інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Енциклопедії, довідники та посібники з фінансових операцій
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Стандарти діяльності та управління
* - матеріали по замовленню на головну
Помилки в звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності та методи їх виправлення
Фінансовий аналіз в системі управління компанією
Вимоги Базель ІІІ до основних параметрів діяльності банківських установ
Правила Нассіма Талеба для економіки та бізнесу
Комбінована фінансова звітність та вимоги МСФЗ щодо її складання
Вексельні операції в контексті корпоративного права
Теорія поведінкових фінансів та дивідендна політика компанії
Основні події та зміни у сфері застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
Інструментарій для дослідження економічного буття
Оперативне фінансове планування діяльності компаній
Практичні питання першого застосування МСФЗ
Можливості та особливості корпоративної іпотеки
Краудфандінг як фінансовий інструмент
Використання іноземної термінології на фінансовому ринку
Оцінка інвестиційної привабливості облігацій
Управління власними та запозиченими фінансовими ресурсами
Середньозважена вартість капіталу та шляхи її зменшення
Проблемні питання прикладної актуалізації міжнародних стандартів фінансової звітності
Як працює сучасний інноваційний банк
Сучасні інструменти для фінансування аграрного сектору економіки
Фрод-моніторинг для протидії шахрайству в банківських установах
Критерії ефективності типових схем оптимізації податків
Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності
Правила та процедури залучення капіталу на ринку альтернативних інвестицій
Управління грошовими потоками від фінансової діяльності компанії
Технології віртуалізації банківської діяльності
Ф’ючерсні механізми для розвитку аграрного сектору економіки
Методи підвищення ефективності управління корпоративними пакетами акцій
Планування та оптимізація грошових потоків в компанії
Фінансові стереотипи та способи їх подолання
Нові моделі власності та управління для розвитку приватного бізнесу
Ризики діяльності офшорних компаній та можливі альтернативи
Дебіторська заборгованість і кредитна політика компанії
Врахування фактора часу в фінансових розрахунках
Правильне управління капіталом компанії
Встановлення лімітів на залучення позичкових коштів
Безпека систем дистанційного банківського обслуговування
Організація управлінського обліку в компанії
Планування руху грошових коштів
Економічна доцільність цінових знижок
Офшорний бізнес та сучасні реалії
Податки: світовий досвід та вітчизняна практика
Золото як платіжний та інвестиційний засіб
Бізнес-ангели інвестиційних проектів
Методика формування планів рахунків для цілей МСФЗ
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Критерії ідеального банку у контексті нових інформаційних технологій
Еволюція платіжних засобів
Нейромаркетинг та сучасний бізнес
Як підготувати та успішно провести IPO
Нова модель фінансової звітності для бізнесу
Податок на фінансові транзакції у Європейському Союзі
Пруденційний нагляд та інвестування пенсійних накопичень
Оцінка кредитоспроможності компаній у зарубіжній практиці
Кредитування у групах як альтернатива скорингу
Управління фінансовими інвестиціями в умовах ринкової мінливості
Ребрендинг фінансових установ
Аналіз грошового потоку
Принципи та можливості податкового планування в сучасних умовах
Експрес-перевірка фінансової звітності
Чим «Базель ІІІ» відрізнятиметься від «Базель ІІ»?
