інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Енциклопедії, довідники та посібники з фінансових операцій
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Повідомлення про збори акціонерів ПРАТ «УАФР»
на головну
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів 28 квітня 2017 року (дата оприлюдення інформації на сайті - 23.03.2017р.)

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 1. повне найменування

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

 2. місцезнаходження

  Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

 3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

  28 квітня 2017 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

 4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

  початок о 10-30 закінчення о 11-00.

 5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

  24 квітня 2017 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

 6. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
  Порядок денний:
  1. Обрання Голови, секретаря та членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
  6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
  7. Затвердження річного звіту Товариства за  2016  рік (річних результатів діяльності).
  8. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2016  рік та про виплату дивідендів.
  9. Про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства.
  10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства.
  11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
  12. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  13. Про продовження повноважень Директора.

  Проект рішення щодо першого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Затвердити Лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

  • голова лічильної комісії Коваленко Оксана Анатоліївна
  • секретар лічильної комісії Пукавський Михайло Анатолійович
  • член лічильної комісії Ткаченко Світлана Володимирівна
  Припинити повноваження Лічильної комісії після складення протоколу про підсумки голосування та виконання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

  Проект рішення щодо другого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Обрати Головою загальних зборів акціонерів Хомутову Оксану Миколаївну, Секретарем загальних зборів – Волкову Зоряну Федорівну. По першому, другому, третьому, п’ятому, восьмому, дев’ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому та тринадцятому питанням порядку денного слово надати Голові Наглядової ради - Хомутовій Оксані Миколаївні, по четвертому та сьомому питаннях порядку денного слово надати директору Моргайлу Ростиславу Володимировичу, по шостому питанню порядку денного слово надати Ревізору Товариства Кристапчук Ганні Iванiвні. По всім питанням порядку денного проводити голосування з використанням бюлетенів. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники голосуючих акцій Товариства. Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.» Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішення з одинадцятого питання порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається шляхом кумулятивного голосування (голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

  Проект рішення щодо третього питання, включеного до проекту порядку денного.

  Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів: після того, як бюлетень був підписаний акціонером або його уповноваженим представником, бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується Головою Лічильної комісії, про що проставляється підпис Голови Лічильної комісії на бюлетені та скріплюється печаткою Товариства.

  Проект рішення щодо четвертого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Затвердити Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямами діяльності Товариства у 2017 році: надання різноманітних рекламних послуг та посередництво в розміщенні реклами; надання різноманітних інформаційно- консультаційних послуг.

  Проект рішення щодо п’ятого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, визнати її діяльність задовільною та не виносити будь-яких пропозицій за результатами звіту Наглядової ради.

  Проект рішення щодо шостого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняти їх до відома та не виносити будь-яких пропозицій за результатами звіту Ревізора.

  Проект рішення щодо сьомого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (річні результаті діяльності).

  Проект рішення щодо восьмого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Збиток Товариства за результатами роботи у 2016 році у сумі 62785,31 гривень (шістдесят дві тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень 31 копійка) покрити за рахунок майбутніх прибутків від здійснення господарської діяльності Товариства. У зв’язку із відсутністю прибутку товариства дивіденди за підсумками 2016 року не виплачувати.

  Проект рішення щодо дев’ятого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Припинити повноваження (звільнити) членів Наглядової ради товариства:

  • Хомутової Оксани Миколаївни,
  • Остапенко Ольги Олексіївни,
  • Волкової Зоряни Федорівни.

  Проект рішення щодо десятого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства 3 особи.

  Проект рішення щодо одинадцятого питання, включеного до проекту порядку денного не подається, так як рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

  Проект рішення щодо дванадцятого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства та доручити директору Товариства Моргайлу Ростиславу Володимировичу укласти з новообраними членами Наглядової ради Товариства договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради Товариства, а також надати право Моргайлу Ростиславу Володимировичу вносити зміни до вищезазначених договорів, пов’язані зі зміною реквізитів членів Наглядової ради та Товариства без згоди загальних зборів акціонерів.

  Проект рішення щодо тринадцятого питання, включеного до проекту порядку денного.

  Продовжити повноваження діючого директора Моргайла Ростислава Володимировича безстроково (на невизначений строк).

 7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

 8. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. http://ufin.com.ua

 9. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період 

  звітний 

  попередній 

  Усього активів 

  201

  305

  Основні засоби 

  0

    0

  Довгострокові фінансові інвестиції 

  0

  0

  Запаси 

  169

  169

  Сумарна дебіторська заборгованість 

  21

  106

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

  2

  17

  Нерозподілений прибуток 

  -72

  -9

  Власний капітал 

  144

  208

  Статутний капітал 

  207

  207

  Довгострокові зобов'язання 

  0

  0

  Поточні зобов'язання 

  57

  97

  Чистий прибуток (збиток) 

  -63

  -5

  Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  206500

  206500

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  0

  0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  0

  0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  5

  5

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

 • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
 • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА».

Наглядова рада та Директор   ПРАТ «УАФР»  

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів 22 квітня 2016 року (дата оприлюдення інформації на сайті - 21.03.2016р.)

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

 1. повне найменування

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

 2. місцезнаходження

  Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

 3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

  22 квітня 2016 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

 4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

  початок о 10-30 закінчення о 11-00.

 5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

  18 квітня 2016 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

 6. Перелік питань, що виносяться на голосування:
  Порядок денний:
  1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
  4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за  2015  рік (річних результатів діяльності).
  6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2015  рік та про виплату дивідендів.
  7. Про припинення повноважень (звільнення) Ревізора Товариства.
  8. Про обрання Ревізора Товариства.
  9. Про затвердження цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
 7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

 8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період 

  звітний 

  попередній 

  Усього активів 

  305

  293

  Основні засоби 

  0

    0

  Довгострокові фінансові інвестиції 

  0

  0

  Запаси 

  169

  187

  Сумарна дебіторська заборгованість 

  106

  91

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

  17

      15

  Нерозподілений прибуток 

  -9

      -4

  Власний капітал 

  208

  213

  Статутний капітал 

  207

  207

  Довгострокові зобов'язання 

  0

  0

  Поточні зобов'язання 

  97

  80

  Чистий прибуток (збиток) 

  -5

  -9

  Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  206500

  206500

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  0

  0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  0

  0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  5

  5

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

 • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
 • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

У зв`язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПАТ АКБ «АРКАДА».

Наглядова рада та Директор   ПРАТ «УАФР»  

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 24 квітня 2015 року

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів

 1. повне найменування

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

 2. місцезнаходження

  Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

 3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

  24 квітня 2015 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

 4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

  початок о 10-30 закінчення о 11-00.

 5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

  20 квітня 2015 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

 6. Перелік питань, що виносяться на голосування:
  Порядок денний:
  1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
  4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за  2014  рік (річних результатів діяльності).
  6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2014  рік та про виплату дивідендів.
  7. Про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства.
  8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства.
  9. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
  10. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства.
 7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

 8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період 

  звітний 

  попередній 

  Усього активів 

  293

  308

  Основні засоби 

  0

    0

  Довгострокові фінансові інвестиції 

  0

  0

  Запаси 

  187

  199

  Сумарна дебіторська заборгованість 

  91

  96

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

  15

      13

  Нерозподілений прибуток 

  -4

      8

  Власний капітал 

  213

  222

  Статутний капітал 

  207

  207

  Довгострокові зобов'язання 

  0

  0

  Поточні зобов'язання 

  80

  87

  Чистий прибуток (збиток) 

  -9

  6

  Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  206500

  206500

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  0

  0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  0

  0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  5

  5

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

 • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
 • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Директор   ПРАТ «УАФР»   Р.В.Моргайло.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 21 квітня 2014 року

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

Повідомлення про проведення загальних зборів

 1. повне найменування

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»

 2. місцезнаходження

  Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

 3. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

  21 квітня 2014 року, початок о 11-10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

 4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

  початок о 10-30 закінчення о 11-00.

 5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

  17 квітня 2014 року (станом на 24 годину, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України)

 6. Перелік питань, що виносяться на голосування:
  Порядок денний:
  1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
  4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за  2013  рік (річних результатів діяльності).
  6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2013  рік та про виплату дивідендів.
 7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПРАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

 8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період 

  звітний 

  попередній 

  Усього активів 

  308

  315

  Основні засоби 

  0

    11

  Довгострокові фінансові інвестиції 

  0

  0

  Запаси 

  199

  98

  Сумарна дебіторська заборгованість 

  96

  82

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

  13

      9

  Нерозподілений прибуток 

  8

      2

  Власний капітал 

  222

  215

  Статутний капітал 

  207

  207

  Довгострокові зобов'язання 

  0

  0

  Поточні зобов'язання 

  87

  100

  Чистий прибуток (збиток) 

  6

  -3

  Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  206500

  206500

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  0

  0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  0

  0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  5

  6

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

 • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
 • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.

Директор   ПРАТ «УАФР»   Р.В.Моргайло.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 26 квітня 2013 року

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення Загальних зборів:

  26 квітня 2013 року, початок о 11:10; 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

  початок о 10-30 час  закінчення о 11:00.

 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

  22 квітня 2013 року.

 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
  1. Обрання голови і членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з процедури проведення загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2012 рік та основні  напрямки  діяльності  Товариства  у 2013 році.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту  Наглядової ради Товариства.
  4. Затвердження звіту та висновків  Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків  Ревізора.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за  2012  рік (річних результатів діяльності).
  6. Розподіл  прибутку (збитків) Товариства за  2012  рік та про виплату дивідендів.
  7. Про затвердження Статуту ПрАТ "УАФР" (в новій редакції).

  Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати:

  • документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
  • документи, що посвідчують повноваження представника акціонера.
 5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

  Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 за місцезнаходженням ПрАТ "УАФР":01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45, а у день проведення загальних зборів – у місці  проведення загальних зборів: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3,  офіс №45 (6 поверх, офісна частина).

  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Моргайло Р.В.

 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника

  Період 

  звітний 

  попередній 

  Усього активів 

  315,2

  242,2

  Основні засоби 

  10,5

    13,0

  Довгострокові фінансові інвестиції 

  0

  0

  Запаси 

  97,9

  59,6

  Сумарна дебіторська заборгованість 

  81,5

  40,6

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

  9,1

      9,2

  Нерозподілений прибуток 

  2,2

      5,0

  Власний капітал 

  215,3

  218,1

  Статутний капітал 

  206,5

  206,5

  Довгострокові зобов'язання 

  0

  0

  Поточні зобов'язання 

  99,9

  24,3

  Чистий прибуток (збиток) 

  -2,8

  -16,7

  Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  206500

  206500

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  0

  0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  0

  0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  6

  3

 7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано:

  26.03.2013р., №58, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор   ПрАТ «УАФР»   Р.В.Моргайло.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів 15 березня 2012 року

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

 1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

  15 березня 2012 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 , офіс 45.

 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

  Реєстрація учасників 15 березня 2012 р. з 14.30 до 15.00 за місцем проведення зборів.

 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 12 березня 2012 року.

 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
  1. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів. Обрання голови і секретаря загальних зборів, членів лічильної комісії та припинення повноважень останніх.
  2. Звіт Директора про результати діяльності товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  4. Затвердження звіту та висновків Ревізора товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
  5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
  6. Про розподіл прибутку (покриття збитку) товариства за 2011 рік та про виплату дивідендів.
  7. Про переобрання Директора товариства.
  8. Про переобрання Ревізора товариства.
  9. Про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради товариства.
  10. Про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства.
  11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
  12. Про затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства та Ревізором товариства.
  13. Про Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Директора і Ревізора товариства та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

  Для участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), і довіреність (для представників акціонера). Довідки за телефоном 253-57-33

 5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

  Ознайомитися з документами щодо порядку денного зборів можна в офісі товариства з 9 до 18 години.

 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

  Найменування показника Період
  звітний попередній
  Усього активів 242,2 255,2
  Основні засоби 13,0 17,6
  Довгострокові фінансові інвестиції - -
  Запаси 59,6 59,6
  Сумарна дебіторська заборгованість 40,6 27,0
  Грошові кошти та їх еквіваленти 9,2 43,7
  Нерозподілений прибуток 5,0 21,7
  Власний капітал 218,1 234,8
  Статутний капітал 206,5 206,5
  Довгострокові зобов'язання - -
  Поточні зобов'язання - -
  Чистий прибуток (збиток) -14,6 -11,1
  Середньорічна кількість акцій (шт.) 206500 206500
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

 7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано:

  13.02.2012р., №29, Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ПрАТ «УАФР»

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку