інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Страховий бізнес
А   Б   В   Г   Д   Е   З   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Ю
* - терміни, вирази та поняття, визначення яких взято із чинного українського законодавства.
А
Абандон (abandonment) - відмова страхувальника судна або вантажу від усіх прав власності на застрахований об’єкт на користь страховика за умови отримання від останнього всього належного страхового відшкодування. Застосовується в разі пропадання безвісти об’єкта страхування або економічної недоцільності усунення пошкоджень.
Аварійний сертифікат (survey-report) - документ, що видається страхувальникові аварійним комісаром, агентом або іншим уповноваженим представником страховика на підставі наслідків огляду пошкодженого майна. В А.с. фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком. А.с. є для страхувальника підставою для висунення претензії страховикові. Проте А.с. не може розглядатись як безумовний доказ відповідальності страховика.
Аварійні комісари - особи, які займаються за дорученням страховика (іноді із залученням експерта - сюрвейєра) визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України. У разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. Підприємства, установи і організації зобов’язані надсилати відповідь страховикам на запит про відомості, пов’язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик несе відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Аварія в морському страхуванні (average in marine insurance) - збиток, завданий судну, вантажу й фрахту під час морських перевезень. Такі А. поділяються на загальні і часткові. Збитки, завдані загальною аварією, поділяються між судном, вантажем і фрахтом. При частковій аварії збитки відносяться на того, хто відповідальний за її виникнення, або на потерпілого.
Аверсія ризику (average of risk) - негативне ставлення до ризику, що доходить до невизнання його значення і ролі, а також виявляється як протидія ризико-вій діяльності.
Авіаційне страхування (aviation insurance) - страхування ризиків, пов’язаних із використанням авіаційної та космічної техніки. Іноді страхування космічних ризиків виділяється в окремий вид. До А.с. входить: страхування літаків, гвинтокрилів (вертольотів) та іншої авіаційної техніки від пошкодження й знищення; страхування відповідальності перед пасажирами і третіми особами за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та майну; відповідальність власників повітряних суден як роботодавців; страхування деяких інших ризиків.
Агент страховий (agent) - фізична або юридична особа, яка діє від імені стра-ховика і в межах наданих ним повноважень.
Адендум (addendum) - документ, є додатком до страхового договору. В А. зазначаються зміни в умовах страхування.
Аджастер - особа, що розглядає претензію й організує її врегулювання.
Аквізиція (acquisition) - укладення нових договорів страхування. Вважається, що аквізиційна діяльність нормальна, коли кількість нових договорів страхування перевищує число договорів, за якими закінчився термін дії.
Активи страховика (insurer’s assets) - кошти страховика, що інвестовані в цінні папери, придбану нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви. Від величини й структури А. с. залежить платоспроможність страховика.
Акт про нещасний випадок (accident report form) - документ, що складається адміністрацією і комітетом професійної спілки підприємства чи установи, якщо з їхнім працівником стався нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків. У випадках із пасажиром відповідний документ складається на транспорті. У разі, якщо потерпілий застрахований від нещасних випадків, акт надсилається до страхової організації з метою оформлення страхових виплат.
Акт страховий - документ, в якому вказані місце, час та причини страхового випадку, розміри збитку і т.і. При необхідності містить висновки експертів та інших компетентних органів. Складається страховою компанією за участю страхувальника або його представника при настанні страхового випадку; служить підставою для виплати страхового відшкодування.
Актуарій (actuary) - офіційно уповноважена особа, фахівець, яка з допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи. На А. покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатніми на той момент, коли компанії доведеться виконувати свої зобов’язання за виданими полісами.
Актуарні розрахунки (actuarial calculations) - система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів. Методологія А. р. грунтується на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. А. р. дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створенні страхового фонду.
Акцепт (acceptance) - згода однієї сторони страхових відносин (страхувальника або страховика) з пропозиціями іншої сторони про укладення договору страху-вання або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.
Андеррайтер (underwriter) - висококваліфікована і відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури по розгляду пропозицій і прийняттю ризиків на страхування (перестрахування); А. оформляє страхові поліси, оцінює ризик, визначає ставки премій та інші умови страхування.
Ануїтет (annuity) - договір страхування пенсій або ренти, за яким виплачується визначена річна сума доходу протягом життя ануїтента замість попередньої сплати одноразової страхової премії.
Асистанс (assistance) - перелік послуг (у рамках договору страхування), які надаються в потрібний момент через медичне, технічне і фінансове сприяння. Широко використовується в зарубіжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих під час поїздок за кордон (у разі хвороби, нещасного випадку).
Асортимент страхового ринку (insurance market assortiment) - набір видів страхових послуг, що пропонуються страхувальникам у даній країні, регіоні.
Аудит (audit) - незалежна перевірка бухгалтерської звітності та іншої обліково-звітної інформації про діяльність фірми з метою підтвердження їх достовірності і законності. Всі страховики зобов’язані, щорічно проходити зовнішній А. Він здійснюється юридичними абo фізичними особами, які мають відповідні сертифікати й ліцензії.
Аутсайдер (outsider) - страховик або посередник (брокер, агент), який не є членом страхових об’єднань (асоціацій) і не дотримується в своїй діяльності тарифних та інших угод, тобто виступає як конкурент зазначених об’єднань.
Б
Баратрія (barratry) - навмисне завдання шкоди власникові судна або вантажу екіпажем судна.
Бенефіціар (beneficiary) - особа, на користь якої страхувальник уклав договір страхування, третя сторона - вигодонабувач за страховим полісом.
Бізнес-план страховика (business plan of the insurer) - формалізована прог-рама діяльності компанії на декілька років, що містить, зокрема, систему заходів, пов’язаних часом і місцем реалізації, узгоджених із стратегією і ресурсами і розрахованих на отримання максимального прибутку, зокрема за рахунок додаткових інвестицій. Основними розділами Б.-п. с. є: характеристика страхових послуг компанії, оцінка ринку збуту страхових послуг, оцінка конкурентоспроможності компанії, план маркетингу, організаційний план, ресурси, оцінка ризику виконання плану, фінансовий план.
Біндер (binder) - тимчасова форма угоди між страхувальником і страховиком з приводу наступного укладання страхового договору. Б. здебільшого застосовується у зарубіжній практиці в разі, коли укладення договору вимагає тривалого часу на опрацювання нестандартних умов страхування.
Блокове страхування - покриває ризики, які відносяться до декількох видів товарів, що відвантажуються із різних видів транспорту й зі значною кількістю дрібних партій.
Бонус (bonus) - знижка, що її надає страховик із суми страхової премії за оформлення договору страхування на особливо вигідних умовах. Б. визначається переважно у відсотках або проміле.
Бонус-малус (bonus-malus system) - система підвищень і знижок, що застосовується у страхуванні, здебільшого транспортних засобів.
Бордеро (borderreau) - перелік ризиків, прийнятих на страхування, у частині, що передається цедентом на перестрахування. Б. надсилається цедентом страховикові у визначені договором перестрахування строки. Б. бувають попередніми і остаточними.
Брокер Ллойда (Lloyd’s broker) - страховий брокер, що зареєстрований на страховому ринку Ллойда (Лондон).
Брокер страховий (insurance broker) - юридична або фізична особа, що має дозвіл виступати посередником між страхувальниками і страховиками. Б. с. діє від імені і за дорученням страхувальників. До його завдань входить пошук страхової компанії (компаній), де можна було б розмістити ризик на оптимальних умовах з погляду надійності страховика і розміру страхових премій. У разі страхового випадку Б.с. надає допомогу страхувальникові в отриманні відшкодування, а також залучається до розміщення ризиків, що передаються на перестрахування. Оплату за послуги Б. с. здійснює страховик.
Брутто-премія (gross premium) - загальна сума страхових внесків, визначена на підставі страхової суми і брутто-ставки (страхового тарифу).
Брутто-ставка (gross rate) - сума визначеної нетто-премії і навантаження. Ці складові брутто-ставки мають різне призначення. Нетто-ставка має забезпечити відшкодування витрат на покриття збитків з ризикових видів страхування і на виплати зі страхування життя. Навантаження призначене для забезпечення фінансування витрат страховика на ведення справи і отримання планового прибутку від страхових операцій.
В
Валове утримання (gross line) - сумарний обсяг зобов’язань, узятих страховиком на свій ризик за всіма договорами страхування.
Валовий збиток (gross loss) - збиток, що зумовлює потребу виплати всієї страхової суми.
Валюта страхування - страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі лише валютою України, а страхувальник - нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою або валютою України у випадках, передбачених чинним законодавством. Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання. Страхова сума (страхове відшкодування) виплачується тією валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
Взаємне страхування (mutual insurance) - форма страхового захисту, за якої страхувальники, котрі мають споріднені майнові інтереси та ризики, одночасно є членами страхового товариства. В. с. - довготермінова домовленість між групою осіб (юридичних і фізичних) про відшкодування в певних частках збитків один одному в разі настання страхових випадків. Зараз В. с. має значне поширення в зарубіжних країнах, особливо в особистому страхуванні, страхуванні сільськогосподарських, морських ризиків. В. с. в Україні ще не набрало належного розвитку.
Взаємність (reciprocity) - умова, згідно з якою цедент перестраховує свої договори в компаніях, які, в свою чергу, власні договори страхування передають йому на перестрахування. В. може застосовуватися за критеріями обсягу премій або наслідків проходження договорів.
Вигодонабувач (beneficiary) - особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат у разі, якщо страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно.
Вид страхування (line of insurance) - страхування однорідних об’єктів від характерних для них небезпек.
Види обов’язкового страхування - види страхування, які є обов"язковими згідно чинного законодавства.
В Україні здійснюються такі види обов’язкового страхування:
- медичне страхування;
- державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори;
- державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;
- державне обов’язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків;
- державне обов’язкове особисте страхування працівників митних органів;
- державне обов’язкове особисте страхування працівників прокуратури;
- державне страхування життя і здоров’я народних депутатів;
- державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні;
- державне особисте страхування службових осіб державних податкових інспекцій;
- державне обов’язкове страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів;
- особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
- державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;
- державне страхування спортсменів вищих категорій;
- державне страхування працівників державної лісової охорони;
- страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини;
- державне страхування життя і здоров’я суддів;
- державне страхування донорів крові та (або) и компонентів;
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
- страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;
- страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
- страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;
- страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних ро-біт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прий-нятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам;
- страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
- страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
- страхування авіаційних суден;
- страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах;
- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);
- державне обов’язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи;
- державне обов’язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки;
- обов’язкове державне страхування державних виконавців;
- державне обов’язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов’язків;
- страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
- страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України “Про угоди про розподіл продукції".
Викупна вартість (cash surrender value) - сума, на яку може претендувати власник полісу зі страхування життя в разі припинення дії полісу.
Вина страхувальника (insured‘s fault) - суб’єктивне ставлення юридичної або фізичної особи до своєї протиправної поведінки і її можливих наслідків, що може спричинитися до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії і необережність. Остання, у свою чергу, поділяється на просту і грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності може бути підставою для звільнення страховика від його обов’язків з виплати страхового відшкодування.
Відкритий ковер (open cover) - форма автоматичного страхування вантажів на тривалий час без визначення будь-яких загальних лімітів. В. к. діє в межах генерального полісу. Самостійно юридичної сили не має.
Відновлення страхування (renewal of insurance contact) - продовження дії договору страхування на новий термін. На практиці В. с. здійснюється укладанням нового договору або оформленням спеціального додатка до діючого договору.
Часто страховики надають страхувальникам, які щороку й своєчасно поновлюють поліси, пільги у вигляді знижок зі страхових премій.
Відшкодування страхове (insurance indemnity) - сума, що виплачується страховиком на компенсацію збитку, заподіяного страховим випадком на об’єктах страхування майна і відповідальності. Якщо страхова сума менша від збитку, В.с. здійснюється пропорційно до відношення страхової суми до страхової вартості об’єкта. У разі подвійного страхування В.с. фактичного збитку здійснюється всіма страховиками в межах страхової вартості об’єкта страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатись заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі.
Підставою для відмови страховика у виплаті страхових сум (страхового відшкодування) є навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України:
- вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
- подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування;
- отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної в їх заподіянні;
- несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
- інші випадки, передбачені законодавством України.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхових сум, якщо це не суперечить законодавству України. Рішення про відмову у виплаті страхових сум приймається страховиком у термін, не більший передбаченого правилами страхування, та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови. Відмову страховика у виплаті страхових сум може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.
Власники транспортних засобів* - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними користувачами наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах.
Г
Гарантія страхова (insurance guarantee) - письмове заручення страховика за свого клієнта щодо його кредитоспроможності. Це означає, що страхова компанія бере на себе зобов’язання в разі настання обумовлених подій сплатити суму неплатежу за свій рахунок.
Генеральний поліс (general policy) - письмова угода з фіксованою страховою сумою, розмір якої дозволяє покрити страхуванням кілька відправлень вантажів за умови, що про них буде своєчасно декларовано страховику. Г.п. діє доти, доки не буде використаний (задекларований) увесь ліміт установленої страхової суми.
Гудвіл (Goodwill) - комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку компанії без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих управлінських рішень, домінуючу позицію на ринку страхових послуг, нові технології.
Д
Декларація страхова (insurance declaration) - заява страхувальника про об’єкт страхування і характер ризику. Д.с. містить дані про склад, місцезнаходження, вартість, умови зберігання й використання та іншу інформацію щодо об’єктів, котрі підлягають страхуванню.
Депо премій (premium deposit) - частина страхової премії, що належить перестраховикові, але тимчасово утримується перестрахувальником з метою підвищення гарантії своєчасного виконання зобов’язань, передбачених договором перестрахування. Д.п. підлягає поверненню з припиненням дії договору. Д.п. застосовується переважно в договорах із зарубіжними перестраховиками. На кошти, розміщені в Д.п., перестраховикові нараховуються відсотки.
Державне обов’язкове страхування (state insurance) - форма страхування, при якій визначені законодавством страхувальники сплачують страхові внески за рахунок державного бюджету. Сюди належать обов’язкове страхування військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, податкової і митної служби, народних депутатів та деяких інших категорій працівників.
Держстрах СРСР (Derzhstrakh SRSR) - скорочена назва Головного управління державного страхування колишнього СРСР, яке через свої республіканські та місцеві органи здійснювало страхування фізичних осіб, а також майна колгоспів та інших кооперативних і громадських підприємств та організацій.
Детальний сертифікат (detailed sertificate) - документ, що містить характеристику кожного випадку перестрахування, прийнятого перестраховиком від цедента.
Диверсифікація (diversification) - у страхуванні здійснюється з метою зменшення ризику і отримання більшого прибутку шляхом: 1) одночасного розвитку кількох, не пов’язаних один з одним видів страхування, розширення страховиком спектра страхових послуг; 2) поширення активності страховиків за межі основного бізнесу, що досягається розміщенням активів (із додержанням існуючих нормативів) серед різних, не пов’язаних між собою об’єктів (акції, облігації, нерухомість, банківські депозити).
Дисклоуз (disclose) - прийнята в багатьох країнах норма страхового права, згідно з якою страхувальник зобов’язаний негайно сповістити страховика про будь-які чинники, що можуть мати істотне значення стосовно ризику, прийнятого на страхування.
Диспаша (claims adjustment) - розрахунок витрат, пов’язаних із загальною аварією, який складає диспашер. Д. містить докладний виклад причин загальної аварії, а також розподіл їх між учасниками морських перевезень; виконується на підставі заяви зацікавленої особи і висновку диспашера про визнання аварії загальною.
Диспашер (джастер) (average adjuster) - фахівець у галузі морського права, який здійснює розрахунки з розподілу витрат за загальною аварією між судном, вантажем і фрахтом.
Добровільне страхування (voluntary insurance) - форма страхування, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страхови-ком і страхувальником.
Добровільне страхування* - страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог чинного законодавства. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування. Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов’язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
Договір перестрахування (reinsurance treaty) - угода між двома страховими компаніями, з яких одна - перестрахувальник - зобов’язується передати ризики, а друга - перестраховик - прийняти ризики з перестрахування.
Договір страхування (insurance contract) - угода між страхувальником і страховиком, яка передбачає зобов’язання страховика в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір, а страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію у визначені строки. Д.с. укладається на підставі заяви страхувальника. Факт укладення Д.с. може засвідчуватись також страховим полісом, свідоцтвом. У Д.с. зазначається вид страхування, страхова сума, страхова премія, реквізити сторін, строки початку і закінчення дії договору. Як правило, Д.с. вступає в дію після сплати всього страхового платежу або суми, визначеної за першим строком платежу. Д.с. укладається відповідно до правил страхування і повинен містити: - назву документа;
- назву та адресу страховика;
- прізвище, ім’я, по батькові або назву страхувальника і його адресу;
- об’єктастрахування;
- розмір страхової суми;
- перелік страхових випадків;
- визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їх сплати;
- строк дії договору;
- порядок зміни і припинення дії договору;
- права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
- інші умови за згодою сторін;
- підписи сторін.
Держфінпослуг має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.
Додаткова комісія (additional commition) - надбавка, що виплачується цеденту на покриття витрат, пов’язаних із залученням нових страхувальників.
Додаткова премія (additional premium) - додатковий страховий внесок, що сплачується страхувальником за те, що до умов страхування вносяться додаткові ризики, або за страхування ризиків з підвищеною небезпекою. Д.п. застосовується здебільшого в особистому страхуванні в разі, коли андеррайтер вважає, що застрахувати заявника на звичайних умовах, з урахуванням його віку, стану здоров’я, небезпечної професії, складних кліматичних умов, неможливо.
Е
Ексцедент (surplus) - залишок страхової суми, що створюється зверх власного утримання страховика або перестраховика і повністю надходить у перестрахування.
Ексцедент збитковості (excess of loss ratio) - договір непропорційного перестрахування. Дає змогу страховій компанії захищати себе по певних видах страхування на випадок, якщо загальні наслідки здійснення страхового бізнесу перевищують рівень збитковості, що врахований при визначенні премій за страховими договорами.
Ексцедент збитку (excess of loss) - договір непропорційного перестрахування. За-стосовується страховиками для захисту від великих і не передбачуваних збитків. Вступає в дію тоді, коли сума збитку внаслідок страхового випадку або серії таких випадків, що спричинилися до однієї події, перевищить обумовлену договором суму (пріоритет).
Ексцедент суми (excess of sum) - ексцедентний договір перестрахування. Згідно з його умовами всі прийняті на страхування ризики, страхова сума яких перевищує власне утримання цедента, підлягають переданню на перестрахування в межах визначеного ліміту або ексцеденту, тобто суми власного утримання цедента (лінія), помноженої на обумовлене число раз саму на себе.
Ексцедентне перестрахування (excess of loss reinsurance) - давня і найважливіша форма пропорційного перестрахування. Застосовується в тих випадках, коли ризики, що приймаються на страхування, за розміром страхових сум дуже коливаються. Е.п. сприяє досягненню необхідного збалансування страхового портфеля цедента. Е.п. найчастіше застосовується при страхуванні від вогню, стихійного лиха, крадіжки, нещасних випадків і при страхуванні життя.
З
Забезпечений транспортний засіб* - наземний транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, залежно від умов договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-який наземний транспортний засіб, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах.
Закон “Про страхування" (Law “On insurance") - прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року. Регулює відносини у сфері страхування і спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надійності страхового захисту юридичних і фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування. Документ містить 5 розділів (загальні положення, договори страхування, забезпечення платоспроможності страховиків, державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, заключні положення).
Запас платоспроможності (нетто-активи) (solvency margin) - один із найважливіших показників надійності страховика. Визначається відніманням від загальної вартості майна суми нематеріальних активів і загальної суми зобов’язань. Страхові зобов’язання беруться такими, що дорівнюють технічним резервам. На будь-яку дату фактичний 3.п. має бути не меншим за нормативний.
Зароблена премія (earned premium) - та частина страхової премії, яка припадає на час, що минув після початку страхового періоду.
Застрахований (reinsured) - особа, яка бере участь в особистому страхуванні, об’єктом страхового захисту якого є життя, здоров’я і працездатність. 3. може бути одночасно і страхувальником. 3. має право у передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму або виплати меншого розміру.
Заява про знищення або пошкодження застрахованого майна (claim) - подається страхувальником своєму страховикові в письмовій формі з метою отримання страхового відшкодування. На підставі цього документа за наявності страхового випадку складається страховий акт.
Заявник (proposer) - особа, яка в письмовій або усній формі висловлює намір придбати страховий поліс.
Збитковість страхової суми (loss of insurance sum) - показник діяльності страховика, що характеризує відношення страхового відшкодування до страхової суми всіх застрахованих об’єктів у розрізі ризикових видів страхування. 3.с.с. визначається у відсотках, показує ймовірність збитку і зіставленням фактичного і тарифного рівнів використовується для оцінювання ризиків.
Збиток (claim) - у страхуванні термін має кілька значень. Серед них: 1) втрата (шкода), що підлягає відшкодуванню страховиком; 2) факт настання страхового випадку (реалізації страхового ризику); 3) справа, що містить документи страховика з конкретного страхового випадку, які підтверджують обгрунтованість виплати.
Збиток від загальної аварії (general average loss) - шкода, завдана застрахованому інтересу внаслідок загальної аварії.
Збиток від реалізації майна, яке було врятовано (solvage loss) - здебільшого пов’язаний з морськими перевезеннями, коли врятоване майно продається раніше, ніж прибуде в порт призначення. Страхувальник має право на виручку від продажу майна за мінусом витрат з його реалізації. Страховик має сплатити страхувальникові збиток, що дорівнює різниці між отриманою сумою виручки і страховою сумою.
“Зелена картка" (green card) - назва однойменної системи міжнародних договорів і страхового свідоцтва про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, які виїжджають у країни - члени цієї системи. Дістала назву від кольору і форми полісу. Заснована в 1949 році. Нині членами Міжнародної системи З.к. є понад 40 країн Європи, Азії і Африки. У червні 1997 року до складу членів системи 3.к. прийнято Україну.
Земське страхування (zemske insurance) - один із видів страхування майна до 1917 року. Назва походить від органів, що здійснювали таке страхування, - земств. 3.с. було трьох форм: обов’язкове, додаткове і добровільне. Здебільшого це було страхування на випадок пожежі, а згодом і від нещасного випадку. Кожне земство могло здійснювати страхові операції лише на території своєї губернії.
Зміна страхувальника-громадянина в договорі страхування. У разі смерті страхувальника-громадянина, який уклав договір майнового страхування, права і обов’язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину.
Страховик або будь-хто із спадкоємців має право на переукладення договору страхування. В інших випадках права і обов’язки страхувальника можуть перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування. У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, його права і обов’язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до чинного законодав-ства покладено обов’язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.
Змішане страхування життя (combined personal insurance) - вид особистого страхування, в якому передбачається страхове покриття кількох несумісних ризиків. Найчастіше 3.с.ж. включає покриття на випадок смерті з будь-якої причини протягом строку дії договору, при дожитті до закінчення строку договору і при нанесенні шкоди здоров’ю внаслідок нещасного випадку.
К
КАФ (cost and freight, САF) - умова поставки вантажу морським транспортом за зовнішньоекономічним договором. Права і обов’язки за договором КАФ подібні з умовами договору СІФ, проте страхування товару не входить в обов’язки продавця.
Кваліфікація (qualification) - якісне визначення об’єктів страхування.
Квантиль (quantile) - одна з числових характеристик випадкових величин, що застосовується у математичній статистиці.
Квантифікація (quantification) - кількісне визначення об’єктів страхування.
Квота у страхуванні (quota in insurance) - 1) частка участі страховика в загальній страховій сумі в разі страхування об’єкта на умовах співстрахування; 2) частка кожного з учасників у договорі перестрахування.
Квотне перестрахування (quota share reinsurance) - перестрахування на базі квоти. Це означає, що страховик передає перестраховикові в погодженій частці всі без винятку прийняті на страхування ризики за певним видом (групою видів) страхування. У цій самій пропорції перестраховикові передається отримана цедентом від страхувальника премія, а перестраховик відшкодовує цедентові сплачені збитки в межах своєї частки страхової суми.
Кептивні страхові компанії (captive insurance companies) - компанії, що створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах. Це дає можливість досягати економії на страхових преміях. К.с.к. можуть обходитися без послуг посередників.
Кінцевий термін дії полісу (expiry date) - дата закінчення покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесільне страхування тощо).
Класифікація страхування (insurance classification) - система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми. К.с. має за мету сприяння формуванню страхового ринку, впорядкування звітності та державного регулювання страхової діяльності, розвитку міжнародної інтеграції в страхуванні.
Клаузула (clause) - застереження, що вносяться в договір страхування.
Клуби взаємного страхування (P&I Clubs) - організації, що створюються судновласниками з метою страхування від збитків, заподіяних третім особам, що не покриваються договором морського страхування.
Ковер-нота страхова (cover note) - свідоцтво про страхування, яке видається брокером страхувальникові на знак підтвердження укладення договору страхування з переліком списку страховиків. К.с. не має юридичної сили, слугує лише довідковою інформацією. В обумовлений час брокер має вручити страхувальникові поліс. К.с. застосовується і в перестрахуванні, де може мати юридичну силу і замінювати сліп.
Коефіцієнт збитків (claims or loss ratio) - показник, що розраховується як від-ношення оплачених претензій і тих, що підлягають оплаті, до зароблених премій.
Колективне страхування життя (collective life insurance) - страхування, при якому може укладатися договір на страхування за рахунок коштів підприємств усіх працівників або їх групи. У К.с.ж. страхувальником є підприємство, а застрахованим - кожний працівник, прізвище якого заноситься до списку, що є невіддільною частиною полісу.
Комісія страхова (insurance commission) - винагорода, що виплачується стра-ховиком посередникам (брокерам і агентам) за залучення об’єктів на страхування, оформлення документації, інкасацію страхових внесків, а в деяких випадках - і за розгляд страхових претензій. К.с. нараховується у відсотках від страхових премій (внесків). Розмір відсотка залежить від виду страхування та деяких інших факторів.
Конверсія (convertion) - переведення полісу з одного виду страхування жит-тя в інший.
Контр алімент (counter aliment) - отриманий перестрахувальний інтерес.
Котирування (quotation) - визначення страховиком ставки премії, за якою він готовий застрахувати ризик.
Кумуляція (cumulation) - 1) концентрація страхових ризиків в одній компанії в обсязі, що може призвести до багатьох збитків внаслідок одного страхового випадку; 2) зосередження застрахованих об’єктів на одній території, вулиці, будинку, порту, залізничній станції, судні, що у разі одночасного страхового випадку (наприклад, землетрусу) може призвести до порушення фінансової стабільності страховика. К. має враховуватися при визначенні частини ризику, що залишається на утриманні страховика.
Л
Ліквідація збитків (settlement of losses) - термін означає комплекс робіт з визначення і виплати страхового відшкодування.
Ліквідність (liquidity) - 1) спроможність страховика своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання, передусім сплачувати борги; 2) показник того, як швидко можна реалізувати матеріальні цінності і отримати гроші, необхідні для покриття зобов’язань.
Лінія ексцедента (surplus line) - частка відповідальності в договорі ексцедента суми, що дорівнює розміру власного утримання цедента.
Ліцензія на страхову діяльність (insurance licence) - документ, що засвідчує пра-во страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики пев-ного виду. У разі порушення страхового законодавства ліцензія може бути відкликана.
Ллойд (Lloyd’s) - 1) міжнародний страховий ринок, розташований у Лондонському Сіті; 2) корпорація (об’єднання) юридичне незалежних страховиків, кожний з яких самостійно приймає на страхування ризики, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Кожний член Л. на забезпечення своєї діяльності має внести вагому суму у вигляді депозиту. Члени Л. об’єднані в синдикати, що їх очолюють андеррайтери. Останні приймають на страхування ризики від імені членів синдикату. Заснований в 1734 році. Нині є великим страховиком і пере-страховиком, особливо морських, авіаційних, автомобільних нафтогазодобувних ризиків. Багато українських страховиків перестраховують ризики на ринку Ллойда.
Локалізація (localisation) - заходи з просторового обмеження поширення ризику.
М
Майнове страхування ( property insurance ) - галузь страхування, в якій об’єктом страхування є майно, що належить юридичним або фізичним особам.
Максимально можливий збиток (possible maximum loss) - верхня межа збит-ку, імовірність появи якого внаслідок одного страхового випадку досить значна.
Матеріальні факти (material facts) - обставини, що впливають на розрахунки андеррайтера при визначенні умов прийняття ним ризику.
Медичне страхування (medical insurance) - вид особистого страхування на випадок втрати здоров’я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. М.с. застосовується з метою мобілізації та ефективного використання коштів на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. М.с. може мати форми обов’язкового і добровільного страхування. Договори М. с. укладаються в груповому та індивідуальному порядку. Цей документ є гарантією отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.
Монополія страхова (insurance monopoly) - може бути: 1) повною, якщо існує виключне право держави або державної організації на проведення всіх форм і видів страхування у країні; 2) частковою, коли страховик користується С. м. за окремими видами страхування.
Морське страхування (marine insurance) - один з найдавніших видів страхування. Охоплює страхування суден, вантажів і фрахту від різних видів небезпеки під час виконання рейсів. Головні ризики: збитки від вогню, блискавки, шторму та іншого стихійного лиха, від зіткнення суден, посадки судна на мілину, зникнення судна безвісти тощо. Крім того, М.с. покриває витрати за загальною аварією, а також втрати, зумовлені крадіжкою і пропажею вантажу. Обсяг відповідальності за М.с. визначається спеціальними умовами.
