інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Гроші, платіжні системи та банки
А   Б   В   Г   Д   Е   Є   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Ч   Ш
* - терміни, вирази та поняття, визначення яких взято із чинного українського законодавства.
А
Авiзуючий банк - банк, який за дорученням банку-емiтента авiзує (сповiщає) про акредитив бенефiцiару без будь-якої вiдповiдальностi за його оплату.
Автентифікація - встановлення вірогідності інформації, пред’явленої користувачем у разі звернення його до системи та відкриття йому доступу, якщо він має на це право.
Автоматизована система (АС) - система, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення. АС, які використовуються вітчизняними банками, підлягають обов’язковій сертифікації. Сертифікація здійснюється Національним банком України і передбачає обов’язкове тестування системи на предмет наявності механізмів безпеки, автентифікації користувачів тощо.
Авторизація - процедура отримання дозволу від емітента або особи, яка його заміщає, на проведення операції із застосуванням платіжної картки. А. здійснюється шляхом верифікації імені користувача та паролю. Розрізняють два види автентифікації:
- Автентифікація клієнтів при дистанційному управлінні рахунками або використанні ними спеціальних засобів доступу до рахунку (платіжні картки, телефонний та Інтернет-банкінг);
- Автентифікація співробітників фінансової установи, які ініціюють (вводять) або контролюють (верифікують) записи в облікових системах.
Акредитив (Letter of Credit, Credit, L/C) - 1) зобов’язання банку виплатити продавцю товарів чи послуг визначену суму у випадку представлення ним документів, що підтверджують відправлення товару або виконання послуги, що відповідають умовам такого зобов’язання; 2) договiр, що мiстить зобов’язання банку-емiтента, за яким цей банк за дорученням клiєнта (заявника акредитива), або вiд свого iменi проти документiв, якi вiдповiдають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платiж на користь бенефiцiара, або доручає iншому (виконуючому) банку здiйснити цей платiж
Акредитив з “червоним застереженням" (“Red Clause" Letter of Credit) - акредитив, відповідно до умов якого, продавець зможе одержати від виконуючого/підтверджуючого банку аванс на оговорену суму. Аванс призначається для фінансування чи здійснення закупівлі експортованого товару. Виплата авансу може здійснюватися виконуючим/ підтверджуючим банком як за рахунок банку-емітента, так і за свій рахунок. При здійсненні платежу за акредитивом сума авансу утримується із суми платежу. У випадку якщо бенефіціар не представляє документи вчасно, банк, що робив авансовий платіж, вимагає від банку-емітента акредитива відшкодування в розмірі авансу (якщо виплата здійснювалася не за рахунок банку-емітента). Останній утримує дану суму з наказодателя акредитива, що несе відповідальність і ризик за наданий продавцю аванс.
Акцепт - згода на оплату або гарантування оплати документiв.
Арбітражний керуючий* (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.
Асоціація (спілка) банків - добровільне об’єднання банків, що не має права втручатися у діяльність окремих банків - членів асоціації (спілки). Найбільш відомими вітчизняними спілками банків є Асоціація українських банків та Київський банківський союз. Обидві спілки розташовані у Києві і здійснюють діяльність щодо відстоювання інтересів банків перед Національним банком України, іншими державними установами.
Асоційований член платіжної системи - банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу за гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком - принциповим членом.
Б
Багатоемітентна платіжна система - платіжна система, яка включає двох і більше емітентів.
Банк* - юридична особа, яка має виключне право на пiдставi ліцензії та дозволу Нацiонального банку України здiйснювати у сукупностi такi операцiї: залучення у вклади грошових коштiв фiзичних i юридичних осiб ;зазначених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; вiдкриття i ведення банкiвських рахункiв фiзичних та юридичних осiб.
Банк-емітент (Issuing Bank) - 1) банк, що випускає фінансове зобов’язання. У міжнародній торгівлі фінансові зобов’язання банків представлені акредитивами, банківськими гарантіями, поручительствами або ж деякими іншими зобов’язаннями. 2) банк, що вiдкрив акредитив або здiйснив емiсiю цiнних паперiв, платiжних карток, або видав розрахунковий чек (чекову книжку).
Банк з iноземним капiталом - банк, у якому частка капiталу, що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 вiдсоткiв.
Банк-кореспондент - банк, що на пiдставi договору та в порядку, встановленому Нацiональним банком України, вiдкриває в iншому банку кореспондентський рахунок.
Банк платника / одержувача / стягувача - банк, що обслуговує платника / одержувача / стягувача.
Банк-ремітент (Remitting Bank) - банк, якому експортер передає відвантажувальні документи на інкасо, доручає випуск інкасового доручення і відправлення документів у банк, що представляє.
Банк-учасник платіжної системи - банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрінгу платіжних засобів.
Банківська гарантія (Bank guarantee) - зобов’язання банку перед бенефіціаром здійснити платіж на його користь у межах зазначеної суми коштів у випадку, якщо третя сторона (контрагент бенефіціара) не виконує свого зобов’язання перед бенефіціаром, або внаслідок інших подій, що відбулися/не відбулися (гарантійного випадку). У міжнародній практиці часто зустрічається схема з “підтвердженою" гарантією. У “підтвердженій" гарантії бере участь інший банк. Цей банк (банк-контргарант) запитує (ініціює) інший банк (банк-гарант) випустити гарантію на користь бенефіціара проти його контр-гарантії на користь банку-гаранта.
Банкiвська діяльність* - залучення банком (юридичною особою, або його філїєю) у вклади (депозити) грошових коштiв фiзичних i юридичних осiб та розмiщення зазначених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, вiдкриття i ведення банкiвських рахункiв фiзичних та юридичних осiб.
Банківська корпорація* - юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів банків - учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.
Банкiвська лiцензiя - документ, який видається Нацiональним банком України в порядку i на умовах, визначених у Законi “Про банки і банківську діяльність", на пiдставi якого банки мають право здiйснювати банкiвську діяльність.
Банківська холдингова група* - банківське об’єднання, до складу якого входять виключно банки.
Банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
Банківською таємницею, зокрема, є:
- відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
- фінансово-економічний стан клієнтів;
- системи охорони банку та клієнтів;
- інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
- відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
- інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
- коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, також становить банківську таємницю.
Банківські метали* - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.
Банківські метали - дорогоцінні метали (золото, срібло, платина, метали платинової групи), доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. Найвищими пробами банківських металів визнаються проби, не нижчі ніж: для золота - 995,0, для срібла - 999,0, для платини та паладію - 999,5 проби.
Банкiвськi рахунки - рахунки, на яких облiковуються власнi кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клiєнтiв i контрагентiв та якi дають можливiсть здiйснювати переказ коштiв за допомогою банкiвських платiжних iнструментiв.
Банкiвський автомат самообслуговування (банкiвський автомат, банкомат) - програмно-технiчний комплекс, що надає можливiсть при доступі до нього за допомогою платіжної картки та особистого ідентифікатора її держателя здiйснити самообслуговування за операцiями: одержання грошей у готiвковiй формi; внесення їх для зарахування на вiдповiднi рахунки ; одержання iнформацiї щодо стану рахункiв, а також виконати iншi операцiї згiдно з функцiональними можливостями цього комплексу без участі касира.
Банкiвський кредит* - будь-яке зобов’язання і гарантiя банку надати певну суму грошей та будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, продовження строку погашення боргу, яке надано в обмiн на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентiв та iнших зборiв з такої суми.
Банкiвський платiжний iнструмент - засiб, що мiстить реквiзити, якi iдентифiкують його емiтента, платiжну систему, в якiй вiн використовується, та, як правило, держателя цього банкiвського платiжного iнструмента. За допомогою банкiвських платiжних iнструментiв формуються вiдповiднi документи за операцiями, що здiйсненi з використанням цих iнструментiв, на пiдставi яких проводиться переказ грошей або надаються iншi послуги держателям банкiвських платiжних iнструментiв
Банківський термінал - пристрій, що використовується членом платіжної системи для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування розрахункового документа. Може бути з’єднаним або поєднаним з комп’ютерно-касовою системою (ККС), іншими реєстраторами розрахункових операцій і здійснювати друкування розрахункових документів друкувальними пристроями цих засобів. Банківський термінал може бути встановлений безпосередньо у касі банку – члена платіжної системи, або у торговій точці (торгівельні центри, готелі, ресторани, інші заклади обслуговування).
Банкрутство* - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
Безвідкличний акредитив (Irrevocable Letter of Credit) - акредитив, що не може бути змінений чи анульований банком-емітентом без попереднього повідомлення бенефіціара й одержання його згоди на зміну чи ануляцію акредитива.
Безготiвковi розрахунки - перерахування певної суми коштiв з рахункiв платникiв на рахунки одержувачiв коштiв, а також перерахування банками за дорученням пiдприємств i фiзичних осiб коштiв, унесених ними готiвкою в касу банку, на рахунки одержувачiв коштiв. Цi розрахунки проводяться банком на пiдставi розрахункових документiв на паперових носiях чи в електронному виглядi.
Безповоротна фінансова допомога* - це сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після її списання, якщо така безнадійна заборгованість була попередньо включена до складу валових витрат кредитора сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності основна. сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних) сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.
Безумовна гарантія (Demand Guarantee) - форма банківської гарантії, при якій банк-гарант видає зобов’язання бенефіціару здійснити платіж на його користь у розмірі визначеної суми при настанні гарантійного випадку проти простої вимоги бенефіціара про оплату йому цієї суми.
Бенефіціар (Beneficiary) - особа, на чию користь видається банківське фінансове зобов’язання: продавець, кредитор й інші.
Бланковий індосамент (Blank Endorsement) - це передавальний напис, зроблений на зворотному боці індосованого документа, у якому не зазначено, за наказом якої особи необхідно здійснити платіж або доставити вантаж. Бланковий індосамент на чеку являє собою тільки підпис індосанта. У цьому випадку чек може бути переданий іншій особі шляхом простого вручення. Бланковий напис можна перетворити в іменний, поставивши на ній найменування особи, якій передається чек. Бланковий індосамент на векселі являє собою найменування індосанта і його підпис. Такий вексель прийнято вважати виставленим на пред’явника, і його можна передати іншій особі шляхом простого вручення або за допомогою передавального напису. Бланковий індосамент на векселі можна перетворити в повний, зробивши над передавальним написом вказівку, за чиїм дорученням передається вексель. Бланковий індосамент на коносаменті і страховому полісі являє собою печатку і підпис індосанта. Бланковий індосамент у таких випадках можна перетворити в іменний, зробивши над передавальним написом указівку, за чиїм наказом передається документ.
Блокування інформації - дії, наслідком яких є припинення доступу до інформації.
Боржник* - особа, яка має виконати на користь обтяжувача забезпечене обтяженням зобов’язання, або майновий поручитель за таким зобов’язанням; особа, у володінні якої знаходиться майно, що належить обтяжувачу; особа, яка має виконати на користь обтяжувача зобов’язання за договором, на підставі якого виникло договірне обтяження; особа, яка відступила право вимоги, що є предметом обтяження.
В
Валютування - у фінансово-кредитній практиці - зазначення строку, з якого починається нарахування процентів на суми, які дебетуються або кредитуються.
Вексель на пред’явника (Sight Bill) - вексель простий чи передавальний, у тексті якого не вказується термін його погашення або прямо вказано, що він оплачується за пред’явленням. У таких випадках передбачається, що вексель підлягає погашенню при його пред’явленні в місці платежу.
Взаємо-ощадні банки (mutual savings bank, MSB) - різновид банківських установ, які не мають акціонерного капіталу, первісний капітал повертається засновникам через певний час.
Видача готівки - операція з видачі держателю платіжної картки готівки з банкомату, каси банку (установи банку), або пункту обміну іноземної валюти уповноваженого банку.
Виконання акредитива (Letter of Credit Utilization) - перевірка документів, представлених у рамках акредитива, і, у випадку відповідності документів умовам акредитива, проведення платежу по пред’явленню/відстроченню платежу/акцепту/негоціації на користь бенефіціара або третіх осіб, при наявності заяви бенефіціара на переуступку виторгу за акредитивом. У випадках, коли документи не відповідають умовам акредитива, у функції виконуючого банку входять запити до наказодателя акредитива щодо його згоди на оплату документів з розбіжностями або відправлення документів у банк-емітент, якщо виконуючий банк відрізняється від такого, на базі інкасо. Якщо виконуючим банком є емітент або підтверджуючий банк, то платіж за акредитивом здійснюється ним негайно після факту визнання документів відповідними умовам акредитива чи одержання повноважень наказодателя на оплату. У будь-яких інших випадках виконуючий банк не несе зобов’язань по проведенню платежу, тобто він береться здійснити платіж на користь бенефіціара після одержання коштів з банку-емітента. Однак у випадку наявності відповідної домовленості між бенефіціаром і виконуючим банком, останній може робити платежі за свій рахунок, вимагаючи потім відшкодування в банку-емітента.
Виконуючий банк (Nominated Bank) - 1) банк, призначуваний банком-емітентом відповідно до інструкцій наказодателя, здійснювати виконання акредитива. Виконуючим банком може виступати як банк-емітент, так і будь-який авізуючий банк. У випадках присутності в угоді підтверджуючого банку, виконання акредитива, як правило, віддається йому; 2) банк, який за дорученням банку-емiтента здiйснює платiж проти документiв, визначених в акредитивi. Виконуючий банк залежно вiд операцiї за акредитивом, виконання якої доручено йому банком-емiтентом, також може бути авiзуючим банком.
Витік інформації - результат дій порушника, внаслідок яких інформація стає відомою (доступною) суб’єктам, що не мають права доступу до неї. Вітчизняне законодавство пред’являє суворі вимоги щодо запобігання витоку інформації, яка складає банківську таємницю, відомості про повідомлення Державного департаменту фінансового моніторингу. Обсяги іншої інформації, яка складає комерційну таємницю, банки визначають самостійно.
Витратний ліміт (ліміт авторизації та інші ліміти, які встановлені емітен-том) - гранична сума коштів, доступна держателю платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки.
Відкличний акредитив (Revocable Letter of Credit) - акредитив, що може бути змінений чи анульований банком-емітентом у будь-який момент без попереднього повідомлення бенефіціара.
Вiдповiдальний виконавець - працiвник банку, який вiдповiдно до своїх службових обов’язкiв має повноваження вчиняти вiд iменi банку певнi дiї, пов’язанi iз здiйсненням розрахункiв.
Вiдповiдний рахунок - рахунок, призначення якого вiдповiдно до iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку комерцiйних банкiв України, вiдповiдає економiчнiй сутi операцiї, що за ним вiдображається.
Відстрочений платіж (Defferred Payment) - як спосіб виконання акредитива: платіж за акредитивом, що здійснюється через визначену кількість днів або протягом визначеного часу після надання документів бенефіціаром у банк або після дати виписки транспортного документа або іншої дати.
Вклад (депозит)* - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності.
Вкладник* - фізична особа, яка має вклад у банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Внутрiшньодержавна платiжна система - платiжна система, в якiй платiжна органiзацiя є резидентом та яка здiйснює свою дiяльнiсть i забезпечує проведення переказу грошей виключно в межах України.
Внутрішня платіжна система - платіжна система, сфера діяльності якої обмежена територією України і в якій платіжна організація є резидентом України.
Втрата інформації - дія, внаслідок якої інформація в АС перестає існувати для фізичних або юридичних осіб, які мають право власності на неї в повному чи обмеженому обсязі.
Г
Гарантія (Guarantee) - є інструментом забезпечення виконання зобов’язань. Дає сторонам, що уклали контракт, впевненість у тому (гарантію того), що укладений контракт буде виконаний або сторони одержать компенсацію при невиконанні іншою стороною умов контракту.
Гарантія виконання зобов’язань (Performance Bond) - зобов’язання банку, видане за наказом продавця на користь покупця, виплатити останньому визначену суму у випадку невиконання продавцем своїх зобов’язань по постачанню.
Гарантія платежу (Payment Guarantee) - зобов’язання банку, видане за наказом покупця, виплатити продавцю визначену суму у випадку невиконання покупцем своїх зобов’язань з оплати за поставлений товар.
Гарантія повернення авансового платежу (Advance Payment Guarantee) - зобов’язання банку, видане за наказом продавця, що одержує аванс від покупця, повернути аванс покупцю у випадку невиконання продавцем своїх зобов’язань по постачанню.
Гарантія повернення кредиту (Security for a Credit Line) - зобов’язання банку, видане за наказом позичальника, виплатити кредитору суму основного боргу або основного боргу і відсотків по кредиту у випадку невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором у відношенні погашення боргу і відсотків.
Головний процесинговий центр (ГПЦ) - юридична особа, що крім процесингу здійснює маршрутизацію запитів/відповідей на авторизацію від/до інших процесингових центрів, веде бази учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом. Функції ГПЦ УкрКарт виконує Головний процесинговий центр - BCZ.
Грошове зобов’язання - зобов’язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов’язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов’язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров’ю громадян, зобов’язання з виплати авторської винагороди, зобов’язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов’язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити. боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.
Д
Дата валютування - зазначена платником у розрахунковому документi або в документi на переказ готiвки дата, починаючи з якої грошi, переказанi платником отримувачу, переходять у власнiсть отримувача. До настання дати валютування сума переказу облiковується в банку, що обслуговує отримувача, або в установi - членів платiжної системи.
Дисконтна картка - платіжна картка з реквізитами і логотипом дисконтної системи, що дає право його держателю на право одержання скидок або інших пільг від торгово-сервісних підприємств та організацій.
Дисконтна програма - програма, що представляє собою правило (сукупність правил, умов, алгоритмів і т.п.), згідно якого отримувач в торгово-сервісній організації має право на одержання скидок або інших пільг.
Дисконтна система - сукупність правовідношень між держателем дисконтної картки і торгово-сервісними організаціями, які приймають дисконтні картки.
Дiлова репутацiя - сукупнiсть пiдтвердженої iнформацiї про особу, що дає можливiсть зробити висновок про професiйнi та управлiнськi здiбностi такої особи, її поряднiсть та вiдповiднiсть її дiяльностi вимогам закону.
Дебетова картка - емітована банком, картка, що функціонує по дебетовій схемі.
Дебетова схема - платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на картковому рахунку.
Державна реєстрацiя банку - надання банку статусу юридичної особи вiдповiдно до вимог Закону “Про банки і банківську діяльність".
Державний банк* - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.
Державний реєстр банків* - реєстр, що ведеться Нацiональним банком України i мiстить вiдомостi про державну реєстрацiю усiх банків.
Держатель платіжної картки (картодержатель) - фізична особа - клієнт або довірена особа клієнта, яка на законних пiдставах використовує платіжну картку для iнiцiювання переказу грошей з вiдповiдного рахунку в банку або здiйснює iншi операцiї iз застосуванням платіжної картки.
Дисконтна картка - платіжна картка з реквізитами і логотипом дисконтної системи, що дає право його держателю на право одержання знижок або інших пільг від торгово-сервісних підприємств та організацій.
Дисконтна програма - програма, що представляє собою правило (сукупність правил, умов, алгоритмів і т.п.), згідно з яким отримувач у торгово-сервісній організації має право на одержання знижок або інших пільг.
Дисконтна система - сукупність правовідношень між держателем дисконтної картки і торгово-сервісними організаціями, які приймають дисконтні картки.
Довірена особа клієнта - фізична особа (член сім’ї, працівник клієнта - юридичної особи та інші), визначена в договорі між емітентом і клієнтом, якій клієнт довірив виконувати операції з платіжною карткою за рахунок частини або всіх коштів з його карткового рахунку.
Документ за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток (розрахунковий документ) - документ установленої форми та змісту (квитанція торговельного чи банківського термінала, чек банкомату, чек касового апарату тощо), який підтверджує здійснення операції із застосуванням платіжної картки.
Документ на переказ* - електронний або паперовий документ, що використовується банками, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - членами платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.
Документ на переказ готівки* - документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі.
Документи, що засвiдчують особу - паспорт громадянина України, для громадян iнших країн - паспорт громадянина вiдповiдної країни, посвiдка на проживання особи без громадянства та iншi, визначенi законодавством, документи
Документарний акредитив (Documentary Letter of Credit) - акредитив, що використовується при розрахунках по зовнішньоторговельних операціях, незалежно від того, як він названий і позначений (документарний акредитив, акредитив, акредитивний лист і т.п.), що представляє собою однобічне, умовне грошове зобов’язання банку, що видається ним з доручення клієнта акредитива (імпортера) на користь його контрагента за контрактом , бенефіціара (експортера), по якому банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), повинний зробити бенефіціару платіж ( негайно чи з відстрочкою) або акцептувати тратти бенефіціара за умови надання бенефіціаром документів, передбачених в акредитиві, і при виконанні інших умов акредитива. За формою акредитиви поділяються на безвідзовні та відзовні. За способом виконання: здійснюються шляхом платежу по пред’явленню, шляхом відстроченого платежу, шляхом акцепту, шляхом негоціації. У міжнародній практиці зустрічаються спеціальні акредитиви: трансферабельні, резервні, компенсаційні, револьверні.
Дохід* - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.
Е
Еквайринг - діяльність банку з технологiчного, iнформацiйного обслуговування торговцiв, що включає в себе проведення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, які здійснені держателями платіжних карток, і виконання операцій з видачі готівки цим держателям.
Еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа (банк), яка здiйснює еквайрінг.
Економiчнi нормативи - показники, що встановлюються Нацiональним банком України i отримання яких є обов’язковим для банків.
Експортні кредитні агенства (ECA - Export Credit Agency) - організації, найчастіше державні, що займаються страхуванням різного роду ризиків (політичних, економічних, комерційних і т.п.), пов’язаних з експортом продукції компаніями, що ведуть бізнес у країні юрисдикції такого агентства - експортерами. При невиконанні контрагентом експортера зобов’язань з оплати продукції агентство робить відшкодування відповідних збитків експортера, вирішуючи питання врегулювання відносин з таким контрагентом самостійно. Арсенал застосовуваних експортними кредитними агентствами схем дуже широкий і різноманітний.
Електронний документ - документ, iнформацiя в якому представлена у формi електронних даних, включаючи вiдповiднi реквiзити документа, в тому числi i електронний цифровий пiдпис, який може бути сформований, переданий, збережений i перетворений електронними засобами у вiзуальну форму чи на паперi.
Електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує друкування розрахункових документів та фінансової звітної інформації.
Електронний розрахунковий документ - документ на паперовому носiї, що мiстить доручення та/або вимогу про перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача i перетворений електронними засобами, вiдповiдно до вимог, установлених “Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні".
Електронний цифровий пiдпис - сукупнiсть даних, отримана за допомогою криптографiчного перетворення вмiсту електронного документа, яка дає змо-гу пiдтвердити його цiлiснiсть та iдентифiкувати особу, яка його пiдписала.
Емiсiя платіжних карток (емiсiя) - діяльність банку та проведення ним операцiй з випуску платiжних карток певної платiжної системи, що пов’язана з відкриттям клієнтам картрахунків і наданням їм платіжних карток.
Емiтент платiжних карток (емiтент) - юридична особа (банк), що є членом платiжної системи та здiйснює емiсiю платiжних карток.
Емісійний дохід* - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від продажу власних акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів (при їх первинному розміщенні), або над ціною зворотного викупу при повторному розміщенні інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів.
Є
ЄВРОІБОР (EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) - процентна ставка, за якою здійснюється розміщення термінових депозитів у Євро між першокласними банками, що знаходяться в зоні Євро. Ставки ЄВРОІБОР визначаються в системі Bridge-Telerate (система міжбанківських котирувань) щодня близько 11-00 за Центрально-європейським часом як усереднені ставки пропозиції групи банків, найбільш великих учасників ринку. Ставки ЄВРОІБОР установлюються на терміни 1 тиждень, 1, 3, 6, 9 і 12 місяців.
З
Закриття операційного періоду - здійснення операцій щодо проведення необ-хідних розрахунків за операційний період та припинення операцій, які відносяться до цього періоду.
Залізнична накладна (Railway Consignment Note) - документ, що підтверджує наявність договору перевезення між відправником вантажу й адміністрацією залізниці, свідчить про прийняття товарів для перевезення, визначає умови перевезення. Оригінал накладної випливає з вантажем. Відправник вантажу одержує дублікат накладної. Вантаж видається особі, зазначеній в накладній як одержувач. Текст залізничної накладної друкується на стандартних бланках. Накладна не є ні товаророзпорядчим, ні передатним документом. Вона виконує функцію доказу укладання договору перевезення, прийняття товарів для перевезення й умов перевезення.
Захист інформації - сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи АС та осіб, які користуються інформацією.
Заявник платіжної картки - клієнт, який подав обслуговуючому банку заяву про вiдкриття йому картрахунку та видачу платіжної картки в установленому порядку.
Звітний податковий період* - проміжок часу, який розпочинається з першо-го календарного дня першого місяця такого періоду та закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. Для місячного податкового періоду перший та останній місяці збігаються.
Зворотне котирування - котирування, за якого курс іноземної валюти подано як кількість одиниці іноземної валюти, яка припадає на одиницю національної валюти, наприклад 1 UAH = 0,2 USD.
Змішаний платіж (Mixed Payment) - передбачається складна форма оплати документів, представлених бенефіціаром. Наприклад, частина суми документів оплачується відразу після визнання їх відповідними умовам акредитива, а частина шляхом відстроченого платежу.
І
Ідентифiкацiя особи - встановлення на пiдставi документа, що посвiдчує особу власника, та фiксацiя у письмовiй формi прiзвища та iменi, дати народження та адреси особи, яка здiйснює угоду, а також найменування, номера i дати видачi пред’явленого документа, найменування установи, що його видала.
Іменний індосамент - це передавальний напис, зроблений на зворотному боці індосованого документа, що визначає, за чиїм наказом необхідно зробити платіж або доставити вантаж, шляхом указівки після передавального напису “Платити наказу..." чи “Наказу..." повного найменування й адреси цієї особи.
Імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на розрахунковий документ - сліп, складений на паперовому носії.
Інiцiатор - особа, яка на законних пiдставах iнiцiює переказ коштiв шляхом формування та подання вiдповiдного документа на переказ, або використання спецiального платiжного засобу (платіжної картки), iнiцiатором переказу може бути платник, отримувач (у разi iнiцiювання переказу за допомогою платiжної вимоги при договiрному списаннi та в iнших випадках, передбачених законодавством) i стягувач (державний виконавець, який отримує вiдповiдне право виключно на пiдставi визначених законом виконавчих документiв) та в iнших випадках, передбачених законом.
Інвестиційний податковий кредит* - це відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб’єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм.
Індосамент (Endorsement) - передавальний напис на векселях, чеках, коносаментах, страхових полісах і інших обігових документах. Інструмент переуступки пра-ва вимоги, засвідчує передачу прав за індосованим документом іншій особі.
Індосант - особа, що ставить передавальний напис (індосамент) на документі, право Вимоги за яким підлягає передачі.
Інкасо (Collection) - робота банку з документами, отриманими від експортера, з виконання його інструкцій, що полягають у передачі документів імпортеру проти платежу або акцепту тратт чи передачі документів на інших умовах. Експортер готує документи, передані ним на інкасо, й оформляє чіткі й повні інкасові інструкції для банку.
Інкасове доручення (Collection Order) - інструкції банку, що представляє, офор-млювані банком-ремітентом у відповідності до інкасових інструкцій принципала.
Інкасуючий банк (Collecting Bank) - будь-який банк в операці інкасо відмінний від банку-ремітента, залученого в обробку документів.
Інсайдер - особа, яка може впливати на юридичну особу, у тому числі і на банківську установу. Інсайдери поділяються на фізичних та юридичних осіб.
До інсайдерів - фізичних осіб належать:
а) власники істотної участі;
б) управлінський персонал:
- перші керівники: голова та члени спостережної ради, голова правління/ради директорів та члени правління/ради директорів, заступники голови правління/ради директорів (президент, віце-президенти); головний бухгалтер та його заступники;
- інший управлінський персонал: керівники філій; головні бухгалтери філій; керівники структурних підрозділів та члени колегіальних органів, які беруть участь у визначенні кредитної, інвестиційної та облікової політики, політики управління активами і пасивами, ключових напрямів діяльності;
- працівники внутрішнього аудиту;
- члени ревізійної комісії;
в) контролери:
- особи, які здійснюють зовнішній аудит;
- особа, яка є керівником державних органів (фондів, комітетів тощо) і відповідно до своїх посадових обов’язків здійснює контроль за діяльністю юридичної особи;
г) керівники та контролери афілійованих і споріднених осіб;
д) асоційовані особи: рідні брати та сестри, батьки, чоловік, дружина або повнолітні діти тих керівників, контролерів і керівників установ - акціонерів (учасників), які є власниками істотної участі.
До інсайдерів - юридичних осіб належать:
а) власники істотної участі;
б) афілійовані особи:
- установа, що має істотну участь у капіталі;
- установа, в якій банк є власником істотної участі;
в) споріднені особи:
- установа, у якій власником істотної участі є особа, яка водночас є власником істотної участі в банку;
- установа, керівники якої є одночасно керівниками банку;
г) асоційована особа - юридична особа, в якій керівником є батьки, брати й сестри, дружина, чоловік або діти тих керівників і контролерів банку, а також установ - акціонерів (учасників) банку, які є власниками істотної участі в банку.
Істотна участь у банку або іншій юридичній особі означає, що фізична або юридична особа прямо чи опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами має частку в статутному капіталі банку чи іншої юридичної особи (або має повноваження голосувати) в розмірі не менше ніж 10 і більше відсотків. Опосередковано, наприклад, отримання в управління пакета акцій, набуття особою права голосу на загальних зборах акціонерів банку за дорученням акціонера (учасника) банку, який є власником істотної участі в банку тощо.
Інформація в автоматизованій системі - сукупність усіх даних і програм, які ви-користовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення.
Істотна участь - пряме або опосередковане, самостiйно або спiльно з iншими особами володiння 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або права голосу придбаних акцiй (паїв) юридичної особи або незалежна вiд формального володiння можливiсть вирiшального впливу на керiвництво чи дiяльнiсть юридичної особи.
К
Капiтал банку* - залишкова вартiсть активiв банку пiсля вирахування всiх йо-го зобов’язань.
Капітал підписний* - величина капіталу, на яку отримано письмові зобов’язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї).
Капiтал регулятивний (власнi кошти) - складається з основного та додатко-вого капiталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
Капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписний капітал банку.
Капітальна інвестиція* - господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
Картковий рахунок (картрахунок) - банківський рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.
Керуючий санацією* - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення санації боржника.
Клiєнт (картодержатель) - особа, яка яка уклала договір з емітентом щодо відкрит-тя картрахунку, або має відкритий рахунок у банку і користується його послугами.
Клiєнт банку - будь-яка фiзична чи юридична особа, що користується послуга-ми банку.
Клiринг - механiзм, що включає збирання, сортування, реконсиляцiю та проведення взаємозалiку зустрiчних вимог учасникiв платiжної системи, а також обчислення за кожним iз них сумарного сальдо за визначений перiод часу мiж загальними обсягами вимог та зобов’язань членів платіжної системи.
Клiрингова вимога - документ на переказ, сформований клiринговою установою за результатами клiрингу, на пiдставi якого, шляхом списання/зарахування коштiв на рахунки членiв платiжної системи, вiдкритих у розрахунковому банку цiєї платiжної системи, проводяться взаєморозрахунки мiж ними.
Клiрингова установа - юридична особа, або структурний підрозділ платіжної системи, що за результатами проведеного нею клiрингу формує клiринговi вимоги та надає iнформацiйнi послуги. Функцiї клiрингової установи може виконувати юридична особа, що отримала вiдповiдний дозвiл Нацiонального банку України.
Код авторизації - код, що ідентифікує операцію в платіжній системі. Формується за результатами авторизації і надається емітентом або особою, яка його заміщає.
Код банку - реквiзит банку, визначений i включений до довiдника банкiвських установ України згiдно з iнструкцiєю про мiжбанкiвськi розрахунки в Українi.
Компенсаційний акредитив (Back-to-Bank Letter of Credit) - компенсаційний акредитив фактично являє собою два юридично різних акредитиви, об’єднаних однією складною угодою. У випадку компенсаційного акредитива банк торгового посередника відкриває акредитив на користь постачальника (допоміжний акредитив, subordinate L/C), спираючи на наявність акредитива, відкритого на користь даного посередника (основний акредитив, master L/C).
Комп’ютерно-касова система (ККС) - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп’ютерних засобів, який крім основних технологічних операцій, визначених сферою його застосування, забезпечує друкування розрахункових документів і фінансової звітної інформації.
Коносамент (Bill of Lading) - документ, що видається перевізником або його агентом відправнику вантажу як посвідчення прийняття вантажу для перевезення. морським шляхом. Коносамент виконує три основні функції: засвідчує прийняття перевізником вантажу для перевезення, є товаророзпорядчим документом (надає право власнику оригіналу розпоряджатися вантажем), засвідчує укладання договору перевезення вантажу морським шляхом, за яким перевізник зобов’язується доставити вантаж проти представлення документа. Розрізняють такі види коносаментів: іменний, ордерний і на пред’явника. Іменний коносамент містить указівку про те, що товар повинний бути доставлений визначеному одержувачу з указівкою його найменування й адреси. Ордерний коносамент припускає, що відправник вантажу може передати свої права третій особі, індосувавши коносамент. Коносамент на пред’явника припускає, що товар передається будь-якій особі-власнику коносамента.
Контргарантія (Counter-guarantee) - зобов’язання банку-контргаранта, видаване банку-гаранту, відшкодувати йому будь-які суми, виплачені останнім по гарантії на користь бенефіціара.
Контроль* - безпосереднє або опосередковане володіння часткою в юридичній особі, одноосібне або разом з іншими особами, що презентує еквівалент 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або можливість справляти вирішальний вплив на управління, або діяльність юридичної особи на основі угоди або будь-яким іншим чином. У практиці вітчизняних банків контроль використовується для
- Визначення інсайдерів відносно банку – як юридичних, так і фізичних осіб;
- Визначення суттєвої участі у капіталі клієнта для цілей фінансового моніторингу.
Кооперативні банки* створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки.
Користувач автоматизованої системи - фізична або юридична особа, яка має право використання АС за угодою із розпорядником АС.
Корпоративна картка - платіжна картка, яка дає змогу її держателю провести операції за рахунок коштів, що обліковуються на картковому рахунку юридич-ної особи.
Корпоративні права* - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповід-ної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відпо-відно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.
Кошти - 1) грошi у нацiональнiй або iноземнiй валютi чи їх еквівалент; 2) грошова оди-ниця України, яка виконує функцiї засобу платежу та облiковується на рахунках у банках.
Кредитна картка - інструмент доступу держателя картки до власного рахунку відкритого у банку-емітенті для здійснення фінансових операцій у межах коштів наданих йому в кредит банком-емітентом.
Кредитна схема - платіжна схема, що передбачає виконання розрахунків за операції з платіжною карткою в межах наданого банком кредиту.
Кредитор банку - юридична або фiзична особа, яка має документально пiдтвердженi вимоги до боржника щодо його майнових зобов’язань.
Л
Лiквiдатор - юридична або фiзична особа, яка здiйснює функцiї щодо припинення дiяльностi банку та задоволення вимог кредиторiв.
Лiквiдацiйна маса - усi види майнових активiв (майно та майновi права) банку, якi належать йому на правi власностi на день вiдкриття лiквiдацiйної процедури та виявленi в ходi ліквідації.
Лiцензiя на виконання окремої операцiї - документ, який видає Нацiональний банк у порядку i на умовах, визначених Законом України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть" виходячи з розмiру зведеного (консолiдованого) регулятивного капiталу банкiв - учасникiв, та на пiдставi якого банк має право на виконання окремої операції.
ЛІБОР (LIBOR - London Interbank Offered Rate) - процентна ставка, за якою відбувається запозичення коштів між банками на Лондонському міжбанківському ринку. Ставки ЛІБОР установлюються Британською банківською асоціацією (British Bankers Association) щодня близько 11-00 за Лондонським часом по 6 валютам (Євро, долар США, англійський фунт, японська йєна, швейцарський франк, канадський і австралійський долари) на терміни overnight, 1 тиждень, 2 тижня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 місяців.
Лізингова (орендна) операція* - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. Операції з лізингу (оренди) цілісних майнових комплексів державних підприємств регулюються відповідним законодавством. Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди жилих приміщень.
Ліквідатор* - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у порядку встановленому чинним законодавством.
Ліміт авторизації банку-учасника - сума коштів, на яку можуть бути автори-зовані міжбанківські фінансові операції банку-учасника Платіжної системи. Визначається Розрахунковим банком, як сума залишку коштів на коррахунку банку-учасника Платіжної системи і суми коштів на випадок овердрафту. Загальна сума коштів на коррахунку банку-учасника, на яку можна проводити операції з платіжними картками картодержателя.
Ліміт суми операції термінала - максимально допустима сума проведен-ня операції з платіжною карткою картодержателя на даному термінально-му обладнанні.
Ліцензіат* - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Ліцензійні умови* - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензія* - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Лiцензiя на виконання окремої операцiї - документ, який видає Нацiональний банк у порядку i на умовах, визначених Законом України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть" виходячи з розмiру зведеного (консолiдованого) регулятивного капiталу банкiв - учасникiв, та на пiдставi якого банк має право на виконання окремої операцiї.
Ломбардна операція* - операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу.
М
Мiжбанкiвський розрахунковий документ - документ на переказ, сформований банком на пiдставi поданих клiєнтами розрахункових документiв, документiв на переказ готiвки, а також доручень на договiрне списання, передбачених в договорах, укладених мiж клiєнтами та обслуговуючими їх банками.
Міжбанківська операція - це операція з платіжною карткою картодержателя між банками учасниками Платіжної системи, при якій банк-емітент вступає у фінансово-грошові відносини з банком-еквайром, що обслуговує торгову організацію за допомогою платіжних карток.
Міжнародна платіжна система* - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.
Місія банку - декларація, що роз’яснює, з якою метою банк існує та чого прагне досягти. Має вигляд документа, який формулює роль банку на фінансовому ринку, містить визначення існуючих та перспективних банківських продуктів і операцій, ринків, регіонів, а також тих сфер діяльності, де банк досяг переваг над конкурентами, і тих, де розраховує досягти стійких конкурентних переваг. Місія також визначає послідовність реалізації довгострокових стратегічних цілей.
Меморіальний ордер* - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.
Металеві рахунки* - рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами.
Мораторiй - зупинення виконання банком майнових зобов’язань i зобов’язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), строк виконання яких настав до дня введення мораторiю, та зупинення заходiв, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), застосованих до прийняття рiшення про введення мораторiю.
Мораторій* - зупинення виконання банком майнових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.
Н
Наперед оплачена платіжна картка - заздалегідь випущена емітентом платіжна картка, яка дає змогу її держателю виконувати операції в межах попередньо внесених (сплачених) коштів, що обліковуються на окремому картрахунку клієнта або консолідованому картрахунку банку. Н.о.п.к., як правило, не містить реквізитів, нанесених на картку, що дають змогу візуально або з використанням документів, що засвідчують особу, ідентифікувати її держателя (прізвище та ім’я, фотокарт-ку тощо). Н.о.п.к може бути фіксованого номіналу, який зазначається на картці.
