страхування життя в страхових компанiях (при цьому укладають вiдповiднi договори про страхування). Третя форма пенсiйного забезпечення передбачає дiяльнiсть вiдкритих або спецiалiзованих пенсiйних фондiв. Вiдкритi фонди не мають власних органiв управлiння: засновують такi структури й управляють ними спецiалiзованi компанiї (наприклад, компанiї з управлiння активами). Четверта форма пенсiйного забезпечення передбачає створення довiрчих та взаємних фондiв. У бiльшостi країн пенсiйнi системи побу-довано за однiєю з цих чотирьох моделей. Втiм, iснують й iншi форми недержавного пенсiйного забезпечення, що не потребують створення пенсiйного фонду зi статусом юридичної особи. За приклад може правити пенсiйне забезпечення працiвникiв коштом власних фондiв пiдприємств-працедавцiв. Такi моделi пенсiйної системи, через їхнi надто сильнi негативнi аспекти, застосовують лише поодинокi країни.
Фундаментальний аналіз - 1) метод оцінки фінансово-господарської діяльності емі-тента, а також макроекономічної ситуації в країні і прогнозування на цій основі ймо-вірних значень курсу певних акцій; 2) метод оцінки торговельних операцій на ринку акцій, який полягає у вивченні загальних тенденцій в економіці й аналізі конкретних підприємств або галузей з метою одержання знань, недоступним іншим інвесторам.
Х
Хедж – стратегія, яка використовується для обмеження втрат за інвестиційними операціями шляхом операцій, які компенсують існуючі позиції.
Хеджування - страхування строкових угод від можливих змін ціни при укладанні угоди на тривалий строк, яке полягає в купівлі-продажі контрактів на строк на фондовій біржі одночасно з продажем-купівлею реального товару з тим же строком поставки і проведення зворотної операції з надходженням строку фактичної поставки товару.
Ц
Центральний депозитарій (central depository) - установа, яка здійснює зберігання цінних паперів, що дозволяє обробляти угоди з цінними паперами в бездокументарному вигляді (шляхом внесення записів в електронній системі обліку). При цьому сертифікати цінних паперів можуть бути іммобілізовані шляхом розміщення на зберігання в депозитарій або дематеріалізовані (переведені в бездокументарну форму).
Центральний контрагент (central counterparty) - організація, що є стороною за угодою і гарантом всіх угод на даному ринку.
Цесія - переуступка права вимоги за не ордерними цінними паперами (тобто паперами, які не містять наказу платити і які не передаються за індосаментом); угода, якою одна сторона (цемент) зобов’язується перед іншою (цесіонарієм) у встановлений строк передати (уступити) належні йому права вимоги до третьої особи – боржника (цесіонера) з умовою відповідальності за недійсність переданої вимоги. При передачі іменних цінних паперів відсутність повідомлення про Ц. робить їх ректапаперами, позбавляючи якості публічної достовірності.
Цикл закінчення строку дії опціонів (Expiration cycle) – цикл, який визначається місяцем закінчення строків опціонних контрактів (за виключенням довгострокових опціонів LEAPS зі строками виконання 2-3 роки):січневий (строки дії контрактів закінчуються в січні, квітні, липні або жовтні), лютневий (закінчення терміну дії у лютому, травні, серпні або листопаді), березневий (строк закінчення дії контрактів – березень, червень, вересень або грудень).
«Циліндр» – одночасна купівля валютного опціону «пут» та продаж валютного опціону «кол» з різними страйк-цінами. Така стратегія дозволяє покупцю з малими витратами хеджувати ризик падіння обмінних ставок за рахунок прибуткової різниці між продажем «колу» та купівлею «путу».
Цільова точка виходу (Target exit point) – заздалегідь встановлена ціна базисного активу, за якої опціонний контракт може бути продано з прибутком.
Ціна виконання наказу (Fill price) – ціна, за якою виконується наказ про купівлю або продаж фінансових інструментів.
Ціна відкриття (Opening price) – ціна фінансового інструмента за результатами першої угоди торгівельного дня або за результатами ціни покупця і продавця на початку біржової сесії.
Ціна опціону, опціонна премія – ціна, яка визначається в ході ринкових торгів та сплачується покупцем опціонного контракту за право купити (у випадку опціону «кол») або продати (у випадку опціону «пут») певну кількість фінансових інструментів за встановленою ціною до фіксованої кінцевої дати виконання опціону в майбутньому. Ціна опціону складається з двох компонентів: внутрішньої та термінової вартостей. Внутрішню вартість мають лише опціони «у грошах». Термінова складова опціонної премії знижується по мірі наближення дати виконання опціону.
Цінні папери ІСІ* - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.
Цінні папери* - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власникомі передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред’явника обертаються вільно.
Ч
Час закінчення строку дії опціону (Expiration time) – певний час, у день закінчення строку опціону, до якого мають бути отримані всі повідомлення про виконання опціону.
Часова вартість опціону (Time value) – частина опціонної премії, яка являє собою різницю між розміром опціонної премії та внутрішньої вартості опціону та залежить від кількості часу, який залишається до закінчення строку опціонного контракту (знижується по мірі наближення до доти виконання). Часова вартість опціонів «без грошей», які не мають внутрішньої вартості, є еквівалентною до їхньої опціонної премії.
Чек - один з видів цінних паперів у зарубіжних країнах; грошовий документ установленого зразка з безумовним наказом чекодавця кредитній установі виплатити держателю чека вказану на ньому суму.
Чиста вартість активів пенсійного фонду* - різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов’язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків* - розрахункова вартість одиниці пенсійних внесків, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду в Україні встановлена у розмірі 1 гривня.
Ш
Шарпа модель - модель, яка розглядає взаємозв’язок доходності кожного цінного паперу з доходністю ринку в цілому. Використовується для характеристики портфеля цінних паперів.
Я
Яма, піт - частина зали фондової біржі, де відбуваються торги за визначеними товарами за формою - «з голосу».
N
NASD (National association of securities dealers) – асоціація дилерів США по операціях з цінними паперами, що обертаються на позабіржовому фондовому ринку. Здійснює само регулятивні функції на фондовому ринку США, зокрема, екзаменує брокерів/ділерів, які мають намір працювати з населенням.
NASDAQ (The national association of securities dealers automated quotations) - система автоматизованих котировок Національної асоціації ділерів з цінних паперів, що здійснює торгівельні операції на комп’ютеризованому позабіржовому ринку США.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"