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) (Motor Insurers’ Bureau of Ukraine) - форма об’єднання страховиків, що здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Створене в 1994 році. Страховики можуть входити до МТСБУ як повні або асоційовані члени. Вищим органом управління є загальні збори страховиків - членів Моторного бюро. Мета МТСБУ - координація діяльності його членів щодо оформлення страхування і покриття шкоди, нанесеної третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності транспортних засобів інших країн. При МТСБУ для забезпечення виконання зобов’язань його членами перед страхувальниками і потерпілими створені страхові резервні фонди: фонд страхових гарантій; фонд захисту потерпілих.
Н
Навантаження (loading) - частина страхового тарифу, не пов’язана з формуванням фондів для здійснення страхових виплат. Н. призначене для мобілізації коштів, необхідних для покриття витрат, пов’язаних з веденням страхової справи (оплата праці персоналу страховика, оренда приміщень офісу, витрати на придбання й експлуатацію обчислювальної техніки, реклама, транспортні витрати, сплата деяких податків та обов’язкових платежів тощо). Н. є джерелом оплати посередницьких послуг і отримання певної суми прибутку від страхової діяльності.
Надзвичайна ситуація (extraordinary event) - обставини, що склалися на певній території внаслідок стихійного лиха, катастрофи, аварії або іншої біди, що зумовило людські жертви, шкоду довкіллю, порушення нормальних умов життя і діяльності.
Наземні транспортні засоби* - це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.
Накопичувальне страхування - вид довгострокового страхування життя, по якому страхова сума виплачується страхувальникові при досягненні ним до зазначеного віку або у випадку смерті застрахованого його спадкоємцям. Такі поліси гарантують виплату страхового забезпечення (або самому застрахованому, або його спадкоєм-цям), тому вони часто відіграють подвійну роль: як страхового полісу, так і інвестиції.
Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи. Якщо в період до договору страхування страхувальник втрачає права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права та обов’язки, що випливають з договору страхування, переходять до правонаступника страхувальника за згодою страховика.
Наслідки втрати страхувальником-громадянином дієздатності. У випадку виз-нання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов’язки за договором страхування переходять до його опікуна, а дія договору страхування ци-вільної відповідальності припиняється з часу втрати ним дієздатності. У випадку визнан-ня судом страхувальника-громадянина обмежено дієздатним він здійснює свої права та обов’язки страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.
Недійсність договору страхування* - договір страхування вважається недійсним з часу його укладення у випадках, передбачених цивільним законодавством України. Крім того, відповідно до чинного законодавства договір страхування визнається недійсним також у разі:
- коли його укладено після страхового випадку;
- коли об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набрало законної сили.
Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
Незароблена премія (unearned premium) - частина премії, що по договору страхування або страховому портфелю припадає на ще не початий або залишок періоду страхування.
Непропорційне перестрахування (non-proportional reinsurance) - форма організації договорів перестрахування, що передбачає відповідальність перестраховика понад обумовлений розмір збитку або збитковості, тобто відповідальність перестрахо-вика не розраховується залежно від відповідальності страховика.
Нетто-премія (net premium) - брутто-премія за мінусом навантаження.
Нетто-ставка (net rate) - частина страхового тарифу, що призначена для формування ресурсів страховика для виплати страхових відшкодувань і страхових сум. Методи розрахунку Н.с. у майновому і особистому страхуванні різні.
Нещасний випадок (accident) - пожежа, дорожньо-транспортна аварія, катастрофа, отруєння хімічними продуктами чи інша подія, що спричинила смерть або каліцтво застрахованої особи, пошкодження або знищення застрахованого майна.
Нормативний запас платоспроможності (normative solvency margine) - на звітну дату (без договорів зі страхування життя) дорівнює більшій з таких величин: 1) визначеної як добуток суми надходжень страхових премій протягом звітного періоду на 0,25 (при цьому сума надходжень страхових премій зменшується на 90% страхових премій, сплачених перестраховикам); 2) визначеної як добуток суми здійснених виплат протягом звітного періоду за договорами страхування на 0,30 (при цьому сума здійснених виплат зменшується на 90% суми компенсацій, отриманих від перестраховиків). Страховики, котрі прийняли на себе страхові зобов’язання в обсягах, які перевищують можливості їх виконання за рахунок власних активів, мають застрахувати ризик виконання цих зобов’язань у перестраховиків. Перестрахуванню підлягають також усі об’єкти, страхова сума кожного за якими перевищує 10% загальної суми сплаченого статутного фонду і сформованих резервів.
Носій ризику (risk carrier) - суб’єкт, який бере на себе тягар наслідків ризику.
Нотис (notice or letter of cancellation) - 1) стаття договору перестрахування, яка передбачає у випадках, коли один з учасників договору (перестраховик або цедент) матиме намір змінити умови договору або припинити його на наступний рік, він має надіслати своєму партнерові повідомлення про це не пізніше як за три місяці до закінчення терміну дії договору; 2) повідомлення судновласника фрахтівнику про час виходу судна в рейс або очікуване прибуття в порт навантаження (розвантаження).
О
Об’єкт страхування (object of insurance) - конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя і здоров’я тощо), якому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією.
Обов’язкове страхування (compulsory insurance) - форма страхування, що грунтується на принципах обов’язковості як для страхувальника, так і для страховика. О. с. має велику перевагу перед добровільним страхуванням у тому, що дозволяє різко знизити тарифи і здешевити страхові послуги. Водночас йому притаманні й недоліки, які полягають у тому, що О.с. не враховує фінансових можливостей кожного страхувальника, особливостей об’єктів страхування і страхових ризиків. Обсяг відповідальності страховика при О. с., як правило, значно нижча за реальну вартість майна. Більшість видів О. с. становить страхування окремих категорій громадян: (народних депутатів України, працівників силових структур, податкової, митної, ветеринарної служби, пасажирів та ін.), цивільної відповідальності власників транспортних засобів, урожаю сільськогосподарських культур у державних підприєм-ствах тощо.
Обов’язкове страхування пасажирів (compulsory passengers insurance) - здійснюється від нещасного випадку в дорозі і поширюється на пасажирів морського, річкового, повітряного, залізничного та автобусного транспорту. Страхова премія входить у вартість квитка.
Обов’язки страховика* - обов’язки, які покладаються на страховика:
- ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
- протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальнику;
- при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;
- відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
- за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
- тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки страховика.
Обов’язки страхувальника* - обов’язки, які покладаються на страхувальника:
- своєчасно вносити страхові платежі;
- при укладенні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
- повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об’єкта страхування;
- вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
- повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’яз-ки страхувальника.
Окладне страхування (salary sacrifice scheme) - форма майнового страхування, що широко застосовувалася в колишньому СРСР. Її головна особливість полягала у визначенні абсолютних норм забезпечення (у карбованцях на об’єкт). За ними і діючими ставками обчислювалася сума обов’язкового платежу-окладу.
Особи, відповідальність яких застрахована* - визначені в договорі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована згідно з цим договором, або, залежно від умов договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-які особи, що експлуатують забезпечений транспортний засіб.
Особисте страхування (personal insurance) - галузь страхування, в якій об’єктом страхових відносин є життя, здоров’я і працездатність людини. О.c., спрямоване на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на нагромадження ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя.
Оферент (offeror) - особа, що подає оферту.
Оферта (offer) - пропозиція певній особі укласти угоду з урахуванням викладених умов. Може мати письмову або усну форму. О. вважається прийнятою після її акцепту.
П
Перестраховик (reinsurer) - страхова організація, яка приймає об’єкти в перестрахування. Компанія, яка здійснює виключно операції з перестрахування, називається професійним П.
Перестраховування (reinsurance) - страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов’язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика). Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов’язаний повідомити перестраховика про всі зміни свого договору з страхувальником. Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестраховування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування. П. дозволяє розукрупнювати великі ризики, поділяючи їх між двома або кількома страховиками, що сприяє збалансованості страхового портфеля кожного з них. Завдяки П. підвищується фінансова надійність страховиків, зростає їхня загальна спроможність нарощувати обсяги страхових послуг. П. буває факультативним (за окремими угодами) і договірним (облігаторним). Останнє зобов’язує цедента передавати на перестрахування в межах визначеної суми всі ризики, характер і розмір яких визначений умовами договору. Є дві форми П. - пропорційна і непропорційна.
Перестрахувальна комісія (reinsurance commission) - винагорода, що її сплачує перестраховик цедентові за те, що той передає ризики (об’єкти, договори) у перестрахування. За рахунок цих коштів цедент частково компенсує витрати, пов’язані, з підготовкою і здійсненням операцій з прийняття ризиків на страхування, а також передачею обумовленої їх частки перестраховикові
Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки - до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
Пільги у страхуванні (preferences insurance) - можуть надаватися у вигляді повного або часткового звільнення окремих страхувальників від сплати платежів з обов’язкового страхування. Наприклад, водії-інваліди, які керують автомобілями, обладнаними відповідним знаком, повністю звільняються від страхових платежів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. П.у с. можуть полягати також у наданні переваг при укладанні договорів добровільного страхування для постійних страхувальників. Можуть бути застосовані знижки зі страхових премій, пільговий місяць (зі збереженням покриття) на поновлення договорів страхування тощо.
Подвійне страхування (double insurance) - одночасне повне страхування одного й того самого об’єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову вартість. При виявленні П.с. кожний страховик покриває страхувальникові збиток у межах страхової вартості об’єкта пропорційно до своєї частки в загальній страховій сумі.
Пожиттєва страхова рента (annuity (whole life insurance rent) - різновид особистого страхування, регулярний дохід, що виплачується застрахованій особі до кінця її життя з фонду, нагромадженого за рахунок страхових внесків.
Поліс (страховий договір, страхове свідоцтво) (policy) - письмова угода між страхувальником і страховиком, яка засвідчує, що страховик у разі настання страхового випадку бере на себе зобов’язання виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній у П., за умови сплати страхових платежів у визначені строки П. має містити: назву документа, реквізити страховика, прізвище або назву страхувальника, його адресу, перелік об’єктів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права й обов’язки сторін, інші умови, підписи сторін.
Поліс генеральний - договір страхування, відповідно до якого страхувальник зобов’язується застрахувати в страховика всі ризики певного роду на подібних умовах. Наприклад, вантажі, що відправляються або отримуються ним протягом певного періоду часу, повинні страхуватися в одного страховика, а він повинен відповідати за всі зазначені ризики страхувальника, у тому числі й за ті, які не були вчасно заявлені до страхування.
Порто (porto) - поштово-телеграфні витрати, що відносяться кредитними, торговельними та страховими організаціями, а також приватними особами на своїх клієнтів.
Портфель відповідальності (portfolio of liability) - загальна сума відповідальності страховика або перестраховика за всіма діючими полісами.
Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування - вип-лата страхових сум і страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначає-ться страховиком.
Посередник (intermediary) - страховий брокер, або агент, через якого укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій.
Потерпілі при обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів* - треті юридичні та фізичні особи, життю, здоров’ю та/або майну яких внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортним засобом заподіяна шкода, цивільно-правову відповідальність за яку несе власник цього транспортного засобу.
Правила розміщення страховиками страхових резервів - визначений державним органом порядок, відповідно до якого вільні кошти страхових резервів використовуються страховиками для інвестицій у різні фінансові інструменти.
Правила страхування (terms and conditions of insurance) - правила, які опрацьовуються страховиком на кожний вид. П.с. зокрема містять: перелік об’єктів страхування, порядок визначення страхових сум, перелік страхових ризиків, термін і місце дії договору страхування, порядок його укладання, права й обов’язки сторін, дії страхувальника в разі настання страхового випадку та перелік документів, що підтверджують ці випадки, порядок і умови сплати страхових сум, термін прийняття рішення про виплату або відмову щодо відшкодування, умови припинення дії договору і порядок вирішення суперечок. До П.с. додаються страхові тарифи.
Превентивні заходи у страхуванні (preventive measures in insurance) - сукупність здійснюваних страховиком або за його рахунок заходів, пов’язаних з попередженням або зниженням руйнівного впливу можливих страхових випадків. П.з.у с. випливають із самої сутності страхування, його превентивної функції. Це зумовлює потребу всебічного обгрунтування правил страхування і тарифів, а також застосування ефективних форм розрахунків, кваліфікованого оцінювання ризиків і визначення страхових виплат. Страховики можуть передбачати проведення за рахунок коштів страхових резервів низки заходів, спрямованих на запобігання пожежам, повеням, інфекційним хворобам тварин тощо.
Превенція (prevention) - попереджувальна діяльність.
Претензія (claim) - вимога платежу в розмірі шкоди, завданої страховим випадком, але не більшому за страхову суму.
Прибуток від страхових операцій - різниця між сумою зароблених страхових премій і собівартістю їх надання.
Припинення дії договору страхування* - дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
- закінчення терміну дії;
- виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі,
- несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика впродовж десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;
- ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 21, 22 і 23 Закону України “Про страхування";
- ліквідація страховика у порядку, встановленому законодавством України;
- прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає страхувальнику страхові платежі за час дії договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення договору страхування.
Припинення дії полісу (suspension of cover (policy)) - може статися за таких умов: закінчення передбаченого терміну страхування; розірвання страхового договору з ініціативи страхувальника або страховика, смерть страхувальника (фізичної особи); ліквідація страховика або визнання судовими органами договору недійсним.
Пролонгація страхування життя (prolongation of life insurance) - продовження дії договору змішаного страхування життя або пожиттєвого страхування понад термін, забезпечений оплаченими внесками.
Пропорційне перестрахування (proportional reinsurance) - включає договори квотного та ексцедентного перестрахування, згідно з якими перестраховик має свою частку в загальній сумі збитків і загальній сумі премій.
Пул перестрахувальний - об’єднання компаній для організації перестрахуваль-ного захисту, де кожна компанія (відмінність від пула страхового) проводить страхування самостійно, передаючи пулу лише частину прийнятої відповідальності.
Р
Регрес (regres) - право страховика на висунення у межах фактично сплаченої страхувальникові суми відшкодування збитку / претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за нанесену шкоду.
Резерв незароблених премій (unearned premium reserve) - частина премій за договорами» страхування, що припадає на термін страхування, який виходить за межі календарного року. У світовій практиці існує кілька методів визначення Р.н.п. В Україні Р.н. п. на звітну дату формуються залежно від сум надходження страхових премій за попередні 9 місяців (розрахунковий період). При цьому сума премій, що надійшли за 1 квартал, множиться на 0,25, за наступні 3 місяці - розрахункового періоду - на 0,5, за останні 3 місяці - на 0,75. Знайдені добутки додаються. Так само обчислюється сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій. Зі збільшенням (зменшенням) сум часток перестраховиків у Р.н.п. у звітному періоді відповідно збільшуються або зменшуються зароблені страхові платежі.
Резерви збитків (claims reserve) - елемент технічних резервів. Р.з. призначений для розрахунків з неоплачених збитків. Формування Р.з. здійснюється на підставі заяв страхувальників на певну дату, що містять віповідні вимоги про відшкодування збитків. Величина Р.з. на звітну дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування на вимогу страхувальника, щодо яких ще не прийнято рішення про повну або часткову відмову у виплаті страхових сум. Якщо Р. з. збільшується проти попередньої звітної дати, то різниця (приріст) відноситься до витрат страховика. У разі зменшення Р.з. - різниця відноситься на зростання доходів страховика.
Резерви страхові (insurance reserve) - система фондів страховика, утворюваних залежно від видів страхування з метою забезпечення гарантії майбутніх страхових відшкодувань і виплат страхових сум. Р.с. визначаються по-різному в ризикових видах страхування і у страхуванні життя. У ризикових видах страху-вання формуються резерв незароблених премій і резерв збитків, а у стра-хуванні життя - математичні резерви. Тимчасово вільні кошти Р.с. інвестуються в цінні папери, нерухомість, розміщуються на депозитних рахунках у банках тощо, що дає можливість страховим компаніям отримувати додаткові доходи.
Резервний фонд підприємства (фонд ризику) (reserve fund of enterprise, risk fund) - створюється з метою забезпечення безперебійності виробництва у разі виникнення ризикових ситуацій. Формується за рахунок прибутку в розмірі, визначеному статутом підприємства. Як правило, не перевищує 25 % суми статутного фонду. Р.ф.п. використовується для покриття відносно малих збитків, зумовлених непередбаченими обставинами. Дає можливість при укладанні страхових договорів передбачати франшизу.
Рентабельність страхових операцій - показник рівня прибутковості страхових операцій: відсоткове відношення суми отриманого прибутку до загальної суми страхових платежів. Р.с.о. визначають також у розрізі видів страхування.
Репресивні заходи в страхуванні (preventive measures in insurance) - боротьба зі стихійним лихом (повінь, пожежа, великі снігові замети тощо) з метою зменшення розмірів втрат від знищення або пошкодження застрахованих об’єктів
Репресія (repression) - придушення випадкової події, явища.
Ретроцесія (retrocession) - процес подальшої передачі раніше прийнятих у перестрахування ризиків іншим перестраховикам. Р. досягається дробленням великих ризиків, розподілом відповідальності між дедалі більшою кількістю страховиків. Іноді частина таких ризиків може перейти до первинного страховика, якщо в договорі немає відповідного заперечення.
Реципієнт - одержувач платежу чи субсидії.
Ризик страховий (risk) - термін, що відповідає кільком поняттям. Під Р.с. розуміють: 1) ймовірну подію чи сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування. Р.с. - можливість загибелі або пошкодження майна від вогню, повені, землетрусу та іншого лиха. В особистому страхуванні Р.с. можуть бути - непрацездатність, смерть, дожиття до певного віку або події.; 2) об’єкт страхування; 3) вид відповідальності страховика; 4) розподіл між страховиком і страхувальником шкоди, заподіяної страховим випадком.
Ризикова премія (risk (or pure) premium) - частина страхової премії, яку страхо-вик призначає для створення необхідного резерву з метою виплати страхо-вого відшкодування.
Ріторно (ritorno) - частина страхової премії, утримувана страховиком у разі розірвання договору.
С
Самострахування (self-insurance) - ризик, який знаходиться на відповідальності самого страхувальника. С. - форма захисту майнових інтересів створенням децентралізованих резервних фондів (фондів ризику) безпосередньо на підприємствах та в організаціях. Здебільшого С. забезпечує покриття збитків, зумовлених малими ризиками. Щодо збитків за середніми та великими ризиками С. виявляється в застосуванні франшизи.
Санація (sanation) - система заходів, до яких вдається держава з метою поліпшення фінансового стану і запобігання банкрутству або підвищенню конкурентоздатності тієї чи іншої підприємницької структури.
Сертифікат у страхуванні (sertificate) - документ, що засвідчує страхуван-ня окремих партій вантажів, котрі підпадають під дію генерального полісу страхування вантажів.
Синдикат Ллойда (Lloyd’s syndicate) - група андеррайтерів Ллойда, які об’єднуються в синдикат з метою збільшити свої фінансові можливості щодо прийому ризиків на страхування. Страхова премія та збитки між членами синдикату розподіляються пропорційно до частки їхньої участі в прийнятій відповідальності за ризик. Будь-який із С.Л. може визначати свої умови страхування або погоджуватися на умови, запропоновані синдикатом, який є лідером зі страхування конкретного ризику.
СІФ (cost, insurance, freight, СІF) - вид зовнішньоторговельної угоди, згідно з якою продавець зобов’язаний доставити вантаж у порт, забезпечити його навантаження на борт судна і за свій рахунок сплатити фрахт та застрахувати вантаж на ім’я покупця від ризиків на час перевезення й здачі в місці призначення
Сліп (slip) - страховий документ, що використовується для попереднього розміщення ризику. С. складається брокером і передається андеррайтерам. Останні акцептують С. власноручним підписом і вказують частку участі в прийнятому на страхування ризику С. найбільш характерний для факультативного перестрахування. У ряді випадків прирівнюється до страхового полісу. Містить дані про цедент, короткий опис ризику, страхову суму, умови страхування і перестрахування, ставку премії, власне утримання цедента тощо.
Соціальне забеспечення - система розподільних відносин, у процесі яких створюються й використовуються фонди для матеріального забезпечення громадян у старості, у разі інвалідності, при втраті годувальника та в інших випадках, передбачених законом.
Соціальне страхування (social insurance) - система гарантованого матеріального забезпечення людей у старості, у разі втрати працездатності, при вагітності та в інших обумовлених законом випадках за рахунок коштів спеціальних фондів, що акумулюються державою з внесків підприємств, організацій і установ згідно з визначеними нормами.
Спеціальні умови страхування (special conditions of insurance) - умови, застосовувані в разі, коли потрібно змінити, розширити стандартні умови, застосовувані з цього виду страхування.
Співстрахування (co-insurance) - страхування, при якому один і той самий ризик у певних частках страхують два або більше страховики, видаючи при цьому спільний або окремі поліси відповідно до суми, що становить частку кожного страховика. Якщо ризик розміщується серед страховиків не повністю, то одним із страховиків вважається страхувальник. Він несе відповідальність в обсязі незастрахованого ризику, не сплачуючи премії. О6'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні міститись умови, що визначають права і обов’язки кожного страховика. За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише в розмірі своєї частки.
Страхова вартість (insurable value) - вартість, що її встановлює страхувальник, оцінюючи об’єкт страхування. С. в. не повинна бути вищою за справжню вартість майна на день укладення договору страхування.
Страхова компанія (insurance company) - юридично оформлена одиниця підприємницької діяльності у формі акціонерного, повного, командитного товариства чи товариства з повною відповідальністю, яка має ліцензію на право брати на себе обов’язки страховика. В Україні більшість С.к. мають форму акціонерного товариства.
Страхова оцінка розміру шкоди* - визначення розміру шкоди з метою виплати страхового відшкодування.
Страхова подія (loss) - подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов’язок страховика відшкодувати завдані цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальникові (застрахованій особі, вигодонабувачеві).
Страхова премія (внесок платіж) (insurance premium) - плата страхувальника страховикові за те, що той зобов’язався відшкодувати страхувальникові у разі виникнення матеріальні збитки, завдані застрахованому майну, або виплатити страхову суму при настанні певних подій. С.п. сплачується одноразово до вступу в дію договору страхування або періодично в передбачені ним строки. Розмір С. п. залежить від страхового тарифу (брутто-ставки) і страхової суми, періоду страхування та іноді від деяких інших факторів.
Страхова претензія (insurance claim) - вимога страхувальника (вигодонабувача, іншої третьої особи) про відшкодування страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає перелік страхових подій у договорі страхування.
Страхова статистика (insurance statistics) - 1) спеціальна таблиця показників провадження певного виду страхування або всього портфеля ризиків за конкретним полісом протягом обумовленого періоду часу; 2) збір і систематизація даних з майнового та особистого страхування з метою нагромадження матеріалу, необхідного для прийняття своєчасних і обгрунтованих управлінських рішень; 3) галузь статистики, об’єктом якої є діяльність страховиків і їх взаємовідносини зі страхувальниками.
Страхова сума (sum insured) - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням. Виплати страхових сум за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов’язкового страхування. При добровільному страхуванні життя С. с. не обмежується.
Страхове відшкодування (benefit) - грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об’єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування.
Страхове поле - максимальна кількість об’єктів, котрі можна застрахувати на добровільних засадах. Щодо страхування майна юридичних осіб це може бути кількість підприємств, які знаходяться в певному регіоні, а щодо особистого страхування - це кількість населення, яке має самостійні доходи.
Страхове право (insurance law) - сукупність загальноприйнятих правил (норм) поведінки страхувальників, страховиків та їх посередників, визначених державою і закріплених у законах і підзаконних актах, які стосуються страхової діяльності.
Страхове свідоцтво (certificate of insurance) - посвідчення про страхування. Воно може бути тимчасовим до заміни його на страховий поліс, або видаватися на термін страхування і прирівнюватися до страхового договору.
Страховий агент (insurance agent) - довірена фізична або юридична особа, яка від імені і в межах наданих страховиком повноважень робить пропозиції страхувальнику щодо страхування ризиків та виконує деякі операції по обслуговуванню договорів страхування. С.а. можуть займатись цією діяльністю повний день, або працювати за сумісництвом. Іноді С.а. може виконувати посередницькі доручення кількох страховиків. С.а. отримує комісію залежно від кількості і суми підписаних договорів.
Страховий акт (insurance act) - документ, що складається за наслідками огляду застрахованого об’єкта, який постраждав від страхового випадку.
Страховий випадок (insured event) - 1) подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі; 2) стихійне лихо, нещасний випадок або настання іншої події, при якій виникає зобов’язання страховика сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) страхове відшкодування або страхову суму. Перелік С.в. передбачається правилами страхування, страховим договором або чинним законодавством.
Страховий внесок (премія, платіж) (insurance premium) - сума, що її сплачує страхувальник страховикові за зобов’язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму при настанні зумовлених подій у житті страхувальника (застрахованого). С.в. може сплачуватись одноразово (до вступу договору в дію) і в кілька строків, обумовлених договором страхування.
Страховий захист (insurance protection) - економічні, перерозподільні відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров’ю громадян тощо.
Страховий збиток (loss) - шкода, нанесена страхувальнику внаслідок страхового випадку.
Страховий інтерес (insurable interest) - матеріальна заінтересованість у страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевізник і т. ін. Включає майно і все те, що може бути предметом нанесення матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або в зв’язку з чим може виникнути відповідальність страховика перед третіми особами.
Страховий менеджмент (insurance management) - система управління у сфері страхової діяльності.
Страховий нагляд (insurance control (supervision)) - контроль за діяльністю суб’єктів страхового бізнесу, що здійснюються спеціально уповноваженими на це державними органами. В Україні функції страхового нагляду покладені на Держфінпослуг.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.
Страховий портфель (insurance portfolio) - 1) фактична кількість застрахованих об’єктів або число договорів страхування; 2) сукупна відповідальність страховика (перестраховика) за всіма діючими полісами.
Страховий пул (insurance pool) - добровільне об’єднання страхових компаній для спільного страхування певних ризиків. С.п. не є юридичною особою. Він створюється на підставі угоди між зазначеними компаніями з метою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій на умовах солідарної відповідальності за виконання зобов’язань за договорами страхування. С. п. діє на принципах співстрахування.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий ринок (insurance market) - 1) економічний простір, в якому взаємодіють страхувальники (формують попит на страхові послуги), різноманітні за формами організації страхові компанії (страховики, котрі задовольняють попит на послуги), страхові посередники (агенти і брокери), а також організації страхової інфраструктури (об’єднання) асоціації (страховиків, консалтингові фірми, навчальні центри); 2) сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу є специфіч-ний товар - страхова послуга, формується попит і пропозиція на неї; 3) форма взаємозв’язку між учасниками страхових правовідносин (страхувальники, страховики та їх посередники).
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
Страховий фонд (insurance fund) - сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, призначений для попередження, локалізації і відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями.
Страховик (insurer) - організація, що за певну плату бере на себе зобов’язання відшкодувати страхувальникові або вказаним ним особам нанесену страховою подією шкоду, або сплатити страхову суму.
Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов’язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.
Страхові брокери - громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика. Посередницька діяльність страхових агентів і страхових брокерів на користь іноземних страховиків на території України не допускається, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Страхові операції (insurance operations) - сукупність видів діяльності страховика, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням обов’язкового і добровільного страхування юридичних і фізичних осіб. До С.о. відносяться: оцінювання майна та інших об’єктів, що підлягають страхуванню, обчислення страхових платежів, укладання договорів страхування, інкасація внесків і виконання безготівкових розрахунків, ведення рахунків страхувальників, складання страхових актів тощо.
Страхувальник (insured) - юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала договір на страхування (або є С. згідно з чинним законодавством), сплатила належні внески і має право в разі настання страхового випадку отримати відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, обумовленої в полісі.
Страхувальники* - юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), ям можуть набувати прав і обов’язків страхувальника згідно з договором страхування. Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум (страхового відшкодування), а також замінювати їх до настання страхового випадку.
Страхування (insurance) - економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестраховує частину останнього.
Страхування* - вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом оплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).
Страхування вантажів (cargo insurance) - один з видів майнового страхування, який може здійснюватися в різних варіантах, зокрема: з відповідальністю за всі ризики чи з відповідальністю за часткову аварію без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи або аварії. При будь-якому варіанті не підлягають страхуванню ризики, збитки з яких виникають внаслідок неакуратності або навмисних дій страхувальника.
Страхування від безробіття (unemployment insurance) - вид добровільного страхування відповідальності перед працівниками. С.в.б. здійснює роботодавець.
Страхування від вогню (fire insurance) - один з найбільш давніх і традиційних видів майнового страхування. У сучасній практиці С.в.в. - забезпечує компенсацію в разі шкоди, нанесеної майну вогнем, ударом блискавки, вибухом та іншими причинами, що призвели до пожежі. До обсягу відповідальності за додаткову плату можуть бути включені збитки, що виникли внаслідок землетрусу, бурі, граду та іншого стихійного лиха, пошкодження водопровідною водою тощо.
Страхування від нещасних випадків (accident insurance) - вид особистого страхування. Традиційно здійснюється з метою надання допомоги застрахованим особам у разі тимчасової та постійної непрацездатності. Страховим випадком є також смерть застрахованого. Тоді страхова сума виплачується вигодонабувачеві, якого зазначено в полісі, а при його відсутності - спадкоємцям за законом.
Страхування від поломки машин (mashinery breakdown insurance) - вид майнового страхування, котрий активно використовується в індустріальне розвинутих країнах для захисту підприємців від небезпеки механічних поломок машин, які здебільшого входять до складу важливих технологічних ліній або є ключовими виробничими агрегатами.
Страхування відповідальності (liability insurance) - галузь страхування, де об’єктом є відповідальність перед третіми особами в разі, якщо їм внаслідок діяльності або бездіяльності страховика буде завдано шкоди.
Страхування відповідальності роботодавця (employer‘s liability insurance) - за договором С.в.р. страховики відшкодовують збитки страхувальникові в разі притягнення його до відповідальності за шкоду завдану життю та здоров’ю працівника. Це можуть бути визнані страховими випадками тілесні пошкодження, професійні захворювання. У разі смерті застрахованого виплата страхової суми здійснюється вигодонабувачеві або спадкоємцям за законом.
Страхування військовослужбовців (military personnel insurance) - вид обов’язкового особистого страхування на випадок смерті або пошкодження здоров’я, зумовленого виконанням військовим персоналом своїх службових обов’язків. С.в. здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Страхування депозитів (deposit insurance) - здійснюється банками з метою забезпечення вкладчикам, насамперед фізичним особам, гарантії повернення вкладів у разі банкрутства банку.
Страхування дітей (child insurance) - страхувальниками виступають батьки або інші родичі дитини, а застрахованою - дитина до досягнення нею віку 16 років. Страхова сума виплачується застрахованому при дожитті до закінчення терміну страхування. За наслідки нещасного випадку із застрахованим під час дії договору С. д. виплати здійснюються страхувальникові.
Страхування електронного обладнення (insurance of electron equipment) - становить інтерес для банків, телекомунікаційних компаній та інших організацій, що мають “електронні ризики", і здійснюється на випадок знищення, пошкодження або втрати обладнання. Нерідко страхувальник через пошкодження електронної техніки може нести ще більші збитки внаслідок втрати баз даних. Страхуванню витрат на відновлення баз даних відводять окремий поліс.
Страхування життя (life insurance) - підгалузь особистого страхування, в якій об’єктом страхування є життя застрахованого. Договір на С.ж. укладається на термін не менш як 3 роки. Серед видів С. ж. переважає змішане страхування життя, при якому страховими випадками є такі несумісні події, як смерть застрахованого протягом дії договору або дожиття його до закінчення терміну договору.
Страхування засобів автотранспорту (motor insurance) - страхування авто-каско, об’єктами якого є вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, мотоцикли та деякі інші транспортні засоби, що належать юридичним або фізичним особам. Страхування здійснюється за тарифами, складеними з урахуванням типу транспортного засобу, його віку, вартості, характеру використання, стану зберігання. У С.з.а. беруться також до уваги стаж водія, випадки участі в ДТП, тривалість здійснення С. з. а. та деякі інші чинники. Головними ризиками є пошкодження, знищення, викрадення транспортного засобу. Застосовуються кілька варіантів С.з.а. Різниця між ними полягає здебільшого у визначенні страхової суми і наборі ризиків.
Страхування КАРГО (cargo insurance) - страхування вартості вантажів на всіх видах транспорту без страхування самого транспортного засобу.
Страхування КАСКО (hull insurance) - страхування вартості засобів транспорту (суден, літаків, залізничних вагонів, автомобілів) без урахування вантажів.
Страхування контейнерів (containers’ insurance) - звичайно здійснюється на стандартних умовах, як правило, “від усіх ризиків".
Страхування космічних ризиків (space risk insurance) - страхування майнових інтересів у космічній діяльності у світовій практиці розпочато 1965 року. Воно охоплює космічні програми в цілому, розробку і запуск одного або серії супутників, проведення експериментів у космосі, життя і здоров’я космонавтів і наземного персоналу, втрату доходів, відповідальність перед третіми особами.
Страхування кредитів (credit insurance) - вид страхування, об’єктами якого можуть бути банківські позики (покупцеві і продавцеві) комерційні позики, зобов’язання й гарантії за кредитом, довгострокові інвестиції. С.к. має кілька варіантів, а саме: 1) страхування ризику непогашення кредиту. В цьому разі страхувальником виступає банк-позичальник, який страхує кредити, видані, як правило, усім клієнтам; 2) страхування ризику відповідальності за неповернення кредиту (страхувальником є особа, котра отримує в банку кредит); 3) страхування ризику неплатежу, коли страхувальником є продавець постачальник, який страхує від ризику неплатежу суму, що її покупець має сплатити згідно з контрактом за товари, поставлені в кредит. У зв’язку з активним переходом банків на кредитування під заставу матеріальних цінностей (підлягають страхуванню), посиленням контролю за роботою банків і страховиків інтенсивність безпосереднього С.к. різко спала.
Страхування майна громадян (personal lines insurance) - комплекс видів майнового страхування фізичних осіб. У вузькому розумінні включає страхування будівель, домашніх тварин, домашнього майна і легкових транспортних засобів, приватних колекцій. Головні ризики - знищення, втрата або пошкодження майна внаслідок стихійного лиха, вогню, аварії водо- чи електроопалювальних систем, крадіжки. У зв’язку з приватизацією об’єктів житлового фонду, розвитком підприємницької діяльності фізичних осіб, вартість майна, що перебуває у власності громадян, різко зросла, виникли нові об’єкти страхування.
Страхування на випадок смерті і втрати працездатності (whole life and disablement insurance) - вид особистого страхування. Може здійснюватися в обов’язковій формі для категорій працівників визначених чинним законодавством, і в добровільній формі. До традиційних страхових випадків належать тимчасова втрата працездатності, постійна втрата працездатності, смерть застрахованої особи.
Страхування пенсій (retirement pension insurance) - вид особистого страхування, за яким страхувальник бере на себе зобов’язання сплатити одноразово або в розстрочку протягом кількох років страхову премію, а натомість страховик зобов’язується періодично виплачувати страхувальникові (застрахованому) пенсію протягом обумовленого терміну або пожиттєво.
Страхування персональної відповідальності (personal liability insurance) - охоплює фізичних осіб, які своїми діями можуть завдати шкоди здоров’ю або майну третіх осіб. Потреба в С.п.в. виникає в тих випадках, коли є ризик можливості висунення до винної сторони претензії матеріального характеру, або претензії, що випливає з чинного законодавства і договірних зобов’язань між сторонами.
Страхування політичних ризиків (political risks insurance) - вид страхування, застосовуваний у світовій практиці для захисту насамперед від небезпеки, що пов’язана з подіями політичного характеру (конфіскація, націоналізація або експропріація власності, військові події, соціальні безпорядки, обмеження конвертації національної валюти і заборона вивозу капіталу), які можуть завдати великих збитків майновим інтересам власників. С.п.р. користується особливим попитом серед іноземних інвесторів.
Страхування професійної відповідальності (professional liability insurance) - призначене для покриття збитків, завданих третім особам, внаслідок помилок і упущень таких посадових осіб, як адвокати, архітектори, аудитори, бухгалтери, нотаріуси і т. ін. С.п.в. поширюється на певний період часу, а не на конкретний випадок. Законом України “Про страхування" передбачено перелік професій, щодо яких С.п.в. є обов’язковим.
Страхування суден (hull and mashinery insurance) - охоплює страхування корпусу судна (включаючи машини і обладнання), фрахту та деяких інших витрат, пов’язаних з ризиками плавання на морях, ріках та озерах.
Страхування тварин (live stock insurance) - охоплює добровільні види майнового страхування вартості тварин на випадок знищення, загибелі або вимушеного забою: 1) у сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах; 2) у домашньому господарстві громадян. Страхові випадки - стихійне лихо, інфекційні хвороби, пожежа тощо.
Страхування технічних ризиків (technical risks insurance) - комплекс видів страхування, що включає страховий захист на випадок будівельно-монтажних ризиків, страхування машин від поломок, страхування електронного й пересувного обладнання, страхування інженерних споруд.
Страхування туристів (travel insurance) - є обов’язковим і здійснюється суб’єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховими компаніями, які мають ліцензію на таке страхування. С.т. передбачає покриття медичних витрат у разі нещасного випадку.
Страхування урожаю сільськогосподарських культур (crop insurance) - вид майнового страхування. У державних сільськогосподарських підприємствах С.у.с.к. здійснюється в обов’язковій формі. У колективних і фермерських господарствах воно добровільне. Страхування здійснюється на випадок втрати врожаю сільськогосподарських культур внаслідок, заморозку, граду, зливи, посухи, повені, пожежі та низки інших ризиків. С.у.с. к. здійснюється в разі добровільної форми в договірній сумі, але не більше як 70% згаданої вартості урожаю, при обов’язковому страхуванні - 50%.
Страхування фрахту (freight insurance). Його може здійснювати судновласник або вантажовласник. Якщо інтерес в С.ф. має судновласник, він реалізує його одночасно з страхуванням судна укладанням додаткової угоди до полісу страхування судна. Коли в С.ф. більше зацікавлений власник вантажу, то він оформляє це страхування в такому самому порядку, як і страхування вантажу.
Страхування цивільної відповідальності (third party liability insurance) - страхування, при якому страховик бере на себе зобов’язання сплатити страхувальникові суми, пред’явлені йому у відповідності з законом і в межах юридичної відповідальності страхувальника перед третіми особами.
Страхування ядерних ризиків (nuclear risks insurance) - вид страхування, який передбачає відшкодування матеріальних збитків або шкоди, завданої особі внаслідок радіоактивного впливу, зумовленого непередбаченими обставинами при добуванні, виробництві, зберіганні й транспортуванні радіоактивних речовин. У світовій практиці застрахованим вважається майно страхувальника і його відповідальність за можливу шкоду третім особам. З огляду на масштаби атомних ризиків велике значення в такому страхуванні має об’єднання зусиль страховиків. З цією метою створено Ядерний страховий пул України.
Суброгація (subrogation) - перехід до страховика права вимоги, яке страхувальник має щодо особи, винної у збитках. Це право поширюється на страховика лише на суму фактично виплаченого ним страхового відшкодування.
Суперкомісія (overrding commission) - комісія, яку отримує цедент від перестрахови-ка в доповнення до основної комісії за втрати з ведення договору перестрахування.
Сюрвейєр (surveyor) - експерт, інспектор, агент страховика, який здійснює огляд судна, вантажів та іншого майна, що приймається на страхування. На підставі висновку С. страховик приймає рішення про укладання договору страхування.
Т
Таблиця смертності ( mortality ( life ) table ) - статистична таблиця, в якій містяться розрахункові показники, що характеризують смертність населення в різному віці і дожиття при переході від однієї вікової групи до іншої. Т. с. складається в цілому за населенням і щодо чоловічої та жіночої статті. Використовується при проведенні актуарних розрахунків.
Тантьєма (profit commission) - комісія з отриманого прибутку, яку перестраховик щорічно виплачує цедентові за наслідками проходження договорів перестрахування. Застереження про Т. є формою заохочення перестраховиком цедента за надану участь у договорах перестрахування і обережне ведення справи.
Тарифи страхові (insurance tariff) - ставки страхових платежів з одиниці страхової суми за певний період. Т.с. складається з нетто-ставки і навантаження. Їх сума дорівнює брутто-ставці.
Тендер - у страхуванні: 1) запрошення страховикам взяти участь у конкурсі на право продавати поліси по деяких видах страхування (звичайне страхування муніципального майна, житлових і нежилих приміщень і т.п.); 2) сам процес конкурсу; 3) вимога про сплату боргів; 4) пропозиція страхової компанії придбати її акції за певною ціною.
Тендерне застереження (tender clause) - вимога в полісах зі страхування суден, яка зобов’язує страхувальника негайно сповіщати страховикові про всі аварії судна, що можуть бути об’єктом подання претензій до страховика.
Термін страхування (insurance term) - період дії договору страхування. Звичай-но починається не раніше від терміну сплати першого внеску страхової премії і закінчується з наступом страхового випадку, за яким виплачена вся страхова сума, припинення дії договору через несплату чергових платежів або з інших причин, а також після закінчення визначеного договором терміну страхування.
Технічні резерви (technical reserve) - сукупність резервів не зароблених премій (по видах страхування) і резервів збитків. Т.р. утворюються страховиками, які здійснюють види страхування, відмінні від страхування життя, з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.
Титульне страхування - страхування від ризику втрат у результаті дефекту титулу власності (документа, що підтверджує право власності на землю, нерухомість, інше майно), виявленого, наприклад, після покупки активу.
Транспортне страхування (transport insurance) - узагальнене поняття при страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Т.с. можуть бути охоплені як самі транспортні засоби, страхування вантажів (Страхування карго), а також відповідальності перевізника перед третіми особами, у тому числі й пасажирами.
Третя сторона (third party) - особа, що не є страховиком або страхувальником за конкретним договором (полісом).
У
Укладання і початок дії договору страхування* - для укладення договору страхування страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. При укладенні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
Уповноважений орган* - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
Утримання власне (retention) - обгрунтований рівень страхової суми, в межах якої страховик залишає на своїй відповідальності долю страхових ризиків, а решту передає на перестрахування.
Ф
Факультативне перестрахування (facultative reinsurance) - метод перестрахування, при якому страховик не несе ніякої відповідальності перед перестраховиком за передачу ризиків у перестрахування. Питання про те, чи передавати ризик у перестрахування і в якому обсязі, вирішує цедент. У свою чергу, перестраховик не має обов’язків перед страховиком щодо прийняття ризиків на свою відповідальність. Головний недолік Ф.п. - відсутність у страховика впевненості в розміщенні ризику в перестрахування, великі витрати часу на
оформлення Ф. п..
Факультативний договір (facultative treaty) - договір перестрахування конкретного ризику, укладений на добровільних засадах.
Факультативно-облігаторний договір (facultative obligatory treaty) - форма договору перестрахування, згідно з яким цедент не має права вибору щодо того, передавати ризик у перестрахування чи ні. Так само й перестраховик не має права відмовити в перестрахуванні того чи іншого запропонованого ризику.
Фіксована комісія (fixed commission) - заздалегідь визначений розмір комісії, що не може переглядатись протягом періоду страхування.
Фінансовий ринок (financial market) - ринок кредитів і фондових цінностей, в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів. Складовою частиною Ф. р. є страховий ринок.
ФОБ (Free on Board - FОВ) - умова угоди, що застосовується в морській торгівлі. Відповідно до неї покупець зобов’язаний застрахувати вантаж і сплатити вартість перевезення. На продавця покладається своєчасне повідомлення необхідних для страхування даних. У противному разі вантаж залишається на утриманні продавця.
Форми страхування (forms of insurance) - страхування може бути обов’язковим і добровільним. Обов’язкове страхування запроваджується або скасовується законами України. Із загального обсягу страхування понад 3/4 становить добровільне страхування. Воно здійснюється на підставі договору між страховиком і страхувальником. Умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються страховиком.
Форс-мажор (force mageure) - 1) події, надзвичайні ситуації, які не можуть бути передбачені, попереджені або усунені якими-небудь заходами; 2) обумовлені правилами страхування надзвичайні обставини, на випадок яких страховик звільняється від виконання зобов’язань за договором страхування. Більшість страховиків відносять сюди випадки, що зумовлені військовими діями, страйками, запровадженням надзвичайного стану, радіоактивними викидами тощо.
Франшиза (deductible, franchise) - передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування. Розрізняють умовну і безумовну Ф. Умовна Ф. засвідчує право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розміру Ф., і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує Ф. Безумовна Ф. свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом Ф.
Фрахт (freight) - плата власникові транспортного засобу за перевезення вантажів та пасажирів по будь-яких шляхах сполучення. Особливо часто термін застосовується на морському і річковому транспорті. Інколи під Ф. розуміють вантаж, включаючи витрати на його навантаження, розвантаження. Розмір Ф. визначається на підставі тарифів або обумовлюється в договорі.
Фронтингова компанія (fronting company) - страховик, що видає на прохання другої компанії поліс від свого імені за умови, що 100% прийнятої відповідальності буде перестраховано у другій компанії. В цьому разі Ф.к. залишає за собою юридичну відповідальність перед страхувальником. Ф.к. має право на отримання комісійної винагороди за фронтингування.
Функції страхування (functions of insurance) - прояв сутності страхування в дії. Страхування виконує такі функції: ризикову, створення і використання страхових резервів, заощадження коштів, превентивну.
Х
Холдинг (holding company) - у страхуванні - страхова компанія яка спрямовує свою діяльність на придбання контрольних пакетів акцій інших страхових компаній, створення холдингових - компаній і здійснення загального керівництва ними.
Ц
Цедент (перестрахувальник) (cedent) - страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові.
Цесіонер (cessionary) - особа, якій передається право власності. У страхуванні Ц. - страхова компанія, що приймає ризик у перестрахування.
Цесія (cession) - процес передання застрахованого ризику в перестрахування.
Ч
Чартер (charterг) - вид договору морського та авіаперевезення. Документ, що засвідчує наявність і зміст договору фрахтування між перевізником і фрахтувальником. Залежно від того, який ступінь ризику приймає на себе фрахтувальник, застосовується одна з трьох груп фрахтових угод, кожна з яких оформляється відповідною формою Ч.: рейсовий Ч. фрахтування на час (тайм-чартер), димайз (бербоут-чартер). Бербоут-чартер - договір фрахтування суд-на без екіпажу на умовах оренди. Витрати зі страхування несе судновласник.
Часткова втрата фрахту (partial loss of freight) - може мати місце в тих випадках, коли фрахт повністю або частково підлягає оплаті після прибуття вантажу в порт призначення. Ця частина фрахту підлягає страхуванню.
Частковий збиток (partial loss) - будь-який збиток у застрахованому майні, сума якого менша за страхову суму.
Частота страхових випадків (loss frequancy) - показник, що є елементом збитковості страхової суми. Ч. с. в. визначається відношенням числа страхових випадків до кількості застрахованих об’єктів або договорів страхування в розрізі видів страхування.
Чистий коносамент (clean bill of lading) - коносамент, що не містить жодних застережень щодо вантажу і його упаковки. Це дуже важливо для забезпечення своєчасності здійснення розрахунків. Банки беруть до уваги лише Ч.к. Застереження щодо коносаменту свідчать про недобросовісність продавця. Нерідко з метою отримання Ч.к. вантажовідправник видає вантажоперевізнику гарантійний лист із зобов’язанням сплатити можливі претензії за свій рахунок.
Ш
Шедула (schedule) - основний розділ полісу страхування повітряних суден. Ш. містить інформацію про учасників договору страхування, експлуатантів, вигодонабувачів, екіпажі і повітряні судна, що приймаються на страхування, страхові суми, франшизи, терміни страхування тощо. Іноді як шедула може використовуватись складена за стандартною формою заява страхувальника.
Шкода (damage) - наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян). Ш. може бути майновою або моральною. Майнова ш. - це наслідок правопорушень, що мають вартісну форму. Ш. моральна - це моральні та фізичні страждання, спричинені правопорушенням.
Шомаж (shomage) - страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, зумовлених призупинкою виробництва внаслідок настання страхового випадку, наприклад повені, пожежі, осідання грунту.
Ю
Юридичні витрати (leagal expenses) - витрати, що їх здійснює вантажовласник за згодою страховика в зв’язку з юридичними діями проти перевізника з приводу стягнення з нього збитку. Такі витрати підлягають відшкодуванню страховиком.
Юрисдикція (jurisdiction) - відправлення правосуддя, підсудність справи. Правильне визначення Ю. має особливе значення у страхуванні ризиків, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності. У полісах зі страхування суден, вантажів та інших об’єктів, де сторони страхових відносин належать до різних країн, має бути обумовлено, в якій країні підляга-ють розгляду судові суперечки, що випливають з договору страхування.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"