Негоціація (Negotiation) - як спосіб виконання акредитива: виконуючий банк після перевірки документів і визнання їх відповідними умовам акредитива робить оплату документів, після чого вимагає відшкодування витрат у банку-емітента. Найчастіше негоціація супроводжується індосуванням тратти бенефіціара, платником за якою є банк-емітент, на користь виконуючого банку. Відшкодування виконуючому банку суми сплаченої бенефіціару відбувається після одержання банком-емітентом тратти і її погашень на користь індосанта, тобто виконуючого банку.
Неналежний одержувач - особа, яка не має законних пiдстав на одержання вiд платника коштiв, що внаслiдок помилкового списання та/або зарахування надiйшли на її рахунок.
Неналежний отримувач - особа, яка не має законних пiдстав на отримання вiд платника суми переказу, що внаслiдок помилкового переказу надiйшла на її рахунок або була сплачена їй у готiвковiй формi.
Неналежний платник - особа, з рахунку якої помилково переказана сума грошей.
Неналежний стягувач - особа, що не має визначених законом пiдстав для iнiцiювання переказу грошей з рахунку платника.
Неплатоспроможнiсть - нездатнiсть учасника платiжної системи в строк, встановлений договором або визначений законодавством України, в повному обсязi виконати свої зобов’язання щодо переказу грошей.
Неплатоспроможнiсть банку - неспроможнiсть банку своєчасно та в повному обсязi виконати законнi вимоги кредиторiв через вiдсутнiсть коштiв або зменшення розмiру капiталу банку до суми, що становить менше однiєї третини мiнiмального розмiру регулятивного капiталу банку.
Несанкціонований доступ - доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в АС правил розмежування доступу.
О
Облiкова ставка Нацiонального банку України - виражена у вiдсотках плата, що береться Нацiональним банком України за рефiнансування комерцiйних банкiв шляхом купiвлi векселiв до настання строку платежу по них i утримується з номiнальної суми векселя. Облiкова ставка є найнижчою серед ставок рефiнансування i є орiєнтиром цiни на грошi.
Обробка інформації - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, пе-ретворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допо-могою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.
Обслуговуючий банк - банк, у якому вiдкрито рахунок учаснику безготiвкових розрахункiв та/або який здiйснює для нього на договiрних умовах будь-яку з опера-цiй чи послуг, передбачених Законом України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Обтяжувач* - уповноважений орган при публічному обтяженні; кредитор за забезпеченим рухомим майном зобов’язанням; власник рухомого майна, що знаходиться у володінні боржника; будь-яка інша особа, на користь якої встановлюється договірне обтяження; особа, яка здійснює управління рухомим майном в інтересах кредитора.
Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком у разі виникнення дебетового сальдо за картрахунком клієнта.
Одержувач/отримувач - особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готiвковiй формi.
Операційний день - частина робочого дня банку або іншої установи - учасника платіжної системи, протягом якого проводиться операційна робота. Тривалість операційного часу встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно.
Операційний період - проміжок часу установи - учасника платіжної системи, протягом якого за наявності технічної можливості здійснюється обробка, передача та виконання. операцій з платіжними картками. Тривалість операційного періоду встановлюється Платіжною організацією самостійно.
Операцiйний час - частина операцiйного дня учасника платіжної системи, протягом якої приймаються вiд клiєнтiв документи на переказ i документи на вiдкликання, що мають бути обробленi, переданi та виконанi цим учасником протягом цього самого робочого дня. Тривалiсть операцiйного часу встановлю-ється учасником платiжної системи самостійно.
Ордер меморiальний (меморiальний ордер) - розрахунковий документ, який складається банком для оформлення внутрiшньобанкiвських операцiй, операцiй щодо списання коштiв з рахунку платника, здiйснення договiрного списання коштiв з рахунку свого клiєнта на пiдставi його письмового доручення або розпорядження стягувача про списання коштiв з рахунку платника.
П
Пасивний дохід* - дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань.
Переказ коштів* - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.
Пiдроздiл банку - структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи i виконує функцiї, визначенi банком.
Переказ грошей - рух певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачi йому у готiвковiй формi. Інiцiатор та отримувач можуть бути однiєю i тiєю ж особою.
Переказний вексель (Bill of Exchange, Draft) - безумовна пропозиція трасанта (кредитора), адресована трасатові (боржнику), сплатити третій особі (ремітентові) у встановлений термін зазначену у векселі суму. При виникненні такого грошового зобов’язання трасант виступає і кредитором стосовно боржника (трасатові), і боржником стосовно ремітента. Коли ж трасант виставляє передавльний вексель на трасат із пропозицією сплатити визначену суму самому трасантові, останній стає одночасно і ремітентом, а вексель служить інструментом, що регулює боргові відносини між ними.
Персональний ідентифікаційний номер (ПІН-код) - цифровий код, відомий тільки держателю платіжної картки.
Письмовий дозвiл Нацiонального банку - документ, який видає Нацiональний банк у порядку i на умовах, визначених Законом України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть", на пiдставi якого банки мають право здiйснювати окремi операцiї, передбаченi статтею 47 Закону України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Підприємство торгівлі/послуг - суб‘єкт підприємницької діяльності, який відповідно до укладеної між ним і еквайром угодою взяв на себе зобов’язання щодо надання товарів/послуг держателям платіжних карток платіжної системи за умови їх оплати еквайром.
Підробка інформації - навмисні дії, що призводять до перекручення інформації, яка повинна оброблятися або зберігатися в автоматизованій системі.
Підрозділ банку* - структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком.
Підтвердження акредитива (Confirmation of Letter of Credit) - додавання іншим банком, відмінним від банку-емітента, зобов’язань на користь бенефіціара заплатити йому визначену суму чи акцептувати його тратти у випадку виконання ним всіх умов акредитива. Підтверджений акредитив містить найбільшу гарантію для продавця.
Платiжна вимога - розрахунковий документ, що мiстить вимогу стягувача або при договiрному списаннi отримувача до банку, що обслуговує платника, здiйснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштiв з рахунку платника на рахунок отримувача.
Платiжна вимога-доручення - розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої - вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштiв ; нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зi свого рахунку визначеної ним суми коштiв та перерахування її на рахунок одержувача.
Платiжна картка - спецiальний ідентифікаційний платiжний засiб у виглядi емiтованої в установленому законодавством порядку пластикової чи iншого виду картки, що використовується для iнiцiювання переказу грошей з рахунку платника або з вiдповiдного рахунку банку з метою оплати вартостi товарiв i послуг, перерахування грошей зi своїх рахункiв на рахунки iнших осiб, отримання грошей у готiвковiй формi в касах банкiв, пунктах обмiну iноземної валюти уповноважених банкiв та через банкiвськi автомати, а також здiйснення iнших операцiй, передбачених вiдповiдним договором, які ідентифікують платіжну систему та його емітента.
Платiжна органiзацiя - юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та iнших знакiв, що iдентифiкують належнiсть платiжних карток та iнших платiжних iнструментiв до платiжної системи, i яка визначає правила роботи платiжної системи, порядок розрахунків за операції із застосуванням платіжних інструментів, а також виконує iншi функцiї щодо забезпечення дiяльностi платiжної системи та несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону та договору.
Платiжна система - платiжна органiзацiя, члени платiжної системи та сукупнiсть вiдносин, що виникають мiж ними при дійсненні розрахунків за операції, що виконуються із застосуванням платіжних карток цієї системи. Проведення операцій з грошовими коштами є обов’язковою функцiєю, що має виконувати платiжна система.
Платіжна схема - сукупність операцій з обліку коштів та виконання розрахунків за операції з платіжною карткою.
Платiжне доручення - розрахунковий документ, який мiстить доручення клієнта банку або iншiй установi - члену платiжної системи, що його обслуговує, здiйснити переказ визначеної в ньому суми грошей зi свого рахунка на рахунок отримувача.
Платіжне повідомлення - сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною карткою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, визначені правилами платіжної системи.
Платiжний iнструмент - засiб певної форми на паперовому, електронному чи iншому видi носiя iнформацiї, використання якого iнiцiює перерахування грошових коштів та одержання готівки з вiдповiдного рахунку (картрахунку). До платiжних iнструментiв вiдносяться документи на переказ та платiжнi картки.
Платник - особа, з рахунку якої iнiцiюється переказ грошей, або, яка iнi-цiює переказ шляхом подання до банку або iншої установи - члена платiжної системи документа на переказ готiвки разом з вiдповiдною сумою грошей.
Поворотна фінансова допомога* - це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.
Помилкове списання/зарахування коштiв - списання/зарахування коштiв, унаслiдок якого з вини банку, або клiєнта вiдбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного одержувача.
Помилковий переказ - рух певної суми грошей, внаслiдок якого з вини банку або iншого суб’єкта переказу, вiдбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цiєї суми у готiвковiй формi.
Порушення роботи автоматизованої системи - дії або обставини, які призводять до спотворення процесу обробки інформації.
Порушник - фізична або юридична особа, яка навмисно чи ненавмисно здійснює неправомірні дії щодо АС та інформації в ній.
Представництво банку* - територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяльність.
Принципал (Principal) - особа (експортер), що видає інкасові інструкції банку-ремітентові про відправлення документів у банк, що представляє, на інкасо. Також використовується для позначення наказодателя по банківській гарантії.
Принциповий член платіжної системи - банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрінгу.
Простий вексель (Promisory Note) - безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну платежу визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Протест векселя (Protest) - відповідно до вексельних законодавств більшості країн світу повна чи часткова відмова платника в оплаті векселя повинна бути засвідчена у визначений термін актом, складеним у публічному порядку - протестом.
Проценти* - доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів включаються: платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит, платіж за використання коштів, залучених у депозит, платіж за придбання товарів у розстрочку. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості або фіксованих сум. У разі коли залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов’язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, сума процентів визначається шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту). Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є процентами.
Процесинг - діяльність, що включає в себе збір, оброблення, зберігання й надання банкам-учасникам системи та РКЦ платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками.
Процесинговий центр (ПЦ) - юридична особа, що здійснює процесинг.
Пряма інвестиція* - господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
Р
Рамбурс (Reimbursement) - міжбанківський платіж на користь банку, що рекламує, здійснюваним рамбурсуючим банком у рамках виданого їм рамбурсного зобов’язання або в рамках інструкцій, отриманих від банку-емітента акредитива, що покриває рамбурсні вимоги банку, що рекламує.
Рамбурсна вимога (Reimbursement Claim) - вимога платежу, пропонована банком, що рекламує, рамбурсуючому банку для проведення платежу на користь бенефіціара за акредитивом.
Рамбурсне зобов’язання (Reimbursement Undertaking) - окреме від акредитива безвідзовне фінансове зобов’язання рамбурсуючого банку перед банком, що рекламує, (виконуючим/підтверджуючим банком за акредитивом) задовольняти рамбурсні вимоги цього банку на суму, що у цілому не перевищує суму зобов’язання, при дотриманні останнім умов випущеного рамбурсного зобов’язання. Рамбурсне зобов’язання випускається на прохання банку-емітента акредитива, що оформляється у вигляді “Запиту на випуск рамбурсного зобов’язання". Крім прохання випустити зобов’язання, запит також містить у собі номер акредитива, у рамках якого здійснюється запит, найменування виконуючого банку, на користь якого необхідно випустити зобов’язання і задовольняти вимоги, суму і термін зобов’язання і деяку іншу інформацію.
Рамбурсуючий банк (Reimbursing Bank) - банк, уповноважений банком-емітентом акредитива випустити рамбурсное зобов’язання на користь банку, що рекламує, і задовольнити його рамбурсні вимоги за умови виконання останнім усіх умов такого зобов’язання, або здійснювати платежі на користь банку, що рекламує, проти його простих рамбурсних вимог без прийняття на себе будь-яких зобов’язань.
Револьверний акредитив (Revolving Letter of Credit) - акредитив, що покриває постачання партіями через визначені проміжки часу і використовується у рамках оговорених часткових сум, періодично поновлюваних впродовж терміну дії акредитива. У випадку з револьверним акредитивом можливі дві наступні принципові схеми: 1) Суми невикористаних вчасно, або частково використаних часток можуть бути додані до сум, що залишаються; 2) Термін використання вчасно незатребуваних сум минає, і вони не можуть бути доданими до них.
Регламент - операційні правила функціонування платіжної системи, встановлені платіжною організацією.
Регуляторний орган* - Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних органів також належать територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти.
Реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс (ЕККА, ККС, електронний контрольно-касовий реєстратор, електронний таксометр, лічильник торговельного автомата та інше), призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземних валют або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), який реалізує фіскальні функції.
Резервний акредитив (Standby Letter of Credit) - резервний акредитив фактично являє собою банківську гарантію, оформлену у вигляді акредитива. Узагальнено, резервний акредитив - зобов’язання банку сплатити на користь бенефіціара за акредитивом гарантійну суму по настанню гарантійного випадку (невиконання наказодателем резервного акредитива зобов’язань перед бенефіціаром). Якщо, на думку бенефіціара, його партнер порушив свої зобов’язання, то він може скористатися резервним акредитивом. Як правило, для цього досить представлення в банк його простої письмової заяви про те, що партнер не виконав домовлених зобов’язань (часто в сукупності з іншими документами протягом терміну дії акредитива і на домовлених умовах). У випадку дотримання зобов’язань партнером - наказодателем акредитива, акредитив утрачає силу по витіканню терміну його дії.
Реконсиляцiя - процедура контролю, яка полягає в iдентифiкацiї та перевiрцi виконання кожного переказу за допомогою щонайменше трьох показникiв, визначених платiжною системою.
Реорганiзацiя банку - злиття, приєднання, видiлення, подiл банку, перетворення його органiзацiйно-правової форми, наслiдком яких є передача, прийняття його майна, коштiв, прав та обов’язкiв правонаступникам.
Реорганізація банку* - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступникам.
Ретейлер - підприємство торгівлі чи сфери послуг (юридична чи фізична особа-під-приємець), що здійснює прийом карток ПС для розрахунків за надані товари та послуги.
Розрахунковий банк - уповноважений платіжною організацією вiдповiдної платіжної системи банк, що відкриває кореспондентські рахунки банкам-учасникам платiжної системи та здійснює проведення взаєморозрахункiв мiж ними і відображає їх на відповідних рахунках, відкритих у цьому банку.
Розрахунковий банк* - уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними.
Розрахунковий документ* - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача.
Розрахунковий документ в електронному виглядi - документ, iнформацiя в якому представлена у формi електронних даних, включаючи вiдповiднi реквiзити документа, який може бути сформований, переданий, збережений i перетворений у вiзуальну форму представлення електронними засобами.
Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що мiстить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емiтенту, в якому вiдкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштiв.
Розрахунковий чек* - паперовий розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене розпорядження платника банку, що його обслуговує, провести переказ суми коштів на користь визначеного в ньому отримувача.
Розрахунковi банкiвськi операцiї - рух грошей на банкiвських рахунках, здiйснюваний згiдно з розпорядженнями клiєнтiв або в результатi дiй, якi в рамках закону призвели до змiни права власностi на активи.
Розрахунково-касове обслуговування - послуги, що надаються банком клiєнту на пiдставi вiдповiдного договору, укладеного мiж ними, якi пов’язанi iз переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього клiєнта, видачею йому грошей у готiвковiй формi, а також здiйсненням iнших операцiй, передбаче-них договорами.
Розрахунково-кліринговий центр (РКЦ) - підрозділ платіжної організації, що за інформацією від процесингових центрів здійснює кліринг, готує інформацію для проведення взаєморозрахунків між учасниками ПС, а також веде бази учасників, реєструє нових учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом.
Роялті* - платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудиокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
С
Саморегулівна організація* - неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям.
Санація* - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кре-диторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капі-талу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Системоутворюючий банк* - банк, зобов’язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов’язань банківської системи.
Сліп - документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки та містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки Co-brand картка - пластикова картка на якій розміщено де кілька логотипів.
Спецiальний платiжний засiб (платiжна картка) - платiжний iнструмент, що виконує функцiю засобу iдентифiкацiї, за допомогою якого держателем цього iнструмента iнiцiюється переказ грошей з вiдповiдного рахунка платника або банку, а також здiйснюються iншi операцiї, передбаченi вiдповiдним договором. За допомогою спецiальних платiжних засобiв формуються документи за операцiями iз застосуванням спецiальних платiжних засобiв або надаються iншi послуги держателям спецiальних платiжних засобiв.
Списання договiрне - списання грошей, що здiйснюється банком на пiдставi доручення його клiєнта та в порядку, передбаченому в укладеному ними договорi.
Списання примусове (примусове списання коштiв (стягнення)) - списання коштiв, що здiйснюється стягувачем без згоди платника на пiдставi встановлених законом виконавчих документiв у випадках, передбачених законом.
Споріднена особа* - юридична особа, яка має спільних з банком власників істот-ної участі.
Ставки рефiнансування Нацiонального банку України - виражена у вiдсотках плата за кредити, що надаються комерцiйним банкам, яка встановлюється Нацiональним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кредитування. Нацiональним банком України встановлюються облiкова та ломбардна процентнi ставки.
Стоп-лист - список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення будь-яких операцій. Залежно від правил платіжної систе-ми стоп-лист може бути електронним, або паперовим. В Платіжній системі УкрКарт використовується єдиний стоп-лист в електронному виглядів.
Страховий фонд - фонд, призначений для погашення платіжною організацією заборгованості банку - учасника платіжної системи в разі його тимчасової неплатоспроможності при розрахунках за платіжними картками.
Стягувач - особа, яка може бути iнiцiатором переказу грошей з рахунка платника на пiдставi виконавчих документiв, визначених законом.
Сума переказу - грошi, вiдповiдна сума яких внаслiдок переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому у готiвковiй формi.
Супровiднi документи - документи, подання яких передбачене чинним законодавством (листи-вiдповiдi про визнання претензiї, претензiї тощо) або договором мiж банком та клiєнтом.
Т
Тендерна гарантія (Tender / Bid Guaranty / Bond) - зобов’язання банку, видане за наказом продавця товарів або послуг, що беруть участь у тендері, на користь сторони, що організовує тендер, виплатити останній визначену суму при відмові продавця поставити товари чи послуги у випадку, якщо ним виграно тендер.
Термінальне обладнання - пристрої, призначені для виконання процедур авторизації із застосуванням платіжних карток. До термінального обладнання відносяться банкомати, торговельні та банківські термінали, термінали голосової авторизації та ККС, що забезпечують виконання процедур авторизації із застосу-ванням платіжних карток.
Терміновий вексель (Tenor Draft) - вексель, по якому визначений конкретний термін оплати.
Тимчасова адміністрація* - процедура, що застосовується Національним банком України при здійсненні банківського нагляду за обставин.
Тимчасовий адміністратор* - фізична або юридична особа, що призначається Національним банком України для здійснення тимчасової адміністрації.
Товарний кредит* - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.
Товаросупроводжувальні документи (Shipping Documents) - документи, що слідують разом з вантажем від відправника вантажу до вантажоодержувача, що містять усі необхідні дані про товар і умови контракту, на підставі яких вантажоодержувач приймає постачання товару. До основних товаросупроводжувальних документів відносяться: Комерційний рахунок, Відвантажувальна специфікація, Сертифікат якості, Сертифікат походження, Товаротранспортна накладна, Пакувальний лист.
Торговельний термінал - пристрій, який використовується підприємством торгівлі чи сфери послуг для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування розрахункового документа. Може бути з’єднаним або поєднаним з ЕККА, ККС, іншими реєстраторами розрахункових операцій і здійснювати друкування розрахункових документів друкувальними пристроями цих засобів.
Торговець - суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, який, вiдповiдно до договору з еквайром або платiжною органiзацiєю, приймає до обслуговування платiжнi iнструменти з метою проведення оплати вартостi товарiв чи послуг (включаючи послуги з видачi грошей у готiвковiй формi).
Трансферабельний акредитив (Transferable Letter of Credit) - акредитив, за яким бенефіціар може передати право використання акредитива, тобто проведення відвантаження й одержання виторгу, одному чи декільком іншим особам (бенефіціарам).
Тратта (Draft) - переказний вексель.
У
Уніфіковані Правила і Звичаї для документарних акредитивів (Uniform Rules and Customs for Documentary Credits) - правила, розроблені Міжнародною торговельною палатою (Публікація № 500, Редакція 1993р.), застосовуються до всіх документарних акредитивів (включаючи резервні акредитиви, у тому ступені, у якому вони можуть бути до них застосовні) і є обов’язковими для всіх зацікавлених сторін, при відсутності прямо вираженої угоди про інше. Вони включаються в кожен документарний акредитив шляхом прямої вказівки в ньому, що даний акредитив регулюється Уніфікованими правилами і Звичаями для документарних акредитивів.
Уповноважена особа банку* - особа, яка на підставі статуту чи угоди має повноваження представляти банк та вчиняти від його імені певні дії, що мають юридичне значення.
Учасник платiжної системи - юридична або фiзична особа - суб’єкти вiдносин, що виникають при проведеннi розрахункових операцій iнiцiйованих за допомогою застосування платіжних карток платiжної системи.
Учасники банку* - засновники банку, акціонери банку, який є акціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обмеженою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку.
Учасники безготiвкових розрахункiв - банки та їх фiлiї (банки), пiдприємства, фiзичнi особи, з рахункiв яких списуються або на рахунки яких зараховуються кошти.
Ф
Фiлiя банку - вiдокремлений структурний пiдроздiл банку, що не має статусу юридичної особи i здiйснює банкiвську дiяльнiсть вiд iменi банку.
Фінансова допомога* - сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод. Фінансова допомога поділяється на без- поворотну фінансову допомогу або поворотну фінансову допомогу.
Фінансова інвестиція* - господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.
Фінансова неспроможність - будь-яка ситуація, при якій банк - учасник платіжної системи не може функціонувати і/або виконувати свої зобов’язання щодо розрахунків відповідно до умов угоди з платіжною організацією, як банкрутство, вилучення ліцензії на здійснення банківських операцій, неплатоспроможність при розрахунках тощо.
Фінансова установа* - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
Фінансова холдингова група* має складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.
Фінансовий кредит* - кошти, які надаються банком - резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством, а також іноземними урядами або його офіційними агентствами чи міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент. Правила надання фінансових кредитів встановлюються Національним банком України (стосовно банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.
Фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довгострокове зберігання у фіскальній пам’яті, багаторазове зчитування й неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, розрахункових чеків тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти.
Ч
Чекодавець - пiдприємство або фiзична особа, яка здiйснює платiж за допомо-гою чека та пiдписує його.
Чекодержатель - пiдприємство або фiзична особа, яка є одержувачем коштiв за чеком.
Чиста позиція учасника платіжної системи - сумарне сальдо між обсягом фінансових вимог учасника платіжної системи за операціями еквайрингу та обсягом його фінансових зобов’язань за операціями клієнтів та їхніх довірених осіб за визначений термін.
Член платiжної системи - юридична особа, що на пiдставi належним чином оформленого права (отриманої лiцензiї платiжної системи, укладеного з платiжною органiзацiєю платiжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платiжної системи щодо проведення переказу за допомогою цiєї платiжної системи та вiдповiдно до законодавства України має право надавати такi послуги в межах України.
Ш
Шифрування - перетворення електронного документа iз застосуванням криптографiчних методiв з метою захисту його змiсту.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"