Зміни Податкового кодексу та можливі наслідки їх застосування
Нова редакція правил торгівлі Інкотермс
Як захистити компанію від корпоративного захвату
Правила впровадження режиму комерційної таємниці на підприємстві
Методи управління ринковим ризиком
Ставки дисконтування та їх обрахунок
Оцінка ліквідаційної вартості об’єктів нерухомості в період фінансової нестабільності
Методи управління ризиком зміни процентних ставок
Зміни, що відбулися та очікуються в МСФЗ
Корпоративний секретар у зарубіжних компаніях
Регулювання та нагляд на ринку електронних платежів
Управління ліквідністю комерційних банків
Математичні методи оцінки складних інвестиційних проектів
Бенефіціарний власник у контексті нового податкового законодавства
Мобільні платформи для бізнесу і біржових ринків
Маркетинг нового покоління
Діяльність конвертаційних центрів та податкові оптимізації в сучасних умовах
Справедлива вартість компанії та її оцінка
Нове програмне забезпечення для фінансових установ та його можливості
Контент-маркетинг: можливості та поради щодо застосування
Інновації в оцінці інвестиційних ризиків
Сучасна фінансова стратегія компанії та процес її розробки
Розрахункові операції банків з векселями
Злиття та поглинання компаній: поради для фінансових директорів
Актуарна оцінка зобов’язань по корпоративних пенсійних планах для цілей МФЗ
Класичні помилки та практика урегулювання конфліктів при злиттях та поглинаннях
Психологічний портрет керівників фінансових компаній
*Застосування акредитивів у зовнішньоторговельних операціях
*Торгові та гарантійні операції банків з векселями
Оцінка інвестиційної привабливості непублічних компаній
*Особливості та переваги злиття компаній за допомогою зовнішнього фінансування
*Порядок здійснення кредитних операцій з векселями
*Вимоги до форми векселів та способи оцінки їх вартості
Фінансове шахрайство та протидія йому в компаніях
Особливості оцінки вартості акцій за допомогою майнового підходу
Чинники, що руйнують та лікують бізнес
Законодавча основа діяльності акціонерних товариств в Україні: нові можливості та питання
Вартість проблемної заборгованості та фактори, що її визначають
*Програми лояльності для клієнтів фінансових установ
Особливості та можливості маркетингу на ринку інвестиційних послуг ІСІ
Якими будуть нові «Базельські стандарти» нагляду
Експрес-оцінка вартості бізнесу
Банківський ризик-менеджмент у ракурсі фінансової кризи
Механізми ціноутворення та перспективи ринків реальних активів
Вексель як антикризовий фінансовий інструмент
Міжнародний стандарт розкриття інформації про похідні фінансові інструменти та операції хеджування
Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах
Правові засади функціонування клієнтських рахунків у банківських установах України
*Урахування ризиків при формуванні цін на банківські продукти
*Методи управління публічним боргом
*Особливості та процедури убезпечення життя в Україні
Нові правила гри на вітчизняному ринку нерухомості
Взаємодія банків з колекторськими компаніями: можливості та процедури
Захист прав, розкриття приватної інформації та робота зі скаргами клієнтів у банківській системі США
Директиви Європейського Союзу щодо діяльності інвестиційних фондів
*Операції РЕПО на міжнародних біржах
Публічні комунікації в кризових умовах: помилки та дії.
Asset Based Lending як інструмент фінансування бізнесу
*Сучасний підхід до управління операційними ризиками
Ірраціональна бізнес-стратегія або як керувати хаосом
Управління ринковими ризиками в малих та середніх банках
Передумови ефективної регламентації акціонерних товариств та корпоративного управління
Закордонний досвід обмеження іноземних інвестицій в акції місцевих компаній
*Методи оцінювання вартості та визначення достатності банківського капіталу
Європейські стандарти платоспроможності страхових компаній (Solvency 1 та Solvency 2)
*Фінансові інновації: передумови виникнення та еволюція форм
Організація та функціонування систем ризик-менеджменту в банківських установах
Стандартний метод розрахунку вартості капіталу
Корпоративне управління та захист прав інвесторів в Україні
Корпоративне страхування життя як інструмент мотиваційного менеджменту
*Фінансовий аналіз злиттів та поглинань компаній
Ініціативи та пріоритети Міжнародної Організації Комісій з цінних паперів (IOSCO)
*Організація внутрішнього аудиту компанії
Фінансовий та управлінський аналіз діяльності кредитних організацій
Концепція управління вартістю компанії
*Механізми захисту компаній від ворожого поглинання
Корпоративне управління в банках у контексті Базельських принципів
*IT-консалтинг та стандарти управління інформаційними технологіями для фінансових установ
*Стратегія продажу та методи оцінки вартості бізнесу
*Системний захист компанії від ворожого поглинання
Злиття і поглинання компаній: технології та результати
*Фундаментальний аналіз в інвестуванні
Фінансові чинники вартості компанії
Ефективне корпоративне управління як інструмент залучення інвестиційного капіталу
Організація управлінської звітності в банківських установах
Фінансова функція в системі управління компанією
*Кредитні ноти як інструмент залучення фінансових ресурсів
Побудова системи ризик-менеджменту у фінансовій компанії
Світовий досвід організації ефективної системи корпоративного управління
*Сучасні методи управління фінансовими ризиками
*Початкова пропозиція акцій на біржовому майданчику (IPO): порядок організації та проведення
Еволюція господарського управління в епоху глобалізації фінансових ринків
*Розвиток фінансових технологій у контексті макроекономічної стабільності
*Страхові стандарти на ринку іпотечного кредитування Росії
Російський досвід управління активами і створення вартості компанії
*Корпоративна стратегія та дивідендна політика компанії
Управління ризиками фінансових установ, що пов'язані з відмиванням коштів
Міжнародні принципи здійснення страхових операцій
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку